لیست قیمت گچ و آهک

درخواست آنلاین مصالح

قیمت گچ
قیمت گچ

لیست قیمت گچ

تاریخ بروزرسانی : 1398/11
ردیفنام کالانوع ارائهمصارفمحل تحویلقیمت (تومان)
1گچپاکت 5 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
2گچ ابریشمپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
3گچ ابریشمپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه5200
4گچ ارزنده سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه5400
5گچ آهوان سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانه5600
6گچ آهوان سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
7گچ آیینهپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
8گچ بارز سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
9گچ بارز سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
10گچ برنا (میکرونیزه)پاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
11گچ بلور ساوهپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
12گچ بلور ساوهپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
13گچ پارس کلاسیک (میکرونیزه)پاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
14گچ پارس کلاسیک (میکرونیزه)پاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
15گچ پایاپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
16گچ پدیده طلاییپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
17گچ پردیس سمنانپاکت 37 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
18گچ تابان سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
19گچ تندیس سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
20گچ توچالپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
21گچ ثمینپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
22گچ جبل تهرانپاکت 30 کیلوییزیرکاردرب کارخانهتماس بگیرید
23گچ جبل تهرانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
24گچ جبل تهران (الک شده)پاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
25گچ جم سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
26گچ حریر سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
27گچ حریر سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
28گچ خورشیدپاکت 30 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
29گچ خورشیدپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
30گچ خورشید رحیمی مشهدپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
31گچ درسا سمنانپاکت 30 کیلوییسفیدکاری، پرداخت، ابزارزنیدرب کارخانهتماس بگیرید
32گچ دنا سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
33گچ دوسا سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
34گچ دوساب تهرانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
35گچ رازی سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
36گچ رازی سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
37گچ رنگین کمان گرمسارپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
38گچ رنگین کمان گرمسارپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
39گچ زمردپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
40گچ زیوان سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
41گچ زیوان سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
42گچ زیوان سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
43گچ سارالیت کناف گچپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
44گچ ساران کناف گچپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
45گچ سپید ساوهپاکت 30 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
46گچ سحر سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
47گچ سحر سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
48گچ سحر سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
49گچ سریر سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
50گچ سریر سمنانپاکت 35 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
51گچ سریر سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
52گچ سفیر سردشت لردگانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
53گچ سمنان ساری (دوسرنده)پاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
54گچ سمنان ساری (دوسرنده)پاکت 30 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
55گچ سمنان شمالپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
56گچ سمنان شمالپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
57گچ سمنان شمالپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
58گچ سمنان مازندرانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
59گچ سمند سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
60گچ سنگر گچ ساوهپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
61گچ سهند سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
62گچ سهند سمنان صادراتی (میکرونیزه)پاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
63گچ سوپر جبالپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
64گچ سوپر جبال سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
65گچ سوپر جمپاکت 40 کیلوییسفیدکاریتهرانتماس بگیرید
66گچ سوپر طلایی ساوه (میکرونیزه)پاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
67گچ سوپر طلایی سمنان (دوسرند)پاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
68گچ سوپر گچ متینپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
69گچ سوپر متین سمنانپاکت 30 کیلوییسفیدکاری و پرداختدرب کارخانهتماس بگیرید
70گچ سوپر نفیس سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
71گچ سوپر نفیس سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
72گچ سوپر نفیس سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
73گچ سیمین سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
74گچ سیمین سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
75گچ سینا سمنانپاکت 30 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
76گچ سینا سمنانپاکت 33 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
77گچ سینا سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
78گچ شایان سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
79گچ شمس سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
80گچ صالح سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
81گچ صالح سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
82گچ صالح سمنانپاکت 33 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
83گچ صالح سمنان (میکرونیزه)پاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
84گچ صدف سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
85گچ صدف سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
86گچ صدف سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
87گچ فاخر سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
88گچ کاسپین سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
89گچ کومش سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
90گچ کوه سفید سمنانپاکت 33 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
91گچ کوه سفید سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
92گچ کوه سفید سمنانفله - تنروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
93گچ کوه سفید سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
94گچ کیمیا سمنان (میکرونیزه)پاکت 25 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
95گچ مومن آباد سمنانپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
96گچ مومن آباد سمنانپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
97گچ مومن آباد سمنانفله - تنروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
98گچ نامی نوپاکت 40 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
99گچ نمونه سمنانپاکت 30 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
100گچ نمونه سمنانپاکت 40 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
101گچ نمونه سمنانپاکت 33 کیلوییسفیدکاریدرب کارخانهتماس بگیرید
102گچ نمونه سمنانپاکت 37 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
103گچ و خاک آماده کیمیا ساوهپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
104گچ و خاک جمالپاکت 30 کیلوییروکار (سفیدکاری)درب کارخانهتماس بگیرید
قیمت آهک
قیمت آهک

لیست قیمت آهک

تاریخ بروزرسانی : 1398/11
ردیفنام کالاکیفیتنوع بسته بندیواحدقیمت (تومان)
1آهک پودری (آسیاب شده)فله تن230000
2آهک پودری (آسیاب شده)کیسه 30 کیلویی کیسه11000
3آهک کلوخهفله تن170000
4آهک کلوخه کیسه 15 کیلویی کیسه6700
5آهک کلوخه کیسه 10 کیلویی کیسه5700
6 آهک سیمان شرق کیسه 20 کیلویی کیسهتماس بگیرید
7 آهک سیمان شرق سیلو فله تنتماس بگیرید
8 آهک سیمان شرق، لودر فلهتنتماس بگیرید
9آهک کلوخیدرجه 1 فلهتنتماس بگیرید
10آهک پودریدرجه 2 فلهتنتماس بگیرید
11آهک کلوخی و پودریدرجه 3 فلهتنتماس بگیرید
12آهک پودری فلهتنتماس بگیرید
13آهک کلوخی فلهتنتماس بگیرید
14ضایعات هیدراته فلهتنتماس بگیرید
15آهک هیدراتهکیسه 25 کیلویی کیسهتماس بگیرید
16آهک قمکیسه 17 کیلویی کیسهتماس بگیرید