قیمت میلگرد

لیست قیمت میلگرد

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت میلگرد

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاسایزتولید کنندهنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱میلگرد آجدار۸ظفر بنابآجدارA2۴۷۹۶
۲میلگرد آجدار۸قزوینآجدارA2-
۳میلگرد آجدار۸کاوه تیکمه داشآجدارA2-
۴میلگرد آجدار۸شاهین بنابآجدارA2-
۵میلگرد آجدار۸درپادآجدارA2-
۶میلگرد آجدار۸حسن رودآجدارA2۴۸۰۰
۷میلگرد آجدار۸آذر فولاد امینآجدارA2-
۸میلگرد آجدار۸ذوب آهنآجدارA2-
۹میلگرد آجدار۸آناهیتاآجدارA2۴۸۰۰
۱۰میلگرد آجدار۸پارس آرمانآجدارA2-
۱۱میلگرد آجدار۸سیادن ابهرآجدارA2۴۸۵۰
۱۲میلگرد آجدار۸روهینا دزفولآجدارA2-
۱۳میلگرد آجدار۸سپهر ایرانیانآجدارA2-
۱۴میلگرد آجدار۸کویر کاشانآجدارA2-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۵میلگرد آجدار۱۰کویر کاشانآجدارA2-
۱۶میلگرد آجدار۱۰سیادن ابهرآجدارA2۴۴۰۰
۱۷میلگرد آجدار۱۰روهینا دزفولآجدارA2-
۱۸میلگرد آجدار۱۰پارس آرمانآجدارA2-
۱۹میلگرد آجدار۱۰آناهیتاآجدارA2۴۷۵۰
۲۰میلگرد آجدار۱۰بردسیر کرمانآجدارA2-
۲۱میلگرد آجدار۱۰ذوب آهنآجدارA2-
۲۲میلگرد آجدار۱۰آریانآجدارA2-
۲۳میلگرد آجدار۱۰آذر فولاد امینآجدارA2-
۲۴میلگرد آجدار۱۰شاهرودآجدارA2-
۲۵میلگرد آجدار۱۰حسن رودآجدارA2۴۶۰۰
۲۶میلگرد آجدار۱۰درپادآجدارA2-
۲۷میلگرد آجدار۱۰شاهین بنابآجدارA2-
۲۸میلگرد آجدار۱۰کاوه تیکمه داشآجدارA2-
۲۹میلگرد آجدار۱۰قزوینآجدارA2-
۳۰میلگرد آجدار۱۰ظفر بنابآجدارA2۴۷۴۰
۳۱میلگرد آجدار۱۰امیرکبیرآجدارA2-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۳۲میلگرد آجدار۱۲امیرکبیرآجدارA2-
۳۳میلگرد آجدار۱۲ظفر بنابآجدارA2۴۷۳۰
۳۴میلگرد آجدار۱۲قزوینآجدارA2-
۳۵میلگرد آجدار۱۲کاوه تیکمه داشآجدارA2-
۳۶میلگرد آجدار۱۲شاهین بنابآجدارA3-
۳۷میلگرد آجدار۱۲میانهآجدارA2-
۳۸میلگرد آجدار۱۲درپادآجدارA2-
۳۹میلگرد آجدار۱۲حسن رودآجدارA2۴۳۴۰
۴۰میلگرد آجدار۱۲پرشینآجدارA2-
۴۱میلگرد آجدار۱۲شاهرودآجدارA2-
۴۲میلگرد آجدار۱۲آذر فولاد امینآجدارA2-
۴۳میلگرد آجدار۱۲آریانآجدارA2-
۴۴میلگرد آجدار۱۲ذوب آهنآجدارA2-
۴۵میلگرد آجدار۱۲بردسیر کرمانآجدارA3-
۴۶میلگرد آجدار۱۲بافق یزدآجدارA3-
۴۷میلگرد آجدار۱۲آناهیتاآجدارA2۴۷۰۰
۴۸میلگرد آجدار۱۲پارس آرمانآجدارA3-
۴۹میلگرد آجدار۱۲زاگرسآجدارA2-
۵۰میلگرد آجدار۱۲سیادن ابهرآجدارA3۴۴۰۰
۵۱میلگرد آجدار۱۲ارگ تبریزآجدارA3-
۵۲میلگرد آجدار۱۲روهینا دزفولآجدارA3-
۵۳میلگرد آجدار۱۲کویر کاشانآجدارA3-
