آزمایش خیز فلزات

هدف آزمایش :

آزمایش خیز فلزات جهت تعیین میزان تغییر شکل ارتجاعی تیرهای ساده ویکسر گیردار _ تعیین ضریب ارتجاعی فلزات وتعیین اثر وزن تیرهای فلزی در میزان خیز حاصل از بارگذاریی می باشد.

وسایل آزمایش:

قطعات یا نمونه های آزمایشی ، دستگاه یا وزنه های اعمال بارگذاری ، گیج کرنش سنج ، متر ، کولیس ، ترازو ، وسایل مربوط به کنترل خیز اولیه.

آزمایش خیز فلزات

اپ آزمایشگاه مهندس

شرح آزمایش :

پس از تعیین وزن واحد طول نمونه های آزمایشی واستقرار آنها در محل آزمایش وتنظیم وضعیت بارگذاری وآماده سازی عقربه کرنش سنج ، به ازای اعمال بار در فواصل مساوی ۱,۲,۳,۴,۵ ton و ۱.۵,۲.۵,۵,۷.۵ N میزان تغییر شکل خمشی به طور متناظر تعیین وبه کمک روابط محاسباتی نتایج بررسی وکنترل می شود.

فرمول آزمایش خیز فلزات

آزمایش خیز فلزات

با قرائت Δ و P وصرفنظر کردن از خیز حاصل از وزن تیر می توانیم ضریب ارتجاعی تیر را حساب کنیم . اگر Δw / Δp ≤ ۰.۰۵ باشد قابل اغماض است.

آزمایش خیز فلزات

برای تیر یکسرگیردار خواهیم داشت :

آزمایش خیز فلزات