لیست قیمت سینی و لوله های فولادی برق

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت سینی برقی
لیست قیمت سینی برقی

لیست قیمت سینی برقی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاطول
(سانتی متر)
ضخامت ورق
۰.۷۰ میلی متر
(تومان)
ضخامت ورق
۱ میلیمتر
(تومان)
ضخامت ورق
۱.۲۵ میلیمتر
(تومان)
ضخامت ورق
۱.۵ میلیمتر
۰تومان)
ضخامت ورق
۲ میلیمتر
(تومان)
۱سینی کابل گالوانیزه با عرض ۵ سانتیمتر۲۰۰۲۱۲۰۰۲۸۷۰۰۳۳۹۰۰۴۰۹۰۰۵۵۳۰۰
۲سینی کابل گالوانیزه با عرض ۱۰ سانتیمتر۲۰۰۲۵۴۰۰۳۶۵۰۰۴۶۰۰۰۵۵۰۰۰۷۳۷۰۰
۳سینی کابل گالوانیزه با عرض ۱۵ سانتیمتر۲۰۰۳۳۹۰۰۴۶۰۰۰۵۶۸۰۰۶۸۶۰۰۹۲۷۰۰
۴سینی کابل گالوانیزه با عرض ۲۰ سانتیمتر۲۰۰۴۰۹۰۰۵۴۶۰۰۶۸۶۰۰۸۲۶۰۰۱۱۱۲۰۰
۵سینی کابل گالوانیزه با عرض ۲۵ سانتیمتر۲۰۰۴۸۳۰۰۶۳۸۰۰۷۹۸۰۰۹۵۹۰۰۱۲۸۷۰۰
۶سینی کابل گالوانیزه با عرض ۳۰ سانتیمتر۲۰۰۵۴۶۰۰۷۲۸۰۰۹۱۳۰۰۱۰۹۹۰۰۱۴۷۴۰۰
۷سینی کابل گالوانیزه با عرض ۴۰ سانتیمتر۲۰۰---۹۲۱۰۰۱۱۴۱۰۰۱۳۷۰۰۰۱۸۴۸۰۰
۸سینی کابل گالوانیزه با عرض ۵۰ سانتیمتر۲۰۰---۱۰۶۴۰۰۱۳۶۶۰۰۱۶۳۹۰۰۲۲۱۳۰۰
۹سینی کابل گالوانیزه با عرض ۶۰ سانتیمتر۲۰۰---۱۲۷۶۰۰۱۵۸۶۰۰۱۹۱۶۰۰۲۵۷۶۰۰
۱۰درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۵۲۰۰۱۶۸۰۰۲۲۵۰۰۲۸۲۰۰۳۳۹۰۰۴۵۴۰۰
۱۱درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۱۰۲۰۰۱۹۶۰۰۲۵۷۰۰۳۰۸۰۰۳۷۴۰۰۵۰۲۰۰
۱۲درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۱۵۲۰۰۲۵۰۰۰۳۳۶۰۰۴۲۵۰۰۵۰۲۰۰۶۷۰۰۰
۱۳درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۲۰۲۰۰۳۱۹۰۰۴۲۵۰۰۵۲۵۰۰۶۳۲۰۰۸۵۲۰۰
۱۴درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۲۵۲۰۰۳۸۶۰۰۵۱۰۰۰۶۳۸۰۰۷۶۸۰۰۱۰۲۹۰۰
۱۵درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۳۰۲۰۰۴۵۶۰۰۶۰۱۰۰۷۵۳۰۰۹۰۲۰۰۱۲۱۷۰۰
۱۶درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۴۰۲۰۰---۷۹۲۰۰۹۸۰۰۰۱۱۷۶۰۰۱۵۸۹۰۰
۱۷درب سینی کابل گالوانیزه سردکف ۵۰۲۰۰---۹۳۹۰۰۱۲۰۷۰۰۱۴۴۸۰۰۱۹۵۴۰۰
۱۸درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۶۰۲۰۰---۱۱۴۹۰۰۱۴۲۸۰۰۱۷۲۲۰۰۲۳۱۷۰۰
۱۹زانویی سینی کابل عرض ۵سانتی------۱۴۴۰۰۱۶۸۰۰۲۰۴۰۰۲۷۵۰۰
۲۰زانویی سینی کابل عرض ۱۰سانتی------۱۸۲۰۰۲۲۹۰۰۲۷۴۰۰۳۶۸۰۰
۲۱زانویی سینی کابل عرض ۱۵سانتی------۲۲۹۰۰۲۸۳۰۰۳۴۳۰۰۴۶۳۰۰
۲۲زانویی سینی کابل عرض ۲۰سانتی------۲۷۳۰۰۳۴۳۰۰۴۱۳۰۰۵۵۵۰۰
۲۳زانویی سینی کابل عرض ۲۵سانتی------۳۱۹۰۰۳۹۸۰۰۴۷۹۰۰۶۴۲۰۰
۲۴زانویی سینی کابل عرض ۳۰سانتی------۳۶۰۰۰۴۵۶۰۰۵۴۹۰۰۷۳۶۰۰
۲۵زانویی سینی کابل عرض ۴۰سانتی------۵۵۰۰۰۶۸۵۰۰۸۲۱۰۰۱۱۰۸۰۰
۲۶زانویی سینی کابل عرض ۵۰سانتی------۶۳۷۰۰۸۱۹۰۰۹۸۳۰۰۱۳۲۷۰۰
۲۷زانویی سینی کابل عرض ۶۰سانتی------۷۶۵۰۰۹۵۱۰۰۱۱۴۹۰۰۱۵۴۵۰۰
۲۸سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۵ سانت------۱۴۴۰۰۱۶۸۰۰۲۰۴۰۰۲۷۵۰۰
۲۹سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۱۰ سانت------۱۸۲۰۰۲۲۹۰۰۲۷۴۰۰۳۶۸۰۰
۳۰سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۱۵ سانت------۲۲۹۰۰۲۸۳۰۰۳۴۳۰۰۴۶۳۰۰
۳۱سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۲۰ سانت------۲۷۳۰۰۳۴۳۰۰۴۱۳۰۰۵۵۵۰۰
۳۲سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۲۵ سانت------۳۱۹۰۰۳۹۸۰۰۴۷۹۰۰۶۴۲۰۰
