آزمون های مقاومت در برابر آتش اجزای غیر باربر : دریچه های انتقال هوا

۱- هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین مقاومت در برابر آتش دریچه‌های انتقال هوا (ATG)است.

این استاندارد در دریچه های هوای مورد نظر برای نصب در اجزای ساختمانی (دیوارهای معمولی، کف ها و سقف ها) کاربرد دارد دریچه‌های انتقال هوا می‌تواند افقی و یا قائم نصب شوند.

روش بستن دریچه انتقال هوا می‌تواند ناشی از انبساط مواد و یا با ابزار بستن الکتریکی یا مکانیکی باشد.

 این روش آزمون در تعیین مقاومت در برابر آتش یا کنترل دود و مقاومت در برابر آتش دریچه های انتقال هوا کاربرد دارد.

انجام آزمون های تکمیلی برای مقاومت در برابر آتش یا کنترل دود و مقاومت در برابر آتش دریچه‌های انتقال هوا در مواردی که تماس مستقیم به شعله از زمان شروع آتش، به عنوان خطر در حالت باز دریچه انتقال هوا مطرح است، کاربرد دارد.

(پیوسته الف).

این روش آزمون در ارزیابی رفتار دریچه انتقال هنگامی که در معرض منحنی آتش استاندارد مطابق با استانداردEN 1363_1  و فشار استاندارد مطابق با استانداردEN 1363_1 قرار داشته باشد، کاربرد دارد. ارائه اطلاعات کمی درباره شدت نشت دود  و یا گازهای گرم یا انتقال یا تولید بخار در شرایط آتش در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ندارد. چنین مواردی فقط در توصیف رفتار کلی آزمونه ها در طول آزمون مورد توجه قرار می‌گیرد.

شدت نشت دود در دمای محیط یا در دمای C°۲۰۰به عنوان یک مورد اختیاری برای دریچه های انتقال هوا با کنترل دود اظهار شده، مطابق با استانداردEN 1634_3  تایید خواهد شد.

این روش آزمون در تعیین مقاومت در برابر آتش دریچه های انتقال هوای مورد استفاده در کانال ها به علت این که به عنوان اجزای جدا کننده در نظر گرفته می شوند، کاربرد ندارد. روش آزمون برای دریچه های انتقال هوای مورد استفاده در کانال ها، مطابق با استاندارد های کانال های مربوطه است.

این روش آزمون در تعیین مقاومت در برابر آتش میراگر آتش یا مانع آتش متصل به یک یا دو طرفه کانال به علت این که دریچه های انتقال هوا خود به عنوان عضو جدا کننده آتش آزمون می شوند، کاربرد ندارد. میراگر های آتش مطابق با استاندارد EN 1366_2 آزمون می‌شوند. مانع های آتش غیر مکانیکی مطابق با استانداردEN 1366_12  آزمون می شوند.

این روش آزمون در تعیین مقاومت در برابر آتش دریچه‌های انتقال هوا در در های ضد حریق، کرکره ها و پنجره های باز شو مطابق با استانداردهای EN 1634_1 و EN 1364_2به علت این که تغییر شکل درهای ضد حریق، کرکره ها و پنجره های بازشو در شرایط آتش متفاوت از تغییر شکل دیوارهای انعطاف پذیر/ صلب است، کاربرد ندارد. همچنین، موقعیت قرار گیری ترموکوپل ها مطابق با استاندارد درها، در این استاندارد به کار می رود.

همه مقادیر ارائه شده در این استاندارد هستند، مگر اینکه مشخص شده باشند.

۲- مراجع الزامی

در مراجع زیر ظوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شود.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها اجرا داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 EN 1363-1, Fire resistance tests – PART 1 : General Requirements

2-2 EN 1363-2, Fire resistance tests – PART 2 : Alternative and additional

2-3 EN 13943, Fire safety – vocabulary (ISO 13943)

یادآوری_ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۲۴ : سال ۱۳۸۷ ، ایمنی آتش_ واژه نامه با استفاده از استاندارد EN ISO 13943: 2008 تدوین شده است.

۳- اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر تعاریف ارائه شده در استانداردEN ISO 13943و EN 1363_2، EN 1363_1  اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود.

۳_۱ دریچه انتقال هوا

Air transfer grill

وسیله‌ای دارای بخش فعال / غیرفعال که می‌تواند شامل یک پوشش تزئینی در اجرا باشد، که اجازه جریان هوا در فشار و دمای محیط را می دهد و مقاومت در برابر آتش در شرایط آتش سوزی را فراهم می کند.

۳_۲ ناحیه جریان در دریچه  انتقال هوا

Air transfer grill flow zone

(کل سطح قابل رویت از سطح دریچه انتقال هوا که اجازه جریان هوا از یک طرف به طرف دیگر را بدهد. این ناحیه شامل قاب دریچه انتقال هوا نمی شود).

۳_۳ سطح دریچه انتقال هوا

Air transfer grill face

سطح کل دریچه انتقال هوا در حالت نصب نشده )شامل همه قاب دریچه انتقال هوا می شود.

۳_۴ دهانه

aperture

باز شدگی در ساختار پشتیبان در جایی که دریچه انتقال هوا نصب شده و دور تا دور آن به ساختار پشتیبان محکم شده است.

