گچ_ پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی/صوتی

۱- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و عملکرد پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی/ صوتی است که در ساخت آن ها به منظور عایق کاری داخلی دیوار (حرارتی و/ یا صوتی)، فرآورده عایق کاری درون صفحه های گچی، لایه گذاری شده است.

این نوع پنل ها با استفاده از مواد چسباننده یا با اتصال مکانیکی به مصالح پشت کار توپر قائم و با اتصال مکانیکی به قاب چوبی یا فلزی وصل می شوند. روش اتصال و درزبندی باید به گونه ای باشد که فرآورده‌ عایق کاری در کاربردهای معمولی نمایان نباشد.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد و خصوصیات عملکردی زیر را در بر می گیرد:

_واکنش در برابر آتش؛

_مقاومت در برابر آتش؛

_نفوذپذیری بخار آب؛

_مقاومت خمشی؛

_مقاومت در برابر ضربه؛

_صدابندی هوابرد مستقیم؛

_مقاومت حرارتی؛

کلیه خصوصیت های فوق بر اساس روش های استاندارد مربوط به اندازه گیری می شود.

این استاندارد، ارزیابی و گواهی پایداری عملکرد فرآورده ها را فراهم می سازد.

همچنین این استاندارد، خصوصیات های فنی تکمیلی را که هنگام مصرف و پذیرش فرآورده در صنعت ساختمان دارای اهمیت است، در بر می گیرد.

۲-  مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن ها ارجاع داده شده است.

بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

در صورتی که به مرجعیی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.  در مورد مراجعی  که بدون ذکر تاریخ انتشار آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

1-2 EN 520, Gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸: سال ۱۳۹۱، گچ_ صفحات روکش دار گچی_ تعاریف، الزامات و روش های آزمون، با استفاده از استانداردEN 520: 2009 تدوین شده است.

2-2 EN 825: 2013, thermal insulating products for building applications – Determination of flatness.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۶: سال ۱۳۸۲، مصالح ساختمانی_ فرآورده‌های عایق کاری حرارتی، تعیین تخت بودن_روش آزمون، با استفاده از  استانداردEN 825: 1994  تدوین شده است.

2-3 EN 12667, Thermal performance of building materials and products – Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods – products of higt and medium thermal resistance.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۲۱: سال ۱۳۸۵، مصالح ساختمانی_ فرآورده های با مقاومت حرارتی متوسط و زیاد_ تعیین مقاومت حرارتی_ روش لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج، با استفاده از استاندارد  EN 12667: 2001 تدوین شده است.

2-4 EN 12939, Thermal performance of building materials and products – Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods, thick products of higt and medium thermal resistance.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۲۰: سال ۱۳۸۷، عملکرد حرارتی مصالح و محصولات ساختمانی _ تعیین مقاومت حرارتی با روش‌های لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج _ محصولات ضخیم با مقاومت حرارتی زیاد و متوسط، با استفاده از استانداردEN 13501_2: 2001  تدوین شده است.

2-5 EN 13501-1, Fire classification of products and building elements- Part 1 :  classification using test data from reaction to fire tests.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره۱ _۸۲۹۹ یک سال ۱۳۹۵ : فرآورده ها و اجزای ساختمانی_ قسمت ۱ _طبقه بندی واکنش در برابر آتش، استفاده از استانداردEN 13501_1: 2007+ A12009 تدوین شده است.

2-6 EN 13501-2, Fire classification of products and building elements- Part 2   classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره۲_ ۸۲۹۹ : در سال ۱۳۹۴ ،مقاومت فرآورده‌ها و اجزای ساختمانی (به غیر از تاسیسات تهویه) در برابر آتش_ قسمت ۲ _طبقه بندی، با استفاده از استاندارد EN 13501_2تدوین شده است‌.

2-7 EN 13823, Reaction to fire tests for buiding products – Building products excluding floorings exposed to thr thermal attack by single burning item.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره  ۱۱۶۲۱ :سال ۱۳۸۷، واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی_  روش های آزمون_ فرآورده های ساختمانی به جز کفپوش ها در معرض تهاجم گرمایی عامل مشتعل منفرد (SBI) ،با استفاده از استانداردEN 13823:2002 تدوین شده است.

2-8 EN 13963, jointing meterials for gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره۸۰۷ ۱۲:سال ۱۳۸۸، گچ_ مواد درزبندی برای صفحات روکش دار گچی_ تعاریف، الزامات و روش های آزمون، با استفاده از استاندارد BS EN 13963: 2005 تدوین شده است.

2-9 EN 14496, Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards – Definitions, requirements and test methods.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۹:  سال ۱۳۹۱، گچ_ چسباننده های پایه گچی برای پنل های مرکب عایق حرارتی/ صوتی و صفحات روکش دار گچی_ تعاریف، الزامات و روش های آزمون، با استفاده از استانداردEN 14496: 2005  تدوین شده است.

2-10 EN 15283-1, Gypsum boards with fibrous reinforcement- definitions, requirements and test methods- Part 1 : Gypsum boards with mat reinforcement.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۱_۱۴۴۷۸:  سال ۱۳۹۱،گچ_ صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف_تعاریف، الزامات و روش های آزمون، قسمت ۱: صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف، با استفاده از استانداردEN 15283_1 : 2008 +A1: 2009  تدوین شده است.