۳۳سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۳۰ سانت------۳۶۰۰۰۴۵۶۰۰۵۴۹۰۰۷۳۶۰۰
۳۴سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۴۰ سانت------۵۵۰۰۰۶۸۵۰۰۸۲۱۰۰۱۱۰۸۰۰
۳۵سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۵۰ سانت------۶۳۷۰۰۸۱۹۰۰۹۸۳۰۰۱۳۲۷۰۰
۳۶سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد ۶۰ سانت------۷۶۵۰۰۹۵۱۰۰۱۱۴۹۰۰۱۵۴۵۰۰
۳۷چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۵------۱۷۱۰۰۲۰۳۰۰۲۴۵۰۰۳۳۱۰۰
۳۸چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۱۰------۲۱۹۰۰۲۷۵۰۰۳۳۰۰۰۴۴۲۰۰
۳۹چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۱۵------۲۷۵۰۰۳۴۰۰۰۴۱۱۰۰۵۵۵۰۰
۴۰چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۲۰------۳۲۷۰۰۴۱۱۰۰۴۹۵۰۰۶۶۶۰۰
۴۱چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۲۵------۳۸۲۰۰۴۷۹۰۰۵۷۵۰۰۷۷۲۰۰
۴۲چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۳۰------۴۳۶۰۰۵۴۷۰۰۶۵۸۰۰۸۸۴۰۰
۴۳چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۴۰------۶۴۴۰۰۷۹۸۰۰۹۵۸۰۰۱۲۹۳۰۰
۴۴چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۵۰------۷۴۴۰۰۹۵۵۰۰۱۱۴۷۰۰۱۵۴۸۰۰
۴۵چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف ۶۰------۸۹۲۰۰۱۱۱۰۰۰۱۳۴۱۰۰۱۸۰۳۰۰
۴۶رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۵ سانتی۲۰---۲۹۰۰۳۴۰۰۴۱۰۰۵۶۰۰
۴۷رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۱۰ سانتی۲۰---۳۷۰۰۴۶۰۰۵۵۰۰۷۴۰۰
۴۸رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۱۵ سانتی۲۰---۴۶۰۰۵۷۰۰۶۹۰۰۹۳۰۰
۴۹رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۲۰ سانتی۲۰---۵۵۰۰۶۹۰۰۸۳۰۰۱۱۲۰۰
۵۰رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۲۵ سانتی۲۰---۶۴۰۰۸۰۰۰۹۶۰۰۱۲۹۰۰
۵۱رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۳۰ سانتی۲۰---۷۳۰۰۹۲۰۰۱۱۰۰۰۱۴۸۰۰
۵۲رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۴۰ سانتی۲۰---۹۳۰۰۱۱۴۰۰۱۳۷۰۰۱۸۵۰۰
۵۳رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۵۰ سانتی۲۰---۱۰۷۰۰۱۳۷۰۰۱۶۴۰۰۲۲۲۰۰
۵۴رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض ۶۰ سانتی۲۰---۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۱۹۲۰۰۲۵۸۰۰
۵۵تبدیل سینی کابل ۱۰به ۵گالوانیزه------۱۸۲۰۰۲۲۹۰۰۲۷۴۰۰۳۶۸۰۰
۵۶تبدیل سینی کابل ۱۵به ۱۰...۵گالوانیزه------۲۲۹۰۰۲۸۳۰۰۳۴۳۰۰۴۶۳۰۰
۵۷تبدیل سینی کابل ۲۰به ۱۵...۱۰گالوانیزه------۲۷۳۰۰۳۴۳۰۰۴۱۳۰۰۵۵۵۰۰
۵۸تبدیل سینی کابل ۲۵به ۲۰...۱۰گالوانیزه------۳۱۹۰۰۳۹۸۰۰۴۷۹۰۰۶۴۲۰۰
۵۹تبدیل سینی کابل ۳۰به ۲۰...۱۰گالوانیزه------۳۶۰۰۰۴۵۶۰۰۵۴۹۰۰۷۳۶۰۰
۶۰تبدیل سینی کابل ۴۰به ۳۰...۱۰گالوانیزه------۵۵۰۰۰۶۸۵۰۰۸۲۱۰۰۱۱۰۸۰۰
۶۱تبدیل سینی کابل ۵۰به ۴۰...۲۰گالوانیزه------۶۳۷۰۰۸۱۹۰۰۹۸۳۰۰۱۳۲۷۰۰
۶۲تبدیل سینی کابل ۶۰به ۵۰...۳۰گالوانیزه       ------۷۶۵۰۰۹۵۱۰۰۱۱۴۹۰۰۱۵۴۵۰۰
۶۳نردبان کابل عرض ۲۰ سانت۲۰۰---------۸۶۴۰۰۱۱۳۸۰۰
۶۴لدر کابل عرض ۲۵ سانت۲۰۰---------۸۹۴۰۰۱۲۱۳۰۰
۶۵نردبان کابل عرض ۳۰ سانت۲۰۰---------۹۳۷۰۰۱۲۷۷۰۰