۳_۵ دریچه های انتقال هوای چندبخشی

Modular air transfer grilles

دریچه های انتقال هوا که می‌توانند برای تشکیل یک دریچه انتقال هوای بزرگ تر به هم وصل شوند.

۴- تجهیزات آزمون

به استاندارد EN 1363و در صورت کاربرد به استاندارد EN 1363_2 مراجعه شود.

۵ -شرایط آزمون

۵_۱ شرایط گرمایش

شرایط گرمایش و اتمسفر کوره باید مطابق با موارد ارائه شده در استاندارد EN 1363_1یا در صورت کاربرد مطابق با استاندارد EN 1363_2باشد.

۵_۲ شرایط فشار

شرایط فشار و رواداری ها باید مطابق با موارد ارائه شده در استاندارد EN 1363_1باشند.

بسته به دامنه کاربرد، دریچه های انتقال هوای نصب شده در ساختار پشتیبان قائم می توانند در ناحیه فشار مثبت یا منفی آزمون شوند. اگر دریچه برای هر دو ناحیه در نظر گرفته شده باشد، باید برای هر دو حالت آزمون شود.

اگر هر دو آزمون در یک تنظیم انجام شوند، سطح فشار در کوره باید به گونه ای تنظیم شود که سطح صفر بین آزمونه هایی که در ناحیه فشار مثبت و منفی آزمون می شوند، قرار گیرد. بنابراین سطح صفر در کوره با توجه به آزمونه تحت آزمون، تنظیم خواهد شد.

دریچه های انتقال هوای نصب شده در ساختار پشتیبان افقی همیشه برای قرار گرفتن در ناحیه فشار مثبت در نظر گرفته می شوند. برای دریچه های انتقال هوای نصب شده در اجزای جدا کننده قائم،  فشار باید تاPa (۲۰±۳)در فاصله mm۱۰۰ پایین تر از وجه زیرین عضو جداکننده در جایی که ثابت شده است، کنترل شود.

۶- آزمونه

6_۱ کلیات

آزمونه شامل یک دریچه انتقال هوا همراه با یک ساختار پشتیبان است. در مواردی که چندین آزمونه در یک ساختار آزمون مشخص در نظر گرفته شوند، باید جداگانه ارزیابی شوند.

۶_۲ اندازه

آزمونه باید در اندازه کامل معمول خود باشد.

در دریچه های انتقال هوای چندبخشی، باید بزرگترین دریچه انتقال هوای سرهم بندی شده، آزمون شود.

جهت اجتناب از اثرات مرزی، فاصله بین محیط دریچه انتقال هوا و سطوح داخلی کره در هیچ نقطه نباید کمتر ازmm  ۲۰۰باشد.

در مواردی که چندین آزمونه در یک ساختار آزمون مشخص در نظر گرفته شوند، حداقل فاصله بین دریچه های انتقال هوای مجاور هم، نباید کمتر از mm۲۰۰ باشد. همچنین در صورت نیاز به فاصله کمتر به دلیل نصب خاص، دریچه انتقال هوا باید در حداقل جداسازی به کار رفته در عمل، آزمون شود.

۶_۳ تعداد

برای دریچه های نصب شده در ساختار پشتیبان قائم، تعداد آزمونه مورد نیاز در استانداردEN 1363_1  ارائه شده است.

برای اجزای جداکننده افقی، فقط یک آزمونه با در معرض قرار گیری در برابر آتش از وجه پایین مورد نیاز است.

برای دریچه هایی که متقارت نیستند همه وجه‌های آن ها باید آزمون شوند. در جایی که دریچه انتقال هوا برای استفاده در کف ها و دیوارها در نظر گرفته می شود، باید برای هر دو حالت افقی و قائم آزمون شوند.

۶_۴ طراحی

۶_۴_۱ کلیات

آزمونه باید نماینده کامل دریچه انتقال هوای مورد استفاده در عمل و شامل همه ظواهر خاص که مختص آن دریچه هست، باشد (برای مثال پوشش های تزئینی).

هر شکل (برای مثال دایره ای یا مستطیلی)، باید با حداکثر ابعاد آزمون شود، تا بتواند بیشترین کاربرد را با توجه به کاربرد مستقیم ارائه دهد (به بند ۱۳ مراجعه شود).

۶_۴_۲ مهار

لبه های آزمونه باید طبق آنچه در عمل است، مهار شود. روش مهار دریچه انتقال هوا به عنوان بخشی از آزمون در نظر گرفته می شود.

۶_۵ ساختار

آزمونا باید مطابق با استاندارد RN 1363_1 ساخته شود.

۶_۶ تایید

تایید آزمون باید مطابق با استانداردEN 1363_1 انجام شود.

۷- نصب آزمونه

۷_۱ کلیات

آزمونه باید تا جایی که امکان دارد، مطابق با روشی که در عمل استفاده می شود، نصب شود.

در پوششهای تزئینی: در مواردی که دریچه انتقال هوا شامل پوشش تزئینی که به صورت متقارن نصب شده است، باشد، آزمون دریچه انتقال هوا باید شامل پوشش های تزئینی به عنوان بخشی از آزمونه باشد. در صورت نصب پوشش تزئینی به صورت غیر متقارن، آزمون پوشش تزئینی در حالت آتش سوزی داخلی و خارجی مورد نیاز است.

۷_۲ ساختارهای پشتیبان

۷_۲_۱ کلیات

ساختار های پشتیبان استاندارد که در استانداردEN 1363_1  ارائه شده است، به کار می ‌رود.

