مراحل ساخت ساختمان ۲۰ – ترسیم محورها و نصب صفحه ستون ها در موارد مورد نیاز طبقه ۲