۶۶لدر کابل عرض ۴۰ سانت۲۰۰---------۱۰۲۲۰۰۱۳۸۳۰۰
۶۷نردبان کابل عرض ۵۰ سانت۲۰۰---------۱۱۴۰۰۰۱۵۴۴۰۰
۶۸لدر کابل عرض ۶۰ سانت۲۰۰---------۱۲۵۶۰۰۱۶۹۳۰۰
۶۹سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۵ سانت۲۰۰---------۶۱۴۰۰۸۲۸۰۰
۷۰سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۱۰ سانت۲۰۰---------۸۲۵۰۰۱۱۰۶۰۰
۷۱سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۱۵ سانت۲۰۰---------۱۰۲۹۰۰۱۳۹۱۰۰
۷۲سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۲۰ سانت۲۰۰---------۱۲۳۹۰۰۱۶۶۸۰۰
۷۳سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۲۵ سانت۲۰۰---------۱۴۳۸۰۰۱۹۲۹۰۰
۷۴سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۳۰ سانت۲۰۰---------۱۶۴۸۰۰۲۲۱۱۰۰
۷۵درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۵ سانت۲۰۰---------۵۰۸۰۰۶۸۱۰۰
۷۶درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۱۰ سانت۲۰۰---------۵۶۲۰۰۷۵۲۰۰
۷۷درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۱۵ سانت۲۰۰---------۷۵۳۰۰۱۰۰۵۰۰
۷۸درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۲۰ سانت۲۰۰---------۹۴۷۰۰۱۲۷۹۰۰
۷۹درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۲۵ سانت۲۰۰---------۱۱۵۲۰۰۱۵۴۴۰۰
۸۰درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۳۰ سانت۲۰۰---------۱۳۵۴۰۰۱۸۲۵۰۰
۸۱درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۴۰ سانت۲۰۰---------۱۷۶۳۰۰۲۳۸۳۰۰
۸۲درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۵۰ سانت۲۰۰---------۲۱۷۱۰۰۲۹۳۱۰۰
۸۳درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  ۶۰ سانت۲۰۰---------۲۵۸۳۰۰۳۴۷۶۰۰
۸۴رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۵------------۶۲۰۰۸۳۰۰
۸۵رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۱۰------------۸۳۰۰۱۱۰۰۰
۸۶رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۱۵------------۱۰۳۰۰۱۴۰۰۰
۸۷رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۲۰------------۱۲۴۰۰۱۶۷۰۰
۸۸رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۲۵------------۱۴۳۰۰۱۹۴۰۰
۸۹رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۳۰------------۱۶۵۰۰۲۲۱۰۰
۹۰رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۴۰------------۲۰۶۰۰۲۷۷۰۰
۹۱رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۵۰------------۲۴۷۰۰۳۳۲۰۰
۹۲رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض ۶۰------------۲۸۸۰۰۳۸۷۰۰
۹۳زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۵ سانت ۹۰درجه------------۳۰۶۰۰۴۱۴۰۰
۹۴زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۱۰ سانت ۹۰درجه------------۴۱۲۰۰۵۵۳۰۰
۹۵زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۱۵ سانت ۹۰درجه------------۵۱۵۰۰۶۹۵۰۰
۹۶زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۲۰ سانت ۹۰درجه------------۶۱۹۰۰۸۳۴۰۰
۹۷زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۲۵ سانت ۹۰درجه------------۷۱۹۰۰۹۶۵۰۰
۹۸زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۳۰ سانت ۹۰درجه------------۸۲۴۰۰۱۱۰۴۰۰