ساختار پشتیبان انتخاب شده برای آزمون ممکن است ساختار پشتیبان غیر استاندارد باشد. بنابراین، نتایج برای همین ساختار پشتیبان غیر استاندارد، کاربرد دارند.

۷_۲_۲ دیوارها

برای دریچه های انتقال هوا که برای نصب در دیوارها در نظر گرفته شده‌اند، ساختار پشتیبان مطابق زیر که در استاندارد EN 1363_1 ارائه شده است، به کار می روند:

الف_ ساختار صلب با چگالی زیاد؛

ب_ ساختار صلب با چگالی کم؛

پ_ ساختار انعطاف پذیر؛

ت_ ساختار پشتیبان غیر استاندارد.

۷_۲_۳ کف ها

برای دریچه های انتقال هوای مورد نظر رو برای نصب در کف، ساختار های پشتیبان مطابق زیر که در استانداردEN 1363_1 ارائه شده است، به کار می روند:

الف_ ساختار صلب با چگالی زیاد؛

ب_ ساختار صلب با چگالی کم؛

ت_ ساختار پشتیبان غیر استاندارد.

یادآوری_ سقف های معلق مطابق با استانداردEN 1363_2 ساختارهای پشتیبان غیر استاندارد هستند.

۸- آماده سازی

ساختار آزمون باید مطابق با استاندارد EN 1363_1 آماده‌سازی شود.

۹- کاربرد وسایل اندازه گیری

۹_۱ ترموکوپل ها

۹_۱_۱ ترموکوپل های کوره ای( دماسنج های صفحه ای)

دماسنج های صفحه ای باید مطابق با استاندارد EN 1363_1 فراهم شوند. حداقل یک دماسنج صفحه ای در هر۵/۱  سطح در معرض ساختار آزمون، باید وجود داشته باشد. دماسنج های صفحه ای باید به گونه ای قرار داده شوند که وجه Aآن ها در ساختارهای آزمون قائم قسمت دیوار پشتی کوره باشد و وجه Aآن ها در ساختارهای آزمون افقی به سمت کف کوره باشد.

در آغاز آزمون صرفنظر از اندازه ساختار آزمون، کوره باید دارای حداقل ۳ دماسنج باشد.

۹_۱_۲ ترموکوپل های وجه غیر در معرض

۹_۱_۲_۱ کلیات

برای تعیین معیار عایق کاری آزمونه، باید چند ترموکوپل قرار داده شود.

در استاندارد EN 1364_1مشخص گردیده که هیچ ترموکوپلی در سطوح مجزای کمتر از²m۱/۰ قرارداد نشود. در دریچه های انتقال هوا این موضوع می ‌تواند به معنی طبقه‌ بندی دریچه ‌ها (I)بدون جایگذاری هیچ گونه ترموکوپلی باشد. بنابراین ترموکوپل های اضافی برای آزمون استاندارد ارائه شده در ادامه مورد نیاز است. بدین معنی است که همه قوانین جایگذاری ترموکوپل ها مطابق با استاندارد هایEN 1363_1 و EN 1364_1  باید با ترموکوپل های اضافی ارائه شده در زیر بند۹_۱_۲_۲ در آزمون استاندارد، رعایت شوند.

اندازه گیری های وجه غیر در معرض باید با استفاده از ترموکوپل ها مطابق با استاندارد EN 1363_1 انجام شود. در مورد وجوه غیر مسطح، صفحه و لایه باید برای تطابق با وجه مقطع تغییر شکل داده شود. اگر در تثبیت لایه استاندار مشکلی وجود داشته باشد، اندازه لایه باید تا حداقل قطر mm۱۲ کاهش داده شود.

علاوه بر قوانین کلی برای نصب ترموکوپل ها که در استاندارد EN 1363_1 ارائه شده است، ترموکوپل های انتخابی باید با اعمال نیرویN(۱/۰± ۳/۰) به صورت مکانیکی نگه داشته شوند. این تجهیزات اضافی در صورت نیاز( برای مثال اگر ترموکوپل ها در طول آزمون از آزمونه جدا شوند یا با مواد متورم شده پوشانده شوند)، برای ترموکوپل های قرار گرفته در ناحیه جریان دریچه انتقال هوا باید استفاده شوند و در جائی که ترموکوپل ها مستقیما روی بخش مربوطه قرار می‌گیرند باید محدود به دریچه انتقال هوا بدون پوشش تزئینی آزمون شود.

یک مثال برای روش اعمال نیروی N۳/۰در شکل های ۳ و ۴ ارائه شده است.

باید در نحوه اعمال نیرو از طریق لایه ترموکوپل جهت کاهش انتقال حرارت توسط فرآیند اعمال نیرو، احتیاط کرد. همچنین باید از خراب شدن وجه دریچه انتقال هوا اجتناب کرد.

یادآوری_ شکل کلی فرآیند اعمال نیرو در سطح کلی توضیح داده شده است تا آزمایشگاه ها اجازه یافتن روش های مناسب برای آزمون های خاص را داشته باشند. توضیحات دقیق تر می تواند زمانی که آزمایشگاه ها تجربه عملی بیشتری در این زمینه کسب کرده باشند لحاظ شود.

برای دریچه های انتقال هوای بدون عایق(فقط با ردهE ) نیازی به اندازه گیری دمای وجه غیر درمعرض نمی باشد، بنابراین نیازی به نصب ترموکوپل ها نیست.