2-11 EN 15283-2, Gypsum boards with fibrous reinforcement- definitions, requirements and test methods- Part 2 : Gypsum fibre boards.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۲_۱۴۴۷۸:  سال ۱۳۹۱،گچ_ صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف_تعاریف، الزامات و روش های آزمون، قسمت ۲:صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف، با استفاده از استانداردEN 15283_2 : 2008 +A1: 2009  تدوین شده است.

2-12 EN ISO 354, Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354)

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره۱۰۹۴۵:  سال ۱۳۸۷ ، آکوستیک_ روش اندازه گیری ضریب جذب صدا در اتاق به واخنش، با استفاده از استاندارد ENISO 345:2003تدوین شده است.

 

2-13 EN ISO 10140 (all parts), Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره۱۷۸۴۴( همه قسمت ها) سال ۱۳۹۳، سیمان _قسمت اول: ویژگی ها، با استفاده از استانداردENISO 10140 (all parts): 2010 تدوین شده است.

 

2-14 EN ISO 10456, Building materials and products- Hygrothermal properties- Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456).

2-15 EN ISO 11925-2, reaction to fire test – lgnitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2 : single – flame source test (ISO 11925-2).

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۴_۷۲۷۱: سال ۱۳۸۴، واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی_ روش های آزمون_ قسمت چهارم: قابلیت افروزش فرآورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله (آزمون منبع تک شعله )، با استفاده از استاندارد ENISO 11925_2: 2002تدوین شده است.

2-16 EN ISO 12572, Hygrothermal properties of building materials and products – Determination of water vapour transmission proprerties (ISO 12572)

2-17 ISO 7892, vertical building elements – Impact resistance tests – Impact bodies and general test procedures.

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۷۲:  سال ۱۳۸۷، اجزای قائم ساختمان_  آزمون مقاومت در برابر ضربه _ اجسام ضربه ای و روش‌های عمومی آزمون، با استفاده از استانداردISO 7892: 1988 تدوین شده است.

۳-  اصطلاحات و تعاریف نمادها، کوته نوشت ها و رده بندی

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود.

۳_۱ اصطلاحات و تعاریف مربوط به فراورده

۳_۱_۱

پنل مرکب صفحه ای گچی عایق حرارتی /صوتی

Gypsum board thermal/ acoustic insulation composite panel

پنل ساخته شده از فراورده عایق کاری که درون صفحه های گچی جایگذاری شده است، این پنل ها ممکن است دارای مواد کاهش دهنده نفوذ بخار آب یا بدون آن باشند.

 

۳_۱_۲

پنل ساندویچی صفحه های گچی عایق حرارتی/ صوتی

Gypsum board thermal/ acoustic insulation sandwich panel

 این پنل ساندویچی، دارای صفحه‌ های گچی در هر دو طرف آن است.

۳_۲  اصطلاحات عمومی

۳_۲_۱

کاهش دهنده نفوذ بخار آب

Water vapour retarder

موادی که نفوذ بخار آب را کاهش می دهند و به طور جداگانه یا موجود در ساختار صفحه های گچی عمل می کنند.

یادآوری_ به استاندارد EN 14190  مراجعه شود.

۳_۲_۲

روی پنل

Panel facing

 سطح نمایان صفحه‌ های گچی برای اجرای مستقیم کارهای تزئینی یا اندود گچی است.

۳_۲_۳

طول

length

بعد لایه گذاری شده همراه با صفحه های گچی که به موازات لبه های طولی، اندازه گیری می شود.

۳_۲_۳

عرض

Width

 بعد لایه گذاری شده همراه با صفحه های گچی که به موازات لبه های بریده شده، اندازه گیری می شود.

۳_۲_۵

ضخامت

thickness

فاصله بین سطوح بیرونی پنل مرکب یا پنل ساندویچی را گویند.

 

۳_۲_۶

ناهم برابری

Offset

وضعیت قرارگیری مواد عایق کاری حرارتی نسبت به صفحه های روکش دار گچی و بین دو صفحه روکش دار گچی در مورد پنل ساندویچ را گویند.

یادآوری_ هنگامی که مواد عایق کاری حرارتی روی لبه یا انتهای صفحه های روکش دار گچی بیرون زدگی داشته باشد، ناهم برابری مثبت است.

۳_۳ نمادها و کوته نوشت ها

جدول نمادها۱- و کوته نوشت ها

الزامات

زبربندهای مربوط

نمادها و کوته نوشت ها
واکنش در برابر آتش۴_۲_۱R2F
ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب۴_۳µ
مقاومت خمشی۴_۴F
مقاومت حرارتی۴_۸TR
مقاومت در برابر ضربه۴_۵                   ➡
صدابندی هوابرد۴_۶R
جذب صدا۴_۷a
مواد زیان آور۴_۱۳DS

 

۳_۴ رده بندی

پنل مرکب به صفحه های گچی عایق حرارتی/ صوتی، باید بر اساس نوع مواد عایق کاری حرارتی به شرح زیر رده بندی شود:

الف_ پنل های مرکب رده ۱:

_فوم پلی استایرن اکسترود شده (XPS)، (مطابق استاندارد EN 13164)) ؛

_فوم پلی استایرن منبسط (EPS)، (مطابق با استاندارد  (EN 13163؛

_فوم پلی پورتان صلب ( پلی ایزوسیانات، پلی ایزوسیانورات)(PUR و PIR)، (مطابق با استاندارد EN 13165) ؛

_فوم فنولیک (PF)، (مطابق استاندارد EN 13166) ؛

ب_ پنل های مرکب رده ۲:

_  پشم معدنی (MV) ،(مطابق استانداردEN 13162  ).

