قیمت آهن آلات

لیست قیمت آهن آلات

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت تیرآهن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاسایزتولید کنندهطولاستانداردمحل تحویلوزن(kg)واحدقیمت (ت)
۱تیرآهن۱۴ذوب آهن۱۲IPEتهران۱۵۵شاخه۸۳۱۰۰۰
۲تیرآهن۱۴یزد۱۲IPE-۱۴۸شاخه-
۳تیرآهن۱۴فایکو۱۲IPEتهران۱۴۸شاخه۶۹۱۰۰۰
۴تیرآهن۱۴ناب تبریز۱۲IPEتبریز۱۳۲کیلوگرم-
۵تیرآهن۱۴شاهین بناب۱۲IPE--کیلوگرم-
۶تیرآهن۱۴کرمانشاه۱۲IPEکرمانشاه۱۳۰-۱۵۰کیلوگرم-
۷تیرآهن۱۶شاهین بناب۱۲IPE--کیلوگرم-
۸تیرآهن۱۶ناب تبریز۱۲IPEتبریز۱۷۰کیلوگرم-
۹تیرآهن۱۶فایکو۱۲IPEتهران۱۷۰شاخه۹۰۱۰۰۰
۱۰تیرآهن۱۶یزد۱۲IPEتهران۱۷۸شاخه-
۱۱تیرآهن۱۶ذوب آهن۱۲IPEتهران۱۹۰شاخه۹۱۱۰۰۰
۱۲تیرآهن۱۶آرین۱۲IPEتهران۱۸۵شاخه-
۱۳تیرآهن۱۸ذوب آهن۱۲IPEتهران۲۲۶شاخه۹۳۱۰۰۰
۱۴تیرآهن۱۸ذوب آهن۱۲IPEاصفهان۲۲۶کیلو-
۱۵تیرآهن۱۸یزد۱۲IPEتهران۲۱۳شاخه-
۱۶تیرآهن۱۸آرین۱۲IPEتهران۲۱۵شاخه-
۱۷تیرآهن۱۸ناب تبریز۱۲IPEتبریز۲۱۲کیلوگرم-
۱۸تیرآهن۱۸فایکو۱۲IPEتهران۲۱۳شاخه۹۲۱۰۰۰
۱۹تیرآهن۲۰فایکو۱۲IPEتهران۲۵۵شاخه-
۲۰تیرآهن۲۰یزد۱۲IPEتهران۲۵۵شاخه-
۲۱تیرآهن۲۰آرین۱۲IPEتهران۲۵۵شاخه-
۲۲تیرآهن۲۰ذوب آهن۱۲IPEتهران۲۶۹شاخه۱۳۳۱۰۰۰
۲۳تیرآهن۲۲ذوب آهن۱۲IPEتهران۳۱۵شاخه۱۳۴۱۰۰۰
۲۴تیرآهن۲۲یزد۱۲IPEتهران۳۰۰شاخه۱۳۳۱۰۰۰۰
۲۵تیرآهن۲۲فایکو۱۲IPEتهران۳۱۰شاخه۱۳۳۱۰۰۰
۲۶تیرآهن۲۲آرین۱۲IPEتهران۳۱۵شاخه۱۳۳۱۰۰۰
۲۷تیرآهن۲۴آرین۱۲IPEتهران۳۶۰شاخه-
۲۸تیرآهن۲۴فایکو۱۲IPEتهران۳۵۲شاخه۱۵۶۱۰۰۰
۲۹تیرآهن۲۴یزد۱۲IPEتهران۲۸۰شاخه-
۳۰تیرآهن۲۴ذوب آهن۱۲IPEتهران۳۶۹شاخه۱۵۸۶۰۰۰
۳۱تیرآهن۲۷ذوب آهن۱۲IPEتهران۴۳۴شاخه۱۸۷۱۰۰۰
۳۲تیرآهن۲۷یزد۱۲IPEتهران۳۷۰شاخه-
۳۳تیرآهن۲۷آرین۱۲IPEتهران۴۳۰شاخه-
۳۴تیرآهن۳۰یزد۱۲IPEتهران۳۹۰شاخه-
۳۵تیرآهن۳۰ذوب آهن۱۲IPEتهران۵۰۷شاخه۴۰۵۱۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پروفیل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاشاخهمحل تحویلوزن شاخه
(کیلوگرم)
قیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
    
