لیست قیمت میلگرد

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت میلگرد

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
تولید کنندهنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴ظفر بنابآجدارA2۵۰۰۰
۲میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴قزوینآجدارA2۴۸۸۰
۳میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴کاوه تیکمه داشآجدارA2۴۹۲۰
۴میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴شاهین بنابآجدارA2۵۲۷۰
۵میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴درپادآجدارA2-
۶میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴حسن رودآجدارA2-
۷میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴آذر فولاد امینآجدارA2۵۱۰۰
۸میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴ذوب آهنآجدارA2-
۹میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴آناهیتاآجدارA2۵۰۰۰
۱۰میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴پارس آرمانآجدارA2-
۱۱میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴سیادن ابهرآجدارA2۵۰۰۰
۱۲میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴روهینا دزفولآجدارA2۵۴۰۰
۱۳میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴سپهر ایرانیانآجدارA2-
۱۴میلگرد آجدار۸۰.۴۴.۷۴کویر کاشانآجدارA2-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۵میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱کویر کاشانآجدارA2-
۱۶میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱سیادن ابهرآجدارA2۴۹۰۰
۱۷میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱روهینا دزفولآجدارA2-
۱۸میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱پارس آرمانآجدارA2-
۱۹میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱آناهیتاآجدارA2۴۹۵۰
۲۰میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱بردسیر کرمانآجدارA2۵۱۰۰
۲۱میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱ذوب آهنآجدارA2-
۲۲میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱آریانآجدارA2-
۲۳میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱آذر فولاد امینآجدارA2۵۰۵۰
۲۴میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱شاهرودآجدارA2-
۲۵میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱حسن رودآجدارA2-
۲۶میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱درپادآجدارA2-
۲۷میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱شاهین بنابآجدارA2۵۲۲۰
۲۸میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱کاوه تیکمه داشآجدارA2۴۹۰۰
۲۹میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱قزوینآجدارA2۴۷۸۰
۳۰میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱ظفر بنابآجدارA2۴۹۵۰
۳۱میلگرد آجدار۱۰۰.۶۲۷.۴۱امیرکبیرآجدارA2۵۲۰۰
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۳۲میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷امیرکبیرآجدارA2۵۰۵۰
۳۳میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷ظفر بنابآجدارA2۴۹۵۰
۳۴میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷قزوینآجدارA2۴۷۸۰
۳۵میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷کاوه تیکمه داشآجدارA2۴۹۰۰
۳۶میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷شاهین بنابآجدارA3۵۲۲۰
۳۷میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷میانهآجدارA2-
۳۸میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷درپادآجدارA2-
۳۹میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷حسن رودآجدارA2-
۴۰میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷پرشینآجدارA2۵۰۵۰
۴۱میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷شاهرودآجدارA2-
۴۲میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷آذر فولاد امینآجدارA2۵۰۵۰
۴۳میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷آریانآجدارA2-
۴۴میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷ذوب آهنآجدارA2-
۴۵میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷بردسیر کرمانآجدارA3۵۰۶۰
۴۶میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷بافق یزدآجدارA3۴۸۸۰
۴۷میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷آناهیتاآجدارA2۴۹۰۰
۴۸میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷پارس آرمانآجدارA3-
۴۹میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷زاگرسآجدارA2-
۵۰میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷سیادن ابهرآجدارA3۵۰۰۰
۵۱میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷ارگ تبریزآجدارA3-
۵۲میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷روهینا دزفولآجدارA3-
۵۳میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷کویر کاشانآجدارA3-
۵۴میلگرد آجدار۱۲۰.۸۹۱۰.۶۷سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۵۵میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲سرمد ابر کوهآجدارA3-
۵۶میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲کویر کاشانآجدارA3-
۵۷میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲آریا ذوبآجدارA3-
۵۸میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲جهان فولاد غربآجدارA3-
۵۹میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲ارگ تبریزآجدارA3-
۶۰میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲سیادن ابهرآجدارA3۴۹۰۰
۶۱میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲نیک صدار توسآجدارA3-
۶۲میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲زاگرسآجدارA3-
۶۳میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲روهینا دزفولآجدارA3۴۲۷۰
۶۴میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲کارخانه هآجدارA3-
۶۵میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۶۶میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲بافق یزدآجدارA3۴۷۸۰
۶۷میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲بردسیر کرمانآجدارA3۵۰۱۰
۶۸میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲ذوب آهنآجدارA3-
۶۹میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲آریانآجدارA3-
۷۰میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۷۱میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲شاهرودآجدارA3-
۷۲میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲پرشینآجدارA3۴۹۰۰
۷۳میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲حسن رودآجدارA3-
۷۴میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲درپادآجدارA3-
۷۵میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲میانهآجدارA3-
۷۶میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۷۷میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۷۸میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲قزوینآجدارA2-
