لیست قیمت آهن آلات

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت تیرآهن

تاریخ بروزرسانی : 1398/01

ردیفنام کالاسایزتولید کنندهطولاستانداردمحل تحویلوزن(kg)واحدقیمت (ت)
1تیرآهن12اصفهان12IPEتهران122شاخه710000
2تیرآهن12ترک12IPEتهران65شاخه660000
3تیرآهن12ترک12IPEتهران90شاخه670000
4تیرآهن12ترک12IPEتهران122شاخهتماس بگیرید
5تیرآهن14ذوب آهن12IPEتهران155شاخه829000
6تیرآهن14اهواز / کرمانشاه12IPEتهران133شاخه650000
7تیرآهن14اشتهارد12IPEتهران133شاخه650000
8تیرآهن14یزد / کرمانشاه12IPEتهران140شاخه650000
9تیرآهن14یزد12IPE-148شاخه-
10تیرآهن14فایکو12IPEتهران148شاخه-
11تیرآهن14ناب تبریز12IPEتبریز132کیلوگرم-
12تیرآهن14شاهین بناب12IPE--کیلوگرم-
13تیرآهن14کرمانشاه12IPEکرمانشاه130-150کیلوگرم-
14تیرآهن16شاهین بناب12IPE--کیلوگرم-
15تیرآهن16ناب تبریز12IPEتبریز170کیلوگرم-
16تیرآهن16فایکو12IPEتهران170شاخه-
17تیرآهن16یزد12IPEتهران178شاخه-
18تیرآهن16ذوب آهن12IPEتهران190شاخه859000
19تیرآهن16اهواز12IPEتهران180شاخه825000
20تیرآهن16یزد / طوس12IPEتهران185شاخه845000
21تیرآهن16آرین12IPEتهران185شاخه-
22تیرآهن18ذوب آهن12IPEتهران228شاخه1005000
23تیرآهن18ذوب آهن12IPEاصفهان226کیلو-
24تیرآهن18اهواز12IPEاصفهان225کیلو-
25تیرآهن18یزد12IPEتهران213شاخه-
26تیرآهن18آرین12IPEتهران225شاخه988000
27تیرآهن18ناب تبریز12IPEتبریز212کیلوگرم-
28تیرآهن18ترک12IPEتبریز215کیلوگرم988000
29تیرآهن18فایکو12IPEتهران213شاخه-
30تیرآهن20فایکو12IPEتهران255شاخه-
31تیرآهن20یزد12IPEتهران255شاخه-
32تیرآهن20آرین12IPEتهران255شاخه-
33تیرآهن20روس / کره12IPEتهران265شاخه1265000
34تیرآهن20ذوب آهن12IPEتهران270شاخه1355000
35تیرآهن22ذوب آهن12IPEتهران310شاخه1455000
36تیرآهن22ترک12IPEتهران305شاخه1435000
37تیرآهن22یزد12IPEتهران300شاخه-
38تیرآهن22فایکو12IPEتهران310شاخه-
39تیرآهن22آرین12IPEتهران315شاخه-
40تیرآهن24آرین12IPEتهران360شاخه-
41تیرآهن24فایکو12IPEتهران352شاخه-
42تیرآهن24یزد12IPEتهران280شاخه-
43تیرآهن24ذوب آهن12IPEتهران370شاخه1645000
44تیرآهن27ذوب آهن12IPEتهران430شاخه1870000
45تیرآهن27یزد12IPEتهران370شاخه-
46تیرآهن27آرین12IPEتهران430شاخه-
47تیرآهن30یزد12IPEتهران390شاخه-
48تیرآهن30روس12IPEتهران455شاخه2895000
49تیرآهن30ذوب آهن12IPEتهران515شاخه2970000

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پروفیل

تاریخ بروزرسانی : 1398/01

ردیفنام کالاشاخهمحل تحویلوزن شاخه
(کیلوگرم)
قیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
    
1پروفیل کلافی لنگه دری - سپری6 متریبنگاه تهران15630094500
2پروفیل قوطی ۲۰×۱۰7 متریبنگاه تهران4.5640028800
3پروفیل قوطی ۲۵×۱۰8 متریبنگاه تهران5.5640035200
4پروفیل قوطی ۳۰×۱۰9 متریبنگاه تهران6.5640041600
5پروفیل قوطی ۲۵×۲۵10 متریبنگاه تهران9632056880
6پروفیل قوطی ۲۰×۲۰11 متریبنگاه تهران7633044310
7پروفیل قوطی ۲۰×۳۰12 متریبنگاه تهران9.5633060135
8پروفیل قوطی ۳۰×۵۰13 متریبنگاه تهران15630094500
9پروفیل قوطی ۳۰×۶۰14 متریبنگاه تهران176300107100
10پروفیل قوطی ۴۰×۴۰15 متریبنگاه تهران15630094500
11پروفیل قوطی ۴۰×۶۰16 متریبنگاه تهران196300119700
12پروفیل قوطی ۴۰×۸۰17 متریبنگاه تهران236300144900
13پروفیل قوطی ۷۰×۷۰18 متریبنگاه تهران276300170100
14پروفیل قوطی ۱۰۰×۴۰19 متریبنگاه تهران286350177800
15پروفیل پروفیل زد ۱۶20 متریبنگاه تهران296450187050
16پروفیل پروفیل زد ۱۸21 متریبنگاه تهران316450199950