در این استاندارد، برای سهولت به ارجاع، <<پنل های مرکب صفحه های عایق حرارتی/ صوتی>>، به اختصار پنل های مرکب گفته می شود.

۴- الزامات

۴_۱ کلیات

صفحه های گچی و مواد عایق کاری حرارتی باید مطابق استانداردهای مربوط باشند؛ الزامات بیشتر مواد عایق کاری حرارتی در زیر ارائه شده است.

عملکرد عایق صوتی و حرارتی بر اساس نوع مواد عایق کاری، ضخامت، کاربرد و سامانه مربوط متفاوت است.

۴_۲ رفتار در برابر آتش

۴_۲_۱ واکنش در برابر آتش

هنگامی که پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی/  صوتی، در کارهای ساختمانی به صورت نمایان به کار برده شود، این نوع پنل های مرکب باید با لبه های محافظت شده، مورد آزمون قرار گیرند و مطابق استانداردEN 13501_1  طبقه‌ بندی شوند.

پنل های مرکبی که مطابق استاندارد EN 13823مورد آزمون قرار می گیرد(آزمون SBI) ،باید مطابق پیوست ب نصب شوند.

پنل های مرکبی که مطابق استاندارد EN ISO 11925_2مورد آزمون قرار می‌گیرند(آزمون شعله کوچک)، فقط باید از طرف رویه مورد آزمون قرار گیرند، زیرا لبه‌ های آن ها هرگز در کاربرد نمایان نیست.

۴_۲_۲ مقاومت در برابر آتش

هنگامی که تولید کننده مایل است عملکرد مقاومت در برابر آتش در یک سامانه دارای پنل های مرکب، تعیین شود، سامانه باید مورد آزمون قرار گیرد و مطابق استاندارد EN 13501_2طبقه بندی شود.

یادآوری_ مقاومت در برابر آتش مشخصه ای از یک سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهایی نیست.

۴_۳ نفوذپذیری بخار آب ( ضریب پایداری در برابر بخار آب)

نفوذپذیری بخار آب، یک مشخصه فراورده های ناهمگن مانند پنل های مرکب نیست.

هنگامی که استفاده از پنل مرکب برای کنترل نفوذ رطوبت مد نظر باشد، مقاومت در برابر نفوذ آب پنل مرکب باید مطابق با استاندارد  EN ISO 12572اندازه‌ گیری شود.

یادآوری_ مقادیر طرح مقاومت در برابر نفوذ بخار آب که در استانداردEN ISO 10456  ارائه شده است را می توان برای محاسبه مورد استفاده قرار داد.

۴_۴ مقاومت خمشی

هنگامی که پنل های مناسب مطابق استاندارد EN 520یا استاندارد مورد آزمون قرار گیرند، باید دارای حداقل بار شکسته عرضی ۱۶۰ نیوتن و بار شکست طولی ۴۰۰ نیوتن باشند. در صورتی که صفحه های گچی مورد استفاده در پنل های مرکب دارای عملکرد مکانیکی مطابق استاندارد مربوط باشد، رسیدن به این مشخصات قطعی است.

۴_۵  مقاومت ضربه ای

در صورت درخواست تولید کننده برای تعیین عملکرد مقاومت ضربه ای یک سامانه دارای پنل های مرکب، سامانه باید مطابق استانداردISO 7892 ،آزمون و طبقه ‌بندی شود.

یادآوری_ مقاومت ضربه ای ، مشخصه ای از یک سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهایی نیست.

۴_۶ صدابندی هوابرد مستقیم

در صورت درخواست تولید کننده برای تعیین صدابندی هوابرد مستقیم یک سامانه دارای پنل‌ های مرکب، سامانه باید مطابق استانداردEN ISO 10140 (همه قسمت ها) ،آزمون و طبقه بندی شود.

یادآوری_ صدابندی هوابرد مستقیم، مشخصه ای از یک سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهایی نیست.

۴_۷ جذب صدا

در صورت درخواست تولیدکننده برای تعیین جذب صدای یک سامانه دارای پنل های مرکب ، سامانه باید مطابق استانداردEN ISO354 آزمون و طبقه بندی شود.

یادآوری_ جذب صدا، مشخصه ای از یک سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهایی نیست.

۴_۸ مقاومت حرارتی پنل

مقاومت حرارتی پنل مرکب باید از مجموع مقادیر مقاومت حرارتی اجزای متشکل پنل بر حسب متر مربع در درجه کلوین بر وات(m .K/W) به دست آید.

در صورتی که تولیدکننده مایل به اظهار مقاومت حرارتی باشد، مقاومت حرارتی را می توان بر اساس داده‌های جدول شده، نتایج آزمون، یا تلفیقی از هر دو محاسبه کرد.

مقادیر طرح مقاومت حرارتی صفحه‌ های گچی در استانداردEN ISO 10456  ارائه شده است.

 روش های آزمون تعیین مقاومت حرارتی فرآورده های عایق کاری در استاندارد های EN 12939و EN 1266ارائه شده است.

۴_۹ ابعاد و رواداری ها

عرض و طول پنل های مرکب از طریق سقف های گچی مورد استفاده، مطابق استاندارد مربوط تعیین می‌ شود.

ضخامت اسمی پنل‌های مرکب باید توسط تولید کننده اعلام شود.

