مراحل ساخت ساختمان ۱۶ – ترسیم محورها و نصب صفحه ستون ها در موارد مورد نیاز