۵۴میلگرد آجدار۱۲سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۵۵میلگرد آجدار۱۴سرمد ابر کوهآجدارA3-
۵۶میلگرد آجدار۱۴کویر کاشانآجدارA3-
۵۷میلگرد آجدار۱۴آریا ذوبآجدارA3-
۵۸میلگرد آجدار۱۴جهان فولاد غربآجدارA3-
۵۹میلگرد آجدار۱۴ارگ تبریزآجدارA3-
۶۰میلگرد آجدار۱۴سیادن ابهرآجدارA3۴۴۰۰
۶۱میلگرد آجدار۱۴نیک صدار توسآجدارA3-
۶۲میلگرد آجدار۱۴زاگرسآجدارA3-
۶۳میلگرد آجدار۱۴روهینا دزفولآجدارA3-
۶۴میلگرد آجدار۱۴کارخانه هآجدارA3-
۶۵میلگرد آجدار۱۴آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۶۶میلگرد آجدار۱۴بافق یزدآجدارA3-
۶۷میلگرد آجدار۱۴بردسیر کرمانآجدارA3-
۶۸میلگرد آجدار۱۴ذوب آهنآجدارA3-
۶۹میلگرد آجدار۱۴آریانآجدارA3-
۷۰میلگرد آجدار۱۴آذر فولاد امینآجدارA3-
۷۱میلگرد آجدار۱۴شاهرودآجدارA3۴۴۰۰
۷۲میلگرد آجدار۱۴پرشینآجدارA3-
۷۳میلگرد آجدار۱۴حسن رودآجدارA3۴۳۴۰
۷۴میلگرد آجدار۱۴درپادآجدارA3-
۷۵میلگرد آجدار۱۴میانهآجدارA3-
۷۶میلگرد آجدار۱۴شاهین بنابآجدارA3-
۷۷میلگرد آجدار۱۴کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۷۸میلگرد آجدار۱۴قزوینآجدارA2-
۷۹میلگرد آجدار۱۴نیشابورآجدارA3-
۸۰میلگرد آجدار۱۴ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۸۱میلگرد آجدار۱۴امیرکبیرآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۸۲میلگرد آجدار۱۶امیرکبیرآجدارA3-
۸۳میلگرد آجدار۱۶ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۸۴میلگرد آجدار۱۶نیشابورآجدارA3-
۸۵میلگرد آجدار۱۶قزوینآجدارA3-
۸۶میلگرد آجدار۱۶کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۸۷میلگرد آجدار۱۶شاهین بنابآجدارA3-
۸۸میلگرد آجدار۱۶میانهآجدارA3-
۸۹میلگرد آجدار۱۶درپادآجدارA3-
۹۰میلگرد آجدار۱۶حسن رودآجدارA3۴۳۴۰
۹۱میلگرد آجدار۱۶پرشینآجدارA3-
۹۲میلگرد آجدار۱۶شاهرودآجدارA3۴۴۰۰
۹۳میلگرد آجدار۱۶آذر فولاد امینآجدارA3-
۹۴میلگرد آجدار۱۶آریانآجدارA3-
۹۵میلگرد آجدار۱۶ذوب آهنآجدارA3-
۹۶میلگرد آجدار۱۶بردسیر کرمانآجدارA3-
۹۷میلگرد آجدار۱۶آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۹۸میلگرد آجدار۱۶کارخانه هآجدارA3-
۹۹میلگرد آجدار۱۶روهینا دزفولآجدارA3-
۱۰۰میلگرد آجدار۱۶زاگرسآجدارA3-
۱۰۱میلگرد آجدار۱۶نیک صدار توسآجدارA3-
۱۰۲میلگرد آجدار۱۶جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۰۳میلگرد آجدار۱۶آریا ذوبآجدارA3-
۱۰۴میلگرد آجدار۱۶کویر کاشانآجدارA3-
۱۰۵میلگرد آجدار۱۶سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۰۶میلگرد آجدار۱۸سرمد ابر کوهآجدارA3-