_صفحه‌ های گچی با حداقل ضخامت اسمی ارائه شده در استانداردهای مربوط؛

_ مواد عایق کاری با حداقل ضخامت اسمی ارائه شده در استانداردهای مربوطه؛

ضخامت باید مطابق زیر بند ۵_۲_۱ اندازه ‌گیری شود.  رواداری ضخامت برای پنل‌های مرکب در هر اندازه گیری منفرد، باید ۳ میلی متر باشد.

۴_۱۰ نا هم برابری

رواداری ناهم برابری که مطابق زیر بند ۵_۳ اندازه‌ گیری می ‌شود، باید مطابق جدول ۲باشد.

جدول۲- رواداری ناهم برابری

جهت انحرافرواداری

میلی متر

جهت عرضی۵ – تا ۵+
جهت طولی۵ – تا ۸+

اختلاف دو اندازه گیری در یک طرف پنل نباید بیشتر از ۵ میلی متر باشد. به منظور برآورده ساختن نیازهای کاربردی، استفاده از نا هم برابری متفاوت مجاز است، مشروط بر آن که در محدوده رواداری ارائه شده در جدول ۱ باشد.

هنگامی که ناهم برابری منفی باشد( فرآوردهای عایق کاری نسبت به صفحه های گچی داخل تر باشد)،  پنل های مرکب به رده Nو در صورت مثبت بودن (فرآورده عایق کاری نسبت به صفحه های گچی بیرون تر باشد)، به رده Pرده بندی می شوند.

۴_۱۱ تخت بودن پنل های مرکب

انحراف از تخت بودن پنل های مرکب که مطابق زیر بند ۵_۵ اندازه ‌گیری می‌ شود، نباید بیشتر از ۵ میلی متر باشد.

۴_۱۲ چسبندگی/ پیوستگی فرآورده عایق کاری

هنگامی که مقاومت کششی مطابق زیر بند۵_۴ اندازه ‌گیری شود، هیچ یک از نتایج به دست آمده برای پنل‌های مرکب رده ۱ نباید کمتر از ۰۱۷۰/۰ مگاپاسکال یا برای مرکب رده ۲ کمتر از ۰۰۳/۰ مگاپاسکال باشد.

۴_۱۳ مواد زیان آور

هنگامی که فرآورده‌های ساختمانی تحت پوشش این استاندارد به بازار عرضه  شوند، بر اساس مقررات ملی برای آزاد شدن و گاهی اوقات برای مقدار آن، ممکن است نیاز به تایید و اعلام باشد.

۵ – روش های اجرای آزمون

۵_۱ نمونه برداری

آزمون ها باید روی سه پنل مرکب از هر نوع و ضخامت انجام شود. برای آزمون چسبندگی/ پیوستگی هسته، آزمونه ها باید از یک پنل واحد بریده شوند.

۵_۲ اندازه گیری ابعاد

۵_۲_۱ ضخامت

۵_۲_۱_۱ اصول آزمون

فاصله بین دو رویه پنل مرکب باید اندازه گیری شود.

 

۵_۲_۱_۲ وسایل

یک کولیس با قابلیت خوانش با تقریب ۵/۰ میلی متر.

۵_۲_۱_۳ روش اجرای آزمون

سه اندازه گیری را با تقریب ۵/۰ میلی‌ متر در هر انتها، با فواصل مساوی در امتداد عرض و حداقل ۲۵ میلی متر از انتها و ۱۰۰ میلی متر از لبه های پنل انجام دهید. (مطابق شکل ۱)

۵_۲_۱_۴ ارائه نتایج

نتیجه هر اندازه گیری باید بر حسب میلی متر ثبت و با ضخامت اسمی پنل مرکب مقایسه شود.

پنل مرکب

۵_۳ اندازه گیری ناهم برابری

۵_۳_۱ اصول آزمون

ناهم برابری بین لبه‌های فراورده عایق کاری و صفحه های گچی، باید اندازه گیری شود.

هنگامی که فرآورده عایق کاری، بالای لبه یا انتهای صفحه های گچی بیرون زدگی داشته باشد، نا هم برابری، مثبت در نظر گرفته می‌ شود.

در مورد پنل های ساندویچی:

_ناهم برابری بین لبه‌های فرآورده عایق کاری و هر یک از صفحه های گچی اندازه‌ گیری می ‌شود؛

_ناهم برابری لبه های دو صفحه گچی اندازه گیری می شود.

 

۵_۳_۲ وسایل

_یک سطح تخت؛

_یک خط کش فلزی یا متر فلزی با قابلیت خوانش با تقریب یک میلی متر.

۵_۳_۳ روش اجرای آزمون

پنل مرکب را روی یک سطح صاف قرار دهید. ناهم برابری بین لبه ‌های فرآورده عایق کاری و صفحه های گچی را مطابق شکل ۲ و در مورد پنل های ساندویچی،ناهم برابری بین دو صفحه گچی را اندازه گیری کنید. در صورت لزوم پنل مرکب را برگردانید و در این حالت نیز اندازه گیری را انجام دهید.

ناهم برابری را روی هر لبه با تقریب یک میلی متر و در فاصله ۱۰۰ میلی متری لبه مجاور اندازه گیری کنید. هشت اندازه گیری را مطابق شکل ۲، انجام دهید.

۵_۳_۴ ارائه نتایج

اختلاف بین هر دو اندازه گیری را روی یک طرف، نسبت به ویژگی ارائه شده در زیر بند۴_۱۰، مقایسه کنید.

میانگین دو اندازه گیری را برای هر طرف بر حسب میلی متر محاسبه و هر میانگین را با رواداری ارائه شده در زیر بند۴_۱۰ مقایسه کنید.

