لیست قیمت پمپ

درخواست آنلاین مصالح

قیمت پمپ آب
قیمت پمپ آب

لیست قیمت پمپ آب

تاریخ بروز رسانی: 1397/09
ردیفکالانوعتوان(اسب بخار)قیمت(تومان)
1پمپ آب جتی پنتاکی CAM100یک1290000
2پمپ آب جتی درجه یک (ویژه)یک1180000
3پمپ آب جتی درجه دو (یازرگانی)یک1120000
4پمپ آبجتی درجه سهیک1030000
5پمپ آب جتی چینییک940000
6پمپ آب بشقابی پنتاکس CM 100یک1250000
7پمپ آب بشقابی درجه یک (ویژه)یک1130000
8پمپ آب بشقابی درجه دو (یازرگانی)یک1070000
9پمپ آببشقابی درجه سهیک980000
10پمپ آببشقابی چینییک890000
11پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160یک و نیم2700000
12پمپ آبدو پروانه درجه یک (ویژه)یک و نیم2580000
13پمپ آبدو پروانه درجه دو (بازرگانی)یک و نیم2420000
14پمپ آب دو پروانه پنتاکسCB 200دو3100000
15پمپ آب دو پروانه درجه یک (ویژه)دو2880000
16پمپ آب دو پروانه درجه دو (بازرگانی)دو2640000
17پمپ آب2 اینچ پنتاکس CH 150یک و نیم2000000
18پمپ آب 2 اینچ پنتاکس CS 150یک و نیم1900000
19پمپ آب 2 اینچ پنتاکس CH 200دو2300000
20پمپ آب2 اینچ پنتاکس CS200دو2200000
21پمپ آبدو پروانه پنتاکس CB 400چهار4700000
22پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB550پنج6100000
23پمپ آبکلید مکزیکی-از 35 تا 90 تومان
24پمپ آبکلید PM5-75000
25پمپ آبکلید PM12-85000
26پمپ آبشیر یکطرفه 11 اینچ (ایتالیا YORK)-65000
27پمپ آبشیر یکطرفه 3.4 (ایتالیا YORK)-70000
28پمپ آب پنتاکس PM45نیم620000
29پمپ آب درجه یک ویژهنیم570000
30پمپ آبدرجه دو (یازرگانی)نیم520000
31پمپ آبدرجه سهنیم480000
32پمپ آبچینی (مس)نیم440000
33پمپ آبچینی (آلومینیوم)نیم---
34پمپ آب لورا LOWARAنیم570000
35پمپ آبدرحه یک ( ویژه)نیم520000
36پمپ آبدرجه دو (یازرگانی)نیم490000
37پمپ آب چینی (مس)نیم410000
38پمپ آبچینی (آلومینیوم)نیم---
39پمپ آب فشار بالا پنتاکس PM80یک---
40پمپ آبدو پروانه CB300سه3900000
41پمپ آبست کنترل پنتاکس-277000
42پمپ آبست کنترل چینی----
43پمپ آبپنج راهی-30000
44پمپ آبدرجه-20000
45پمپ آبتیوپ 24 ایرانی-9000
46پمپ آبتیوپ 24 ایتالیایی-30000
47پمپ آبتیوپ 60 لیتری-148000
48پمپ آبتیوپ 100 لیتری-175000
49پمپ آبمنبع 24 ایرانی----
50پمپ آبمنبع 24 ایتالیایی-205000
51پمپ آبمنبع 60 ایتالیایی-780000
52پمپ آبمنبع 60 چینی----
53پمپ آبمنبع 100 ایتالیایی-1170000
54پمپ آبمنبع 100 لیتری----