لیست قیمت میلگرد

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت میلگرد

تاریخ بروز رسانی : 1398/01

ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
تولید کنندهنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
1میلگرد آجدار80.44.74ظفر بنابآجدارA25000
2میلگرد آجدار80.44.74قزوینآجدارA24880
3میلگرد آجدار80.44.74کاوه تیکمه داشآجدارA24920
4میلگرد آجدار80.44.74شاهین بنابآجدارA25270
5میلگرد آجدار80.44.74درپادآجدارA2-
6میلگرد آجدار80.44.74حسن رودآجدارA2-
7میلگرد آجدار80.44.74آذر فولاد امینآجدارA25100
8میلگرد آجدار80.44.74ذوب آهنآجدارA2-
9میلگرد آجدار80.44.74آناهیتاآجدارA25000
10میلگرد آجدار80.44.74پارس آرمانآجدارA2-
11میلگرد آجدار80.44.74سیادن ابهرآجدارA25000
12میلگرد آجدار80.44.74روهینا دزفولآجدارA25400
13میلگرد آجدار80.44.74سپهر ایرانیانآجدارA2-
14میلگرد آجدار80.44.74کویر کاشانآجدارA2-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
15میلگرد آجدار100.627.41کویر کاشانآجدارA2-
16میلگرد آجدار100.627.41سیادن ابهرآجدارA24900
17میلگرد آجدار100.627.41روهینا دزفولآجدارA2-
18میلگرد آجدار100.627.41پارس آرمانآجدارA2-
19میلگرد آجدار100.627.41آناهیتاآجدارA24950
20میلگرد آجدار100.627.41بردسیر کرمانآجدارA25100
21میلگرد آجدار100.627.41ذوب آهنآجدارA2-
22میلگرد آجدار100.627.41آریانآجدارA2-
23میلگرد آجدار100.627.41آذر فولاد امینآجدارA25050
24میلگرد آجدار100.627.41شاهرودآجدارA2-
25میلگرد آجدار100.627.41حسن رودآجدارA2-
26میلگرد آجدار100.627.41درپادآجدارA2-
27میلگرد آجدار100.627.41شاهین بنابآجدارA25220
28میلگرد آجدار100.627.41کاوه تیکمه داشآجدارA24900
29میلگرد آجدار100.627.41قزوینآجدارA24780
30میلگرد آجدار100.627.41ظفر بنابآجدارA24950
31میلگرد آجدار100.627.41امیرکبیرآجدارA25200
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
32میلگرد آجدار120.8910.67امیرکبیرآجدارA25050
33میلگرد آجدار120.8910.67ظفر بنابآجدارA24950
34میلگرد آجدار120.8910.67قزوینآجدارA24780
35میلگرد آجدار120.8910.67کاوه تیکمه داشآجدارA24900
36میلگرد آجدار120.8910.67شاهین بنابآجدارA35220
37میلگرد آجدار120.8910.67میانهآجدارA2-
38میلگرد آجدار120.8910.67درپادآجدارA2-
39میلگرد آجدار120.8910.67حسن رودآجدارA2-
40میلگرد آجدار120.8910.67پرشینآجدارA25050
41میلگرد آجدار120.8910.67شاهرودآجدارA2-
42میلگرد آجدار120.8910.67آذر فولاد امینآجدارA25050
43میلگرد آجدار120.8910.67آریانآجدارA2-
44میلگرد آجدار120.8910.67ذوب آهنآجدارA2-
45میلگرد آجدار120.8910.67بردسیر کرمانآجدارA35060
46میلگرد آجدار120.8910.67بافق یزدآجدارA34880
47میلگرد آجدار120.8910.67آناهیتاآجدارA24900
48میلگرد آجدار120.8910.67پارس آرمانآجدارA3-