برای پنل های ساندویچی، سه جفت اندازه گیری روی هر طرف (صفحه های گچی رویی/ فرآورده عایق کاری_ فرآورده عایق کاری/ صفحه زیری و صفحه گچی رویی/صفحه گچی زیری)، انجام می شود. هر جفت باید به شرح فوق، به طور مجزا مورد اندازه ‌گیری قرار گیرد.

اندازه گیری ناهم برابری

شکل  ۲-  اندازه گیری ناهم برابری

۵_۴ تعیین چسبندگی/ پیوستگی فرآورده عایق کاری

۵_۴_۱ اصول آزمون

 چسبندگی/ پیوستگی باید به روش اندازه گیری مقاومت کششی که به طور عمودی روی سه آزمونه انجام می شود و تعیین شود.

۵_۴_۲ وسایل

_قطعه ها از جنس فلز یا چوب سخت، هم ابعاد آزمونه به شرح زیر:

برای پنل‌های مرکب رده ۲ :

۲۰۰ میلی متر× ۲۰۰ میلی متر یا ۳۰۰ میلی متر× ۳۰۰ میلی متر.

برای پنل های مرکب رده ۱:

۱۰۰ میلی متر× ۱۰۰ میلی متر.

_نوار چسب دو طرفه مناسب یا چسب. چسبندگی آنها باید بیشتر از مقدار حد مشخص شده در زیر بند ۴_۱۲باشد.

_دستگاه آزمون مقاومت کششی با نرخ بارگذاری ۳/۰ کیلو نیوتن بر دقیقه. در شکل ،۳ نمونه ای از این دستگاه نشان داده شده است. هر نوع دستگاه مناسب دیگر را می توان مورد استفاده قرار داد.

۵_۴_۲ وسایل _قطعه ها از جنس فلز یا چوب سخت، هم ابعاد آزمونه به شرح زیر: برای پنل‌های مرکب رده ۲ : ۲۰۰ میلی متر× ۲۰۰ میلی متر یا ۳۰۰ میلی متر× ۳۰۰ میلی متر. برای پنل های مرکب رده ۱: ۱۰۰ میلی متر× ۱۰۰ میلی متر. _نوار چسب دو طرفه مناسب یا چسب. چسبندگی آنها باید بیشتر از مقدار حد مشخص شده در زیر بند ۴_۱۲باشد. _دستگاه آزمون مقاومت کششی با نرخ بارگذاری ۳/۰ کیلو نیوتن بر دقیقه. در شکل ،۳ نمونه ای از این دستگاه نشان داده شده است. هر نوع دستگاه مناسب دیگر را می توان مورد استفاده قرار داد.

شکل ۳- نمونه ای از دستگاه آزمون چسبندگی

راهنما:

۱- وسیله عمل کننده

۲- پیچ سرکروی                                   ۵- چسب

۳- نیروسنج                                        ۶- مصالح عایق کاری

۴- قطعه چوب سخت یا قطعه فلزی               ۷- صفحه گچی

۵_۴_۳ روش اجرای آزمون

آزمونه باید از داخل پنل مرکب بدون ایجاد آسیب دیدگی، به گونه ‌ای بریده شود که حداقل در فاصله ۱۰۰ میلی متری لبه های پنل مرکب باشد (مطابق شکل ۴ ).

ابعاد آزمونه باید به شرح زیر باشد:

_ برای پنل‌های مرکب رده ۱:  ۱۰۰ میلی متر÷ ۱۰۰ میلی متر.

_ برای پنل های رده ۲: ۲۰۰ میلی متر× ۲۰۰ میلی متر یا ۳۰۰ میلی متر× ۳۰۰ میلی متر.

در مورد سایر دستگاه های آزمون مقاومت کششی، آزمون باید با ابعاد مناسب، از پنل مرکب بریده شود.

روی هر آزمونه از پیش بریده شده، یک صفحه فلزی یا چوبی سخت با همان ابعاد آزمونه بچسبانید.

آزمونه را در داخل دستگاه آزمون مقاومت کششی قرار دهید به گونه ای که بار کششی به طور عمودی بر سطح صفحه گچی اعمال و تنش کششی به طور یک نواخت روی آزمونه توزیع شود. بار را با نرخ (۱/۰ ۳/۰) کیلو نیوتن بر دقیقه اعمال کنید تا آزمونه گسیخته شود.

پنل مرکب1

 

۵_۴_۴ ارائه نتایج

بار گسیختگی، ماهیت و محل گسیختگی را یادداشت کنید.

مقاومت کششی را از تقسیم بار گسیختگی، بر سطح آزمونه محاسبه و نتیجه را بر حسب مگاپاسکال ثبت و با الزامات ارائه شده در زیر بند ۴_۱۲ مقایسه کنید.

۵_۵ اندازه گیری تخت بودن پنل مرکب

۵_۵_۱ اصول آزمون

حداکثر فاصله بین رویه صفحه گچی مربوط به پنل مرکب( قرار گرفته روی یک سطح تخت) و سطح تخت باید اندازه گیری شود.

۵_۵_۲  وسایل آزمونه ‌ها

وسایل و آزمونه ها باید مطابق استاندارد EN 825: 2013  باشد.

۵_۵_۳ روش اجرای آزمون

روش آزمون باید مطابق استانداردEN 825: 2013  باشد.

۵_۵_۴ ارائه نتایج

نتیجه باید به عنوان انحراف از تخت بودن بر حسب میلی متر ارائه و با ویژگی های مشخص شده در زیر بند ۴_۱۱ مقایسه شود.