۹۹زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۴۰ سانت ۹۰درجه------------۱۲۳۳۰۰۱۶۶۳۰۰
۱۰۰زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۵۰ سانت ۹۰درجه------------۱۴۷۵۰۰۱۹۹۱۰۰
۱۰۱زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم ۶۰ سانت ۹۰درجه------------۱۷۲۴۰۰۲۳۱۸۰۰
۱۰۲سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۵ سانت------------۳۰۶۰۰۴۱۴۰۰
۱۰۳سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۱۰ سانت------------۴۱۲۰۰۵۵۳۰۰
۱۰۴سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۱۵ سانت------------۵۱۵۰۰۶۹۵۰۰
۱۰۵سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۲۰ سانت------------۶۱۹۰۰۸۳۴۰۰
۱۰۶سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۲۵ سانت------------۷۱۹۰۰۹۶۵۰۰
۱۰۷سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۳۰ سانت------------۸۲۴۰۰۱۱۰۴۰۰
۱۰۸سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۴۰ سانت------------۱۲۳۳۰۰۱۶۶۳۰۰
۱۰۹سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۵۰ سانت------------۱۴۷۵۰۰۱۹۹۱۰۰
۱۱۰سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم ۶۰ سانت------------۱۷۲۴۰۰۲۳۱۸۰۰
۱۱۱چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۵------------۳۶۸۰۰۴۹۶۰۰
۱۱۲چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۱۰------------۴۹۵۰۰۶۶۲۰۰
۱۱۳چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۱۵------------۶۱۷۰۰۸۳۴۰۰
۱۱۴چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۲۰------------۷۴۳۰۰۹۹۹۰۰
۱۱۵چهار راهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۲۵------------۸۶۳۰۰۱۱۵۷۰۰
۱۱۶چهار راهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۳۰------------۹۸۸۰۰۱۳۲۶۰۰
۱۱۷چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۴۰------------۱۴۳۷۰۰۱۹۴۰۰۰
۱۱۸چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۵۰------------۱۷۲۱۰۰۲۳۲۳۰۰
۱۱۹چهار راهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض ۶۰------------۲۰۱۱۰۰۲۷۰۴۰۰
۱۲۰تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم۱۰به ۵------------۴۱۲۰۰۵۵۳۰۰
۱۲۱تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۱۵به ۱۰...۵------------۵۱۵۰۰۶۹۵۰۰
۱۲۲تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۲۰به ۱۵...۱۰------------۶۱۹۰۰۸۳۴۰۰
۱۲۳تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۲۵به ۲۰...۱۰------------۷۱۹۰۰۹۶۴۰۰
۱۲۴تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۳۰به ۲۰...۱۰------------۸۲۴۰۰۱۱۰۴۰۰
۱۲۵تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۴۰به ۳۰...۱۰------------۱۲۳۳۰۰۱۶۶۳۰۰
۱۲۶تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۵۰به ۴۰...۲۰------------۱۴۷۴۰۰۱۹۹۲۰۰
۱۲۷تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم ۶۰به ۵۰...۳۰        ------------۱۷۲۴۰۰۲۳۱۷۰۰
۱۲۸لدر کابل گالوانیزه گرم عرض ۲۰ سانتیمتر------------۱۲۹۵۰۰۱۷۰۶۰۰