49میلگرد آجدار120.8910.67زاگرسآجدارA2-
50میلگرد آجدار120.8910.67سیادن ابهرآجدارA35000
51میلگرد آجدار120.8910.67ارگ تبریزآجدارA3-
52میلگرد آجدار120.8910.67روهینا دزفولآجدارA3-
53میلگرد آجدار120.8910.67کویر کاشانآجدارA3-
54میلگرد آجدار120.8910.67سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
55میلگرد آجدار141.2114.52سرمد ابر کوهآجدارA3-
56میلگرد آجدار141.2114.52کویر کاشانآجدارA3-
57میلگرد آجدار141.2114.52آریا ذوبآجدارA3-
58میلگرد آجدار141.2114.52جهان فولاد غربآجدارA3-
59میلگرد آجدار141.2114.52ارگ تبریزآجدارA3-
60میلگرد آجدار141.2114.52سیادن ابهرآجدارA34900
61میلگرد آجدار141.2114.52نیک صدار توسآجدارA3-
62میلگرد آجدار141.2114.52زاگرسآجدارA3-
63میلگرد آجدار141.2114.52روهینا دزفولآجدارA34270
64میلگرد آجدار141.2114.52کارخانه هآجدارA3-
65میلگرد آجدار141.2114.52آناهیتاآجدارA34900
66میلگرد آجدار141.2114.52بافق یزدآجدارA34780
67میلگرد آجدار141.2114.52بردسیر کرمانآجدارA35010
68میلگرد آجدار141.2114.52ذوب آهنآجدارA3-
69میلگرد آجدار141.2114.52آریانآجدارA3-
70میلگرد آجدار141.2114.52آذر فولاد امینآجدارA35000
71میلگرد آجدار141.2114.52شاهرودآجدارA3-
72میلگرد آجدار141.2114.52پرشینآجدارA34900
73میلگرد آجدار141.2114.52حسن رودآجدارA3-
74میلگرد آجدار141.2114.52درپادآجدارA3-
75میلگرد آجدار141.2114.52میانهآجدارA3-
76میلگرد آجدار141.2114.52شاهین بنابآجدارA35170
77میلگرد آجدار141.2114.52کاوه تیکمه داشآجدارA34870
78میلگرد آجدار141.2114.52قزوینآجدارA2-
79میلگرد آجدار141.2114.52نیشابورآجدارA34750
80میلگرد آجدار141.2114.52ظفر بنابآجدارA34900
81میلگرد آجدار141.2114.52امیرکبیرآجدارA35050
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
82میلگرد آجدار161.5818.96امیرکبیرآجدارA35050
83میلگرد آجدار161.5818.96ظفر بنابآجدارA34900
84میلگرد آجدار161.5818.96نیشابورآجدارA34750
85میلگرد آجدار161.5818.96قزوینآجدارA3-
86میلگرد آجدار161.5818.96کاوه تیکمه داشآجدارA34870
87میلگرد آجدار161.5818.96شاهین بنابآجدارA35170
88میلگرد آجدار161.5818.96میانهآجدارA3-
89میلگرد آجدار161.5818.96درپادآجدارA3-
90میلگرد آجدار161.5818.96حسن رودآجدارA3-
91میلگرد آجدار161.5818.96پرشینآجدارA34850
92میلگرد آجدار161.5818.96شاهرودآجدارA3-
93میلگرد آجدار161.5818.96آذر فولاد امینآجدارA35000
94میلگرد آجدار161.5818.96آریانآجدارA3-
95میلگرد آجدار161.5818.96ذوب آهنآجدارA3-
96میلگرد آجدار161.5818.96بردسیر کرمانآجدارA35010
97میلگرد آجدار161.5818.96آناهیتاآجدارA34900
98میلگرد آجدار161.5818.96کارخانه هآجدارA3-
99میلگرد آجدار161.5818.96روهینا دزفولآجدارA34270
100میلگرد آجدار161.5818.96زاگرسآجدارA3-
101میلگرد آجدار161.5818.96نیک صدار توسآجدارA3-