۶- ارزیابی و گواهی پایداری عملکرد

۶_۱ کلیات

انطباق پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی/ صوتی با الزامات این استاندارد و عملکرد های اظهار شده توسط تولید کننده، باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

_ تعیین نوع فرآورده؛

_ کنترل تولید کارخانه ای توسط تولید کننده، شامل ارزیابی فرآورده‌.

تولید کننده باید همیشه کنترل کلی را حفظ کند و در زمینه مسئولیت انطباق فراورده با عملکرد اظهار شده، روش‌های مناسب را اعمال کند.

برای اهداف آزمون، پنل های مرکب صفحه های گچی را می توان در یک مجموعه مشخص، گروه بندی کرد تا از این طریق خواص مورد نظر برای همه پنل های مرکب صفحه های گچی داخل مجموعه، مشترک در نظر گرفته شود.

برای آن دسته از فراورده ها یا خواصی که خارج از مجموعه قرار می‌گیرند، باید توسط تولید کننده تصمیم گیری شود.

۶_۲ آزمون نوع

۶_۲_۱ کلیات

نمونه برداری و آزمون باید مطابق با بند ۵ ،انجام شود.

نتایج همه آزمون های نوع، باید ثبت و توسط تولید کننده برای حداقل ده سال نگه داری شود.

۶_۲_۲ تعیین نوع فرآورده

تعیین نوع فرآورده، برای نشان ‌دادن انطباق فرآورده با ویژگی های این استاندارد، باید انجام شود.

تعیین نوع فرآورده، در شروع تولید یک نوع جدید از پنل‌های مرکب به صفحه ‌های گچی(مگر آن که این فرآورده جزء یکی از گروه های مربوط به مجموعه ای باشد که قبلا مورد آزمون قرار گرفته است) یا در شروع یک روش جدید تولید( که ممکن است این روش به طور عمده ای روی خواص فرآورده تأثیرگذار باشد)، باید انجام شود.

آزمون هایی که قبلا از نظر کلیه شرایط (همان نوع فرآورده، همان خصوصیات،  روش ها ) آزمون، روش نمونه برداری، سامانه گواهی انطباق و غیره )مطابق این استاندارد انجام شده است، را می ‌توان مورد پذیرش قرار داد.

تعیین نوع فرآورده برای کلیه خصوصیات فرآورده( طبق بند ۵ )که به کاربردهای مورد نظر مرتبط است، باید در نظر گرفته شود. به غیر از موارد زیر:

_آزاد شدن مواد زیان آور که ممکن است از طریق بازرسی مقدار ماده مربوط ، به طور غیر مستقیم ارزیابی شود.

_هنگامی که مقادیر طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

۶_۲_۳ آزمون نوع تکمیلی

هنگامی که تغییری در طراحی پنل های مرکب صفحه های گچی، ماده اولیه یا تأمین کننده اجزای متشکل فراورده یا فرایند تولید( در ارتباط با تعریف یک مجموعه)، رخ دهد و به طور عمده ای روی یک یا بیش از یک خاصیت فراورده تاثیرگذار باشد، آزمون های نوع باید روی آن خصوصیات تکرار شود.

نمونه برداری باید مطابق زیربند ۵_۱ انجام شود.

نتایج همه آزمون های نوع باید ثبت شده و توسط تولید کننده تا ده سال نگه داری شود.

 

۶_۳ کنترل تولید کارخانه ای

۶_۳_۱ کلیات

تولید کننده برای اطمینان از تطابق فراورده های عرضه شده به بازار، با ویژگی های عملکردی مشخص شده، باید سامانه کنترل تولید کارخانه ای را ایجاد ،مستند و نگه داری کند. سامانه کنترل تولید کارخانه ای باید شامل روش‌ها، بازرسی های منظم و آزمون ها و /یا ارزیابی ها و همچنین استفاده از نتایج برای بازرسی مواد خام و دیگر مواد یا اجزاء. تجهیزات، فرآیند تولید و فرآورده باشد.

یک سامانه کنترل تولید کارخانه ای که مطابق الزامات استاندارد EN ISO 9001و الزامات این استاندارد، ایجاد می شود، قابل قبول است.

نتایج بازرسی ها، آزمون ها و ارزیابی هایی که نیاز به اقدام دارند و هرگونه اقدام انجام شده، باید ثبت شود. این اقدام زمانی انجام می شود که مقادیر یا معیارهای بازرسی مطابق با ویژگی‌های استاندارد نباشد، در این صورت هر گونه مغایرت باید ثبت و برای دوره مشخص شده در روش های تولید کارخانه ای مربوط به تولید کننده نگه داری شود.

۶_۳_۲ کارکنان

مسئولیت، اختیارات و رابطه بین کارکنان در زمینه مدیریت، اجرا و یا تایید فعالیتی که روی انطباق فرآورده تاثیر گذار است، باید مشخص شود. این موارد در مورد کارکنانی اعمال می شود که نیاز به اقدامات پیش گیرانه برای جلوگیری از بروز عدم انطباق فراورده، اقدامات در مورد عدم انطباق و شناسایی و ثبت مشکلات مربوط به انطباق فرآورده دارند. کارکنانی که روی کارهایی که بر انطباق فرآورده تاثیرگذار است، فعالیت می کنند، باید از تحصیلات لازم، آموزش کافی، مهارت و تجربه برخوردار باشند تا بتوانند تشخیص دهند که کدام سوابق باید نگه داری شود.

