رشته عمران – نظارت

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 5)

 • مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان ) – سال 1392 – (دانلود مبحث 6) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 7)

 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 8)

 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد سال 1392 – (دانلود مبحث 9) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) – سال 1392 – (دانلود مبحث 10) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان) – سال 1392 – (دانلود مبحث 11)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (دانلود اصلاحیه)

 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – سال 1390

 • استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهی) *

 • روش ها و جزئيات اجرايي ساختمان *

 • گودبرداري، مکانیک خاک، پی سازی و سازه هاي نگهبان *

 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود

رشته عمران – اجرا

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – سال 1396 – (دانلود مبحث 4)

 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 5)

 • مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان ) – سال 1392 – (دانلود مبحث 6) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 7)

 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 8)

 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد سال 1392 – (دانلود مبحث 9) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) – سال 1392 – (دانلود مبحث 10) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان) – سال 1392 – (دانلود مبحث 11)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – سال 1395 – (دانلود مبحث 13)

 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 14) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 16)

 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – سال 1389 – (دانلود مبحث 17)

 • مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) – سال 1396 – (دانلود مبحث 18)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – سال 1396 – (دانلود مبحث 20)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (دانلود اصلاحیه)

 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – سال 1390

 • مکانیک خاک، گودبرداري و پی سازی سازه‌هاي نگهبان *

 • روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز *

 • انواع پیمان قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها *

 • قوانين صنعت بيمه و ماليات *

 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *

 • قانون كار *

 • ماشين آلات ساختماني *

 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *

 • اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (در حد اطلاعات دانشگاهی)

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود

رشته عمران – محاسبات

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذكر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود

رشته معماری – نظارت

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – سال 1396 – (دانلود مبحث 4)

 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 5)

 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 7)

 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 8)

 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد سال 1392 – (دانلود مبحث 9) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) – سال 1392 – (دانلود مبحث 10) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان) – سال 1392 – (دانلود مبحث 11)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – سال 1395 – (دانلود مبحث 13)

 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 14) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 16)

 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – سال 1389 – (دانلود مبحث 17)

 • مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) – سال 1396 – (دانلود مبحث 18)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – سال 1396 – (دانلود مبحث 20)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي – سال 1392

 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – سال 1390

 • گودبرداري، پی سازی و سازه های نگهبان *

 • روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز *

 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها *

 • راهنماي مبحث شانزدهم (تاسيسات بهداشتي) – سال 1392

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماری – طراحی

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – سال 1396 – (دانلود مبحث 4)

 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 8)

 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان) – سال 1392 – (دانلود مبحث 11)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) – سال 1396 – (دانلود مبحث 18)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – سال 1396 – (دانلود مبحث 20)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

 • مباني طراحي معماري *

 • جزئيات اجرائي ساختمان *

 • ضوابط بلند مرتبه سازي *

 • ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماری – اجرا

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – سال 1396 – (دانلود مبحث 4)

 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 5)

 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 7)

 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 8)

 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد سال 1392 – (دانلود مبحث 9) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) – سال 1392 – (دانلود مبحث 10) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان) – سال 1392 – (دانلود مبحث 11)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – سال 1395 – (دانلود مبحث 13)

 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 14) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 16)

 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – سال 1389 – (دانلود مبحث 17)

 • مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) – سال 1396 – (دانلود مبحث 18)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – سال 1396 – (دانلود مبحث 20)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژی – سال 1392

 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – سال 1390

 • مکانیک خاک، گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *

 • روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز *

 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور

 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *

 • قوانين صنعت بيمه و ماليات*

 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *

 • قانون كار *

 • ماشين آلات ساختماني *

 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسیسات مکانیکی – طراحی

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 14) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 16)

 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – سال 1389 – (دانلود مبحث 17)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور

 • مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *

 • اطلاعات عمومي  مهندسی مرتبوط به تاسيسات مكانيكي در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی *

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسیسات مکانیکی – نظارت

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 14) (دانلود غلطنامه)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – سال 1396 – (دانلود مبحث 16)

 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – سال 1389 – (دانلود مبحث 17)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور*

 • مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*

 • اطلاعات عمومي مهندسی مربوط به تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسیسات الکتریکی – طراحی

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – سال 1395 – (دانلود مبحث 13)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 •  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور*

 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر *

 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسیسات الکتریکی – نظارت

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – سال 1395 – (دانلود مبحث 3)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – سال 1395 – (دانلود مبحث 13)

 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­ برقی) – سال 1392 – (دانلود مبحث 15)

 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژی ) – سال 1389 – (دانلود مبحث 19)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – سال 1392 – (دانلود مبحث 22)

 • کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور

 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر *

 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته شهرسازی

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – سال 1396 – (دانلود مبحث 4)

 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – سال 1396 – (دانلود مبحث 20)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

 • کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری – سال 1397

 • اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري*

 • روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري*

 • مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري*

 • حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)*

 • اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداری

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – سال 1392 – (دانلود مبحث 12)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • دستورالعمل هاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)

 • متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري*

 • نقشه‌برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي و اجرایی )*

 • كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي*

 • كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي*

 • تعيين موقعيت املاك*

 • پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان

 • ژئودزی*

 • گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي*

 • مبانی فتوگرامتری عمومی*

 • كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته ترافیک

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاق مهندسی)

 • مبحث اول (تعاريف) – سال 1392 – (دانلود مبحث 1)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – سال 1384 – (دانلود مبحث 2)

 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – سال 1396 – (دانلود مبحث 20)

 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – سال 1395 – (دانلود مبحث 21)

 • طراحي راههاي شهري*

 • مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك*

 • مشخصات فني و اجرائي معابر*

 • مهندسي ترافيك و ترابري*

 • ايمني معابر*

 • حمل و نقل همگاني*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.