بازرسی چشمی جوش

بازرسی چشمی جوش

اهداف: 

پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل: 

* تخلخل(PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه وفلز جوش (L.O.F)،
* زیر برش(UNDERCUT)،
* پرنشدگی(UNDERFIL)،
* سر رفتگی جوش(OVER LOP)،
* سرباره محبوس (SLAG INCLUSION)،
* تحدب و تقعر(CONCAVITG_AND_XONVEXITY)،
* اثر جوش(ARC STRICK)،
* جرقه‌‌های جوش(SPOTER)
* در صورت دسترسی به پشت جوش عدم نفوذ کافی(L.O.P) و انواع ترکها(CRACK).

بازرسی چشمی جوشکاری

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۸:۴۸:۱۲ ۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

یک × 3 =