۶_۳_۳ تجهیزات

۶_۳_۳_۱ آزمون

تمام تجهیزات مربوط به توزین، اندازه گیری و آزمون باید بر اساس روش های مستند، زمان بندی (تناوب) و معیارها، واسنجی و به طور منظم بازرسی شود.

۶_۳_۳_۲ ساخت

همه تجهیزات مورد استفاده در فرایند ساخت باید به طور مرتب بازرسی و نگه داری شوند تا از عملکرد آن ها در یکنواختی فرایند ساخت، در نتیجه استفاده، فرسودگی و خرابی اطمینان حاصل شود. بازرسی ها و نگه داری و تعمیرات باید انجام و مطابق با روش ‌های مکتوب تولید کننده ثبت شوند و مستندات مربوط برای یک دوره مشخص شده در روش های بازرسی تولید کارخانه ای تولید کننده، نگه داری شود.

۶_۳_۴ مواد خام و ترکیبات

خصوصیات تمام مواد خام و اجزای ورودی به کارخانه باید به منظور تضمین تطابق، ثبت و بازرسی شود.

۶_۳_۵ آزمون و ارزیابی فرآورده

تولید کننده باید روش هایی را برای نگه داری مقادیر اعلام شده در مورد خصوصیات فرآورده ایجاد کند.

مطابقت با استاندارد EN ISO 9001: 2008به این مفهوم است که الزامات این زیربند استاندارد برآورده شده است.

۶_۳_۶ قابلیت ردیابی و نشانه گذاری

فرآورده های منفرد، فرآورده های هر نوبت کاری یا بسته بندی ها با توجه به محل تولید، باید قابل شناسایی و ردیابی باشند. تولید کننده باید روش‌هایی را برای اطمینان از بازرسی منظم در رابطه با کدهای قابل ردیابی و /یا نشانه گذاری پیوست فرآورده، مکتوب کند. مطابقت با استاندارد EN ISO 9001: 2008به این مفهوم است که الزامات این زیربند استاندارد برآورده شده است.

۶_۳_۷ فرآورده های نامنطبق

تولید کننده باید روش هایی را که مشخص می‌کند چگونه با فرآورده های غیر منطبق رفتار شود، مکتوب کند. چنین مواردی در هنگام بروز، باید ثبت و برای مدتی که در روش های مکتوب تولید کننده مشخص شده است، نگه داری شود.

۶_۳_۸ اقدام اصلاحی

تولید کننده باید روش هایی را که برای حذف علت عدم انطباق به منظور جلوگیری از وقوع مجدد آن ها اتخاذ می کند، مستند سازد. مطابقت با استانداردEN ISO 9001: 2008  به این مفهوم است که الزامات این زیر بند استاندارد برآورده شده است.

 

۶_۳_۹ سایر روش های آزمون

برای کنترل تولید کارخانه ای، ممکن است روش های آزمون دیگری به غیر از آن هایی که برای تعیین نوع فرآورده مشخص شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آن که اطمینان کافی در انطباق فراورده با این استاندارد فراهم شود.

 

۷- شناسایی پنل های مرکب

شناسایی پنل های مرکب باید شامل موارد زیر باشد:

۷_۱ عبارت<< پنل مرکب گچی>>؛

۷_۲ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

۷_۳ ابعاد پنل مرکب: ضخامت، طول و عرض اسمی به میلی متر و در صورت لزوم، رده ناهم، ناهم برابری(ناهم برابری منفی یا مثبت)؛

۷_۴ ارجاع به استاندارد ملی برای صفحه های روکش دار گچی، نیمرخ لبه( ممکن است کوته نوشت های مشخص شده در استانداردهای مربوط مورد استفاده قرار گیرد) و ضخامت اسمی بر حسب میلیرمتر مطابق استانداردهای مربوط؛

۷_۵ ارجاع به استاندارد ملی ایران برای مواد عایق کاری و کوته نوشت ها.

مثالی از شناسایی:

پنل مرکب صفحه های گچی، استاندارد ملی ایران شماره۱۲۸۰۵_۵/۶۲_۱۲۰۰_N استاندارد ملی ایران برای صفحه های گچی_ نوعA  _لبه باریک شده _۵/۱۲_استانداردEN 13163 برای مواد عایق کاری_۰ ۵EPS_

۸- نشانه گذاری، برچسب گذاری و بسته بندی

پنل های مرکبی که با این استاندارد ملی مطابقت دارند باید روی هر پنل مرکب یا برچسب همراه یا روی بسته بندی و در بارنامه همراه محموله مواد زیر به وضوح نشانه گذاری شود:

۸_۱ استاندارد ملی ایران شماره۱۲۸۰۵؛

۸_۲ نام، نام تجاری یا سایر مشخصات تولید کننده پنل مرکب؛

۸_۳ تاریخ تولید؛

۸_۴ روش های تشخیص پنل های مرکب صفحه های گچی و ارتباط آن ها با مواد شناسایی، مطابق با بند ۷ این استاندارد.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

روش نمونه برداری برای آزمون

الف_۱ کلیات

تعداد مورد نیاز پنل های مرکب، برای تعیین و تطابق با ویژگی ها، باید از محموله پنل های مرکب نمونه برداری شود.

اندازه مناسب محموله باید با توافق نمایندگان هر دو طرف بوده و باید در زمان نمونه برداری امکان حضور داشته باشند.

