لیست قیمت آهن آلات

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت تیرآهن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاسایزتولید کنندهطولاستانداردمحل تحویلوزن(kg)واحدقیمت (ت)
۱تیرآهن۱۲اصفهان۱۲IPEتهران۱۲۲شاخه۷۱۰۰۰۰
۲تیرآهن۱۲ترک۱۲IPEتهران۶۵شاخه۶۶۰۰۰۰
۳تیرآهن۱۲ترک۱۲IPEتهران۹۰شاخه۶۷۰۰۰۰
۴تیرآهن۱۲ترک۱۲IPEتهران۱۲۲شاخهتماس بگیرید
۵تیرآهن۱۴ذوب آهن۱۲IPEتهران۱۵۵شاخه۸۲۹۰۰۰
۶تیرآهن۱۴اهواز / کرمانشاه۱۲IPEتهران۱۳۳شاخه۶۵۰۰۰۰
۷تیرآهن۱۴اشتهارد۱۲IPEتهران۱۳۳شاخه۶۵۰۰۰۰
۸تیرآهن۱۴یزد / کرمانشاه۱۲IPEتهران۱۴۰شاخه۶۵۰۰۰۰
۹تیرآهن۱۴یزد۱۲IPE-۱۴۸شاخه-
۱۰تیرآهن۱۴فایکو۱۲IPEتهران۱۴۸شاخه-
۱۱تیرآهن۱۴ناب تبریز۱۲IPEتبریز۱۳۲کیلوگرم-
۱۲تیرآهن۱۴شاهین بناب۱۲IPE--کیلوگرم-
۱۳تیرآهن۱۴کرمانشاه۱۲IPEکرمانشاه۱۳۰-۱۵۰کیلوگرم-
۱۴تیرآهن۱۶شاهین بناب۱۲IPE--کیلوگرم-
۱۵تیرآهن۱۶ناب تبریز۱۲IPEتبریز۱۷۰کیلوگرم-
۱۶تیرآهن۱۶فایکو۱۲IPEتهران۱۷۰شاخه-
۱۷تیرآهن۱۶یزد۱۲IPEتهران۱۷۸شاخه-
۱۸تیرآهن۱۶ذوب آهن۱۲IPEتهران۱۹۰شاخه۸۵۹۰۰۰
۱۹تیرآهن۱۶اهواز۱۲IPEتهران۱۸۰شاخه۸۲۵۰۰۰
۲۰تیرآهن۱۶یزد / طوس۱۲IPEتهران۱۸۵شاخه۸۴۵۰۰۰
۲۱تیرآهن۱۶آرین۱۲IPEتهران۱۸۵شاخه-
۲۲تیرآهن۱۸ذوب آهن۱۲IPEتهران۲۲۸شاخه۱۰۰۵۰۰۰
۲۳تیرآهن۱۸ذوب آهن۱۲IPEاصفهان۲۲۶کیلو-
۲۴تیرآهن۱۸اهواز۱۲IPEاصفهان۲۲۵کیلو-
۲۵تیرآهن۱۸یزد۱۲IPEتهران۲۱۳شاخه-
۲۶تیرآهن۱۸آرین۱۲IPEتهران۲۲۵شاخه۹۸۸۰۰۰
۲۷تیرآهن۱۸ناب تبریز۱۲IPEتبریز۲۱۲کیلوگرم-
۲۸تیرآهن۱۸ترک۱۲IPEتبریز۲۱۵کیلوگرم۹۸۸۰۰۰
۲۹تیرآهن۱۸فایکو۱۲IPEتهران۲۱۳شاخه-
۳۰تیرآهن۲۰فایکو۱۲IPEتهران۲۵۵شاخه-
۳۱تیرآهن۲۰یزد۱۲IPEتهران۲۵۵شاخه-
۳۲تیرآهن۲۰آرین۱۲IPEتهران۲۵۵شاخه-
۳۳تیرآهن۲۰روس / کره۱۲IPEتهران۲۶۵شاخه۱۲۶۵۰۰۰
۳۴تیرآهن۲۰ذوب آهن۱۲IPEتهران۲۷۰شاخه۱۳۵۵۰۰۰
۳۵تیرآهن۲۲ذوب آهن۱۲IPEتهران۳۱۰شاخه۱۴۵۵۰۰۰
۳۶تیرآهن۲۲ترک۱۲IPEتهران۳۰۵شاخه۱۴۳۵۰۰۰
۳۷تیرآهن۲۲یزد۱۲IPEتهران۳۰۰شاخه-
۳۸تیرآهن۲۲فایکو۱۲IPEتهران۳۱۰شاخه-
۳۹تیرآهن۲۲آرین۱۲IPEتهران۳۱۵شاخه-
۴۰تیرآهن۲۴آرین۱۲IPEتهران۳۶۰شاخه-
۴۱تیرآهن۲۴فایکو۱۲IPEتهران۳۵۲شاخه-
۴۲تیرآهن۲۴یزد۱۲IPEتهران۲۸۰شاخه-
۴۳تیرآهن۲۴ذوب آهن۱۲IPEتهران۳۷۰شاخه۱۶۴۵۰۰۰
۴۴تیرآهن۲۷ذوب آهن۱۲IPEتهران۴۳۰شاخه۱۸۷۰۰۰۰
۴۵تیرآهن۲۷یزد۱۲IPEتهران۳۷۰شاخه-
۴۶تیرآهن۲۷آرین۱۲IPEتهران۴۳۰شاخه-
۴۷تیرآهن۳۰یزد۱۲IPEتهران۳۹۰شاخه-
۴۸تیرآهن۳۰روس۱۲IPEتهران۴۵۵شاخه۲۸۹۵۰۰۰
۴۹تیرآهن۳۰ذوب آهن۱۲IPEتهران۵۱۵شاخه۲۹۷۰۰۰۰

