درخواست آنلاین مصالح

قیمت رنگ
قیمت رنگ

قیمت رنگ و انواع آن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالابرندواحدقیمت (ت)
ربعی ۳۶
قیمت (ت)
کوارت ۱۲
قیمت (ت)
گالن ۴
قیمت (ت)
دبه / نیمی
قیمت (ت)
دبه ۱۲
قیمت (ت)
واحد
۱روغنی براق سفید، طوسی استخوانی،روشن،سیر-کرم استخوانی،روشن،بژ-قهوه ای روشن،خرمایی, سوخته-شکلاتی روشن،سیر گل ماش-آبی روشن،سیر،نیسانی-پسته ای-فسفری-بنفش-صورتی-نارنجی روشن،سیر،گوجه ای-زیتونیسحر۲۵۰۰۰۱۰۸۵۰۰۴۱۵۰۰۰۵۲۵۰۰
۲روغنی مادر قرمزروشن،سیر،جگری-سرمه ای-سبزچمنی،سیر,زردلیمویی،پرتغالی,آلومینیومیسحر۲۹۰۰۰۱۲۲۰۰۰
۳روغنی براق مشگی۹۱۴سحر۱۸۴۰۰۸۹۵۰۰۳۴۰۰۰۰۴۴۰۰۰
۴روغنی سفید مات ۷۱۱سحر۱۰۲۰۰۰۳۸۷۰۰۰
۵روغنی سفید نیمه براق ۷۶۰سحر۳۶۸۰۰۰۱۸۱۵۰۰۰
۶روغنی سفید نیمه براق ۶۰۱سحر۹۰۰۰۰۳۴۵۰۰۰
۷روغنی نیمه براق الوان روشن و تیره و مادر در۱۸ رنگ و مشگی ۷۸۰۰۰سحر۹۰۰۰۰۳۴۵۰۰۰
۸روغنی سفید مخصوص بتونه ۵۷سحر۳۰۱۰۰۰
۹روغنی سفید پوشش زیرین ۶۵۲سحر۲۲۶۰۰۰
۱۰جلا آلکیدی ۱۳۰سحر۱۸۰۰۰۷۵۰۰۰۲۸۰۰۰۰
۱۱مات کننده ۰۵۰سحر۶۴۰۰۰
۱۲روغنی سبز مات۱۵۲۰ ، مشکی مات۸۱۱ سحر , قهوه ای مات ۹۱۱سحر۸۲۰۰۰
۱۳ضد زنگ اخرایی ۶۰۰ و ضد زنگ طوسی ۶۵۶ و روغنی سفید پوشش زیرین ۶۵۲سحر۱۷۵۰۰۷۰۰۰۰۲۶۴۰۰۰
۱۴ضد زنگ اخرایی ۴۰۰سحر۵۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰
۱۵روغنی پوشش زیرین سفید ۶۵۰سحر۷۵۰۰۰۲۸۱۰۰۰
۱۶استخری آبی و سفید۷۴۰-۷۵۰سحر۱۲۸۰۰۰۴۹۱۵۰۰
۱۷پلاستیک سفید ۸۶۱سحر۷۴۵۰۰۲۹۸۰۰۰۷۳۲۰۰۰
۱۸پلاستیک سفیدسفارشی ۹۷۱سحر۱۹۸۰۰۰۴۸۲۰۰۰
۱۹نیم پلاستیک سفید ممتاز ۹۶۱سحر۱۵۱۰۰۰۳۶۵۰۰۰
۲۰نیم پلاستیک سفید ۷۶۱سحر۱۳۴۰۰۰۳۲۳۰۰۰
۲۱مادر پلاستیک مشگی , گل ماش , زرد , آبی , قرمز , سبز , قهوه ای , نارنجیسحر
۲۲اسپری رنگ های الوان سحر و مات کن شیشهسحر۳۱۰۰۰۳۹۰۰۰
۲۳اکریلیک براق سفید سحر۹۰۲ و ۷۰۲سحر۵۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
۲۴اکریلیک نیمه براق سفید سحر ۹۰۳ و ۷۰۳سحر۴۵۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰
۲۵اکریلیک مات سفید سحر و ۷۱۵ و ۹۱۵ بسته ۲ تاییسحر۳۹۵۰۰۰۷۷۰۰۰۰
۲۶بتونه اکریلیک ممتاز ۹۳۰۱سحر۶۱۵۰۰۲۲۸۰۰۰۵۷۰۰۰۰
۲۷استخری آبی اکریلیک پایه آب ۹۵۰۱سحر۴۵۰۰۰۰
۲۸پرایمر اکریلیک ( آستر اکریلیک ) ۸۹۰۱سحر۳۸۸۰۰۰
۲۹مولتی پرایمر اکریلیک ۹۵۰۲سحر۳۰۲۰۰۰
۳۰طلایی و مسی فی ۸۷۰۰۰ و نقره ای و هف رنگ نقره ای فی ۷۱۰۰۰ تزئینی اکریلیک ربعسحر۸۷۰۰۰۶۵۰۰۰
۳۱روغنی براق سفید - کرم استخوانی،روشن،متوسط،سیر-طوسی استخوانی،روشن،متوسط-قهوه ای روشن،سوخته-شکلاتی-پسته ای-آبی روشن،سیر-نیسانیپارس الوان۱۷۴۰۰۰۶۶۰۰۰۰
۳۲روغنی براق زردلیمویی،پرتغالی،کاترپیلار-صورتی-بنفش یاس-سرمه ای-سبزچمنی،سیر-نارنجی روشن،سیرپارس الوان۱۹۷۰۰۰
۳۳روغنی براق قرمز , آلبالویی , بنفشپارس الوان۲۱۱۰۰۰
۳۴روغنی براق مشگی ۹۹پارس الوان۱۴۴۰۰۰
۳۵روغنی سفید مات ۲۲۱پارس الوان۱۶۳۰۰۰۶۳۰۰۰۰
۳۶روغنی مشگی مات ۲۲۹پارس الوان۱۳۸۰۰۰
۳۷روغنی قهوه ای مات ۲۲۶پارس الوان۱۳۸۰۰۰
۳۸روغنی مخصوص بتونه ۶۲پارس الوان۵۰۰۰۰۰
۳۹پلاستیک سفید ۱۰۱پارس الوان۴۷۵۰۰۰۱۱۷۱۰۰۰
۴۰نیم پلاستیک سفید ۹۹۹پارس الوان۳۲۵۰۰۰۸۰۰۰۰۰
۴۱ضد زنگ اخرایی ۴۷۱پارس الوان۱۱۲۰۰۰۴۲۲۵۰۰
۴۲رنگ آکریلیک مالریت نیمه براقپارس الوان۷۳۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰
۴۳رنگ آکریلیک مالریت براقپارس الوان۸۶۰۰۰۰۱۷۲۰۰۰۰
۴۴رنگ آکریلیک مالریت ماتپارس الوان۷۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰
۴۵روغنی سفید براق ۷۰۱هادی رنگ۱۷۴۰۰۰۶۶۰۰۰۰
۴۶روغنی مات سفید ۵۳هادی رنگ۶۲۰۰۰۰
۴۷رنگ پلاستیک سفید ۷۵۰هادی رنگ۴۷۵۰۰۰
۴۸روغنی براق سفید و الوان روشنروناس۱۰۸۷۵۰۴۱۵۰۰۰
۴۹مادر رنگ های روغنی براقروناس۱۲۳۰۰۰
۵۰مات کننده روغنی ۱۴۹روناس۶۴۰۰۰
۵۱روغنی مشگی براق ۱۶۰روناس۹۰۰۰۰
۵۲جلای آلکیدی ( وارنیش ) براق ۱۷۵روناس۷۶۰۰۰
۵۳رنگ روغنی مات سفید و الوانروناس۱۰۲۰۰۰۳۸۷۰۰۰
۵۴رنگ روغنی مشگی مات ۱۱۶۰روناس۸۶۰۰۰
۵۵پلاستیک سفید و الوانروناس۲۳۸۴۰۰۵۹۶۰۰۰
۵۶نیم پلاستیک ۲۹۹روناس۱۵۱۵۰۰۳۷۵۰۰۰
