لیست قیمت سینی و لوله های فولادی برق

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت سینی برقی
لیست قیمت سینی برقی

لیست قیمت سینی برقی

تاریخ بروزرسانی : 1397/09
ردیفنام کالاطول
(سانتی متر)
ضخامت ورق
0.70 میلی متر
(تومان)
ضخامت ورق
1 میلیمتر
(تومان)
ضخامت ورق
1.25 میلیمتر
(تومان)
ضخامت ورق
1.5 میلیمتر
0تومان)
ضخامت ورق
2 میلیمتر
(تومان)
1سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر2002120028700339004090055300
2سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر2002540036500460005500073700
3سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر2003390046000568006860092700
4سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر20040900546006860082600111200
5سینی کابل گالوانیزه با عرض 25 سانتیمتر20048300638007980095900128700
6سینی کابل گالوانیزه با عرض 30 سانتیمتر200546007280091300109900147400
7سینی کابل گالوانیزه با عرض 40 سانتیمتر200---92100114100137000184800
8سینی کابل گالوانیزه با عرض 50 سانتیمتر200---106400136600163900221300
9سینی کابل گالوانیزه با عرض 60 سانتیمتر200---127600158600191600257600
10درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 52001680022500282003390045400
11درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 102001960025700308003740050200
12درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 152002500033600425005020067000
13درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 202003190042500525006320085200
14درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 2520038600510006380076800102900
15درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 3020045600601007530090200121700
16درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40200---7920098000117600158900
17درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50200---93900120700144800195400
18درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60200---114900142800172200231700
19زانویی سینی کابل عرض 5سانتی------14400168002040027500
20زانویی سینی کابل عرض 10سانتی------18200229002740036800
21زانویی سینی کابل عرض 15سانتی------22900283003430046300
22زانویی سینی کابل عرض 20سانتی------27300343004130055500
23زانویی سینی کابل عرض 25سانتی------31900398004790064200
24زانویی سینی کابل عرض 30سانتی------36000456005490073600
25زانویی سینی کابل عرض 40سانتی------550006850082100110800
26زانویی سینی کابل عرض 50سانتی------637008190098300132700
27زانویی سینی کابل عرض 60سانتی------7650095100114900154500
28سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت------14400168002040027500
29سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت------18200229002740036800
30سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت------22900283003430046300
31سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت------27300343004130055500
32سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت------31900398004790064200
33سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت------36000456005490073600
34سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت------550006850082100110800
35سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت------637008190098300132700
36سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت------7650095100114900154500
37چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5------17100203002450033100
38چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10------21900275003300044200
39چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15------27500340004110055500
40چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20------32700411004950066600
41چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25------38200479005750077200
42چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30------43600547006580088400
43چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40------644007980095800129300
44چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 50------7440095500114700154800
45چهارراهی سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60------89200111000134100180300
46رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی20---2900340041005600
47رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی20---3700460055007400
48رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی20---4600570069009300
49رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی20---55006900830011200
50رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی20---64008000960012900
51رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 30 سانتی20---730092001100014800
52رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی20---9300114001370018500
53رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 50 سانتی20---10700137001640022200
54رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 60 سانتی20---12800159001920025800
55تبدیل سینی کابل 10به 5گالوانیزه------18200229002740036800
56تبدیل سینی کابل 15به 10...5گالوانیزه------22900283003430046300
57تبدیل سینی کابل 20به 15...10گالوانیزه------27300343004130055500
58تبدیل سینی کابل 25به 20...10گالوانیزه------31900398004790064200
59تبدیل سینی کابل 30به 20...10گالوانیزه------36000456005490073600
60تبدیل سینی کابل 40به 30...10گالوانیزه------550006850082100110800
61تبدیل سینی کابل 50به 40...20گالوانیزه------637008190098300132700
62تبدیل سینی کابل 60به 50...30گالوانیزه       ------7650095100114900154500
63نردبان کابل عرض 20 سانت200---------86400113800
64لدر کابل عرض 25 سانت200---------89400121300
65نردبان کابل عرض 30 سانت200---------93700127700
66لدر کابل عرض 40 سانت200---------102200138300
67نردبان کابل عرض 50 سانت200---------114000154400
68لدر کابل عرض 60 سانت200---------125600169300
69سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 5 سانت200---------6140082800
70سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 10 سانت200---------82500110600
71سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 15 سانت200---------102900139100
72سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 20 سانت200---------123900166800
73سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 25 سانت200---------143800192900
74سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 30 سانت200---------164800221100
75درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  5 سانت200---------5080068100
76درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  10 سانت200---------5620075200
77درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  15 سانت200---------75300100500
78درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  20 سانت200---------94700127900
79درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  25 سانت200---------115200154400
80درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  30 سانت200---------135400182500
81درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  40 سانت200---------176300238300
82درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  50 سانت200---------217100293100
83درب سینی کابل گالوانیزه آبگرم  60 سانت200---------258300347600
84رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 5------------62008300
85رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 10------------830011000
86رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 15------------1030014000
87رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 20------------1240016700
88رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 25------------1430019400
89رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 30------------1650022100
90رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 40------------2060027700
91رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 50------------2470033200
92رابط سینی کابل گالوانیزه آب گرم با عرض 60------------2880038700
93زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت 90درجه------------3060041400
94زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت 90درجه------------4120055300
95زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت 90درجه------------5150069500
96زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت 90درجه------------6190083400
97زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت 90درجه------------7190096500
98زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت 90درجه------------82400110400
99زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت 90درجه------------123300166300
100زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت 90درجه------------147500199100
101زانویی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت 90درجه------------172400231800
102سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت------------3060041400
103سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت------------4120055300
104سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت------------5150069500
105سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت------------6190083400
106سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت------------7190096500
107سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت------------82400110400
108سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت------------123300166300
109سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت------------147500199100
110سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت------------172400231800
111چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 5------------3680049600
112چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 10------------4950066200
113چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 15------------6170083400
114چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 20------------7430099900
115چهار راهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 25------------86300115700
116چهار راهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 30------------98800132600
117چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 40------------143700194000
118چهارراهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 50------------172100232300
119چهار راهی سینی کابل گالوانیزه گرم با عرض 60------------201100270400
120تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5------------4120055300
121تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5------------5150069500
122تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10------------6190083400
123تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10------------7190096400
124تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10------------82400110400
125تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10------------123300166300
126تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20------------147400199200
127تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30        ------------172400231700
128لدر کابل گالوانیزه گرم عرض 20 سانتیمتر------------129500170600
129نردبان کابل گالوانیزه گرم عرض 25 سانتیمتر------------134000181900
130لدر کابل گالوانیزه گرم عرض 30 سانتیمتر------------140500191600
131نردبان کابل گالوانیزه گرم عرض 40 سانتیمتر------------153200207500
132لدر کابل گالوانیزه گرم عرض 50 سانتیمتر------------171000231600
133نردبان کابل گالوانیزه گرم عرض 60 سانتیمتر------------188500253900
لیست قیمت لوله های برق
لیست قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های برق