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پروفیل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاشاخهمحل تحویلوزن شاخه
(کیلوگرم)
قیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
    
۱پروفیل کلافی لنگه دری - سپری۶ متریبنگاه تهران۱۵۶۳۰۰۹۴۵۰۰
۲پروفیل قوطی ۲۰×۱۰۷ متریبنگاه تهران۴.۵۶۴۰۰۲۸۸۰۰
۳پروفیل قوطی ۲۵×۱۰۸ متریبنگاه تهران۵.۵۶۴۰۰۳۵۲۰۰
۴پروفیل قوطی ۳۰×۱۰۹ متریبنگاه تهران۶.۵۶۴۰۰۴۱۶۰۰
۵پروفیل قوطی ۲۵×۲۵۱۰ متریبنگاه تهران۹۶۳۲۰۵۶۸۸۰
۶پروفیل قوطی ۲۰×۲۰۱۱ متریبنگاه تهران۷۶۳۳۰۴۴۳۱۰
۷پروفیل قوطی ۲۰×۳۰۱۲ متریبنگاه تهران۹.۵۶۳۳۰۶۰۱۳۵
۸پروفیل قوطی ۳۰×۵۰۱۳ متریبنگاه تهران۱۵۶۳۰۰۹۴۵۰۰
۹پروفیل قوطی ۳۰×۶۰۱۴ متریبنگاه تهران۱۷۶۳۰۰۱۰۷۱۰۰
۱۰پروفیل قوطی ۴۰×۴۰۱۵ متریبنگاه تهران۱۵۶۳۰۰۹۴۵۰۰
۱۱پروفیل قوطی ۴۰×۶۰۱۶ متریبنگاه تهران۱۹۶۳۰۰۱۱۹۷۰۰
۱۲پروفیل قوطی ۴۰×۸۰۱۷ متریبنگاه تهران۲۳۶۳۰۰۱۴۴۹۰۰
۱۳پروفیل قوطی ۷۰×۷۰۱۸ متریبنگاه تهران۲۷۶۳۰۰۱۷۰۱۰۰
۱۴پروفیل قوطی ۱۰۰×۴۰۱۹ متریبنگاه تهران۲۸۶۳۵۰۱۷۷۸۰۰
۱۵پروفیل پروفیل زد ۱۶۲۰ متریبنگاه تهران۲۹۶۴۵۰۱۸۷۰۵۰
۱۶پروفیل پروفیل زد ۱۸۲۱ متریبنگاه تهران۳۱۶۴۵۰۱۹۹۹۵۰

