آزمایش پیچش فولاد

مقدمه :

قطعاتی نظیر گاردانها یا شفتها در ماشینها و یا لاپه ها یا تیرهای طره ای در ساختمانها ممکن است تحت پیچش کار کنند. لذا تعیین مقاومت آنها در برابر پیچش اهمیت می یابد .از عواملی که در مقاومت عضو در برابر پیچش مؤثرند ضریب الاستیسیته پیچشی (یا همان ضریب الاستیسیته برشی) می باشد . این ضریب با ضریب الاستیسیته کششی رابطه دارد که هم می توان آنرا براساس روابط مربوطه محاسبه کر و هم از طریق آزمایش بدست آورد . نظر به اینکه نسبت بین مقاومت برشی به مقاومت کششی در فلزات نرم حدود ۰.۸ و در فلزات شکننده ۱.۱ تا ۱.۳ است لذا لازم میگردد که از طریق آزمایش نیز ضریب الاستیسیته پیچشی بدست آید که برای تعیین این ضریب الاستیسیته آزمایش ذیل انجام می گیرد.

در صنعت آزمایش پیچش برای بررسی وضع میله های گرد که دارای مقاطع متغییر هستند از قبیل جا خارها و هزار خارها نیز مورد استفاده قرار می گیرد . در چنین حالاتی مقاومت پیچشی قطعه اندازه گیری می شود نه مقاومت برشی آن

هدف آزمایش :

تعیین منحنی رفتار پیچشی فلزات ( فولاد و برنج) و ترسیم آن و تعیین ضریب ارتجاعی پیچشی آنها

اپ آزمایشگاه مهندس

وسایل آزمایش :

نمونه های آزمایشی به قطر ۰.۸cm و طول تقریبی ۴۰-۵۰cm ، وزنه ها، عقربه کرنش سنج ، دستگاه پیچش ، کولیس و خط کش یا متر

شرح آزمایش :

برای اجرای آزمایش پیچش معمولا از نمونه های گرد توپر یا تو خالی استفاده می شود . نظر به اینکه تنش برشی حاصل از پیچش متناسب با فاصله تا از محور نمونه است بنابراین در نمونه های توپر تارهای داخلی تحت تنش کمتری قرار می گیرند و هنگامی که تارهای خارجی به تنش تسلیم می رسند چون هنوز تارهای داخلی به این تنش نرسیده اند در برابر پیچش مقاومت نموده و مانع تغییر شکل بیشتر تارهای خارجی می شوند و حالت الاستو پلاستیک بوجود می آید لذا توصیه می شود از نمونه های گرد توخالی برای این آزمایش استفاده گردد تا همه تارها دارای تنش تقریبا یکسانی باشند . که ما با توجه به امکانات از قبل آماده شده آزمایشگاه نمونه های توپر را استفاده کردیم .

پس از جایگیری قطعات نمونه و تنظیم محل بارگذاری و اندازه گیری طول بازوی بار گذاری و طول قطعه (L) ، بار گذاری پله ای را توسط وزنه ها آغاز می کنیم و در هر مرتبه بار گذاری میزان بار وارده (P) و میزان کرنش حاصله (x) را ثبت می کنیم در محاسبات به ازای هر بار وارده میزان ممان پیچشی(m) و زاویه دوران یافته قطعه (φ) بر اساس کرنش اندازه گیری شده (x) محاسبه و به کمک ضوابط مقدار G (ضریب الاستیسیته پیچشی) تعیین می شود.

فرمول ضریب الاستیسیته پیچشی