تاریخ بروزرسانی : 1397/09
ردیفانواع لوله خرطومیمتراژحلقهواحدقیمت (تومان)
1لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 425متر2800
2لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 625متر2900
3لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 925متر3000
4لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 1125متر3100
5لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 1325متر3730
6لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 1625متر4640
7لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 2125متر6650
8لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 2525متر8800
9لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 2925متر10600
10لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 3625متر16800
11لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 4225متر21000
12لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 4825متر24500
13لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 5210متر26700
14لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 6310متر31800
15لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 7510متر40600
16لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز10010متر71100
17خرطومی تابلویی سایز 4.5100متر1050
18خرطومی تابلویی سایز 6100متر1150
19خرطومی تابلویی سایز 9100متر1200
20خرطومی تابلویی سایز 11100متر1300
21خرطومی تابلویی سایز 13100متر1400
22خرطومی تابلویی سایز 16100متر1650
23خرطومی تابلویی سایز 1950متر1900
24خرطومی تابلویی سایز 2550متر2800
25خرطومی تابلویی سایز 2950متر3200
26خرطومی تابلویی سایز 3650متر8400
27خرطومی تابلویی سایز 4820متر9550
28خرطومی تابلویی سایز 6020متر14400
29خرطومی تابلویی سایز 7520متر19600
30خرطومی تابلویی سایز10020متر35500
31خودرویی لوله خرطومی شیاردار 4.5100متر1150
32خودرویی لوله خرطومی شیاردار 6100متر1250
33خودرویی لوله خرطومی شیاردار 9100متر1350
34خودرویی لوله خرطومی شیاردار 11100متر1580
35خودرویی لوله خرطومی شیاردار 13100متر1700
36خودرویی لوله خرطومی شیاردار 16100متر2000
37خودرویی لوله خرطومی شیاردار 1950متر2350
38خودرویی لوله خرطومی شیاردار 2350متر2800
39خودرویی لوله خرطومی شیاردار 2950متر3550