لیست قیمت گچ و آهک

درخواست آنلاین مصالح

قیمت گچ
قیمت گچ

لیست قیمت گچ

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالانوع ارائهمصارفمحل تحویلقیمت (تومان)
۱گچپاکت ۵ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۶۰۰
۲گچ ابریشمپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۰۰
۳گچ ابریشمپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۲۰۰
۴گچ ارزنده سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۸۰۰
۵گچ آهوان سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰
۶گچ آهوان سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۷گچ آیینهپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۲۰
۸گچ بارز سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۲۵۰
۹گچ بارز سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰
۱۰گچ برنا (میکرونیزه)پاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۰۰۰
۱۱گچ بلور ساوهپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۴۵۰
۱۲گچ بلور ساوهپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۶۵۰
۱۳گچ پارس کلاسیک (میکرونیزه)پاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۱۴گچ پارس کلاسیک (میکرونیزه)پاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۱۵گچ پایاپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۷۶۰
۱۶گچ پدیده طلاییپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۱۷گچ پردیس سمنانپاکت ۳۷ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۸۰۰
۱۸گچ تابان سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۱۹۰۰
۱۹گچ تندیس سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۰۰
۲۰گچ توچالپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۱۸۸۰
۲۱گچ ثمینپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۲۲گچ جبل تهرانپاکت ۳۰ کیلوییزیرکاردرب کارخانه۲۹۵۰
۲۳گچ جبل تهرانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۶۰۰
۲۴گچ جبل تهران (الک شده)پاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۴۶۰۰
۲۵گچ جم سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۲۶گچ حریر سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۲۵۰
۲۷گچ حریر سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۰۰
۲۸گچ خورشیدپاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۳۲۰۰
۲۹گچ خورشیدپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰
۳۰گچ خورشید رحیمی مشهدپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۲۰۰
۳۱گچ درسا سمنانپاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاری، پرداخت، ابزارزنیدرب کارخانه۳۷۵۰
۳۲گچ دنا سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۳۳گچ دوسا سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۳۴گچ دوساب تهرانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۲۵۰
۳۵گچ رازی سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۰۰
۳۶گچ رازی سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۴۰
۳۷گچ رنگین کمان گرمسارپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۳۸گچ رنگین کمان گرمسارپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۳۹گچ زمردپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۴۰گچ زیوان سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۴۱گچ زیوان سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۴۲گچ زیوان سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۴۳گچ سارالیت کناف گچپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۷۲۵
۴۴گچ ساران کناف گچپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۷۲۵
۴۵گچ سپید ساوهپاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۳۶۵۰
۴۶گچ سحر سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۲۰۰
۴۷گچ سحر سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۴۸گچ سحر سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۴۹گچ سریر سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۵۰گچ سریر سمنانپاکت ۳۵ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۶۰۰
۵۱گچ سریر سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۰۰
۵۲گچ سفیر سردشت لردگانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۰۰
۵۳گچ سمنان ساری (دوسرنده)پاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰
۵۴گچ سمنان ساری (دوسرنده)پاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۳۱۵۰
۵۵گچ سمنان شمالپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۵۶گچ سمنان شمالپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۵۷گچ سمنان شمالپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۵۸گچ سمنان مازندرانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۵۹گچ سمند سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۶۰گچ سنگر گچ ساوهپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۶۱گچ سهند سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۰۰
۶۲گچ سهند سمنان صادراتی (میکرونیزه)پاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۶۳گچ سوپر جبالپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۹۰۰
۶۴گچ سوپر جبال سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۶۵گچ سوپر جمپاکت ۴۰ کیلوییسفیدکاریتهران۲۹۰۰
۶۶گچ سوپر طلایی ساوه (میکرونیزه)پاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۹۵۰
۶۷گچ سوپر طلایی سمنان (دوسرند)پاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۵۰۰
۶۸گچ سوپر گچ متینپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰
۶۹گچ سوپر متین سمنانپاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاری و پرداختدرب کارخانه۳۲۵۰
۷۰گچ سوپر نفیس سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۷۱گچ سوپر نفیس سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰
۷۲گچ سوپر نفیس سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۴۰۰
۷۳گچ سیمین سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۶۰۰
۷۴گچ سیمین سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۵۰
۷۵گچ سینا سمنانپاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۲۸۵۰
۷۶گچ سینا سمنانپاکت ۳۳ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۳۱۵۰
۷۷گچ سینا سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۷۸گچ شایان سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۷۹گچ شمس سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۲۴۰
۸۰گچ صالح سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۵۰
۸۱گچ صالح سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۴۰۰۰
۸۲گچ صالح سمنانپاکت ۳۳ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۳۵۰۰
۸۳گچ صالح سمنان (میکرونیزه)پاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۶۵۰
۸۴گچ صدف سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۵۸۰
۸۵گچ صدف سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۴۰۰
۸۶گچ صدف سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۴۰۰
۸۷گچ فاخر سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۳۲۰
۸۸گچ کاسپین سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۶۰۰
۸۹گچ کومش سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۲۵۰
۹۰گچ کوه سفید سمنانپاکت ۳۳ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۱۰۰
۹۱گچ کوه سفید سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۳۰۰
۹۲گچ کوه سفید سمنانفله - تنروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۹۳گچ کوه سفید سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۴۰۰۰
۹۴گچ کیمیا سمنان (میکرونیزه)پاکت ۲۵ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۹۵گچ مومن آباد سمنانپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۸۰۰
۹۶گچ مومن آباد سمنانپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۹۷گچ مومن آباد سمنانفله - تنروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۵۰۰۰۰
۹۸گچ نامی نوپاکت ۴۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۶۰۰
۹۹گچ نمونه سمنانپاکت ۳۰ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۲۷۵۰
۱۰۰گچ نمونه سمنانپاکت ۴۰ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۰
۱۰۱گچ نمونه سمنانپاکت ۳۳ کیلوییسفیدکاریدرب کارخانه۳۰۰۰
۱۰۲گچ نمونه سمنانپاکت ۳۷ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۰
۱۰۳گچ و خاک آماده کیمیا ساوهپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۳۰۵۰
۱۰۴گچ و خاک جمالپاکت ۳۰ کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه۲۸۰۰
قیمت آهک
قیمت آهک