۱۲۹نردبان کابل گالوانیزه گرم عرض ۲۵ سانتیمتر------------۱۳۴۰۰۰۱۸۱۹۰۰
۱۳۰لدر کابل گالوانیزه گرم عرض ۳۰ سانتیمتر------------۱۴۰۵۰۰۱۹۱۶۰۰
۱۳۱نردبان کابل گالوانیزه گرم عرض ۴۰ سانتیمتر------------۱۵۳۲۰۰۲۰۷۵۰۰
۱۳۲لدر کابل گالوانیزه گرم عرض ۵۰ سانتیمتر------------۱۷۱۰۰۰۲۳۱۶۰۰
۱۳۳نردبان کابل گالوانیزه گرم عرض ۶۰ سانتیمتر------------۱۸۸۵۰۰۲۵۳۹۰۰
لیست قیمت لوله های برق
لیست قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های برق

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفانواع لوله خرطومیمتراژحلقهواحدقیمت (تومان)
۱لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۴۲۵متر۲۸۰۰
۲لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۶۲۵متر۲۹۰۰
۳لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۹۲۵متر۳۰۰۰
۴لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۱۱۲۵متر۳۱۰۰
۵لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۱۳۲۵متر۳۷۳۰
۶لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۱۶۲۵متر۴۶۴۰
۷لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۲۱۲۵متر۶۶۵۰
۸لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۲۵۲۵متر۸۸۰۰
۹لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۲۹۲۵متر۱۰۶۰۰
۱۰لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۳۶۲۵متر۱۶۸۰۰
۱۱لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۴۲۲۵متر۲۱۰۰۰
۱۲لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۴۸۲۵متر۲۴۵۰۰
۱۳لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۵۲۱۰متر۲۶۷۰۰
۱۴لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۶۳۱۰متر۳۱۸۰۰
۱۵لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز ۷۵۱۰متر۴۰۶۰۰
۱۶لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز۱۰۰۱۰متر۷۱۱۰۰
۱۷خرطومی تابلویی سایز ۴.۵۱۰۰متر۱۰۵۰
۱۸خرطومی تابلویی سایز ۶۱۰۰متر۱۱۵۰
۱۹خرطومی تابلویی سایز ۹۱۰۰متر۱۲۰۰
۲۰خرطومی تابلویی سایز ۱۱۱۰۰متر۱۳۰۰
۲۱خرطومی تابلویی سایز ۱۳۱۰۰متر۱۴۰۰
۲۲خرطومی تابلویی سایز ۱۶۱۰۰متر۱۶۵۰
۲۳خرطومی تابلویی سایز ۱۹۵۰متر۱۹۰۰
۲۴خرطومی تابلویی سایز ۲۵۵۰متر۲۸۰۰
۲۵خرطومی تابلویی سایز ۲۹۵۰متر۳۲۰۰
۲۶خرطومی تابلویی سایز ۳۶۵۰متر۸۴۰۰
۲۷خرطومی تابلویی سایز ۴۸۲۰متر۹۵۵۰
۲۸خرطومی تابلویی سایز ۶۰۲۰متر۱۴۴۰۰
۲۹خرطومی تابلویی سایز ۷۵۲۰متر۱۹۶۰۰
۳۰خرطومی تابلویی سایز۱۰۰۲۰متر۳۵۵۰۰
۳۱خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۴.۵۱۰۰متر۱۱۵۰
۳۲خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۶۱۰۰متر۱۲۵۰
۳۳خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۹۱۰۰متر۱۳۵۰
۳۴خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۱۱۱۰۰متر۱۵۸۰
۳۵خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۱۳۱۰۰متر۱۷۰۰
۳۶خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۱۶۱۰۰متر۲۰۰۰
۳۷خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۱۹۵۰متر۲۳۵۰
۳۸خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۲۳۵۰متر۲۸۰۰
۳۹خودرویی لوله خرطومی شیاردار ۲۹۵۰متر۳۵۵۰