۱پروفیل کلافی لنگه دری - سپری۶ متریبنگاه تهران۱۵۶۳۵۰۹۵۲۵۰
۲پروفیل قوطی ۲۰×۱۰۷ متریبنگاه تهران۴.۵۶۴۵۰۲۹۰۲۵
۳پروفیل قوطی ۲۵×۱۰۸ متریبنگاه تهران۵.۵۶۴۵۰۳۵۴۷۵
۴پروفیل قوطی ۳۰×۱۰۹ متریبنگاه تهران۶.۵۶۴۵۰۴۱۹۲۵
۵پروفیل قوطی ۲۵×۲۵۱۰ متریبنگاه تهران۹۶۳۷۰۵۷۳۳۰
۶پروفیل قوطی ۲۰×۲۰۱۱ متریبنگاه تهران۷۶۳۸۰۴۴۶۶۰
۷پروفیل قوطی ۲۰×۳۰۱۲ متریبنگاه تهران۹.۵۶۳۷۰۶۰۵۱۵
۸پروفیل قوطی ۳۰×۵۰۱۳ متریبنگاه تهران۱۵۶۳۵۰۹۵۲۵۰
۹پروفیل قوطی ۳۰×۶۰۱۴ متریبنگاه تهران۱۷۶۳۵۰۱۰۷۹۵۰
۱۰پروفیل قوطی ۴۰×۴۰۱۵ متریبنگاه تهران۱۵۶۳۵۰۹۵۲۵۰
۱۱پروفیل قوطی ۴۰×۶۰۱۶ متریبنگاه تهران۱۹۶۳۵۰۱۲۰۶۵۰
۱۲پروفیل قوطی ۴۰×۸۰۱۷ متریبنگاه تهران۲۳۶۳۵۰۱۴۶۰۵۰
۱۳پروفیل قوطی ۷۰×۷۰۱۸ متریبنگاه تهران۲۷۶۳۵۰۱۷۱۴۵۰
۱۴پروفیل قوطی ۱۰۰×۴۰۱۹ متریبنگاه تهران۲۸۶۳۵۰۱۷۷۸۰۰
۱۵پروفیل پروفیل زد ۱۶۲۰ متریبنگاه تهران۲۹۵۹۰۰۱۷۱۱۰۰
۱۶پروفیل پروفیل زد ۱۸۲۱ متریبنگاه تهران۳۱۵۹۰۰۱۸۲۹۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت ناودانی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاکارخانهشاخهمحل تحویلوزن شاخهقیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
 ۱ ناودانی نمره ۶.۵ - UNP65ایران ۶ متریبنگاه تهران۳۲۴۷۰۰۱۵۰۴۰۰
 ۲ ناودانی نمره ۸ - UNP80ایران ۶ متریبنگاه تهران۴۲۴۶۰۰۱۹۳۲۰۰
 ۳ ناودانی نمره ۱۰ - UNP100ایران ۶ متریبنگاه تهران۵۲۴۶۰۰۲۳۹۲۰۰
 ۴ ناودانی نمره ۱۲ - UNP120ایران ۶ متریبنگاه تهران۶۴۴۶۰۰۲۹۴۴۰۰
 ۵ ناودانی نمره ۱۴ - UNP140روس ۱۲ متریبنگاه تهران۱۵۵۴۹۰۰۷۵۹۵۰۰
 ۶ ناودانی نمره ۱۶ - UNP160روس ۱۲ متریبنگاه تهران۱۷۰۴۸۰۰۸۱۶۰۰۰
 ۷ ناودانی نمره ۱۸ - UNP180روس ۱۲ متریبنگاه تهران۲۱۵۵۰۰۰۱۰۷۵۰۰۰
 ۸ ناودانی نمره ۲۰ - UNP200روس ۱۲ متریبنگاه تهران۲۳۰۵۲۰۰۱۱۹۶۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت نبشی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاشاخهمحل تحویلوزن شاخهقیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
 ۱نبشی فابریک ۳ - L30 ۶ متریبنگاه تهران۹۴۶۰۰۴۱۴۰۰
 ۲نبشی فابریک ۴ - L40 ۶ متریبنگاه تهران۱۵۴۶۰۰۶۹۰۰۰
 ۳نبشی فابریک ۵ - L50 ۶ متریبنگاه تهران۲۲۴۶۰۰۱۰۱۲۰۰
 ۴نبشی فابریک ۶ - L60 ۶ متریبنگاه تهران۳۲۴۶۰۰۱۴۷۲۰۰
 ۵نبشی فابریک ۸ - L80 ۶ متریبنگاه تهران۵۸۴۶۰۰۲۶۶۸۰۰
 ۶نبشی فابریک ۱۰ - L100 ۶ متریبنگاه تهران۹۰۴۶۰۰۴۱۴۰۰۰
 ۷نبشی فابریک ۱۲ - L120 ۶ متریبنگاه تهران۱۳۰۴۶۰۰۵۹۸۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت انواع ورق