در شکل ۱ مثال هایی از محل ترموکوپل های وجه در معرض ارائه شده است.

۹_۱_۲_۲ متوسط دمای وجه غیر در معرض

افزایش متوسط دما باید توسط ترموکوپل های توزیع شده در دریچه انتقال هوا اندازه گیری شود.

میانگین ترموکوپل ها باید بر اساس چگالی ناحیه جریان دریچه، روی دریچه انتقال هوا مطابق زیر نصب شود:

_سطح کمتر ازm²۰۲/۰ =۱ ترموکوپل

_سطح برابر یا بزرگ تر از  m²۰۲/ ۰و کمتر از m² ۴ ۰/۰ =۲ ترموکوپل

_سطح برابر یا بزرگ تر از  m² ۴ ۰/۰و کمتر از m²۳۶ /۰=۳ ترموکوپل

_سطح برابر یا بزرگ تر از ۳۶/۰ =۵ ترموکوپل

ترموکوپل ها نباید در فاصله کمتر از mm۵۰ از لبه دریچه انتقال هوا قرار گیرند.

۹_۱_۲_۳ حداکثر دمای وجه غیر در معرض

۹_۱_۲_۳_۱ کلیات

حداکثر دما باید توسط ترموکوپل هایی که برای تعیین متوسط دم آن نصب شده اند و توسط ترموکوپل های نصب شده مطابق زیر بند های ۸_۱_۲_۳_۲ و ۹_۱_۲_۳_۳ تعیین شود.

۹_۱_۲_۳_۲ دریچه انتقال هوای نصب شده در ساختار پشتیبان قائم

یک ترموکوپل روی سطح دریچه انتقال هوا در نقطه میانی هر یک از چهارچوب دریچه (در مجموع ۴ ترموکوپل) و در فاصلهmm ۲۵ از هر لبه خارجی چهارچوب( در روزنه) و در جهت داخلی( در منطقه جریان دریچه انتقال هوا)، (به شکل ۱ مراجعه شود).

برای دریچه انتقال هوای دایره ای شکل، ترموکوپل ها باید به ترتیب در هر ربع دایره قرار گیرند.

در صورتی که پوشش تزئینی استفاده شده باشد، از موقعیت مشابه برای ترموکوپل ها استفاده می شود به غیر از ترموکوپل های روی ساختار پشتیبان که به دلیل پوشش تزئینی باید در فاصلهmm ۲۵ از لبه پوشش تزئینی در جهت خارجی قرار گیرند (به شکل ۲ مراجعه شود).

۹_۱_۲_۳_۳   دریچه انتقال هوای نصب شده در ساختار پشتیبان افقی

یک ترموکوپل روی سطح دریچه انتقال هوا در نقطه میانی هر یک از چهارچوب دریچه (در مجموع ۴ ترموکوپل) و در فاصلهmm ۲۵ از هر لبه خارجی چهارچوب( در روزنه) و در جهت داخلی( در ناحیه جریان دریچه انتقال هوا)، (به شکل ۱ مراجعه شود).

برای دریچه انتقال هوای دایره ای شکل، ترموکوپل ها باید به ترتیب در هر ربع دایره قرار گیرند.

در صورتی که پوشش تزئینی استفاده شده باشد، از موقعیت مشابه برای ترموکوپل ها استفاده می شود به غیر از ترموکوپل های روی ساختار پشتیبان که به دلیل پوشش تزئینی باید در فاصلهmm ۲۵ از لبه پوشش تزئینی در جهت خارجی قرار گیرند (به شکل ۲ مراجعه شود).

۹_۱_۲_۴ ترموکوپل سیار

اطلاعات به دست آمده در خصوص دماهای وجه غیر در معرض دریچه، باید با داده‌های بیشتری حاصل از اندازه گیری های ترموکوپل سیار( مطابق با استانداردEN 1363_1))تکمیل گردند. نکته ترموکوپل های سیار جهت تعیین هرگونه گرمای موضعی یا در جایی که دمای اندازه گیری شده توسط ترموکوپل های نصب شده قابل اطمینان نیستند، به کار می روند. نیروی(۱/۰± ۳/۰) برای استفاده از ترموکوپل سیار اعمال شود. این ابزار اضافی باید در صورت نیاز استفاده شود و محدود به دریچه های انتقال هوای بدون پوشش تزئینی هستند و ترموکوپل سیار باید مستقیماً روی بخش‌های واکنش پذیر قرار گیرد.

یک مثال از روش اعمال نیرویN ۳/۰ در شکل های ۳ و ۴ ارائه شده است.

۹_۲ فشار

وسایل اندازه گیری فشار باید مطابق با استانداردEN 1363_1  در جای خود قرار داده شوند.

۹_۳ تابش

در صورت نیاز به اندازه گیری تابش، تابش سنج باید مطابق با استانداردEN 1363_1  در جای خود قرار داده شود.

۹_۴ سایر تجهیزات

برای اطمینان از عدم وجود خطر آتش‌ سوزی توسط هرگونه شکاف در وجه دریچه، لایه کتان می تواند استفاده شود.

یادآوری_ طبیعت و ماهیت مواد دریچه‌های انتقال هوا اجازه استفاده از گیج شکاف در وجه دریچه برای اندازه گیری یکپارچگی را نمی دهد. یکپارچگی توسط لایه کتانی و با مشاهده چشمی ترک ها یا بازشدگی ها در دریچه انتقال هوا رویت می شود.