102میلگرد آجدار161.5818.96جهان فولاد غربآجدارA3-
103میلگرد آجدار161.5818.96آریا ذوبآجدارA3-
104میلگرد آجدار161.5818.96کویر کاشانآجدارA3-
105میلگرد آجدار161.5818.96سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
106میلگرد آجدار18224سرمد ابر کوهآجدارA3-
107میلگرد آجدار18224کویر کاشانآجدارA3-
108میلگرد آجدار18224جهان فولاد غربآجدارA3-
109میلگرد آجدار18224نیک صدار توسآجدارA3-
110میلگرد آجدار18224سیادن ابهرآجدارA34900
111میلگرد آجدار18224ارگ تبریزآجدارA3-
112میلگرد آجدار18224زاگرسآجدارA3-
113میلگرد آجدار18224روهینا دزفولآجدارA3-
114میلگرد آجدار18224کارخانه هآجدارA3-
115میلگرد آجدار18224آناهیتاآجدارA34900
116میلگرد آجدار18224بردسیر کرمانآجدارA34980
117میلگرد آجدار18224بافق یزدآجدارA34730
118میلگرد آجدار18224ذوب آهنآجدارA3-
119میلگرد آجدار18224آریانآجدارA3-
120میلگرد آجدار18224آذر فولاد امینآجدارA35000
121میلگرد آجدار18224شاهرودآجدارA3-
122میلگرد آجدار18224پرشینآجدارA34850
123میلگرد آجدار18224درپادآجدارA3-
124میلگرد آجدار18224میانهآجدارA3-
125میلگرد آجدار18224شاهین بنابآجدارA35170
126میلگرد آجدار18224کاوه تیکمه داشآجدارA34870
127میلگرد آجدار18224نیشابورآجدارA34750
128میلگرد آجدار18224ظفر بنابآجدارA34900
129میلگرد آجدار18224امیرکبیرآجدارA35050
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
130میلگرد آجدار202.4729.63امیرکبیرآجدارA350
131میلگرد آجدار202.4729.63ظفر بنابآجدارA34900
132میلگرد آجدار202.4729.63نیشابورآجدارA34750
133میلگرد آجدار202.4729.63کاوه تیکمه داشآجدارA34870
134میلگرد آجدار202.4729.63شاهین بنابآجدارA35170
135میلگرد آجدار202.4729.63میانهآجدارA3-
136میلگرد آجدار202.4729.63پرشینآجدارA34850
137میلگرد آجدار202.4729.63شاهرودآجدارA3-
138میلگرد آجدار202.4729.63آذر فولاد امینآجدارA35000
139میلگرد آجدار202.4729.63آریانآجدارA3-
140میلگرد آجدار202.4729.63ذوب آهنآجدارA3-
141میلگرد آجدار202.4729.63بافق یزدآجدارA34730
142میلگرد آجدار202.4729.63بردسیر کرمانآجدارA34980
143میلگرد آجدار202.4729.63آناهیتاآجدارA3490
144میلگرد آجدار202.4729.63کارخانه هآجدارA3-
145میلگرد آجدار202.4729.63روهینا دزفولآجدارA35220
146میلگرد آجدار202.4729.63زاگرسآجدارA3-
147میلگرد آجدار202.4729.63ارگ تبریزآجدارA3-
148میلگرد آجدار202.4729.63سیادن ابهرآجدارA34900
149میلگرد آجدار202.4729.63نیک صدار توسآجدارA3-
150میلگرد آجدار202.4729.63جهان فولاد غربآجدارA3-
151میلگرد آجدار202.4729.63کویر کاشانآجدارA3-
152میلگرد آجدار202.4729.63سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
153میلگرد آجدار222.9935.85سرمد ابر کوهآجدارA3-
154میلگرد آجدار222.9935.85کویر کاشانآجدارA3-
155میلگرد آجدار222.9935.85جهان فولاد غربآجدارA3-
