قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کلید

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالامدلبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 ۱ کلید یک پل آسا دلند ۲۰۰ ۲.۴۵۰
 ۲ کلید یک پل رایان سفید دلند ۲۰۰ ۲.۲۵۰
 ۳ کلید یک پل رایان مشکی دلند ۲۰۰ ۲.۵۵۰
 ۴ کلید یک پل آریا (بارانی توکار) دلند ۱۰۰ ۳.۴۵۰
 ۵ کلید یک پل سیلور (بارانی روکار) دلند ۱۰۰ ۲.۴۰۰
 ۶ کلید یک پل نسترن (روکار) دلند ۱۰۰ ۱.۹۵۰
 ۷ کلید دو پل آسا دلند ۲۰۰ ۲.۵۵۰
 ۸ کلید دو پل رایان سفید دلند ۲۰۰ ۲.۳۵۰
 ۹ کلید دو پل رایان مشکی دلند ۲۰۰ ۲.۶۵۰
 ۱۰ کلید دو پل آریا (بارانی توکار) دلند ۱۰۰ ۳.۶۵۰
 ۱۱ کلید دو پل سیلور (بارانی روکار) دلند ۱۰۰ ۲.۵۱۰
 ۱۲ کلید دو پل نسترن (روکار) دلند ۱۰۰ ۲.۰۵۰
 ۱۳ کلید تبدیل آسا دلند ۲۰۰ ۲.۵۰۰
 ۱۴ کلید تبدیل رایان سفید دلند ۲۰۰ ۲.۳۰۰
 ۱۵ کلید تبدیل رایان مشکی دلند ۲۰۰ ۲.۶۰۰
 ۱۶ کلید تبدیل آریا (بارانی توکار) دلند ۱۰۰ ۳.۵۵۰
 ۱۷ کلید تبدیل سیلور (بارانی روکار) دلند ۱۰۰ ۲.۴۸۰
 ۱۸ کلید تبدیل نسترن (روکار) دلند ۱۰۰ ۲.۰۰۰
 ۱۹ شاسی زنگ آسا دلند ۲۰۰ ۲.۴۸۰
 ۲۰ شاسی زنگ رایان سفید دلند ۲۰۰ ۲.۲۸۰
 ۲۱ شاسی زنگ رایان مشکی دلند ۲۰۰ ۲.۵۸۰
 ۲۲ شاسی زنگ آریا (بارانی توکار) دلند ۱۰۰ ۳.۶۰۰
 ۲۳ شاسی زنگ سیلور (بارانی روکار) دلند ۱۰۰ ۲.۴۸۰
 ۲۴ شاسی زنگ نسترن (روکار) دلند ۱۰۰ ۱.۹۸۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پریز

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالامدلبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 ۱ پریز برق محافظ دار آسادلند ۲۰۰ ۲.۲۵۰
 ۲ پریز برق محافظ دار رایان سفیددلند ۲۰۰ ۲.۰۵۰
 ۳ پریز برق محافظ دار رایان مشکیدلند ۲۰۰ ۲.۳۵۰
 ۴ سوکت تلفن آسادلند ۲۰۰ ۲.۵۵۰
 ۵ سوکت تلفن رایان سفیددلند ۲۰۰ ۲.۳۵۰
 ۶ سوکت تلفن رایان مشکیدلند ۲۰۰ ۲.۶۵۰
 ۷ فیش آنتن آسادلند ۲۰۰ ۲.۵۵۰
 ۸ فیش آنتن رایان سفیددلند ۲۰۰ ۲.۳۲۰
 ۹ فیش آنتن رایان مشکیدلند ۲۰۰ ۲.۶۲۰
 ۱۰ پریز محافظ دار آسادلند ۱۰۰ ۲.۷۰۰
 ۱۱ پریز محافظ دار رایان سفیددلند ۱۰۰ ۲.۵۰۰
 ۱۲ پریز محافظ دار رایان مشکیدلند ۱۰۰ ۲.۸۰۰
 ۱۳ پریز ارت با پایه چینی آسادلند ۱۰۰ ۲.۹۵۰
 ۱۴ پریز ارت با پایه چینی رایان سفیددلند ۱۰۰ ۲.۷۵۰
 ۱۵ پریز ارت با پایه چینی رایان مشکیدلند ۱۰۰ ۳.۰۵۰