مرکز برش (shearing center)

هدف آزمایش : 

هدف از انجام این آزمایش تعیین مختصات نقطه ای که به ازای بارگذاری در آن نقطه بصورت برشی ، در سطح مقطع عضو پیچش رخ ندهد .

وسایل آزمایش :

دستگاه مرکز برش ، کولیس ، متر ، قطعات نمونه فلزی و وزنه های بارگذاری
اپ آزمایشگاه مهندس

شرح آزمایش :

پس از تنظیم نمونه آزمایشی و کالیبره کردن (صفر- صفرکردن) عقربه ها وکنترل محل بارگذاری ریسمان برروی سطح مقطع نمونه طی هر مرحله آزمایش به کمک هر وزنه در نقاط مختلف بارگذاری نموده و عقربه های دو طرف را ثبت، و نمودار ترسیمی عقربه دو طرف ، در محل تقاطع نقطه مزبور را تعیین می کند .