۱۰۷میلگرد آجدار۱۸کویر کاشانآجدارA3-
۱۰۸میلگرد آجدار۱۸جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۰۹میلگرد آجدار۱۸نیک صدار توسآجدارA3-
۱۱۰میلگرد آجدار۱۸سیادن ابهرآجدارA3۴۴۰۰
۱۱۱میلگرد آجدار۱۸ارگ تبریزآجدارA3-
۱۱۲میلگرد آجدار۱۸زاگرسآجدارA3-
۱۱۳میلگرد آجدار۱۸روهینا دزفولآجدارA3-
۱۱۴میلگرد آجدار۱۸کارخانه هآجدارA3-
۱۱۵میلگرد آجدار۱۸آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۱۱۶میلگرد آجدار۱۸بردسیر کرمانآجدارA3-
۱۱۷میلگرد آجدار۱۸بافق یزدآجدارA3-
۱۱۸میلگرد آجدار۱۸ذوب آهنآجدارA3-
۱۱۹میلگرد آجدار۱۸آریانآجدارA3-
۱۲۰میلگرد آجدار۱۸آذر فولاد امینآجدارA3-
۱۲۱میلگرد آجدار۱۸شاهرودآجدارA3۴۴۰۰
۱۲۲میلگرد آجدار۱۸پرشینآجدارA3-
۱۲۳میلگرد آجدار۱۸درپادآجدارA3-
۱۲۴میلگرد آجدار۱۸میانهآجدارA3-
۱۲۵میلگرد آجدار۱۸شاهین بنابآجدارA3-
۱۲۶میلگرد آجدار۱۸کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۱۲۷میلگرد آجدار۱۸نیشابورآجدارA3-
۱۲۸میلگرد آجدار۱۸ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۱۲۹میلگرد آجدار۱۸امیرکبیرآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۳۰میلگرد آجدار۲۰امیرکبیرآجدارA3-
۱۳۱میلگرد آجدار۲۰ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۱۳۲میلگرد آجدار۲۰نیشابورآجدارA3-
۱۳۳میلگرد آجدار۲۰کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۱۳۴میلگرد آجدار۲۰شاهین بنابآجدارA3-
۱۳۵میلگرد آجدار۲۰میانهآجدارA3-
۱۳۶میلگرد آجدار۲۰پرشینآجدارA3-
۱۳۷میلگرد آجدار۲۰شاهرودآجدارA3۴۴۰۰
۱۳۸میلگرد آجدار۲۰آذر فولاد امینآجدارA3-
۱۳۹میلگرد آجدار۲۰آریانآجدارA3-
۱۴۰میلگرد آجدار۲۰ذوب آهنآجدارA3-
۱۴۱میلگرد آجدار۲۰بافق یزدآجدارA3-
۱۴۲میلگرد آجدار۲۰بردسیر کرمانآجدارA3-
۱۴۳میلگرد آجدار۲۰آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۱۴۴میلگرد آجدار۲۰کارخانه هآجدارA3-
۱۴۵میلگرد آجدار۲۰روهینا دزفولآجدارA3-
۱۴۶میلگرد آجدار۲۰زاگرسآجدارA3-
۱۴۷میلگرد آجدار۲۰ارگ تبریزآجدارA3-
۱۴۸میلگرد آجدار۲۰سیادن ابهرآجدارA3۴۴۰۰
۱۴۹میلگرد آجدار۲۰نیک صدار توسآجدارA3-
۱۵۰میلگرد آجدار۲۰جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۵۱میلگرد آجدار۲۰کویر کاشانآجدارA3-
۱۵۲میلگرد آجدار۲۰سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۵۳میلگرد آجدار۲۲سرمد ابر کوهآجدارA3-
۱۵۴میلگرد آجدار۲۲کویر کاشانآجدارA3-
۱۵۵میلگرد آجدار۲۲جهان فولاد غربآجدارA3-
