آزمایش خستگی (fatigue)

هدف آزمایش :

هدف از انجام آزمایش خستگی ، تعیین میزان طاقت بارگذاری درحد مجاز بصورت نوبه ای یا متفاوت تا مرحله گسیختگی نمونه های فلزی

وسایل آزمایش :

دستگاه خستگی ، کولیس ، قطعات استاندارد و ساخته شده آزمایشی ، عقربه تولید نیرو

اپ آزمایشگاه مهندس

شرح آزمایش :

پس از جایگیری قطعه (نمونه) و تثبیت آن در داخل دستگاه وتنظیم میزان بار اعمال شونده و زمان گیری دستگاه را روشن نموده و میزان و تعداد دور قطعه تا مرحله شکست آن به همراه زمان آزمایش ثبت می شود.