لیست قیمت پمپ

درخواست آنلاین مصالح

قیمت پمپ آب
قیمت پمپ آب

لیست قیمت پمپ آب

تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷/۰۹
ردیفکالانوعتوان(اسب بخار)قیمت(تومان)
۱پمپ آب جتی پنتاکی CAM100یک۱۲۹۰۰۰۰
۲پمپ آب جتی درجه یک (ویژه)یک۱۱۸۰۰۰۰
۳پمپ آب جتی درجه دو (یازرگانی)یک۱۱۲۰۰۰۰
۴پمپ آبجتی درجه سهیک۱۰۳۰۰۰۰
۵پمپ آب جتی چینییک۹۴۰۰۰۰
۶پمپ آب بشقابی پنتاکس CM 100یک۱۲۵۰۰۰۰
۷پمپ آب بشقابی درجه یک (ویژه)یک۱۱۳۰۰۰۰
۸پمپ آب بشقابی درجه دو (یازرگانی)یک۱۰۷۰۰۰۰
۹پمپ آببشقابی درجه سهیک۹۸۰۰۰۰
۱۰پمپ آببشقابی چینییک۸۹۰۰۰۰
۱۱پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160یک و نیم۲۷۰۰۰۰۰
۱۲پمپ آبدو پروانه درجه یک (ویژه)یک و نیم۲۵۸۰۰۰۰
۱۳پمپ آبدو پروانه درجه دو (بازرگانی)یک و نیم۲۴۲۰۰۰۰
۱۴پمپ آب دو پروانه پنتاکسCB 200دو۳۱۰۰۰۰۰
۱۵پمپ آب دو پروانه درجه یک (ویژه)دو۲۸۸۰۰۰۰
۱۶پمپ آب دو پروانه درجه دو (بازرگانی)دو۲۶۴۰۰۰۰
۱۷پمپ آب۲ اینچ پنتاکس CH 150یک و نیم۲۰۰۰۰۰۰
۱۸پمپ آب ۲ اینچ پنتاکس CS 150یک و نیم۱۹۰۰۰۰۰
۱۹پمپ آب ۲ اینچ پنتاکس CH 200دو۲۳۰۰۰۰۰
۲۰پمپ آب۲ اینچ پنتاکس CS200دو۲۲۰۰۰۰۰
۲۱پمپ آبدو پروانه پنتاکس CB 400چهار۴۷۰۰۰۰۰
۲۲پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB550پنج۶۱۰۰۰۰۰
۲۳پمپ آبکلید مکزیکی-از ۳۵ تا ۹۰ تومان
۲۴پمپ آبکلید PM5-۷۵۰۰۰
۲۵پمپ آبکلید PM12-۸۵۰۰۰
۲۶پمپ آبشیر یکطرفه ۱۱ اینچ (ایتالیا YORK)-۶۵۰۰۰
۲۷پمپ آبشیر یکطرفه ۳.۴ (ایتالیا YORK)-۷۰۰۰۰
۲۸پمپ آب پنتاکس PM45نیم۶۲۰۰۰۰
۲۹پمپ آب درجه یک ویژهنیم۵۷۰۰۰۰
۳۰پمپ آبدرجه دو (یازرگانی)نیم۵۲۰۰۰۰
۳۱پمپ آبدرجه سهنیم۴۸۰۰۰۰
۳۲پمپ آبچینی (مس)نیم۴۴۰۰۰۰
۳۳پمپ آبچینی (آلومینیوم)نیم---
۳۴پمپ آب لورا LOWARAنیم۵۷۰۰۰۰
۳۵پمپ آبدرحه یک ( ویژه)نیم۵۲۰۰۰۰
۳۶پمپ آبدرجه دو (یازرگانی)نیم۴۹۰۰۰۰
۳۷پمپ آب چینی (مس)نیم۴۱۰۰۰۰
۳۸پمپ آبچینی (آلومینیوم)نیم---
۳۹پمپ آب فشار بالا پنتاکس PM80یک---
۴۰پمپ آبدو پروانه CB300سه۳۹۰۰۰۰۰
۴۱پمپ آبست کنترل پنتاکس-۲۷۷۰۰۰
۴۲پمپ آبست کنترل چینی----
۴۳پمپ آبپنج راهی-۳۰۰۰۰
۴۴پمپ آبدرجه-۲۰۰۰۰
۴۵پمپ آبتیوپ ۲۴ ایرانی-۹۰۰۰
۴۶پمپ آبتیوپ ۲۴ ایتالیایی-۳۰۰۰۰
۴۷پمپ آبتیوپ ۶۰ لیتری-۱۴۸۰۰۰
۴۸پمپ آبتیوپ ۱۰۰ لیتری-۱۷۵۰۰۰
۴۹پمپ آبمنبع ۲۴ ایرانی----
۵۰پمپ آبمنبع ۲۴ ایتالیایی-۲۰۵۰۰۰
۵۱پمپ آبمنبع ۶۰ ایتالیایی-۷۸۰۰۰۰
۵۲پمپ آبمنبع ۶۰ چینی----
۵۳پمپ آبمنبع ۱۰۰ ایتالیایی-۱۱۷۰۰۰۰
۵۴پمپ آبمنبع ۱۰۰ لیتری----