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت ناودانی

تاریخ بروزرسانی : 1398/01

ردیفنام کالاکارخانهشاخهمحل تحویلوزن شاخهقیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
 1 ناودانی نمره 6.5 - UNP65ایران 6 متریبنگاه تهران324900156800
 2 ناودانی نمره 8 - UNP80ایران 6 متریبنگاه تهران424900205800
 3 ناودانی نمره 10 - UNP100ایران 6 متریبنگاه تهران524900254800
 4 ناودانی نمره 12 - UNP120ایران 6 متریبنگاه تهران644900313600
 5 ناودانی نمره 14 - UNP140روس 12 متریبنگاه تهران1554900759500
 6 ناودانی نمره 16 - UNP160روس 12 متریبنگاه تهران1704900833000
 7 ناودانی نمره 18 - UNP180روس 12 متریبنگاه تهران21561001311500
 8 ناودانی نمره 20 - UNP200روس 12 متریبنگاه تهران23061001403000

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت نبشی

تاریخ بروزرسانی : 1398/01

ردیفنام کالاشاخهمحل تحویلوزن شاخهقیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
شاخه
 1نبشی فابریک 3 - L30 6 متریبنگاه تهران9490044100
 2نبشی فابریک 4 - L40 6 متریبنگاه تهران15490073500
 3نبشی فابریک 5 - L50 6 متریبنگاه تهران224900107800
 4نبشی فابریک 6 - L60 6 متریبنگاه تهران324900156800
 5نبشی فابریک 8 - L80 6 متریبنگاه تهران584900284200
 6نبشی فابریک 10 - L100 6 متریبنگاه تهران904900441000
 7نبشی فابریک 12 - L120 6 متریبنگاه تهران1304900637000

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت انواع ورق

تاریخ بروزرسانی : 1398/01

ردیفنام کالاکارخانهابعادمحل تحویلوزن ورق
(کیلوگرم)
قیمت (ت)
کیلوگرم
قیمت (ت)
ورق
1ورق ۲ میلیمتر سیاهروس2 * 1بنگاه تهران326390204480
2ورق ۳ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران22063501397000
3ورق ۴ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران29063501841500
4ورق ۵ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران36063502286000
5ورق ۶ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران43562502718750
6ورق ۸ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران58062503625000
7ورق ۱۰ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران72062504500000
8ورق ۱۲ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران86562505406250
9ورق ۱۵ میلیمتر سیاهفولاد مبارکه1.5 * 6بنگاه تهران108062506750000
10ورق ۲۰ میلیمتر سیاهاکسین2 * 6بنگاه تهران1915594011375100
11ورق ۲۰ میلیمتر سیاهکاویان1.5 * 6بنگاه تهران144558008381000
12ورق ۲۵ میلیمتر سیاهاکسین2 * 6بنگاه تهران2390594014196600
13ورق ۲۵ میلیمتر سیاهکاویان1.5 * 6بنگاه تهران1805582010505100
14ورق ۳۰ میلیمتر سیاهاکسین2 * 6بنگاه تهران2870592016990400
15ورق ۳۰ میلیمتر سیاهکاویان1.5 * 6بنگاه تهران2165590012773500
16ورق گالوانیزه 40 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران0110000
17ورق گالوانیزه 40 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران0108400
18ورق گالوانیزه 50 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران0102400
19ورق گالوانیزه 50 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران0100900
20ورق گالوانیزه 60 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران094100
21ورق گالوانیزه 60 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران093900
22ورق گالوانیزه 70 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران090100
23ورق گالوانیزه 70 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران086900
24ورق گالوانیزه 80 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران086400
25ورق گالوانیزه 80 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران088900
26ورق گالوانیزه 90 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران086400
27ورق گالوانیزه 90 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران086400
28ورق گالوانیزه 1 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران088600
29ورق گالوانیزه 1 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران088900
30ورق گالوانیزه 1.25 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران088400
31ورق گالوانیزه 1.25 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران090400
32ورق گالوانیزه 1.5 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران087400
33ورق گالوانیزه 1.5 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران088400
34ورق گالوانیزه 2 رولایرانیرول عرض 1بنگاه تهران088400
35ورق گالوانیزه 2 رولایرانیرول عرض 1.25بنگاه تهران089400
36ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه8 میلیمتردرب برشکاری062500
37ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه10 میلیمتردرب برشکاری062500
38ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه12 میلیمتردرب برشکاری062500
39ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه15 میلیمتردرب برشکاری062500
40ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه20 میلیمتردرب برشکاری058200
41ورق و صفحه ستون برش خوردهفولاد مبارکه25 میلیمتردرب برشکاری058700
42تسمه 2ایرانی5 * 20بنگاه تهران554000
43تسمه 2.5ایرانی5 * 25بنگاه تهران654000
44تسمه 3ایرانی5 * 30بنگاه تهران754000
45تسمه 4ایرانی5 * 40بنگاه تهران1054000
46تسمه 5ایرانی5 * 50بنگاه تهران1254000