۷۹میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۸۰میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۸۱میلگرد آجدار۱۴۱.۲۱۱۴.۵۲امیرکبیرآجدارA3۵۰۵۰
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۸۲میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶امیرکبیرآجدارA3۵۰۵۰
۸۳میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۸۴میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۸۵میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶قزوینآجدارA3-
۸۶میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۸۷میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۸۸میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶میانهآجدارA3-
۸۹میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶درپادآجدارA3-
۹۰میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶حسن رودآجدارA3-
۹۱میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶پرشینآجدارA3۴۸۵۰
۹۲میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶شاهرودآجدارA3-
۹۳میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۹۴میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶آریانآجدارA3-
۹۵میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶ذوب آهنآجدارA3-
۹۶میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶بردسیر کرمانآجدارA3۵۰۱۰
۹۷میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۹۸میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶کارخانه هآجدارA3-
۹۹میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶روهینا دزفولآجدارA3۴۲۷۰
۱۰۰میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶زاگرسآجدارA3-
۱۰۱میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶نیک صدار توسآجدارA3-
۱۰۲میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۰۳میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶آریا ذوبآجدارA3-
۱۰۴میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶کویر کاشانآجدارA3-
۱۰۵میلگرد آجدار۱۶۱.۵۸۱۸.۹۶سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۰۶میلگرد آجدار۱۸۲۲۴سرمد ابر کوهآجدارA3-
۱۰۷میلگرد آجدار۱۸۲۲۴کویر کاشانآجدارA3-
۱۰۸میلگرد آجدار۱۸۲۲۴جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۰۹میلگرد آجدار۱۸۲۲۴نیک صدار توسآجدارA3-
۱۱۰میلگرد آجدار۱۸۲۲۴سیادن ابهرآجدارA3۴۹۰۰
۱۱۱میلگرد آجدار۱۸۲۲۴ارگ تبریزآجدارA3-
۱۱۲میلگرد آجدار۱۸۲۲۴زاگرسآجدارA3-
۱۱۳میلگرد آجدار۱۸۲۲۴روهینا دزفولآجدارA3-
۱۱۴میلگرد آجدار۱۸۲۲۴کارخانه هآجدارA3-
۱۱۵میلگرد آجدار۱۸۲۲۴آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۱۱۶میلگرد آجدار۱۸۲۲۴بردسیر کرمانآجدارA3۴۹۸۰
۱۱۷میلگرد آجدار۱۸۲۲۴بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۱۱۸میلگرد آجدار۱۸۲۲۴ذوب آهنآجدارA3-
۱۱۹میلگرد آجدار۱۸۲۲۴آریانآجدارA3-
۱۲۰میلگرد آجدار۱۸۲۲۴آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۱۲۱میلگرد آجدار۱۸۲۲۴شاهرودآجدارA3-
۱۲۲میلگرد آجدار۱۸۲۲۴پرشینآجدارA3۴۸۵۰
۱۲۳میلگرد آجدار۱۸۲۲۴درپادآجدارA3-
۱۲۴میلگرد آجدار۱۸۲۲۴میانهآجدارA3-
۱۲۵میلگرد آجدار۱۸۲۲۴شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۱۲۶میلگرد آجدار۱۸۲۲۴کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۱۲۷میلگرد آجدار۱۸۲۲۴نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۱۲۸میلگرد آجدار۱۸۲۲۴ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۱۲۹میلگرد آجدار۱۸۲۲۴امیرکبیرآجدارA3۵۰۵۰
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۳۰میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳امیرکبیرآجدارA3۵۰
۱۳۱میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۱۳۲میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۱۳۳میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۱۳۴میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۱۳۵میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳میانهآجدارA3-
۱۳۶میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳پرشینآجدارA3۴۸۵۰
۱۳۷میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳شاهرودآجدارA3-
۱۳۸میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۱۳۹میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳آریانآجدارA3-
۱۴۰میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳ذوب آهنآجدارA3-
۱۴۱میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۱۴۲میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳بردسیر کرمانآجدارA3۴۹۸۰
۱۴۳میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳آناهیتاآجدارA3۴۹۰
۱۴۴میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳کارخانه هآجدارA3-
۱۴۵میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳روهینا دزفولآجدارA3۵۲۲۰
۱۴۶میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳زاگرسآجدارA3-
۱۴۷میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳ارگ تبریزآجدارA3-
۱۴۸میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳سیادن ابهرآجدارA3۴۹۰۰
۱۴۹میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳نیک صدار توسآجدارA3-
۱۵۰میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۵۱میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳کویر کاشانآجدارA3-
۱۵۲میلگرد آجدار۲۰۲.۴۷۲۹.۶۳سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۵۳میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵سرمد ابر کوهآجدارA3-
۱۵۴میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵کویر کاشانآجدارA3-
۱۵۵میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۵۶میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵نیک صدار توسآجدارA3-
۱۵۷میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵سیادن ابهرآجدارA3۴۹۰۰
۱۵۸میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵ارگ تبریزآجدارA3-
۱۵۹میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵زاگرسآجدارA3-
۱۶۰میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵روهینا دزفولآجدارA3-
۱۶۱میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵کارخانه هآجدارA3-
۱۶۲میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۱۶۳میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵بردسیر کرمانآجدارA3۴۹۸۰
۱۶۴میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۱۶۵میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵ذوب آهنآجدارA3-
۱۶۶میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵آریانآجدارA3-
۱۶۷میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۱۶۸میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵شاهرودآجدارA3-
۱۶۹میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵پرشینآجدارA3-