لیست قیمت آهک

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاکیفیتنوع بسته بندیواحدقیمت (تومان)
۱آهک پودری (آسیاب شده)فله تن۹۴۰۰۰
۲آهک پودری (آسیاب شده)کیسه ۲۰ کیلویی کیسه۲۹۵۰
۳آهک کلوخهفله تن۸۴۰۰۰
۴ آهک سینا توس کیسه ۲۰ کیلویی کیسهتماس بگیرید
۵ آهک طوس خراسان کیسه ۲۰ کیلویی کیسهتماس بگیرید
۶ آهک سیمان شرق کیسه ۲۰ کیلویی کیسهتماس بگیرید
۷ آهک سیمان شرق سیلو فله تنتماس بگیرید
۸ آهک سیمان شرق، لودر فلهتنتماس بگیرید
۹آهک کلوخیدرجه ۱ فلهتنتماس بگیرید
۱۰آهک پودریدرجه ۲ فلهتنتماس بگیرید
۱۱آهک کلوخی و پودریدرجه ۳ فلهتنتماس بگیرید
۱۲آهک پودری فلهتنتماس بگیرید
۱۳آهک کلوخی فلهتنتماس بگیرید
۱۴ضایعات هیدراته فلهتنتماس بگیرید
۱۵آهک هیدراتهکیسه ۲۵ کیلویی کیسهتماس بگیرید
۱۶آهک قمکیسه ۱۷ کیلویی کیسهتماس بگیرید