۵۷آستر آلکیدی اتومبیلی طوسی ( ضد زنگ طوسی ) ۵۵۵روناس۷۶۰۰۰۲۸۴۰۰۰۱۴۱۰۰۰۰
۵۸رنگ رویه آلکیدی نیمه براق سفید ۵۹۹روناس۸۸۵۰۰۳۴۲۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
۵۹آستر آلکیدی ضد زنگ اخرایی ۹۱۹روناس۷۲۰۰۰۲۶۸۰۰۰
۶۰سیلر و کیلر ۳۵۰ و ۳۰۱روناس۱۱۸۰۰۰۴۵۲۰۰۰
۶۱رنگ استخری سفید و آبی ۱۴۲۳ – ۱۴۰۰روناس۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۰۰
۶۲روغنی براق مروارید سفید ۷۱۱- کرم استخوانی،روشن-طوسی استخوانی،روشن،سْیر-آبی آسمانی،نیسانی,سیر-قهوه ای روشن, متوسط،سوخته-پسته ای-فسفری۱۷۳۰۰۰۶۶۰۰۰۰
۶۳روغنی براق ویژه سفید اوج ۷۱۰نیپون و ایرانیان۱۸۴۰۰۰۷۰۴۰۰۰
۶۴روغنی سفید براق کیولاک ۱۱۱۰نیپون و ایرانیان۲۰۸۰۰۰۷۸۴۰۰۰
۶۵روغنی سفید براق سینتالنیپون و ایرانیان۱۶۵۰۰۰۶۳۱۰۰۰
۶۶روغنی براق زرد لیمویی،پرتغالی-نارنجی-قرمز-آلبالویی-سبز چمنی،سیر-سرمه اینیپون و ایرانیان۱۹۲۰۰۰قرمزبنفش۲۰۸۰۰۰
۶۷روغنی براق مشگی ۷۴۶نیپون و ایرانیان۱۴۳۰۰۰۵۴۸۰۰۰۲۶۵۶۰۰۰
۶۸روغنی سفید مات مروارید ۱۵۲ - روغنی نیمه براق سفید ۳۱۱نیپون و ایرانیان۱۵۹۰۰۰۵۹۹۰۰۰
۶۹روغنی سفید مات ویژه اوج ۱۵۰نیپون و ایرانیان۱۷۶۰۰۰۶۶۴۰۰۰
۷۰روغنی سفید مات کیولاک ۱۱۵۰نیپون و ایرانیان۱۹۲۰۰۰۷۲۰۰۰۰
۷۱روغنی مشگی مات ۷۵۰ و قهوه ای مات ۷۵۱نیپون و ایرانیان۱۳۲۰۰۰
۷۲ضد زنگ اخرایی سندروس ۱۳۱۰ – ضد زنگ طوسی ۱۴۸نیپون و ایرانیان۱۱۲۰۰۰۴۲۹۰۰۰
۷۳جلا الکیدی ۷۸نیپون و ایرانیان۱۱۲۰۰۰۴۲۹۰۰۰۲۱۲۰۰۰۰
۷۴استخری آبی تالاب ۲۱۱۴نیپون و ایرانیان۲۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
۷۵آلومینیومی سیمین ۲۱۳۱نیپون و ایرانیان۲۰۳۰۰۰۷۸۰۰۰۰
۷۶پلاستیک سفید ۹۰۰ نیمی ۶۹۰۰۰نیپون و ایرانیان۱۱۵۰۰۰۴۷۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰
۷۷سوپر پلاستیک سفید ۹۰۹نیپون و ایرانیان۴۱۶۰۰۰۹۹۲۰۰۰
۷۸مادر رنگ پلاستیک مشگی ۹۹۰ قهوه ای ۹۸۰ زرد ۹۴۰ گل ماش ۹۲۱نیپون و ایرانیان۷۶۰۰۰۱۲۴۰۰۰ربعی ۴۲۰۰۰
۷۹مادر رنگ پلاستیک مشگی ۹۹۰ قهوه ای ۹۸۰ قرمز ۹۷۰ آبی ۹۶۰ سبز ۹۵۰ زرد ۹۴۰ گل ماش ۹۲۱نیپون و ایرانیان۸۴۰۰۰۱۳۶۰۰۰ربعی ۴۷۰۰۰
