درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت آبگرمکن دیواری
لیست قیمت آبگرمکن دیواری

لیست قیمت آبگرمکن دیواری

تاریخ بروزرسانی : 1397/11

ردیفنام کالاتوضیحاتبرندقیمت (تومان)
1آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B3112بوتان610000
2آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B3115بوتان630000
3آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B3118بوتان710000
4آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3212iبوتان-
5آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215iبوتان710000
6آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218iبوتان780000
7آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315ifبوتان950000
8آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318ifبوتان1000000
9آبگرمکن دیواریآبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rsبوتان1200000
10آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B4108بوتان625000
11آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیوناز بدون شمعک B4208iبوتان-
13آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک BX214iبوتان750000
14آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم BX114بوتان700000

توضیحات مهم :

– به قیمت های فوق 9% مالیات و عوارض قانونی اضافه شده است.
– هزینه حمل به قیمت های فوق افزوده خواهد شد.