قیمت یونولیت و پلاستوفوم

//قیمت یونولیت و پلاستوفوم

لیست قیمت یونولیت / فوم / پلاستوفوم

درخواست آنلاین مصالح

قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت فوم ها و بلوک های سقفی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام کالاابعادوزن (گرم)دانسیتهتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۲۵۰۷کند سوز - تیرچه بلوک عدد۲۶۰۰۰
۲فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۱۰۰۷کند سوز - تیرچه بلوک عدد۲۱۵۰۰
۳یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۹۰۰۷کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۱۸۰۰۰
۴یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۷۵۰۷کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۱۴۵۰۰
۵فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۴۵۰۷.۵کند سوز - تیرچه بلوک عدد۲۹۵۰۰
۶فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۲۰۰۷.۵کند سوز - تیرچه بلوک عدد۲۴۰۰۰
۷یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۰۰۰۷.۵کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۲۰۰۰۰
۸یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۸۰۰۷.۵کند سوز -تیرچه کرومیت عدد۱۶۵۰۰
۹فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۶۵۰۸.۵کند سوز - تیرچه بلوک عدد۳۳۰۰۰
۱۰فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۳۰۰۸.۵کند سوز - تیرچه بلوک عدد۲۷۰۰۰
۱۱یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۱۵۰۸.۵کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۲۲۰۰۰
۱۲یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۹۵۰۸.۵کند سوز -تیرچه کرومیت عدد۱۸۰۰۰
۱۳فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۸۰۰۹کند سوز - تیرچه بلوک عدد۳۴۵۰۰
۱۴فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۴۰۰۹کند سوز - تیرچه بلوک عدد۲۸۰۰۰
۱۵یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۲۰۰۹کند سوز -تیرچه کرومیت عدد۲۳۵۰۰
۱۶یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۰۰۰۹کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۱۹۰۰۰
۱۷فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۲۰۰۰۱۰کند سوز - تیرچه بلوک عدد۳۶۰۰۰
۱۸فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۶۰۰۰۱۰کند سوز - تیرچه بلوک عدد۳۱۰۰۰
۱۹یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۳۰۰۱۰کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۲۶۰۰۰
۲۰یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۱۰۰۱۰کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۲۱۰۰۰
۲۱فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۲۵۰۰۱۲استاندارد - کند سوز - تیرچه بلوک عدد۵۸۰۰۰
۲۲فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۲۲۰۰۱۲استاندارد - کند سوز - تیرچه بلوک عدد۴۷۰۰۰
۲۳یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۸۰۰۱۲استاندارد - کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۳۹۰۰۰
۲۴یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۵۰۰۱۲استاندارد - کند سوز - تیرچه کرومیت عدد۳۱۵۰۰
قیمت فوم ورقه ای
قیمت فوم ورقه ای

لیست قیمت فوم های ورقه ای

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام کالاابعاد (cm)وزن (گرم)تراکمتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۷کندسوزورق۲۷۰۰
۲فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۸کندسوزورق۲۹۰۰
۳فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۹کندسوزورق۳۴۰۰
۴فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۰کندسوزورق۳۹۰۰
۵فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۲کندسوزورق۴۸۰۰
۶فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۵کندسوزورق۶۳۰۰
۷فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۲۰کندسوزورق۸۵۰۰
قیمت فوم پلی اتلین
قیمت فوم پلی اتلین

لیست قیمت فوم پلی اتیلن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام محصولدانسیته
(تراکم فوم در هر مترمربع)
ابعاد
(متر)
واحدقیمت
(تومان)
۱فوم پلی اتیلن ۱ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۳۰۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۳۰۰ متر)مترمربع۸۰۰
۲فوم پلی اتیلن ۲ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۱۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۱۵۰ متر)مترمربع۱۰۰۰
۳فوم پلی اتیلن ۳ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۱۰۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۱۰۰ متر)مترمربع۱۵۰۰
۴فوم پلی اتیلن ۴ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۸۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۸۰ متر)مترمربع۱۶۰۰
۵فوم پلی اتیلن ۵ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۲۰۰۰
۶فوم پلی اتیلن ۶ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۳۰۰۰
۷فوم پلی اتیلن ۸ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۳۵۰۰
۸فوم پلی اتیلن ۱۰ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۴۰۰۰
۹فوم پلی اتیلن ۱۰ میل آلومینیوم رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۶۰۰۰
۱۰فوم پلی اتیلن ۱۰ میل رنگی رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۴۰۰۰
۱۱فوم پلی اتیلن ۱۲ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۶۰۰۰
۱۲فوم پلی اتیلن ۱۵ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۷۰۰۰
۱۳فوم پلی اتیلن ۲۰ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب ۵۰ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۵۰ متر)مترمربع۸۰۰۰
۱۴فوم پلی اتیلن ۲۵ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲۵ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۲۵ متر)مترمربع۱۰۰۰۰
۱۵فوم پلی اتیلن ۳۰ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲۵ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۲۵ متر)مترمربع۱۲۵۰۰
۱۶فوم پلی اتیلن ۳۵ میل رولی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲۵ مترمربع (عرض ۱ متر * طول ۲۵ متر)مترمربع۱۴۵۰۰
۱۷فوم پلی اتیلن ۴ سانت ورقه ای بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲*۱برگ۳۳۰۰۰
۱۸فوم پلی اتیلن ۵ سانت ورقه ای بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲*۱برگ۴۱۰۰۰
۱۹فوم پلی اتیلن ۶ سانت ورقه ای بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲*۱برگ۴۹۵۰۰
۲۰فوم پلی اتیلن ۷ سانت ورقه ای بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲*۱برگ۵۷۰۰۰
۲۱فوم پلی اتیلن ۸ سانت ورقه ای بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲*۱برگ۶۶۰۰۰
۲۲فوم پلی اتیلن ۱۰ سانت ورقه ای بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برمتر مکعب۲*۱برگ۸۸۰۰۰
قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت ۳D پنل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
ردیفنام کالاتراکم یونولیتواحدقیمت (تومان)
۱ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۲ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۴.۳۰۰
۳ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۷.۸۰۰
۴ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۸*۸  - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۵ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۷.۳۰۰
۶ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۷ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۹.۳۰۰
۸ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۷.۳۰۰