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت ناودانی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاکارخانهشاخهمحل تحویلوزن شاخهقیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
 ۱ ناودانی نمره ۶.۵ - UNP65ایران ۶ متریبنگاه تهران۳۲۴۹۰۰۱۵۶۸۰۰
 ۲ ناودانی نمره ۸ - UNP80ایران ۶ متریبنگاه تهران۴۲۴۹۰۰۲۰۵۸۰۰
 ۳ ناودانی نمره ۱۰ - UNP100ایران ۶ متریبنگاه تهران۵۲۴۹۰۰۲۵۴۸۰۰
 ۴ ناودانی نمره ۱۲ - UNP120ایران ۶ متریبنگاه تهران۶۴۴۹۰۰۳۱۳۶۰۰
 ۵ ناودانی نمره ۱۴ - UNP140روس ۱۲ متریبنگاه تهران۱۵۵۴۹۰۰۷۵۹۵۰۰
 ۶ ناودانی نمره ۱۶ - UNP160روس ۱۲ متریبنگاه تهران۱۷۰۴۹۰۰۸۳۳۰۰۰
 ۷ ناودانی نمره ۱۸ - UNP180روس ۱۲ متریبنگاه تهران۲۱۵۶۱۰۰۱۳۱۱۵۰۰
 ۸ ناودانی نمره ۲۰ - UNP200روس ۱۲ متریبنگاه تهران۲۳۰۶۱۰۰۱۴۰۳۰۰۰

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت نبشی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاشاخهمحل تحویلوزن شاخهقیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
 ۱نبشی فابریک ۳ - L30 ۶ متریبنگاه تهران۹۴۹۰۰۴۴۱۰۰
 ۲نبشی فابریک ۴ - L40 ۶ متریبنگاه تهران۱۵۴۹۰۰۷۳۵۰۰
 ۳نبشی فابریک ۵ - L50 ۶ متریبنگاه تهران۲۲۴۹۰۰۱۰۷۸۰۰
 ۴نبشی فابریک ۶ - L60 ۶ متریبنگاه تهران۳۲۴۹۰۰۱۵۶۸۰۰
 ۵نبشی فابریک ۸ - L80 ۶ متریبنگاه تهران۵۸۴۹۰۰۲۸۴۲۰۰
 ۶نبشی فابریک ۱۰ - L100 ۶ متریبنگاه تهران۹۰۴۹۰۰۴۴۱۰۰۰
 ۷نبشی فابریک ۱۲ - L120 ۶ متریبنگاه تهران۱۳۰۴۹۰۰۶۳۷۰۰۰

