درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت مصالح ساختمانی
لیست قیمت مصالح ساختمانی

لیست قیمت رادیاتور

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱

ردیفنام کالاتوضیحاتبرندقیمت (تومان)
۱رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ترمو آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۵۰۰۰
۲رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ترمو نو آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۵۰۰۰
۳رادیاتور آلومینیومیرادیاتور اکو آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۰۰۰۰
۴رادیاتور آلومینیومیرادیاتور کال آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۷۰۰۰۰
۵رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ماکسی آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۵۰۰۰
۶رادیاتور آلومینیومیرادیاتور سولار آکس ۵۰۰ایران رادیاتور
۷رادیاتور آلومینیومیرادیاتور Il Primo آکس ۵۰۰بوتان۷۰۰۰۰
۸رادیاتور آلومینیومی رادیاتور Elena آکس ۵۰۰بوتان۷۵۰۰۰
۹رادیاتور آلومینیومی رادیاتور Vittoria آکس ۵۰۰بوتان۷۱۰۰۰
۱۰رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۰۰۰۰۰
۱۱رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۵۰۰۰۰
۱۲رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۰۰۰۰۰
۱۳رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۵۰۰۰۰
۱۴رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۲۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۰۰۰۰۰
۱۵رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۵۰۰۰۰
۱۶رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۰۰۰۰۰
۱۷رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۵۰۰۰۰
۱۸رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۲۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۰۰۰۰
۱۹رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۱۵۰۰۰
۲۰رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۵۹۰۰۰
۲۱رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۱۲۰۰۰
۲۲رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۴۶۰۰۰
۲۳رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۲۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۹۵۰۰۰
۲۴رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۴۵۰۰۰
۲۵رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۹۵۰۰۰
۲۶رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۴۴۰۰۰
۲۷رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۲۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۹۳۰۰۰
۲۸رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۵۰ سانتیمترترکیه۱۵۲۰۰۰
۲۹رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۶۰ سانتیمترترکیه۱۷۷۰۰۰
۳۰رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۷۰ سانتیمترترکیه۲۰۳۰۰۰
۳۱رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۸۰ سانتیمترترکیه۲۲۸۰۰۰
۳۲رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۹۰ سانتیمترترکیه۲۵۴۰۰۰
۳۳رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۰۰ سانتیمترترکیه۲۸۰۰۰۰
۳۴رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۱۰ سانتیمترترکیه۳۰۸۰۰۰
۳۵رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۲۰ سانتیمترترکیه۳۳۰۰۰۰
۳۶رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۳۰ سانتیمترترکیه۳۵۹۰۰۰
۳۷رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۴۰ سانتیمترترکیه۳۸۱۰۰۰
۳۸رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۵۰ سانتیمترترکیه۴۰۸۰۰۰
۳۹رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۶۰ سانتیمترترکیه۴۳۰۰۰۰
۴۰رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۷۰ سانتیمترترکیه۴۵۶۰۰۰
۴۱رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۸۰ سانتیمترترکیه۴۷۸۰۰۰
۴۲رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۹۰ سانتیمترترکیه۵۰۳۰۰۰
۴۳رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۰۰ سانتیمترترکیه۵۲۸۰۰۰
۴۴رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۱۰ سانتیمترترکیه۵۵۶۰۰۰
۴۵رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۲۰ سانتیمترترکیه۵۸۰۰۰۰
۴۶رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۳۰ سانتیمترترکیه۶۰۳۰۰۰
۴۷رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۴۰ سانتیمترترکیه۶۲۸۰۰۰

توضیحات مهم :

 – به قیمت های فوق ۹% عوارض و مالیات قانونی اضافه شده است.
– هزینه حمل به قیمت های فوق افزوده خواهد شد.