لیست قیمت پکیج

پکیج شوفاژ دیواری، پکیج زمینی، پکیج استخری، پکیج دیواری، پکیج موتورخانه

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی
لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی

لیست قیمت پکیج

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱

ردیفنام کالاتوضیحاتظرفیت
(kCal/hr) ; (kW)
برندقیمت (تومان)
۱پکیجپکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 24i-بوتان۴۴۳۶۳۰۰
۲پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 24RSi-بوتان۴۷۹۶۰۰۰
۳پکیجپکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 28i-بوتان۴۵۵۶۲۰۰
۴پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 28RSi-بوتان۵۰۳۵۸۰۰
۵پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 32RSi-بوتان۵۳۹۵۵۰۰
۶پکیجپکیج شوفاژ دیواری Verona 24i-بوتان
۷پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Verona 24RSi-بوتان
۸پکیجپکیج شوفاژ دیواری Parma 22i-بوتان۳۵۹۷۰۰۰
۹پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Parma 22RSi-بوتان۳۸۹۶۷۵۰
۱۰پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Parma 24RSi-بوتان۳۹۵۶۷۰۰
۱۱پکیجپکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro 28-بوتان
۱۲پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Pavia 24RSi-بوتان۴۴۳۶۳۰۰
۱۳پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Benessere Pro 30KIS-بوتان
۱۴پکیجپکیج شوفاژ دیواری چگالشی (محفظه احتراق بسته) Optima Alta 35C (+ دودکش)-بوتان
۱۵پکیجپکیج شوفاژ دیواری Bita 22 Open-بوتان۳۰۹۳۴۲۰
۱۶پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Bita 22 Sealed-بوتان۳۳۴۵۲۱۰
۱۷پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احرتاق بسته) Bita 24 Sealed-بوتان۳۴۴۱۱۳۰
۱۸پکیجدودکش دوجداره مخصوص پکیج های فن دار (محفظه احتراق بسته)-بوتان۱۷۷۵۰۰
۱۹پکیجپکیج شوفاژ دیواری Eco22FFدو مبدل - ۲۲ کیلوواتایران رادیاتور۳۸۰۸۸۵۷
۲۰پکیجپکیج شوفاژ دیواری Eco22FF-PLدو مبدل - ۲۲ کیلوواتایران رادیاتور۳۴۵۶۱۸۵
۲۱پکیجپکیج شوفاژ دیواری Eco24FFدو مبدل - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور۴۱۷۸۳۶۹
۲۲پکیجپکیج شوفاژ دیواری ES28FFدو مبدل - ۲۸ کیلوواتایران رادیاتور۵۲۴۲۱۳۸
۲۳پکیجپکیج شوفاژ دیواری M24CFدو مبدل - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور۳۷۲۹۵۰۶
۲۴پکیجپکیج شوفاژ دیواری M24FFدو مبدل - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور۴۰۲۰۴۶۰
۲۵پکیجپکیج شوفاژ دیواری L24CFدو مبدل - ۲۴ کیووات - دیجیتالایران رادیاتور۴۲۷۵۲۶۶
۲۶پکیجپکیج شوفاژ دیواری L24FFدو مبدل - ۲۴ کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور۴۶۶۹۳۷۷
۲۷پکیجپکیج شوفاژ دیواری L28CFدومبدل - ۲۸ کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور۴۹۷۰۳۶۰
۲۸پکیجپکیج شوفاژ دیواری L28FFدو مبدل - ۲۸ کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور۵۴۹۲۰۹۴
۲۹پکیجپکیج شوفاژ دیواری L36FFدومبدل - ۳۶ کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور۶۰۱۲۸۳۷
۳۰پکیجپکیج شوفاژ دیواری K24FFدومبدل - ۲۴ کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور۳۸۵۴۷۰۵