هرگونه شکاف ایجاد شده بین ماهیت دریچه و ساختار پشتیبان آن، می تواند با استفاده از گیج شکاف یا یک لایه کتانی به کار رفته مطابق با روش ارائه شده در استانداردEN 1363_1 ارزیابی شود.

استفاده از گیج شکاف بین محیط دریچه و ساختار پشتیبان آن می ‌تواند محصولات متورم شونده را خراب کند و بنابراین باید با احتیاط بیشتر و فقط زمانی که لایه کتانی اطلاعات مناسبی نمی دهد، استفاده شود.

۱۰- روش اجرای آزمون

آزمون باید با استفاده از تجهیزات و روش های ارائه شده در استانداردEN 1363_1  و در صورت مقتضی استانداردEN 1363_2  انجام شود.

۱۱- معیارهای عملکردی

۱۱_۱ کلیات

معیاری که بر اساس آن عملکرد آزمونه مورد قضاوت قرار می گیرد، در استاندارد EN 1363_1ارائه شده است.

۱۱_۲ یک پارچگی

معیاری که بر اساس آن یک پارچگی آزمونه مورد قضاوت قرار میی گیرد، در استانداردEN 1363_1  ارائه شده است.

نتایج حاصل از به کار بردن لایه کتانی در دریچه‌های انتقال هوای رده Eاستفاده می شود (به زیر بند۵_۲_۲_۱ استاندارد EN 13501_2:20161مراجعه شود).

برای ارزیابی معیار یکپارچگی، شعله وری پایدار باید در نظر گرفته شود.

لایه کتان می تواند بلافاصله بعد از بسته شدن دهانه های تهویه دریچه انتقال هوا، برای ارزیابی یک پارچگی استفاده شود.

۱۱_۳ عایق کاری

معیاری که بر اساس آن عایق کاری آزمونه مورد قضاوت قرار می ‌گیرد، در استاندارد EN 1363_1ارائه شده است.

۱۲- گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل حداقل اطلاعات زیر باشد، در غیر این صورت باید طبق استاندارد EN 1663_1  باشد:

الف_ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

ب_ نام و آدرس آزمایشگاه؛

پ_  نام و آدرس تامین کننده،

ت_ تاریخ آزمون؛

ث_ نام تولید کننده آزمونه (در صورت اطلاع) و فرآورده ها و اجزای مورد استفاده در ساختار، همراه با نام و علامت و تجاری؛

ج_ مرجعی که آزمون مطابق با استانداردEN 1363_5  انجام شده است. هنگامی که در معرض گذاری مستقیم گرما مطابق مطابق با پیوست الف آزمون شد، این آزمون باید مرجع شود؛

چ_ توصیف دیوار یا کف مورد استفاده در آزمون، شامل ضخامت، چگالی و جزئیات آماده سازی آن ها؛

ح_ جزئیات ساختار آزمونه، شامل توسعه و نقشه ها و جزئیات اصلی اجزا. توصیف و نقشه هایی که در گزارش آزمون ارائه می شوند و باید تا جای ممکن عملی باشند، بر اساس اطلاعات فراهم شده توسط سازنده بوده و توسط بررسی آزمونه تایید می شوند. هنگامی که نقشه های کامل و جزئیات آن ها برای ارائه در گزارش آزمون، توسط آزمایشگاه فراهم نشود، نقش های سازنده آزمونه باید توسط آزمایشگاه تایید و حداقل یک تصویر از نقشه های تایید شده در گزارش باشد. نقشه هایی که توسط سازنده تهیه شده باشند، باید در گزارش توسط مرجع مشخص شوند؛

خ_ ویژگی های مربوط به مواد یا اجزایی که در عملکرد آزمونه در برابر آتش نقش دارند. در جایی که اندازه گیری برخی از این ویژگی‌ها عملی نباشد، باید گزارش شود؛

د_ روش سرهم بندی و نصب آزمونه؛

ذ_ جزئیات پیش آماده سازی آزمونه قبل از آزمون؛

ر_ عبارت دخالت آزمایشگاه در انتخاب آزمونه؛

ز_ پشتیبان و وضعیت مهار به کار گرفته شده و استدلال برای انتخابشان؛

ژ_ اجزای جداکننده غیرمتقارن، جهتی که آزمونه تهت آزمون قرار گرفته و دلیل این انتخاب؛

س_ اطلاعات مربوط به موقعیت قرار گیری همه ترموکوپل های متصل به آزمونه، اندازه فشار به وسایل اندازه گیری انحناء. نقشه‌های موجود باید به طور واضح موقعیت وسایل مختلف و اطلاعات به دست آمده از هر کدام از آن ها را مشخص کند؛

ش_ دمای محیط آزمایشگاه در شروع آزمون؛

ص_  وضعیت فشار در کوره مربوط به موقعیت ساختار آزمون. فشار آزمون در بالا و پایین هر دریچه انتقال هوا باید گزارش شود. این فشارها باید در مستندات رده ‌بندی نیز گزارش شوند.