۱۷۰میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵میانهآجدارA3-
۱۷۱میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۱۷۲میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۱۷۳میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۱۷۴میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۱۷۵میلگرد آجدار۲۲۲.۹۹۳۵.۸۵امیرکبیرآجدارA3۵۰۵۰
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۷۶میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳امیرکبیرآجدارA3۵۰۵۰
۱۷۷میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۱۷۸میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۱۷۹میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۱۸۰میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۱۸۱میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳میانهآجدارA3-
۱۸۲میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳پرشینآجدارA3۴۸۵۰
۱۸۳میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳شاهرودآجدارA3-
۱۸۴میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۱۸۵میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳آریانآجدارA3-
۱۸۶میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳ذوب آهنآجدارA3-
۱۸۷میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۱۸۸میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳بردسیر کرمانآجدارA3-
۱۸۹میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۱۹۰میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳کارخانه هآجدارA3-
۱۹۱میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳روهینا دزفولآجدارA3-
۱۹۲میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳زاگرسآجدارA3-
۱۹۳میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳ارگ تبریزآجدارA3-
۱۹۴میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳سیادن ابهرآجدارA3۴۹۰۰
۱۹۵میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳نیک صدار توسآجدارA3-
۱۹۶میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳کویر کاشانآجدارA3-
۱۹۷میلگرد آجدار۲۵۳.۸۶۴۶.۳سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۹۸میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷سرمد ابر کوهآجدارA3-
۱۹۹میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷کویر کاشانآجدارA3-
۲۰۰میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷نیک صدار توسآجدارA3-
۲۰۱میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷ارگ تبریزآجدارA3-
۲۰۲میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷زاگرسآجدارA3-
۲۰۳میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷روهینا دزفولآجدارA3۵۲۲۰
۲۰۴میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۲۰۵میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷بردسیر کرمانآجدارA3۴۹۸۰
۲۰۶میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۲۰۷میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷ذوب آهنآجدارA3-
۲۰۸میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷آریانآجدارA3-
۲۰۹میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۲۱۰میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷شاهرودآجدارA3-
۲۱۱میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷پرشینآجدارA3۴۹۰۰
۲۱۲میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷میانهآجدارA3-
۲۱۳میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۲۱۴میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۲۱۵میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷نیشابورآجدارA3۴۷۵۰
۲۱۶میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷ظفر بنابآجدارA3۴۹۰۰
۲۱۷میلگرد آجدار۲۸۴.۸۴۵۸.۰۷امیرکبیرآجدارA3۵۰۵۰
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۲۱۸میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷امیرکبیرآجدارA3-
۲۱۹میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۲۲۰میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۲۲۱میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷میانهآجدارA3-
۲۲۲میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۲۲۳میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷آریانآجدارA3-
۲۲۴میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷ذوب آهنآجدارA3-
۲۲۵میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۲۲۶میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷بردسیر کرمانآجدارA3-
۲۲۷میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۲۲۸میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷زاگرسآجدارA3-
۲۲۹میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷کویر کاشانآجدارA3-
۲۳۰میلگرد آجدار۳۰۵.۵۶۶۶.۶۷سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۲۳۱میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵کویر کاشانآجدارA3-
۲۳۲میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵زاگرسآجدارA3-
۲۳۳میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵روهینا دزفولآجدارA3-
۲۳۴میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵ارگ تبریزآجدارA3-
۲۳۵میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵آناهیتاآجدارA3۴۹۰۰
۲۳۶میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵پرشینآجدارA3۴۹۰۰
۲۳۷میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵بردسیر کرمانآجدارA3-
۲۳۸میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵بافق یزدآجدارA3۴۷۳۰
۲۳۹میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵ذوب آهنآجدارA3-
۲۴۰میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵آریانآجدارA3-
۲۴۱میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵آذر فولاد امینآجدارA3۵۰۰۰
۲۴۲میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵میانهآجدارA3-
۲۴۳میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵شاهین بنابآجدارA3۵۱۷۰
۲۴۴میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵کاوه تیکمه داشآجدارA3۴۸۷۰
۲۴۵میلگرد آجدار۳۲۶.۳۲۷۵.۸۵امیرکبیرآجدارA3-

مشخصات فنی میلگرد (آرماتور)

میلگرد (آرماتور) و انواع آنمیلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود.

میلگردهای مصرفی باید تمیز بوده و عاری از هر گونه آلودگی نظیر چربیها، دوغاب سیمان سخت شده، گرد و خاک، زنگ، ضد زنگ، قیر و مواد کند گیر کننده و یا مواد زائد دیگر باشد. میلگردها قبل از مصرف باید کاملاً پاکیزه باشند تا اثری در پیوستگی بتن و میلگردها نداشته باشد. مقطع میلگرد مصرفی نباید به علت زنگ‌زدگی تضعیف شده باشد. استفاده از میلگردهای زنگ زده به شرطی مجاز است که اولاً زنگزدگی قبلا کاملاً پاک شوند.

میلگرد و انواع میلگرد