قیمت یونولیت و پلاستوفوم

//قیمت یونولیت و پلاستوفوم

لیست قیمت یونولیت / فوم / پلاستوفوم

درخواست آنلاین مصالح

قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت فوم ها و بلوک های سقفی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاابعادوزن (گرم)تراکمتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۷۰۰ - ۸۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۰.۰۰۰
۲یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۸۰۰ - ۹۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۲.۰۰۰
۳یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۹۰۰ - ۱۰۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۴.۰۰۰
۴یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۰۰۰۹تیرچه کرومیت عدد۲۶۰۰۰
۵یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۲۰۰۱۰تیرچه کرومیت عدد۳۰۰۰۰
۶یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۰۱۵۰۰۱۲تیرچه کرومیت، استاندارد ، کندسوز عدد۳۶۰۰۰
۷یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۷۰۰ - ۸۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۰.۰۰۰
۸یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۸۰۰ - ۹۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۲.۰۰۰
۹یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۹۰۰ - ۱۰۰۰تیرچه کرومیت عدد۲۴.۰۰۰
۱۰یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۲۰۰۹تیرچه کرومیت عدد۲۸۰۰۰
۱۱یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۴۰۰۱۰تیرچه کرومیت عدد۳۰۰۰۰
۱۲یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)۱۰۰ × ۶۶ × ۲۵۱۸۰۰۱۲تیرچه کرومیت، استاندارد ، کندسوز عدد۴۳.۰۰۰
۱۳فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۸۰۰ - ۹۰۰تیرچه بلوک عدد۲۲.۰۰۰
۱۴فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۹۰۰ - ۱۰۰۰تیرچه بلوک عدد۲۴.۰۰۰
۱۵فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۰۰۰ - ۱۱۰۰۷تیرچه بلوک عدد۲۶.۰۰۰
۱۶فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۲۰۰۷.۵تیرچه بلوک عدد۲۸۰۰۰
۱۷فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۲۵۰۸.۵تیرچه بلوک عدد۳۱۰۰۰
۱۸فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۴۰۰۹تیرچه بلوک عدد۳۲۵۰۰
۱۹فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۱۶۰۰۱۰تیرچه بلوک عدد۳۵۵۰۰
۲۰فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۰۲۲۰۰۱۲تیرچه بلوک، استاندارد ، کندسوز عدد۵۲۰۰۰
۲۱فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۰۵۰تیرچه بلوک عدد۲۶.۰۰۰
۲۲فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۲۵۰۷تیرچه بلوک عدد۳۰.۰۰۰
۲۳فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۴۵۰۷.۵تیرچه بلوک عدد۳۴.۰۰۰
۲۴فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۶۰۰۸.۵تیرچه بلوک عدد۳۸۰۰۰
۲۵فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۱۸۰۰۹تیرچه بلوک عدد۴۰۰۰۰
۲۶فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۲۰۰۰۱۰تیرچه بلوک عدد۴۴۰۰۰
۲۷فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)۲۰۰ × ۵۰ × ۲۵۲۵۰۰۱۲تیرچه بلوک، استاندارد ، کندسوز عدد۶۶۰۰۰
قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت فوم های ورقه ای

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاابعاد (cm)وزن (گرم)تراکمتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۷کندسوزورق۳.۰۰۰
۲فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۸کندسوزورق۳.۳۰۰
۳فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۹کندسوزورق۳.۹۰۰
۴فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۰کندسوزورق۴.۵۰۰
۵فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۲کندسوزورق۵.۳۰۰
۶فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۱۵کندسوزورق۶.۶۰۰
۷فوم ورقه ای (پلاستوفوم)۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱ -دانسیته ۲۰کندسوزورق۸.۸۰۰
قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت ۳D پنل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
ردیفنام کالاتراکم یونولیتواحدقیمت (تومان)
۱ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۲ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۴.۳۰۰
۳ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۷.۸۰۰
۴ دیواری ۸ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۸*۸  - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۵ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۷.۳۰۰
۶ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۲.۵ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۵.۸۰۰
۷ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۵*۵  - متر مربع ۱۹.۳۰۰
۸ دیواری ۱۰ سانتی با مفتول ۳ و شبکه ۸*۸ - متر مربع ۱۷.۳۰۰

