تست رادیوگرافی جوش – Radiography Test

هدف:

• اهداف پیدا کردن عیوبی نظیر
• Prosity in clusion , lackof pentration , hackof fusion و انواع ترکها

اپ آزمایشگاه مهندس

روش کار: 

• ابتدا سطح جوش مورد نظر را کاملاً تمیز می‌‌نمایم این تست شبیه عکس برداری‌‌های پزشکی است که با قراردادن منطقۀ جوش در معرض پرتوهای ساطع شده از مواد رادیو اکتیو تصویری از درون قطعه برروی فیلمی که در پشت قطعه قراردارد تشکیل می‌‌شود البته این روش نسبت به عیوب خطی و صفحه‌‌ای دارای ضعف در نشان دادن محل وعمق آنها می‌‌باشد.

تست رادیوگرافی