۱۵۶میلگرد آجدار۲۲نیک صدار توسآجدارA3-
۱۵۷میلگرد آجدار۲۲سیادن ابهرآجدارA3۴۴۰۰
۱۵۸میلگرد آجدار۲۲ارگ تبریزآجدارA3-
۱۵۹میلگرد آجدار۲۲زاگرسآجدارA3-
۱۶۰میلگرد آجدار۲۲روهینا دزفولآجدارA3-
۱۶۱میلگرد آجدار۲۲کارخانه هآجدارA3-
۱۶۲میلگرد آجدار۲۲آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۱۶۳میلگرد آجدار۲۲بردسیر کرمانآجدارA3-
۱۶۴میلگرد آجدار۲۲بافق یزدآجدارA3-
۱۶۵میلگرد آجدار۲۲ذوب آهنآجدارA3-
۱۶۶میلگرد آجدار۲۲آریانآجدارA3-
۱۶۷میلگرد آجدار۲۲آذر فولاد امینآجدارA3-
۱۶۸میلگرد آجدار۲۲شاهرودآجدارA3۴۴۰۰
۱۶۹میلگرد آجدار۲۲پرشینآجدارA3-
۱۷۰میلگرد آجدار۲۲میانهآجدارA3-
۱۷۱میلگرد آجدار۲۲شاهین بنابآجدارA3-
۱۷۲میلگرد آجدار۲۲کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۱۷۳میلگرد آجدار۲۲نیشابورآجدارA3-
۱۷۴میلگرد آجدار۲۲ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۱۷۵میلگرد آجدار۲۲امیرکبیرآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۷۶میلگرد آجدار۲۵امیرکبیرآجدارA3-
۱۷۷میلگرد آجدار۲۵ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۱۷۸میلگرد آجدار۲۵نیشابورآجدارA3-
۱۷۹میلگرد آجدار۲۵کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۱۸۰میلگرد آجدار۲۵شاهین بنابآجدارA3-
۱۸۱میلگرد آجدار۲۵میانهآجدارA3-
۱۸۲میلگرد آجدار۲۵پرشینآجدارA3-
۱۸۳میلگرد آجدار۲۵شاهرودآجدارA3۴۴۰۰
۱۸۴میلگرد آجدار۲۵آذر فولاد امینآجدارA3-
۱۸۵میلگرد آجدار۲۵آریانآجدارA3-
۱۸۶میلگرد آجدار۲۵ذوب آهنآجدارA3-
۱۸۷میلگرد آجدار۲۵بافق یزدآجدارA3-
۱۸۸میلگرد آجدار۲۵بردسیر کرمانآجدارA3-
۱۸۹میلگرد آجدار۲۵آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۱۹۰میلگرد آجدار۲۵کارخانه هآجدارA3-
۱۹۱میلگرد آجدار۲۵روهینا دزفولآجدارA3-
۱۹۲میلگرد آجدار۲۵زاگرسآجدارA3-
۱۹۳میلگرد آجدار۲۵ارگ تبریزآجدارA3-
۱۹۴میلگرد آجدار۲۵سیادن ابهرآجدارA3۴۴۰۰
۱۹۵میلگرد آجدار۲۵نیک صدار توسآجدارA3-
۱۹۶میلگرد آجدار۲۵کویر کاشانآجدارA3-
۱۹۷میلگرد آجدار۲۵سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۱۹۸میلگرد آجدار۲۸سرمد ابر کوهآجدارA3-
۱۹۹میلگرد آجدار۲۸کویر کاشانآجدارA3-
۲۰۰میلگرد آجدار۲۸نیک صدار توسآجدارA3-
۲۰۱میلگرد آجدار۲۸ارگ تبریزآجدارA3-
۲۰۲میلگرد آجدار۲۸زاگرسآجدارA3-
۲۰۳میلگرد آجدار۲۸روهینا دزفولآجدارA3-
۲۰۴میلگرد آجدار۲۸آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۲۰۵میلگرد آجدار۲۸بردسیر کرمانآجدارA3-
۲۰۶میلگرد آجدار۲۸بافق یزدآجدارA3-