الف_۲ روش نمونه برداری

در صورت لزوم، انتخاب روش نمونه برداری، باید مطابق روش های مشخص شده در زیر بندهای الف_۲_۲ و ب_۲_۳ باشد.

الف_۲_۱ نمونه برداری تصادفی

در صورت امکان، روش نمونه برداری تصادفی باید به گونه ای انجام شود که همه پنل های مرکب در محموله دارای شانس یکسانی برای انتخاب شدن باشند.

 سه پنل مرکب از هر نوع باید از قسمت های مختلف داخل محموله بدون در نظر گرفتن شرایط یا کیفیت پنل های مرکب انتخابی، نمونه برداری شود.

الف_۲_۲ نمونه برداری نماینده

الف_۲_۲_۱ کلیات

درصورت مشکل و غیر عملی بودن نمونه برداری تصادفی و یا هنگامی که پنل های مرکب، مربوط به یک بسته بزرگ بوده و دستیابی تنها به تعداد معدودی از آن ها مکن است، روش نمونه برداری نماینده، باید مورد استفاده قرار گیرد.

در عمل نمونه برداری تصادفی فقط زمانی انجام می‌شود که پنل های مرکب در محموله به صورت فله (بسته بندی نشده) از یک محل به محل دیگر حمل می شوند و یا در هنگامی که پنل های مرکب به بسته‌های کوچک زیادی تقسیم شده باشند.

الف_۲_۲_۲ نمونه برداری از یک بسته

محموله باید حداقل به سه قسمت مشابه واقعی یا فرضی با اندازه یکسان تقسیم شود. یک پنل مرکب باید به صورت تصادفی از هر قسمت انتخاب شود، به گونه ای که تعداد آن ها بتواند جوابگوی ویژگی‌های مشخص شده در زیر بند ۵_۱ باشد.

یادآوری_ برای دستیابی به پنل های مرکب یک بسته در هنگام نمونه برداری، لازم است برخی بسته ها یا قسمت هایی از آن ها کنار گذاشته شوند.

الف_۲_۲_۳ نمونه برداری از یک محموله به شکل بسته بندی یا پیچیده شده

حداقل سه بسته باید به صورت تصادفی از یک محموله انتخاب شود. بسته های اطراف هر بسته باید کنار گذاشته شده و یک پنل مرکب باید به طور تصادفی از داخل هر بسته بدون در نظر گرفتن شرایط و یا کیفیت آن ها برداشته شود تا تعداد نمونه های مورد نیاز، به دست آید.

پیوست ب

  (الزامی)

نصب و اتصال پنل مرکب برای آزمون واکنش در برابر آتش

مطابق استانداردEN13823 (آزمون عامل مشتعل منفرد، SBI)

ب_۱ نصب و اتصال پنل های مرکب

 پنل های مرکب صفحه های گچی باید با استفاده از روش زیر نصب و محکم شوند. این روش دشوارترین شرایط را فراهم می سازد به طوری که دسته بندی حاصل از آن را بتوان برای همه کاربرد های نهایی در مورد پنل های مرکب تولید شده با یک نوع فرآورده عایق  کاری، به کار برد. نتایج به دست آمده برای یک صخامت مشخصات صفحه ها، باید برای پنل های ساندویچی و برای همه پنل های مرکب یا پنل های ساندویچی با صفحه های گچی دارای ضخامت بیشتر به کار رود. به علاوه نتایج به دست آمده برای پنل های مرکب صفحه های گچی دارای فرآورده‌های عایق کاری با ضخامت مشخص، باید برای همه پنل های مرکب دارای فرآورده عایق کاری با ضخامت کمتر نیز به کار رود. همچنین نتایج به دست آمده برای پنل های مرکب با فرآورد های عایق کاری با چگالی مشخص، باید برای همه پنل های مرکب دارای چگالی کمتر نیز به کار رود.

پنل های مرکب باید به طور مستقیم به یک مصالح زیر کار توپر، با حداقل طبقه بندی واکنش در برابر آتش ردهA2- s1, d0  نصب شوند.

مصالح پشت کار باید به یک قاب صلب محکم شود، به گونه ای که آزمونه را بتوان بدون آسیب دیدگی حمل و پیش از شروع آزمون در دستگاه، نصب کرد.

پنل های مرکب باید با استفاده از مواد چسباننده پایه گچی مشخص شده در استانداردEN 14819  مطابق شکل ب_۱، به مصالح زیر کار چسبانده شوند. در شکل ب_۱ وضعیت هر دو درزهای عمودی و افقی پنل های مرکب نشان داده شده است.

همه درزهای پنل های مجاور هم، باید کاملاً با مواد درزگیر (مطابق استانداردEN 13963  پر شوند.)

همچنین نتایج آزمون به دست آمده با این روش، برای پنل های مرکبی که به طور مکانیکی و مستقیم به مصالح پشت کار یا به قاب چوبی یا فلزی متصل می شوند، قابل کاربرد است.

نصب پنل مرکب

 

شکل ب_۱_ نصب پنل مرکب و اتصال آن ها به مصالح پشت کار_ توزیع چونه

های مواد چسباننده پایه گچی

 

راهنما:

۱-وضعیت چونه های مواد چسباننده پایه گچی به قطر ۱۰۰ میلی متر

۲- وضعیت درزهای پنل های مرکب

نصب پنل های مرکب 2

شکل ب_۲ نصب پنل‌های مرکب و اتصال آن ها به مصالح پشت کار_مقطع عرضی

راهنما:

۱- مصالح زیر کار

۲- چونه مواد چسباننده پایه گچی

۳- پنل مرکب