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاکارخانهابعادمحل تحویلوزن ورق
(کیلوگرم)
قیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
ورق
۱ورق ۲ میلیمتر سیاهروس۲ * ۱بنگاه تهران۳۲۶۲۵۰۲۰۰۰۰۰
۲ورق ۳ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۲۲۰۵۴۴۰۱۱۹۶۸۰۰
۳ورق ۴ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۲۹۰۵۴۴۰۱۵۷۷۶۰۰
۴ورق ۵ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۳۶۰۴۷۲۰۱۶۹۹۲۰۰
۵ورق ۶ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۴۳۵۴۳۹۰۱۹۰۹۶۵۰
۶ورق ۸ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۵۸۰۴۴۱۰۲۵۵۷۸۰۰
۷ورق ۱۰ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۷۲۰۴۴۱۰۳۱۷۵۲۰۰
۸ورق ۱۲ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۸۶۵۴۴۱۰۳۸۱۴۶۵۰
۹ورق ۱۵ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه۱.۵ * ۶بنگاه تهران۱۰۸۰۴۳۱۰۴۶۵۴۸۰۰
۱۰ورق ۲۰ میلیمتر سیاهاکسین۲ * ۶بنگاه تهران۱۹۱۵۴۲۵۰۸۱۳۸۷۵۰
۱۱ورق ۲۰ میلیمتر سیاهکاویان۱.۵ * ۶بنگاه تهران۱۴۴۵۴۱۲۰۵۹۵۳۴۰۰
۱۲ورق ۲۵ میلیمتر سیاهاکسین۲ * ۶بنگاه تهران۲۳۹۰۴۲۵۰۱۰۱۵۷۵۰۰
۱۳ورق ۲۵ میلیمتر سیاهکاویان۱.۵ * ۶بنگاه تهران۱۸۰۵۴۱۲۰۷۴۳۶۶۰۰
۱۴ورق ۳۰ میلیمتر سیاهاکسین۲ * ۶بنگاه تهران۲۸۷۰۴۲۵۰۱۲۱۹۷۵۰۰
۱۵ورق ۳۰ میلیمتر سیاهکاویان۱.۵ * ۶بنگاه تهران۲۱۶۵۴۱۲۰۸۹۱۹۸۰۰
۱۶ورق گالوانیزه ۴۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۱۱۱۲۵۰
۱۷ورق گالوانیزه ۴۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۱۱۱۲۵۰
۱۸ورق گالوانیزه ۵۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۹۵۵۵۰
۱۹ورق گالوانیزه ۵۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۹۵۵۵۰
۲۰ورق گالوانیزه ۶۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۹۱۴۰۰
۲۱ورق گالوانیزه ۶۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۹۱۴۰۰
۲۲ورق گالوانیزه ۷۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۷۹۰۰
۲۳ورق گالوانیزه ۷۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۷۹۰۰
۲۴ورق گالوانیزه ۸۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۷۸۰۰
۲۵ورق گالوانیزه ۸۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۸۸۰۰
۲۶ورق گالوانیزه ۹۰ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۴۱۰۰
۲۷ورق گالوانیزه ۹۰ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۶۳۰۰
۲۸ورق گالوانیزه ۱ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۶۳۰۰
۲۹ورق گالوانیزه ۱ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۷۵۰۰
۳۰ورق گالوانیزه ۱.۲۵ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۵۸۰۰
۳۱ورق گالوانیزه ۱.۲۵ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۵۸۰۰
۳۲ورق گالوانیزه ۱.۵ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۸۵۰۰
۳۳ورق گالوانیزه ۱.۵ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۸۵۰۰
۳۴ورق گالوانیزه ۲ رولایرانیرول عرض ۱بنگاه تهران۰۸۷۰۰۰
۳۵ورق گالوانیزه ۲ رولایرانیرول عرض ۱.۲۵بنگاه تهران۰۸۶۸۰۰
۳۶ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۸ میلیمتردرب برشکاری۰۴۴۱۰۰
۳۷ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۱۰ میلیمتردرب برشکاری۰۴۴۱۰۰
۳۸ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۱۲ میلیمتردرب برشکاری۰۴۴۱۰۰
۳۹ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۱۵ میلیمتردرب برشکاری۰۴۳۳۰۰
۴۰ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۲۰ میلیمتردرب برشکاری۰۴۱۵۰۰
۴۱ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه۲۵ میلیمتردرب برشکاری۰۴۱۵۰۰
۴۲تسمه ۲ایرانی۵ * ۲۰بنگاه تهران۵۴۳۵۰۰
۴۳تسمه ۲.۵ایرانی۵ * ۲۵بنگاه تهران۶۴۳۵۰۰
۴۴تسمه ۳ایرانی۵ * ۳۰بنگاه تهران۷۴۳۵۰۰
۴۵تسمه ۴ایرانی۵ * ۴۰بنگاه تهران۱۰۴۳۵۰۰
۴۶تسمه ۵ایرانی۵ * ۵۰بنگاه تهران۱۲۴۳۵۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۲:۰۳:۰۲

ثبت ديدگاه