۳۱پکیجپکیج شوفاژ دیواری E24FFدو مبدل - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور۳۹۴۶۳۹۹
۳۲پکیجپکیج شوفاژ دیواری E24CFفقط گرمایشی - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور
۳۳پکیجپکیج شوفاژ دیواری BM24CFتک مبدل - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور
۳۴پکیجپکیج شوفاژ دیواری BM24FFتک مبدل - ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور۳۵۱۲۶۱۳
۳۵پکیجپکیج زمینی ۴ پره کوتاه - گاز۳۱,۴ ; ۲۷۰۰۰شوفاژکار۴۶۴۷۶۰۰
۳۶پکیجپکیج زمینی ۴ پره بلند - گاز۳۱,۴ ; ۲۷۰۰۰شوفاژکار۵۰۴۳۱۰۰
۳۷پکیجپکیج زمینی ۵ پره کوتاه - گاز۴۱,۹ ; ۳۶۰۰۰شوفاژکار۴۹۰۷۲۰۰
۳۸پکیجپکیج زمینی ۵ پره بلند - گاز۴۱,۹ ; ۳۶۰۰۰شوفاژکار۵۳۳۹۸۰۰
۳۹پکیجپکیج زمینی ۵ پره بلند گرمایش ار کف - گاز۴۱,۹ ; ۳۶۰۰۰شوفاژکار۵۷۷۲۴۰۰
۴۰پکیجپکیج زمینی ۶ پره بلند - گاز۵۲,۳ ; ۴۵۰۰۰شوفاژکار۶۲۰۵۰۰۰
۴۱پکیجپکیج زمینی ۶ پره بلند گرمایش از کف - گاز۵۲,۳ ; ۴۵۰۰۰شوفاژکار۶۶۳۷۶۰۰
۴۲پکیجپکیج زمینی ۷ پره بلند - گاز۶۲,۸ ; ۵۴۰۰۰شوفاژکار۷۰۷۰۲۰۰
۴۳پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش ۵ - گاز / گازوئیل۵۱ ; ۴۳۷۰۰شوفاژکار۷۸۱۸۱۰۰
۴۴پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش ۶ - گاز / گازوئیل۶۲ ; ۵۳۶۰۰شوفاژکار۸۱۰۳۶۰۰
۴۵پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش ۷ - گاز / گازوئیل۷۴ ; ۶۳۴۰۰شوفاژکار۸۳۷۵۵۰۰
۴۶پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش ۸ - گاز / گازوئیل۸۵ ; ۷۳۳۰۰شوفاژکار۸۶۶۱۱۰۰
۴۷پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش ۹ - گاز / گازوئیل۹۷ ; ۸۳۲۰۰شوفاژکار۸۹۴۶۶۰۰
۴۸پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۵ بدون مبدل - گاز / گازوئیل۵۱ ; ۴۳۷۰۰شوفاژکار۵۹۹۶۱۰۰
۴۹پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۶ بدون مبدل - گاز / گازوئیل۶۲ ; ۵۳۶۰۰شوفاژکار۶۲۸۱۷۰۰
۵۰پکیجپکیچ موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۷ بدون مبدل - گاز / گازوئیل۷۴ ; ۶۳۴۰۰شوفاژکار۶۵۶۷۲۰۰
۵۱پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۸ بدون مبدل - گاز / گازوئیل۸۵ ; ۷۳۳۰۰شوفاژکار۶۸۳۹۱۰۰
۵۲پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۹ بدون مبدل - گاز / گازوئیل۹۷ ; ۸۳۲۰۰شوفاژکار۷۱۲۴۶۰۰
۵۳پکیجپکیج موتورخانه ا ی آذرخش کوتاه ۵ مبدل دار - گاز / گازوئیل۵۱ ; ۴۳۷۰۰شوفاژکار۶۵۶۷۲۰۰
۵۴پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۶ مبدل دار - گاز / گازوئیل۶۲ ; ۵۳۶۰۰شوفاژکار۶۸۳۹۱۰۰
۵۵پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۷ مبدل دار - گاز / گازوئیل۷۴ ; ۶۳۴۰۰شوفاژکار۷۱۲۴۶۰۰
۵۶پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۸ مبدل دار - گاز / گازوئیل۸۵ ; ۷۳۳۰۰شوفاژکار۷۴۱۰۲۰۰
۵۷پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه ۹ مبدل دار - گاز / گازوئیل۹۷ ; ۸۳۲۰۰شوفاژکار۷۶۹۵۷۰۰
۵۸پکیجرعد ۵ - گاز / گازوئیل۱۳۸ ; ۱۲۰۰۰۰شوفاژکار۸۱۷۱۶۰۰
۵۹پکیجرعد ۶ - گاز / گازوئیل۱۷۰ ; ۱۴۸۰۰۰شوفاژکار۸۸۷۸۶۰۰
۶۰پکیجهورخش ۴ پره کوتاه - گاز / گازوئیل۳۶ ; ۳۰۹۶۰شوفاژکار۴۸۴۰۴۰۰
۶۱پکیجهورخش ۴ پره بلند - گاز / گازوئیل۳۶ ; ۳۰۹۶۰شوفاژکار۵۷۷۷۲۰۰