ارتفاع متناظر بالا و پایین هر دریچه انتقال هوا در ارتباط  با سطح فرضی کف نیز باید گزارش شود؛

ض_ منحنی دما/ زمان وضعیت های گرمایش کوره؛

ط_ نتایج به دست آمده در زمان اتمام آزمون، در بین آغاز گرمایش کوره و زمان شکست با رعایت معیار مربوطه شامل:

۱_  حالت شکست با رعایت همه معیارهای یک پارچگی؛

۲_  موقعیت هایی که حداکثر افزایش دمای اندازه گیری شده موجب شکست عایق کاری شده باشد؛

۳_  هرگونه پیشنهاد یا آزمون های بیشتر مطابق با استانداردEN 1363_2 (برای مثال، تابش)؛

۴_  همچنین در زمان استفاده از پیوسته الف، طول مدت اولین شکست در یکپارچگی برای درزگیری آزمونه باید بر حسب ثانیه تعیین شود؛

ظ_  نمایش جدولی و یا گرافیکی خروجی های حاصل از تمام وسایل اندازه گیری فشار، وسایل اندازه گیری انحناء،  ترموکوپل های وجه در معرض و در صورت کاربرد ترموکوپل های داخلی.

گزارش فقط نیاز به ارائه بخشی از داده های اندازه گیری شده کافی، برای تهیه تاریخچه عملکردی آزمونه دارد.

برای مثال، نیاز به جدول دمای هر کدام از ترموکوپل های نصب شده به آزمونه در فاصله mm ۱برای تمام طول مدتmin ۹۰ آزمون نیست. با این حال، توصیه می شود و تمام اندازه گیری های پیرامون زمان شکست همه معیارها، در نظر گرفته شود. قبل و بعد از این مدت زمان، ممکن است فاصله مربوط به داده اندازه گیری شده که نیاز به ارائه گزارش است بزرگتر باشد، برای مثال min۱۰ تا ۵min؛

ع_ توصیف هر گونه رفتار قابل توجه آزمونه؛

غ_ حوزه کاربرد مستقیم نتایج آزمونه باید برای کل متن این استاندارد یا فقط برای بندهای مربوط به آزمون تحت آزمونه تحت آزمون، تعیین شود؛

به دلیل ماهیت آزمون مقاومت در برابر آتش و دشواری تعیین کمیت نامعین اندازه های مقاومت در برابر آتش، تعیین درجه درستی نتایج، ممکن نیست.

۱۳- حوزه کاربرد مستقیم نتایج آزمون

۱۳_۱ کلیات

نتایج آزمون در برابر آتش مستقیماً برای ساختارهای با طراحی و مواد مشابه که دارای یک یا چند تغییر مطابق زیر، کاربرد دارند؛

الف_ کاهش در ابعاد طولی دریچه؛

ب_  کاهش درجه اتصال؛

در آزمون مقاومت در برابر آتش دریچه انتقال هوا بدون پوشش های تزئینی و مطابق با الزامات رده EI کاربرد دریچه های با پوش های تزیینی مجاز است.

در آزمون مقاومت در برابر آتش دریچه انتقال هوا بدون پوشش های تزیینی و مطابق با الزامات ردهE کاربرد دریچه های با پوشش های تزیینی مجاز نیست.

در آزمون مقاومت در برابر آتش دریچه انتقال هوا با پوششهای تزیینی کاربرد دریچه های بدون پوشش های تزیینی مجاز نیست.

۱۳_۲ جهت

نتایج فقط برای جهتی که دریچه ها آزمون شده اند، کاربرد دارند.

۱۳_۳ موقعیت

اگر دریچه انتقال هوا در دیوارهای دارای فلش تانک توکار با وضعیتی که دیوار در وجه در معرض و فلش تانک در وجه غیر معرض، آزمون شده باشد می ‌تواند در تمام موقعیت های داخل یک دیوار با ساختار مشابه قرار گیرد.

در دریچه انتقال هوای تحت آزمون در نازک ترین دیوار، فلش تانک با وجه غیر در معرض می ‌تواند در دیوار نازک‌ تر ساختار مشابه در موقعیت یکسان یا دورتر از وجه در معرض قرار گیرد. انتقال هوای تحت آزمون در نازک ترین دیوار در موقعیتی که فلش تانک در وجه غیر در معرض باشد، می ‌تواند در دیوار نازک تر ساختار مشابه در موقعیت یکسان استفاده شود.

اگر دریچه انتقال هوا در جایی که امکان رخ دادن صفحه هوا بین وجوه پایین و بالای آن وجود داشته باشد، باید با استفاده از یک آزمونه کامل در بالا آزمونی کامل در پایین سطح فشار خنثی مطابق شکل ۵ آزمون شود.

برای تعیین موقعیتی که دریچه انتقال هوا مطابق با شرایط فشار بتواند در طول آزمون مقاومت در برابر آتش در موقعیت بالا و پایین قرار گیرد معیارها و روابط زیر به کار روند:

مطابق با استاندارد EN 1363_1 سطح فشار خنثی می تواند در ارتفاعm۵/۰ بالای سطح کف فرضی باشد و افت فشار تقریباpa۵/۸ به ازای هر متر ارتفاع کوه خواهد بود. این سطح می تواند مطابق رابطه زیر جابجا شود:

H(P)=(P+4.25)/8.5

که در آن:

(p(H  ارتفاع تابع فشار بر حسب m؛

p فشار بر حسب pa  یا N/M².

همچنین، رابطه معادل زیر نیز برقرار است:

P(H) = 8.5 × H – 4.25

که در آن:

(p(H  فشار تابع ارتفاع بر حسب Pa  یا N/M؛

H ارتفاع بر حسب m.