156میلگرد آجدار222.9935.85نیک صدار توسآجدارA3-
157میلگرد آجدار222.9935.85سیادن ابهرآجدارA34900
158میلگرد آجدار222.9935.85ارگ تبریزآجدارA3-
159میلگرد آجدار222.9935.85زاگرسآجدارA3-
160میلگرد آجدار222.9935.85روهینا دزفولآجدارA3-
161میلگرد آجدار222.9935.85کارخانه هآجدارA3-
162میلگرد آجدار222.9935.85آناهیتاآجدارA34900
163میلگرد آجدار222.9935.85بردسیر کرمانآجدارA34980
164میلگرد آجدار222.9935.85بافق یزدآجدارA34730
165میلگرد آجدار222.9935.85ذوب آهنآجدارA3-
166میلگرد آجدار222.9935.85آریانآجدارA3-
167میلگرد آجدار222.9935.85آذر فولاد امینآجدارA35000
168میلگرد آجدار222.9935.85شاهرودآجدارA3-
169میلگرد آجدار222.9935.85پرشینآجدارA3-
170میلگرد آجدار222.9935.85میانهآجدارA3-
171میلگرد آجدار222.9935.85شاهین بنابآجدارA35170
172میلگرد آجدار222.9935.85کاوه تیکمه داشآجدارA34870
173میلگرد آجدار222.9935.85نیشابورآجدارA34750
174میلگرد آجدار222.9935.85ظفر بنابآجدارA34900
175میلگرد آجدار222.9935.85امیرکبیرآجدارA35050
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
176میلگرد آجدار253.8646.3امیرکبیرآجدارA35050
177میلگرد آجدار253.8646.3ظفر بنابآجدارA34900
178میلگرد آجدار253.8646.3نیشابورآجدارA34750
179میلگرد آجدار253.8646.3کاوه تیکمه داشآجدارA34870
180میلگرد آجدار253.8646.3شاهین بنابآجدارA35170
181میلگرد آجدار253.8646.3میانهآجدارA3-
182میلگرد آجدار253.8646.3پرشینآجدارA34850
183میلگرد آجدار253.8646.3شاهرودآجدارA3-
184میلگرد آجدار253.8646.3آذر فولاد امینآجدارA35000
185میلگرد آجدار253.8646.3آریانآجدارA3-
186میلگرد آجدار253.8646.3ذوب آهنآجدارA3-
187میلگرد آجدار253.8646.3بافق یزدآجدارA34730
188میلگرد آجدار253.8646.3بردسیر کرمانآجدارA3-
189میلگرد آجدار253.8646.3آناهیتاآجدارA34900
190میلگرد آجدار253.8646.3کارخانه هآجدارA3-
191میلگرد آجدار253.8646.3روهینا دزفولآجدارA3-
192میلگرد آجدار253.8646.3زاگرسآجدارA3-
193میلگرد آجدار253.8646.3ارگ تبریزآجدارA3-
194میلگرد آجدار253.8646.3سیادن ابهرآجدارA34900
195میلگرد آجدار253.8646.3نیک صدار توسآجدارA3-
196میلگرد آجدار253.8646.3کویر کاشانآجدارA3-
197میلگرد آجدار253.8646.3سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
198میلگرد آجدار284.8458.07سرمد ابر کوهآجدارA3-
199میلگرد آجدار284.8458.07کویر کاشانآجدارA3-
200میلگرد آجدار284.8458.07نیک صدار توسآجدارA3-
201میلگرد آجدار284.8458.07ارگ تبریزآجدارA3-
202میلگرد آجدار284.8458.07زاگرسآجدارA3-
203میلگرد آجدار284.8458.07روهینا دزفولآجدارA35220
204میلگرد آجدار284.8458.07آناهیتاآجدارA34900
205میلگرد آجدار284.8458.07بردسیر کرمانآجدارA34980
206میلگرد آجدار284.8458.07بافق یزدآجدارA34730