۶۲پکیجهورخش ۵ پره کوتاه - گاز / گازوئیل۴۵ ; ۳۸۷۰۰شوفاژکار۴۹۹۰۰۰۰
۶۳پکیجهورخش ۵ پره بلند - گاز / گازوئیل۴۵ ; ۳۸۷۰۰شوفاژکار۶۱۰۶۳۰۰
۶۴پکیجپکیج زمینی گازسوز۳۵۰۰۰ایران رادیاتور
۶۵پکیجپکیج زمینی گازوئیل سوز۳۵۰۰۰ایران رادیاتور
۶۶پکیجپکیج زمینی گازسوز فن دار۳۰۹۶۰ایران رادیاتور۵۴۸۰۰۰۰
۶۷پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM24۲۴kWآلزان۱۴۹۰۰۰۰
۶۸پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM24F۲۴kWآلزان۱۵۹۵۰۰۰
۶۹پکیجپکیج دیواری تک مبدل - بدون فن - مدل SGM24S۲۴kWآلزان۱۴۹۰۰۰۰
۷۰پکیجپکیج دیواری تک مبدل - فن دار - مدل SGM24SF۲۴kWآلزان۱۵۹۵۰۰۰
۷۱پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM30۳۰kWآلزان۱۶۸۵۰۰۰
۷۲پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM30F۳۰kWآلزان۱۸۸۰۰۰۰
۷۳پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن -  دودکش از بالا - مدل SGM24PB۲۴kWآلزان۱۶۹۵۰۰۰
۷۴پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - دودکش از پشت - مدل SGM24P۲۴kWآلزان۱۷۲۵۰۰۰
۷۵پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM24PF۲۴kWآلزان۱۸۸۵۰۰۰
۷۶پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - دودکش از بالا - مدل SGM35PB۳۵kWآلزان۱۹۴۵۰۰۰
۷۷پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - دودکش از پشت - مدل SGM35P۳۵kWآلزان۱۹۷۰۰۰۰
۷۸پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM35PF۳۵kWآلزان۲۰۸۰۰۰۰
۷۹پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM40۴۰kWآلزان۲۳۷۵۰۰۰
۸۰پکیجپکیج زمینی بدون برق با شیر سیت ایتالیا - مدل AGR40۴۰kWآلزان۲۱۹۰۰۰۰
۸۱پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM42۴۲kWآلزان۲۴۷۵۰۰۰
۸۲پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM45۴۵kWآلزان۲۶۳۵۰۰۰
۸۳پکیجپکیج زمینی مخزین دو مبدل - بدون فن - بدون مشعل (گاز یا گازوئیل) - مدل SGM50۵۰kWآلزان۲۵۷۵۰۰۰
۸۴پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - بدون مشعل (گاز یا گازوئیل) - مدل SGM70۷۰kWآلزان۲۸۸۰۰۰۰
۸۵پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - بدون مشعل - بدون پمپ - (گاز یا گازوئیل) - مدل SGM100۱۰۰kWآلزان۳۹۸۵۰۰۰
۸۶پکیجپکیج استخری با مبدل ۳۰ کیلووات - مدل S30۳۰kWآلزان۳۴۸۰۰۰۰
۸۷پکیجپکیج استخری زمینی با مبدل ۴۰ کیلووات - مدل S45۴۵kWآلزان۴۱۷۰۰۰۰
۸۸پکیجپکیج استخری زمینی با مبدل ۷۰ کیلووات - مدل S70۷۰kWآلزان۴۸۸۰۰۰۰

توضیحات مهم :

 – به قیمت های فوق ۹% عوارض و مالیات قانونی اضافه شده است.
هزینه حمل به قیمت های فوق افزوده خواهد شد.

اندیس CF در انتهای نام مدل پکیج های ایران رادیاتور معرف پکیج های بدون فن و اندیس FF معرف پکیج های فن دار می باشد.

پکیج های بلند مجهز به منبع کوئلی جهت تولید و ذخیره آبگرم مصرفی هستند و پکیج های کوتاه مجهز به مبدل صفحه ای می باشند.

پکیج های مدل مخزنی (دو مبدل) به صورت شوفاژ تنها نیز قابل عرضه می باشند.
میزان مشخص شده به عنوان مساحت گرمایش تقریبی بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی ساختمان و نوع ساختمان قابل تغییر می باشد.

کلیه پکیج های تولیدی شرکت صنایع گرمایشی آلزان دارای یکسال گارانتی می باشد. هزینه نصب و اتصالات لازم بر عهده خریدار است.