دریچه های انتقال هوای نصب شده در ساختارهای تکیه گاهی قائم که تحت شرایط فشار منفی آزمون می ‌شوند، می‌توانند در ساختارهای قائم با دریچه هایی که ارتفاع بالایی آن کمتر ازm ۵/۰ از بالای سطح کف فرضی یا جایی که فشار حداکثر در بخش بالایی دریچه متناظر با pa۰است، نصب شوند.

دریچه های انتقال هوای نصب شده در ساختارهای تکیه گاهی قائم که تحت شرایط فشار مثبت آزمون می ‌شوند، می‌توانند در ساختارهای قائم با دریچه هایی که ارتفاع پایین آن کمتر ازm ۵/۰ از بالای سطح کف فرضی یا جایی که فشار حداکثر در بخش پائینی دریچه متناظر با pa۰است، نصب شوند.

برای مثال:

الف_ مثال ۱

دریچه انتقال هوای قرار گرفته در ساختمان در وضعیتی که بخش پایین آن در فاصله m۵/۲ از سطح کف فرضی است، باید برای حداقل فشار مثبت مطابق زیر آزمون شود:

[P(2.5[m]) = 8.5 × 2.5 – 4.25 = 17 [Pa

یا به طور مشابه، دریچه انتقال هوا با فشار Pa۱۷، که بخش پایینی آن m۵/۰ از سطح کف فرضی است، می تواند در ارتفاع مطابق زیر قرار گیرد:

H(17 [Pa]) =17+4.25/28.5  =2.5m

ب_ مثال ۲

دریچه انتقال هوای قرار گرفته در ساختمان در وضعیتی که بخش بالایی آن در فاصله m۵/۱_ از سطح کف فرضی است، باید برای حداقل فشار منفی مطابق زیر آزمون شود:

[P (-1.5[m]) = 8.5 × (-1.5) – 4.25 = -17[Pa

یا به طور مشابه، دریچه انتقال هوا با فشار Pa۱۷_ بخش بالایی آن، که بخش بالایی آن m۵/۰ از سطح کف فرضی است، می تواند در ارتفاع مطابق زیر قرار گیرد:

H (-17[Pa]) =(-17)+4.25/8.5  = -1.5m

در دریچه های انتقال هوای تحت آزمون در دیوارها یا کف ها، فاصله از لبه دریچه و محیط ساختار نباید تا بیش ازmm ۲۰۰ یا کمتر کاهش داده شود، مگر اینکه دریچه با فاصله کم آزمون شده باشد.

 ۱۳_۴ تعداد

تعداد دریچه های انتقال هوایی نصب شده در ترکیبات چند گانه می تواند کم شود اما نباید از آن چه در شکل آزمون است، بیشتر شود‌.

۱۳_۵ ساختار پشتیبان

۱۳_۵_۱ دریچه های کف/  دیوار

نتایج یک آزمون دریچه انتقال هوای آزمون شده در یکی از ساختارهای پشتیبان ارائه شده در استاندارد EN 1363_1 برای هر ساختار پشتیبان دیگر در محدوده همان نوع (صلب، انعطاف‌ پذیر با چگالی کم)، که مقاومت در برابر آتش بزرگ تری دارد(نازک تر، چگال تر، تعداد لایه های بیشتری از تخته ها، هر گونه که مناسب باشد)، قابل کاربرد است.

۱۳_۵_۲ دریچه های سقف

نتایج آزمون دریچه انتقال هوای آزمون شده در سقف معلق، فقط برای سقف معلقی با طراحی یکسان کاربرد دارد.

موقعیت ترموکوبل ها

 

 

شکل 1- موقعیت ترموکوپل ها

      راهنما:

  • ترموکوپل ها برای افزایش متوسط دما
  • ترموکوپل ها برای افزایش حداکثر دما

موقعیت ترموکوپل ها 2

شکل ۲ موقعیت ترموکوپل ها/ بدون پوشش تزئینی(مقطع عرضی)

راهنما:

۱ کوره

۲ ساختار پشتیبان

۳ مواد پر کننده

۴ دریچه انتقال هوا

۵ پوشش تزئینی

دریچه انتقال هوا

شکل ۳_ مثالی از گیره اندازه گیری برای ترموکوپل های اندازه گیری دمای سطح در بخش واکنش پذیر دریچه انتقال هوا_ واسنجی

راهنما:

۱- گیر نگهدارنده

۲- وزنه ها (واشرها)

3-وزنه ها باید برای اعمال نیروی ۳/۰ بر روی آزمونه تنظیم شوند.

 راهنما: ۱ گیر نگهدارنده ۲ وزنه ها (واشرها) وزنه ها باید برای اعمال نیروی ۳/۰ بر روی آزمونه تنظیم شوند.

