تعیین دانسیته گل حفاری بنتونیت 

کاربرد

تعیین دانسیته گل حفاری بنتونیت از آزمایشات خاک می باشد که بر اساس ASTM: D 4380-84 انجام می شود. این آزمایش برای تعیین دانسیته گل حفاری می باشد. و در تکنیکهای اجرائی این مصالح برای آب بندها و سدهای خاکی جهت کنترل حرکات افقی مایعات استفاده میگردد.

در این آزمایش با استفاده از ترازوی مخصوص گل حفاری یک وزن حجم ثابتی از گل حفاری با حرکت یک بار سنگ توزین متحرک در طول یک خط کش مدرج تعیین میشود و سپس دانسیته گل حفاری مستقیما از روی خط کش مدرج پس از میزان شدن وسیله قرائت میشود.

بررسی آزمایش

این روش آزمایش برای تعیین دانستیه گل حفاری بنتونیت در آزمایشگاه و صحرا به کار میرود. برای مخلوط گل حفاری تازه ، این روش ممکن است به عنوان مشخص کننده نسبتهای اختلاط استفاده شود. چرا که برای گل حفاری در گودال مقدار خاصی برای نگهداری پایداری گودال ممکن است مشخص گردد.

تجهیزات و مصالح آزمایش

  • ترازوی مخصوص گل حفاری

این ترازو با دقت ۰.۰۱ گرم بر سانتی متر مکعب و شامل یک پیاله گل حفاری است که به انتهای یک تیر وصل شده است به طوری که روی انتهای دیگر توسط یک بار سنگ ثابت میزان میگردد و یک قسمت متحرک که آزادانه در امتداد خط کش مدرج حرکت میکند. یک حباب ترازو روی تیر نصب شده است.

اپ آزمایشگاه مهندس

کالیبراسیون

ترازو باید با آب تازه و با دقت ۱ گرم و در دمای ۲۱.۱ درجه سانتی گراد گالیبره و با پیچ تنظیم آن را تنظیم کنید و یا با مقدار کوچکی وزنه در انتهای تیر این کار را انجام دهید.

روش آزمایش

وسیله را تراز کنید. پیمانه خشک و تمیز را با گل حفاری مورد آزمایش پر کنید. کلاهک را روی پیمانه بگذارید و کلاهک را بچرخانید تا کاملا جای گیرد. مطمئن شوید که مقداری از گل حفاری از حفره کلاهک جهت آزاد شدن آب یا گاز محبوس بیرون آید.گل حفاری اضافی را بیرون پیمانه بشوئید.

تیر را روی تکیه گاه ترازو مخصوص گل قرار دهید. با حرکت قسمت متحرک در طول خط کش مدرج آن را میزان کنید. وقتی که حباب تراز روی خط مرکزی قرار گرفت تیر نیز افقی است.

دانسیته را از سمت قسمت متحرک به سمت لبه تیغه قرائت کنید. اصطلاحات مقتضی را وقتی که ترازو برای میزان شدن لازم دارد را انجام دهید.

بعد از استفاده وسیله را خشک و تمیز کنید.

محاسبات

دانستیه را بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب و با دقت ۰.۰۱ گرم بر سانتی متر مکعب گزارش کنید

نکته: ترازوهای جدیدی برای تعیین دانسیته بنتونیت ارائه شده اند. که با توجه به امکانات آزمایشگاه روش مقتضی با همان ترازو به کار گرفته شد.