تست شکست جوش – Fracture Test

هدف:

شکست دو قطعه جوش شده به صورت موازی با خط جوش برای پیدا کردن عیوب سطح شکسته شده.

روش کار: 

قطعه جوش شده می‌‌باست در طول بریده شده(به اندازه مورد قبول در استاندارد) سپس در وسط جوش یک شیار به عمق تقریبی ۲ میلی متر به وجود می‌‌آوریم، سپس قطعه مورد آزمایش را توسط یک چکش یا نیروی خارجی می‌‌شکنیم.

اپ آزمایشگاه مهندس

مطالبی که می‌‌بایست گزارش داده شود: 

۱) ضخامت فلز جوش شده
۲) ضخامت(ساق) و گلوی جوش
۳) محل شکست
۴) شکل جوش بعد از شکست
۵) عمق نفوذ یا کمبود نفوذ و کمبود ذوب

تست شکست جوش