فیلم مستند از پروژه های عظیم و ساختمان های بزرگ که با آجر ساخته شده اند.