۲۰۷میلگرد آجدار۲۸ذوب آهنآجدارA3-
۲۰۸میلگرد آجدار۲۸آریانآجدارA3-
۲۰۹میلگرد آجدار۲۸آذر فولاد امینآجدارA3-
۲۱۰میلگرد آجدار۲۸شاهرودآجدارA3-
۲۱۱میلگرد آجدار۲۸پرشینآجدارA3-
۲۱۲میلگرد آجدار۲۸میانهآجدارA3-
۲۱۳میلگرد آجدار۲۸شاهین بنابآجدارA3-
۲۱۴میلگرد آجدار۲۸کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۲۱۵میلگرد آجدار۲۸نیشابورآجدارA3-
۲۱۶میلگرد آجدار۲۸ظفر بنابآجدارA3۴۷۳۰
۲۱۷میلگرد آجدار۲۸امیرکبیرآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۲۱۸میلگرد آجدار۳۰امیرکبیرآجدارA3-
۲۱۹میلگرد آجدار۳۰کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۲۲۰میلگرد آجدار۳۰شاهین بنابآجدارA3-
۲۲۱میلگرد آجدار۳۰میانهآجدارA3-
۲۲۲میلگرد آجدار۳۰آذر فولاد امینآجدارA3-
۲۲۳میلگرد آجدار۳۰آریانآجدارA3-
۲۲۴میلگرد آجدار۳۰ذوب آهنآجدارA3-
۲۲۵میلگرد آجدار۳۰بافق یزدآجدارA3-
۲۲۶میلگرد آجدار۳۰بردسیر کرمانآجدارA3-
۲۲۷میلگرد آجدار۳۰آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۲۲۸میلگرد آجدار۳۰زاگرسآجدارA3-
۲۲۹میلگرد آجدار۳۰کویر کاشانآجدارA3-
۲۳۰میلگرد آجدار۳۰سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزمحصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
۲۳۱میلگرد آجدار۳۲کویر کاشانآجدارA3-
۲۳۲میلگرد آجدار۳۲زاگرسآجدارA3-
۲۳۳میلگرد آجدار۳۲روهینا دزفولآجدارA3-
۲۳۴میلگرد آجدار۳۲ارگ تبریزآجدارA3-
۲۳۵میلگرد آجدار۳۲آناهیتاآجدارA3۴۷۰۰
۲۳۶میلگرد آجدار۳۲پرشینآجدارA3-
۲۳۷میلگرد آجدار۳۲بردسیر کرمانآجدارA3-
۲۳۸میلگرد آجدار۳۲بافق یزدآجدارA3-
۲۳۹میلگرد آجدار۳۲ذوب آهنآجدارA3-
۲۴۰میلگرد آجدار۳۲آریانآجدارA3-
۲۴۱میلگرد آجدار۳۲آذر فولاد امینآجدارA3-
۲۴۲میلگرد آجدار۳۲میانهآجدارA3-
۲۴۳میلگرد آجدار۳۲شاهین بنابآجدارA3-
۲۴۴میلگرد آجدار۳۲کاوه تیکمه داشآجدارA3-
۲۴۵میلگرد آجدار۳۲امیرکبیرآجدارA3-
۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۱:۳۲:۵۸

۳ Comments

 1. Yazdi آبان ۱۴, ۱۳۹۷ در ۸:۱۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

  سلام لطفا همه قسمت هارو اپدیت کنید، لیست قیمت سال ۹۴ فایده نداره مهندس

  • پویا حیاتی آبان ۱۶, ۱۳۹۷ در ۲:۱۳ ق٫ظ - پاسخ دادن

   با سلام، قیمت میلگردها بروز رسانی شدند.

 2. fardin بهمن ۹, ۱۳۹۷ در ۲:۴۸ ق٫ظ - پاسخ دادن

  لطفا قیمتها بروز رسانی شوند.وزن هر میلگرد را هم بصورت تقریبی لطفا درج کنید مثلا میلگرد ۱۰ تقریبا ۱۰ تا ۱۱ کیلو میباشد..ممنون از سایت خوبتان.

ثبت ديدگاه