مشخصات فنی انواع یونولیت و پلاستوفوم

پلاستوفوم یا یونولیت از ریختن مواد پلی استایرن داخل قالب ها و منبسط شدن آنها بدست می آید، پلاستوفوم در مقابل حرارت و صدا عایق بسیار خوبی است. پلی استایرن نوعی پلیمر سفید است که از فرآیندهای پتروشیمی تهیه می شود و با اینکه چگالی وزنی بسیار کمی دارد، در مقابل حرارت، صدا و رطوبت بسیار مقاوم است. پلاستوفوم «پلی استایرن» مدت هاست که به دلیل سبکی و کم هزینه بودن برای ساختمان سازی در کشور مورد استقبال انبوه سازان و بسازبفروش ها قرارگرفته است.

پلاستوفوم چیست ؟

یونولیت

یونولیت Styrofoam در ایران بنام پلاستوفوم، یونولیت و آکاسیف شناخته می‌شود که نام اصلی آن پلی‌استیرن انبساطی  یا EPS است. در بسیاری از کشورهای آمریکا شمالی این محصول با نام استایروفوم (Styrofoam) شناخته می‌شود. یونولیت ماده ای سبک و متخلخل و معمولاً سفید که در بسته بندی و عایق کاری کاربرد دارد در بعضی مواقع به آن فیبر سفید نیز می گویند. اما در حقیقت یونولیت نوعی پلیمر سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و دما است که از فرایندهای پتروشیمی تهیه می‌شود.

یونولیت چیست؟

بلوک پلاستوفوم

بلوک های سقفی پلاستوفوم بهترین جایگزین برای بلوک های سیمانی و سفالی مرسوم در ساختمان سازی می باشند. این بلوک های سقفی یونولیتی با توجه به کاهش وزن مرده ساختمان ها اثرات مخرب زلزله به سازه ها را کاهش داده و از طرف دیگر به دلیل عایق بودن از اتلاف انرژی جلوگیری می نمایند..

بلوک پلاستوفوم چیست ؟

تری دی پنل

تری دی پانل یک دیوار پیش ساخته است که از دو قسمت هسته عایق پلی استایرن نسوز (یونولیت) و شبکه های پیش جوش فولادی (مش) تشکیل شده است که بوسیله مفتولهای فلزی به صورت خرپا به یکدیگر متصل می باشد که با نصب و بتن پاشی روی آن از تلفیق دو شبکه فولادی و بتن، سازه بسیار مقاوم و محکمی بدست می آید. وجود لایه پلی استایرن در اعضای پانلی به کار رفته باعث کاهش وزن قطعات دیوار و سقف شده و علاوه بر حمل آسانتر، مجموع از وزن سازه نیز میکاهد.

پنل تری دی (۳d) چیست ؟

ورق فوم یا یونولیت

 یونولیت در واقع پلیمرسفید رنگ می‌باشد‌ که از فرایندهای پتروشیمی تهیه می‌شود و عایق صدا و رطوبت و دما می‌باشد. یونولیت را پس از طی شدن فرایند ساخت به ورقه‌ای با ابعاد مختلف برش می‌دهند که اصطلاحا  به آن فرایند ورق یونولیت گفته می‌شود.ورق‌های یونولیت در موارد مختلفی کاربرد دارند که از مهمترین آنها می‌توان به عایق کاری ساختمان‌ها و صنایع مختلف، سقف و کف ساختمان، ساخت سردخانه، بسته بندی کالاها و… اشاره داشت. برای برش دادن یونولیت به طور معمول از سیم داغ استفاده می‌شود اما استفاده از سی ان سی  (CNC) نیز برای برش یونولیت رایج است.

ورق فوم یا یونولیت چیست؟

۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۷:۱۶:۰۵

ثبت ديدگاه

چهار − سه =