راهنمای مهندس ناظر

/راهنمای مهندس ناظر

شرح وظایف مهندسان ناظر معماری

توسط | ۱۳۹۷/۷/۲ ۱۴:۴۵:۱۱ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

شرح وظایف مهندسان ناظر معماری مهندس ناظر رشته معماری می بایستی عملیات اجرای ساختمان را از زمان صدور پروانه تا پایان كار با نقشه های مصوب معماری انطباق داده و همچنین عملیات اجرایی را با توجه به مقررات ملی ساختمان كنترل نماید و مغایرت ها را به ناظر هماهنگ كننده، [...]

شرح وظایف مهندس هماهنگ كننده : چهار ناظره

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۲:۳۶ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[شرح وظایف مهندس هماهنگ كننده- چهار ناظره (معماری یا عمران)] مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص ذیربط برعهده 4 نفر(حقیقی یا حقوقی) می باشد. یكی ازناظرین (مهندس عمران یا مهندس معمار) علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مكاتبات با مراجع صدور پروانه [...]

دانستنی های فنی و حقوقی مهندسان ناظر

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۰:۳۶:۴۴ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[دانستنی های فنی و حقوقی مهندسان ناظر] كلیات آیین نامه ای در ابتدای امر، برخی مفاد بر اساس بند 2-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، جهت یادآوری و تشریح در ذیل آمده است: - نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرای ساختمان، «نظارت مستمر» می باشد كه از زمان صدور "پروانه [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : سقف ها

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۲۱:۵۴ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[سقف ها] سقف ها در اسكلت های فولادی به طور معمول از انواع زیر هستند: سقف های تیرچه بلوك با بلوكهای سفالی یا بتنی سقف های تیرچه بلوك با بلوكهای پلی استایرن سقف های تیرچه بلوك با تیرچههای كرمیت سقف های مختلط بتن و تیرچه فولادی (Composite) سقف های مختلط [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : بادبندها

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۴۸:۲۶ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[بادبندها] 1- از پروفیل های مستعمل و یا مقاطع ساخته شده از ورق خم شده و پروفیلهای غیر استاندارد كه ابعاد هندسی و مشخصات مكانیكی متفاوت با نقشه های سازه دارند نباید استفاده شود. 2- فواصل بست های بادبندها باید مطابق با نقشه های سازه باشد. 3- ابعاد و هندسه [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : کنترل جوش ها

توسط | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۰۱:۵۳ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[كنترل جوش ها] 1- بعد و طول جوشها از لحاظ هندسی باید منطبق بر جزییات نقشه های سازه مصوب باشد 2- در صورت طراحی ستونها صرفاً با ورق به اشكال مختلف مانند باكس، H ، صلیبی و ... ضروریست جوشهای طولی ورقهای تشكیل دهنده ستونها به صورت پیوسته اجرا شوند. [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : نکات عمومی

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۲:۳۶:۱۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[اهم نكات نظارتی در سازه های ساختمانی فولادی] در اجرای ساختمان با اسكلت فولادی لازم است كلیه اصول اجرایی مندرج در مباحث مقررات مرتبط با این نوع ساختمانها از جمله مباحث دهم و یازدهم مقررات ملی ساختمان و مدار فنی و جزییات جزییات ارائه شده در نقشههای مصوب سازه رعایت [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : ایمنی در کارگاه

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۲:۳۳:۵۸ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مسائل مربوط به ایمنی در كارگاه] رعایت كلیه مسائل ایمنی مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین نامه حفاظتی كارگاه های ساختمانی وزارت كار در كلیه مراحل اجرای ساختمان الزامیست. از این میان نصب حفاظ و حصار در اطراف پرتگاه ها مانند اطراف سقف ها، راه پله [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : سفت کاری و نازک کاری

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۳۱:۱۱ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مسائل مربوط به انجام سفت كاری و نازك كاری] - اجرای دیوارچینی با آجر فشاری در طبقات مجاز نمی باشد. - جهت تامین پایداری خارج از صفحه دیوارهای غیرباربر بویژه دیوارهای پیرامونی در مقابل بارهایی از قبیل زلزله و باد و همچنین تامین شرایط عدم مشاركت میانقاب در سختی سازه [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : بتن ریزی

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۲۷:۰۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مسائل مربوط به بتن ریزی و اجرای سقف] - سفارش بتن مبتنی بر مقاومت مشخصه درج شده در نقشه انجام شود و ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در كارگاه طبق بند 9-10-8 از مبحث نهم مد نظر قرار گیرد. - زمان انتقال بتن از محل ساخت تا محل بتن ریزی [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : قالب بندی

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۴:۲۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مسائل مربوط به قالب بندی اسكلت بتنی] قالب بندی در محل اتصال تیر به ستون با درنظر گرفتن ابعاد تیرهای منتهی به اتصال به طور كامل صورت گیرد و از كاربرد مصالح از قبیل پلی استایرن یا سفال به عنوان بخشی از قالب بخصوص در تكیه گاه خودداری شود. شكل [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : آرماتوربندی

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۶:۲۲ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مسائل مربوط به آرماتور بندی اسكلت بتنی] - در مورد میلگردهایی كه تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند باید پس از ماسه پاشی ضوابط مذكور در بند 9-10-7-3-2 از مبحث نهم را برآورده سازند تا قابل قبول تلقی شوند. رفع پوسته ها با استفاده از برس سیمی و یا [...]