مشخصات فنی انواع یونولیت و پلاستوفوم

پلاستوفوم یا یونولیت از ریختن مواد پلی استایرن داخل قالب ها و منبسط شدن آنها بدست می آید، پلاستوفوم در مقابل حرارت و صدا عایق بسیار خوبی است. پلی استایرن نوعی پلیمر سفید است که از فرآیندهای پتروشیمی تهیه می شود و با اینکه چگالی وزنی بسیار کمی دارد، در مقابل حرارت، صدا و رطوبت بسیار مقاوم است. پلاستوفوم «پلی استایرن» مدت هاست که به دلیل سبکی و کم هزینه بودن برای ساختمان سازی در کشور مورد استقبال انبوه سازان و بسازبفروش ها قرارگرفته است.

پلاستوفوم چیست ؟

یونولیت

یونولیت Styrofoam در ایران بنام پلاستوفوم، یونولیت و آکاسیف شناخته می‌شود که نام اصلی آن پلی‌استیرن انبساطی  یا EPS است. در بسیاری از کشورهای آمریکا شمالی این محصول با نام استایروفوم (Styrofoam) شناخته می‌شود. یونولیت ماده ای سبک و متخلخل و معمولاً سفید که در بسته بندی و عایق کاری کاربرد دارد در بعضی مواقع به آن فیبر سفید نیز می گویند. اما در حقیقت یونولیت نوعی پلیمر سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و دما است که از فرایندهای پتروشیمی تهیه می‌شود.

یونولیت چیست؟

بلوک پلاستوفوم

بلوک های سقفی پلاستوفوم بهترین جایگزین برای بلوک های سیمانی و سفالی مرسوم در ساختمان سازی می باشند. این بلوک های سقفی یونولیتی با توجه به کاهش وزن مرده ساختمان ها اثرات مخرب زلزله به سازه ها را کاهش داده و از طرف دیگر به دلیل عایق بودن از اتلاف انرژی جلوگیری می نمایند..

بلوک پلاستوفوم چیست ؟

تری دی پنل

تری دی پانل یک دیوار پیش ساخته است که از دو قسمت هسته عایق پلی استایرن نسوز (یونولیت) و شبکه های پیش جوش فولادی (مش) تشکیل شده است که بوسیله مفتولهای فلزی به صورت خرپا به یکدیگر متصل می باشد که با نصب و بتن پاشی روی آن از تلفیق دو شبکه فولادی و بتن، سازه بسیار مقاوم و محکمی بدست می آید. وجود لایه پلی استایرن در اعضای پانلی به کار رفته باعث کاهش وزن قطعات دیوار و سقف شده و علاوه بر حمل آسانتر، مجموع از وزن سازه نیز میکاهد.

پنل تری دی (۳d) چیست ؟

ورق فوم یا یونولیت

 یونولیت در واقع پلیمرسفید رنگ می‌باشد‌ که از فرایندهای پتروشیمی تهیه می‌شود و عایق صدا و رطوبت و دما می‌باشد. یونولیت را پس از طی شدن فرایند ساخت به ورقه‌ای با ابعاد مختلف برش می‌دهند که اصطلاحا  به آن فرایند ورق یونولیت گفته می‌شود.ورق‌های یونولیت در موارد مختلفی کاربرد دارند که از مهمترین آنها می‌توان به عایق کاری ساختمان‌ها و صنایع مختلف، سقف و کف ساختمان، ساخت سردخانه، بسته بندی کالاها و… اشاره داشت. برای برش دادن یونولیت به طور معمول از سیم داغ استفاده می‌شود اما استفاده از سی ان سی  (CNC) نیز برای برش یونولیت رایج است.

ورق فوم یا یونولیت چیست؟

۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۲:۳۰:۳۵

ثبت ديدگاه