207میلگرد آجدار284.8458.07ذوب آهنآجدارA3-
208میلگرد آجدار284.8458.07آریانآجدارA3-
209میلگرد آجدار284.8458.07آذر فولاد امینآجدارA35000
210میلگرد آجدار284.8458.07شاهرودآجدارA3-
211میلگرد آجدار284.8458.07پرشینآجدارA34900
212میلگرد آجدار284.8458.07میانهآجدارA3-
213میلگرد آجدار284.8458.07شاهین بنابآجدارA35170
214میلگرد آجدار284.8458.07کاوه تیکمه داشآجدارA34870
215میلگرد آجدار284.8458.07نیشابورآجدارA34750
216میلگرد آجدار284.8458.07ظفر بنابآجدارA34900
217میلگرد آجدار284.8458.07امیرکبیرآجدارA35050
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
218میلگرد آجدار305.5666.67امیرکبیرآجدارA3-
219میلگرد آجدار305.5666.67کاوه تیکمه داشآجدارA34870
220میلگرد آجدار305.5666.67شاهین بنابآجدارA35170
221میلگرد آجدار305.5666.67میانهآجدارA3-
222میلگرد آجدار305.5666.67آذر فولاد امینآجدارA35000
223میلگرد آجدار305.5666.67آریانآجدارA3-
224میلگرد آجدار305.5666.67ذوب آهنآجدارA3-
225میلگرد آجدار305.5666.67بافق یزدآجدارA34730
226میلگرد آجدار305.5666.67بردسیر کرمانآجدارA3-
227میلگرد آجدار305.5666.67آناهیتاآجدارA34900
228میلگرد آجدار305.5666.67زاگرسآجدارA3-
229میلگرد آجدار305.5666.67کویر کاشانآجدارA3-
230میلگرد آجدار305.5666.67سرمد ابر کوهآجدارA3-
ردیفنام کالاسایزوزن واحد
(kg)
وزن شاخه
(kg)
محصولنوع میلگرداستانداردقیمت (ت)
231میلگرد آجدار326.3275.85کویر کاشانآجدارA3-
232میلگرد آجدار326.3275.85زاگرسآجدارA3-
233میلگرد آجدار326.3275.85روهینا دزفولآجدارA3-
234میلگرد آجدار326.3275.85ارگ تبریزآجدارA3-
235میلگرد آجدار326.3275.85آناهیتاآجدارA34900
236میلگرد آجدار326.3275.85پرشینآجدارA34900
237میلگرد آجدار326.3275.85بردسیر کرمانآجدارA3-
238میلگرد آجدار326.3275.85بافق یزدآجدارA34730
239میلگرد آجدار326.3275.85ذوب آهنآجدارA3-
240میلگرد آجدار326.3275.85آریانآجدارA3-
241میلگرد آجدار326.3275.85آذر فولاد امینآجدارA35000
242میلگرد آجدار326.3275.85میانهآجدارA3-
243میلگرد آجدار326.3275.85شاهین بنابآجدارA35170
244میلگرد آجدار326.3275.85کاوه تیکمه داشآجدارA34870
245میلگرد آجدار326.3275.85امیرکبیرآجدارA3-

مشخصات فنی میلگرد (آرماتور)

میلگرد (آرماتور) و انواع آنمیلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود.

میلگردهای مصرفی باید تمیز بوده و عاری از هر گونه آلودگی نظیر چربیها، دوغاب سیمان سخت شده، گرد و خاک، زنگ، ضد زنگ، قیر و مواد کند گیر کننده و یا مواد زائد دیگر باشد. میلگردها قبل از مصرف باید کاملاً پاکیزه باشند تا اثری در پیوستگی بتن و میلگردها نداشته باشد. مقطع میلگرد مصرفی نباید به علت زنگ‌زدگی تضعیف شده باشد. استفاده از میلگردهای زنگ زده به شرطی مجاز است که اولاً زنگزدگی قبلا کاملاً پاک شوند.

میلگرد و انواع میلگرد