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت انواع ورق

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاکارخانهابعادمحل تحویلوزن ورق
(کیلوگرم)
قیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
ورق
۱ورق ۲ میلیمتر سیاهروس۲ * ۱بنگاه تهران۳۲۶۳۹۰۲۰۴۴۸۰
۲ورق ۳ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۲۲۰۶۳۵۰۱۳۹۷۰۰۰
۳ورق ۴ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۲۹۰۶۳۵۰۱۸۴۱۵۰۰
۴ورق ۵ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۳۶۰۶۳۵۰۲۲۸۶۰۰۰
۵ورق ۶ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۴۳۵۶۲۵۰۲۷۱۸۷۵۰
۶ورق ۸ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۵۸۰۶۲۵۰۳۶۲۵۰۰۰
۷ورق ۱۰ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۷۲۰۶۲۵۰۴۵۰۰۰۰۰
۸ورق ۱۲ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۸۶۵۶۲۵۰۵۴۰۶۲۵۰
۹ورق ۱۵ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۱۰۸۰۶۲۵۰۶۷۵۰۰۰۰
۱۰ورق ۲۰ میلیمتر سیاهاکسین۲ * ۶بنگاه تهران۱۹۱۵۵۹۴۰۱۱۳۷۵۱۰۰
۱۱ورق ۲۰ میلیمتر سیاهکاویان۱.۵ * ۶بنگاه تهران۱۴۴۵۵۸۰۰۸۳۸۱۰۰۰
۱۲ورق ۲۵ میلیمتر سیاهاکسین۲ * ۶بنگاه تهران۲۳۹۰۵۹۴۰۱۴۱۹۶۶۰۰
۱۳ورق ۲۵ میلیمتر سیاهکاویان۱.۵ * ۶بنگاه تهران۱۸۰۵۵۸۲۰۱۰۵۰۵۱۰۰
۱۴ورق ۳۰ میلیمتر سیاهاکسین۲ * ۶بنگاه تهران۲۸۷۰۵۹۲۰۱۶۹۹۰۴۰۰
۱۵ورق ۳۰ میلیمتر سیاهکاویان۱.۵ * ۶بنگاه تهران۲۱۶۵۵۹۰۰۱۲۷۷۳۵۰۰
۱۶ورق گالوانیزه ۴۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۱۱۰۰۰۰
۱۷ورق گالوانیزه ۴۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۱۰۸۴۰۰
۱۸ورق گالوانیزه ۵۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۱۰۲۴۰۰
۱۹ورق گالوانیزه ۵۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۱۰۰۹۰۰
۲۰ورق گالوانیزه ۶۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۹۴۱۰۰
۲۱ورق گالوانیزه ۶۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۹۳۹۰۰
۲۲ورق گالوانیزه ۷۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۹۰۱۰۰
۲۳ورق گالوانیزه ۷۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۶۹۰۰
۲۴ورق گالوانیزه ۸۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۶۴۰۰
۲۵ورق گالوانیزه ۸۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۸۹۰۰
۲۶ورق گالوانیزه ۹۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۶۴۰۰
۲۷ورق گالوانیزه ۹۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۶۴۰۰
۲۸ورق گالوانیزه ۱ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۸۶۰۰
۲۹ورق گالوانیزه ۱ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۸۹۰۰
۳۰ورق گالوانیزه ۱.۲۵ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۸۴۰۰
۳۱ورق گالوانیزه ۱.۲۵ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۹۰۴۰۰
۳۲ورق گالوانیزه ۱.۵ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۷۴۰۰
۳۳ورق گالوانیزه ۱.۵ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۸۴۰۰
۳۴ورق گالوانیزه ۲ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۸۴۰۰
۳۵ورق گالوانیزه ۲ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۹۴۰۰
۳۶ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۸ میلیمتردرب برشکاری۰۶۲۵۰۰
۳۷ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۱۰ میلیمتردرب برشکاری۰۶۲۵۰۰
۳۸ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۱۲ میلیمتردرب برشکاری۰۶۲۵۰۰
۳۹ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۱۵ میلیمتردرب برشکاری۰۶۲۵۰۰
۴۰ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۲۰ میلیمتردرب برشکاری۰۵۸۲۰۰
۴۱ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۲۵ میلیمتردرب برشکاری۰۵۸۷۰۰
۴۲تسمه ۲ایرانی۵ * ۲۰بنگاه تهران۵۵۴۰۰۰
۴۳تسمه ۲.۵ایرانی۵ * ۲۵بنگاه تهران۶۵۴۰۰۰
۴۴تسمه ۳ایرانی۵ * ۳۰بنگاه تهران۷۵۴۰۰۰
۴۵تسمه ۴ایرانی۵ * ۴۰بنگاه تهران۱۰۵۴۰۰۰
۴۶تسمه ۵ایرانی۵ * ۵۰بنگاه تهران۱۲۵۴۰۰۰