درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت آبگرمکن دیواری
لیست قیمت آبگرمکن دیواری

لیست قیمت آبگرمکن دیواری

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱

ردیفنام کالاتوضیحاتبرندقیمت (تومان)
۱آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B3112بوتان۶۱۰۰۰۰
۲آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B3115بوتان۶۳۰۰۰۰
۳آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B3118بوتان۷۱۰۰۰۰
۴آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3212iبوتان-
۵آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215iبوتان۷۱۰۰۰۰
۶آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218iبوتان۷۸۰۰۰۰
۷آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315ifبوتان۹۵۰۰۰۰
۸آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318ifبوتان۱۰۰۰۰۰۰
۹آبگرمکن دیواریآبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rsبوتان۱۲۰۰۰۰۰
۱۰آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم B4108بوتان۶۲۵۰۰۰
۱۱آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیوناز بدون شمعک B4208iبوتان-
۱۳آبگرمکن دیواریآبگرمکن آیونایز بدون شمعک BX214iبوتان۷۵۰۰۰۰
۱۴آبگرمکن دیواریآبگرمکن شمعک دائم BX114بوتان۷۰۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– به قیمت های فوق ۹% مالیات و عوارض قانونی اضافه شده است.
– هزینه حمل به قیمت های فوق افزوده خواهد شد.