مراحل ساخت ساختمان ۶ – کندن ترانشه زیر فونداسیون برای لوله گذاری