قیمت یونولیت و پلاستوفوم

//قیمت یونولیت و پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت فوم ها و بلوک های سقفی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاابعادوزن (گرم)تراکمتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۷۰۰ - ۸۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۰.۰۰۰
۲یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۸۰۰ - ۹۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۲.۰۰۰
۳یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۹۰۰ - ۱۰۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۴.۰۰۰
۴یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۰۰۰۹تیرچه کرومیت عدد۲۶۰۰۰
۵یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۲۰۰۱۰تیرچه کرومیت عدد۳۰۰۰۰
۶یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۵۰۰۱۲تیرچه کرومیت، استاندارد ، کندسوز عدد۳۶۰۰۰
۷یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۷۰۰ - ۸۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۰.۰۰۰
۸یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۸۰۰ - ۹۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۲.۰۰۰
۹یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۹۰۰ - ۱۰۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۴.۰۰۰
۱۰یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۲۰۰۹تیرچه کرومیت عدد۲۸۰۰۰
۱۱یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۴۰۰۱۰تیرچه کرومیت عدد۳۰۰۰۰
۱۲یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۸۰۰۱۲تیرچه کرومیت، استاندارد ، کندسوز عدد۴۳.۰۰۰
۱۳فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۸۰۰ - ۹۰۰تیرچه بلوک عدد۲۲.۰۰۰
۱۴فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۹۰۰ - ۱۰۰۰تیرچه بلوک عدد۲۴.۰۰۰
۱۵فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۰۰۰ - ۱۱۰۰۷تیرچه بلوک عدد۲۶.۰۰۰
۱۶فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۲۰۰۷.۵تیرچه بلوک عدد۲۸۰۰۰
۱۷فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۲۵۰۸.۵تیرچه بلوک عدد۳۱۰۰۰
۱۸فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۴۰۰۹تیرچه بلوک عدد۳۲۵۰۰
۱۹فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۶۰۰۱۰تیرچه بلوک عدد۳۵۵۰۰
۲۰فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۲۲۰۰۱۲تیرچه بلوک، استاندارد ، کندسوز عدد۵۲۰۰۰
۲۱فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۰۵۰تیرچه بلوک عدد۲۶.۰۰۰
۲۲فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۲۵۰۷تیرچه بلوک عدد۳۰.۰۰۰
۲۳فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۴۵۰۷.۵تیرچه بلوک عدد۳۴.۰۰۰
۲۴فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۱ × ۵۰ × ۲۵۱۶۰۰۸.۵تیرچه بلوک عدد۳۸۰۰۰
۲۵فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۲ × ۵۰ × ۲۵۱۸۰۰۹تیرچه بلوک عدد۴۰۰۰۰
۲۶فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۳ × ۵۰ × ۲۵۲۰۰۰۱۰تیرچه بلوک عدد۴۴۰۰۰
۲۷فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۴ × ۵۰ × ۲۵۲۵۰۰۱۲تیرچه بلوک، استاندارد ، کندسوز عدد۶۶۰۰۰
قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت فوم های ورقه ای

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاابعاد (cm)وزن (گرم)تراکمتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۷کندسوزورق۳.۰۰۰
۲فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۸کندسوزورق۳.۳۰۰
۳فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۹کندسوزورق۳.۹۰۰
۴فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۰کندسوزورق۴.۵۰۰
۵فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۲کندسوزورق۵.۳۰۰
۶فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۵کندسوزورق۶.۶۰۰
۷فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۲۰کندسوزورق۸.۸۰۰
قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت ۳D پنل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
ردیفنام کالاتراکم یونولیتواحدقیمت (تومان)
۱ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۲ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۴.۳۰۰
۳ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۷.۸۰۰
۴ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۸*۸  - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۵ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۷.۳۰۰
۶ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۷ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۹.۳۰۰
۸ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۷.۳۰۰
۱۳۹۷/۸/۲۸ ۳:۲۶:۵۶

ثبت ديدگاه

یازده − 4 =