سنگدانه

روش تعيين وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۲:۲۴:۲۲ ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعيين وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 4981 و دت 209 و M90- ASTM C29/C29  هدف:  تعيين وزن جامد سنگدانه‌ها نسبت به حجم كل اشغال شده اهميت و كاربرد:  شناخت اثر مجموعه سنگدانه‌ها با اندازه گوناگون نسبت به كاهش حجم فضاي بين دانه‌ها [...]

روش دانه بندی ماسه توسط الک و تعيين ضريب نرمی

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۱:۱۰:۲۱ ۲۰ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش دانه بندی ماسه توسط الک و تعيين ضريب نرمی بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 300 و دت 206 و 136-848 ASTM C  هدف: تعيين ويژگيهاي مصالح سنگي ريزدانه (ماسه) كه در بتن مسلح بكار برده مي‌شوند. اهميت و كاربرد:  الف) دانه بندي ماسه: مناسبترين دانه بندي ماسه، به [...]

روش تعيين درصد رطوبت كلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۰:۲۳:۳۲ ۱۹ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعيين درصد رطوبت كلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب بر اساس دت 207 و دت 210 و ASTM C566-89 - ASTM C127-88  هدف:  الف) تعيين ميزان آبي كه در حالت طبيعي، با توجه به شرايط محيطي در سنگدانه‌ها موجود است. ب) تعيين درصد رطوبت دانه‌ها بر پايه حالت «داخل [...]

روش دانه بندی شن به وسيله الک

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۰:۱۳:۴۶ ۱۸ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش دانه بندی شن به وسيله الک بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 302 و دت 206 و ASTM C 136-848  هدف: تعيين اندازه بزرگترين دانه شن و نحوه توزيع دانه‌های سنگی در اندازه‌های گوناگون جهت مقايسه و تطبيق با منحنی استاندارد. اهميت و كاربرد:  دانه بندی و بزرگترين اندازه [...]