قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست گاوصندوق های دیواری

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ردیفنام کالاوزن (کیلوگرم)ابعاد داخلی
ارتفاع
ابعاد داخلی
عرض
ابعاد داخلی
عمق
ابعاد خارجی
ارتفاع
ابعاد خارجی
عرض
ابعاد خارجی
عمق
قیمت (تومان) 
۱گاو صندوق مدل ۷۵ کلید دار/ کاوه  ۲۰۳۰۰۲۴۰۲۰۰۴۱۵۳۵۲۲۷۸۳۶۹.۸۰۰
۲گاو صندوق مدل ۷۵ کلید و رمز دیجیتال/ کاوه  ۲۰۳۰۰۲۴۰۲۰۰۴۱۵۳۵۲۲۷۸۵۶۲.۹۰۰
۳گاو صندوق مدل ۱۵۰ کلید دار/ کاوه   ۲۶۳۷۰۲۷۰۲۳۵۴۷۲۳۷۵۳۱۲۴۴۸.۹۰۰
۴گاو صندوق مدل ۱۵۰ کلید و رمزدار/ کاوه   ۲۶۳۷۰۲۷۰۲۳۵۴۷۲۳۷۵۳۱۲ ۵۸۸.۴۰۰
۵گاو صندوق مدل ۱۵۰ کلید و رمز دیجیتال/ کاوه   ۲۶۳۷۰۲۷۰۲۳۵۴۷۲۳۷۵۳۱۲ ۶۸۱.۵۰۰
۶گاو صندوق مدل ۲۵۰ کلید دار/ کاوه   ۳۵۴۱۰۳۰۰۳۱۰۵۷۵۴۰۸۳۹۵۵۰۱.۲۰۰
۷گاو صندوق مدل ۲۵۰ کلید و رمزدار/ کاوه   ۳۵۴۱۰۳۰۰۳۱۰۵۷۵۴۰۸۳۹۵۶۴۰.۸۰۰
۸گاو صندوق مدل ۲۵۰ کلید و رمز دیجیتال/ کاوه   ۳۵۴۱۰۳۰۰۳۱۰۵۷۵۴۰۸۳۹۵۷۳۳.۸۰۰
۹گاو صندوق مدل ۳۵۰ کلید دار/ کاوه   ۴۳۵۷۰۳۴۰۴۱۰۶۸۰۴۵۵۴۸۳۵۷۸.۰۰۰
۱۰گاو صندوق مدل ۳۵۰ کلید و رمزدار/ کاوه   ۴۳۵۷۰۳۴۰۴۱۰۶۸۰۴۵۵۴۸۳۷۱۷.۵۰۰
۱۱گاو صندوق مدل ۳۵۰ کلید و رمز دیجیتال/ کاوه   ۴۳۵۷۰۳۴۰۴۱۰۶۸۰۴۵۵۴۸۳ ۸۱۰.۶۰۰
۱۲گاو صندوق مدل ۵۵۰ کلید و رمزدار/ کاوه  ۷۱۶۸۰۴۶۰۴۲۰۰۷۷۵۵۷۲۴۹۵ ۸۸۱.۵۰۰
۱۳گاو صندوق مدل ۵۵۰ کلید و رمز دیجیتال/ کاوه  ۷۱۶۸۰۴۶۰۴۲۰۰۷۷۵۵۷۲۴۹۵ ۹۷۴.۶۰۰