شکل ۴_ مثالی از گیره اندازه گیری برای ترموکوپل های اندازه گیری دمای سطح در بخش واکنش پذیر دریچه انتقال هوا_ کاربرد

راهنما:

۱-ترموکوپل

۲-سیم کشی ترموکوپل

۳-تثبیت ترموکوپل

مقامت در برابر اتش

شکل ۵_ موقعیت دریچه انتقال هوا در طول آزمون مقامت در برابر آتش

راهنما:

۱- ATG قرار گرفته در ناحیه فشار مثبت

۲- ATG قرار گرفته در ناحیه فشار منفی

۳-  سطح کف فرضی

(P)H ارتفاع سطح کف عملکردی تابع فشار

 P فشار

پیوست الف

(الزامی)

شکل کلی آزمون برای موقعیت در معرض گذاری مستقیم با گرما

الف_۱ استفاده از این پیوست

این آزمون برای در معرض گذاری مستقیم با گرما، فقط برای فرآورده هایی که نیاز به آزمون مقاومت در برابر شعله ور شدن در طول زمان حالت باز دارند، به کار می رود و پس از آن به روش هایی که در استاندارد آمده است، افزود می ‌شود. در زمان انجام این آزمون، ترتیب و روش های ارائه شده در زیر بندهای الف_۳و الف _۴ باید دنبال شود.

الف_۲ اصول شکل کلی صفحه قابل حذف

 هدف از این آزمون اندازه گیری مقاومت آزمونه معرف دریچه انتقال هوا در تماس مستقیم با شعله، در حالت باز است. در واقع قبل از اینکه آزمونه درزبندی شود. وقتی کاربرد محصولی، شامل خطر در معرض قرار گیری مستقیم با شعله است، در دریچه های انتقال هوایی که از شروع آزمون باز بوده‌اند مشکل ساز می شوند و باید دارای مقاومت در برابر آتش در طول زمان حالت باز باشند. به عنوان مثال شعله خارجی، فلش آور آتش حاصل از مایع قابل احتراق یا سایر خطرات حاصل از قرارگیری در معرض آتش تاثیر دارد. شکل کلی آزمون توسط یک صفحه قابل حذف در بالای آزمونه که در معرض مستقیم حرارت که جهت شبیه سازی با حالت قرارگیری در معرض آتش گرفته، اصلاح می یابد.

صفحه قابل حذف عایق، از پیش گرمایش آزمون در طول min۵ اول آزمون در معرض گذاری استاندارد، جلوگیری می کند. صفحه باید در min۵ =tحذف شود. (۰=tتوسط احتراق مواد قابل احتراق تعریف می شود).

شکل های الف_ ۱ و الف_۲ شکل کلی در اجزای تکیه گاهی قائم و افقی کوره را نشان می‌دهند.

الف_۳ صفحه قابل حذف

به علت اندازه های متغیر در آزمونه ها و کوره ها، طرح های صفحه قابل حذف و سامانه نگهدارنده آن می تواند در زمان تکمیل مطابق با الزامات زیر تطبیق داده شود:

_صفحه نباید حاوی مواد قابل احتراق بوده و از آزمونه در طول زمان کمتر از min۵ از شروع آزمون محافظت کند؛

_صفحه ممکن است یک مکانیزم لغزشی یا افتادن برای اجازه حذف سریع و کنترل داشته باشد (به شکل های الف_۱ و الف_۲ مراجعه شود).جابجایی خود صفحه نباید موجب اثرات مکانیکی یا تلاطم شود که به طور قابل توجهی در آزمونه، تجهیزات شرایط در معرض گذاری کوره تاثیر داشته باشد؛

_ دو ترموکوپل باید در آزمونه بین آزمونه و صفحه نصب شود؛

_ صفحه نباید تداخلی با ترموکوپل های کوره داشته باشد.

الف_ ۴ اصلاح روش آزمون برای این شکل کلی آزمون

_ صفحه و آزمونه باید در شروع آزمون برای هر دو حالت حذف صفحه به صورت لغزشی یا افتادن محکم شوند؛

_صفحه باید درmin۵= t و ظرف مدتs۵ برای قرارگیری کامل آزمونه حذف شود؛

_ دمای سطح آزمونه مقابل صفحه، نباید به طور متوسط از  C °۵۷قبل از حذف شدن بیشتر شود؛

_کل دریچه انتقال هوای آزمون نباید از گنجایش کوره برای کنترل فشار در طول مدت حالت باز بزرگ تر شود.

سایر الزامات این استاندارد برای این روش کاربرد دارد.

دریچه های انتقال هوا می توانند برای حالت آتش محصور با استفاده از روش مبنا یا برای حالت قرار گیری مستقیم در معرض حرارت در حالت باز با استفاده از روش ارائه شده در این استاندارد یا برای هر دو حالت آزمون شوند. در زمان آزمون برای هر دو حالت، آزمون باید تا min۵ ادامه یابد (یعنی، ۰=t تا min۶۵= t برایmin۶۰ مقاومت به کار رود)، اندازه گیری های مربوط به آزمونه بدون صفحه قابل حذف باید درmin۶۰= t  به اتمام برسد.

وضعیت پیش گرمایش

 

شکل الف_۱ شکل کلی صفحه قابل حذف در آزمون قائم_ صفحه در وضعیت پیش گرمایش

راهنما:

۱- سرهم بندی آزمون

۲-ترموکوپل

۳-درزگیر و عایق

۴-ساختار پشتیبان

۵-صفحه قابل حذف

۶- نگهدارنده صفحه

وضعیت پیش گرمایش 2

 

شکل الف_۲ شکل کلی صفحه قابل حذف در یک کوره افقی_ صفحه در وضعیت پیش گرمایش

راهنما:

۱- سرهم بندی آزمون

۲-ترموکوپل

۳-درزگیر و عایق

۴-ساختار پشتیبان

۵-صفحه قابل حذف

۶- نگهدارنده صفحه