۸۰پلاستیک امولسیون ماتکس نیپون در تنوع ۳۲ رنگنیپون و ایرانیان۳۵۹۰۰۰۸۷۹۰۰۰
۸۱نیم پلاستیک سوپر ۶۶۰نیپون و ایرانیان۳۴۴۰۰۰۸۳۲۰۰۰
۸۲نیم پلاستیک ممتاز ۶۵۰نیپون و ایرانیان۳۰۹۰۰۰۷۳۶۰۰۰
۸۳نیم پلاستیک کلاسیک ۶۰۰نیپون و ایرانیان۲۵۲۰۰۰۵۹۵۰۰۰
۸۴نیم پلاستیک پلیدر ۶۳۰نیپون و ایرانیان۲۱۶۰۰۰۵۱۰۰۰۰
۸۵آکریلیک پلیتکس مات ۸۲۰نیپون و ایرانیان۴۱۶۰۰۰۱۰۲۴۰۰۰
۸۶آکریلیک پلیتکس مات برتر ۸۰۰نیپون و ایرانیان۴۵۶۰۰۰۱۰۸۸۰۰۰
۸۷آکریلیک پلیتکس نیمه براق ۸۳۰نیپون و ایرانیان۴۶۴۰۰۰۱۱۵۲۰۰۰
۸۸آکریلیک پلیتکس نیمه براق برتر ۸۵۰ - آکریلیک پلیتکس نما ۸۹۰نیپون و ایرانیان۱۷۶۰۰۰۵۱۲۰۰۰۱۲۴۸۰۰۰
۸۹آکریلیک پلیتکس براق ۸۷۰نیپون و ایرانیان۱۹۲۰۰۰۶۰۸۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰
۹۰استخری پایه آب ۸۲۶نیپون و ایرانیان۱۷۶۰۰۰۶۳۲۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰
۹۱روغنی براق سفید۷۷۰-کرم استخوانی،روشن،سیر-طوسی استخوانی،روشن،سیر-گل ماش-قهوه ای روشن،سیر-سوخته-صورتی-آبی روشن،متوسط ,سیر،نیسانی-پسته ای-فسفری-زیتونیدرسا شیمی۴۵۰۰۰۱۷۴۰۰۰۶۶۰۰۰۰
۹۲روغنی براق نارنجی روشن،سیر-قرمز روشن،سیر-آلبالویی-بنفش-سرمه ای روشن،سیر-سبز چمنی،سیر-زردلیمویی،پرتغالی،کاترپیلارروشن،سیر-درسا شیمی۵۰۰۰۰۱۹۶۰۰۰۷۶۴۰۰۰
۹۳رنگ روغنی متالیک طلایی ۲۹۲ ، مسی ۲۹۳ مات کن روغنی۷۸۰ هر کیلو ۸۶۰۰۰درسا شیمی۷۸۵۰۰۱۹۹۰۰۰۷۷۶۰۰۰
۹۴روغنی الکیدی نیمه براق سفید- کرم استخوانی،روشن-سیر -طوسی استخوانی،روشن-سیر-قهوه ای روشن،سوخته-آبی روشن،متوسط ,نیسانی-پسته ای-سبز چمنی-بنفش-زرد لیمویی-پرتغالی-قرمز-نارنجی-سرمه ای-صورتی- مشگی ( ۱۱۸۰۰۰ ) و گالن ۴۵۲۰۰۰درسا شیمی۱۴۴۰۰۰۵۵۶۰۰۰
۹۵روغنی پوشش زیرین سفید ۷۵۰درسا شیمی۱۲۱۰۰۰۴۵۴۰۰۰
۹۶روغنی براق مشگی ۹۱۰درسا شیمی۴۰۰۰۰۱۴۴۰۰۰۵۵۶۰۰۰
۹۷روغنی مشگی مات ۹۲۰درسا شیمی۱۳۷۰۰۰۵۲۸۰۰۰
۹۸روغنی قهوه ای مات ۲۳۹درسا شیمی۱۳۷۰۰۰۵۲۸۰۰۰
۹۹روغنی سفید مات ۷۷۷درسا شیمی۱۶۳۰۰۰۶۲۰۰۰۰
۱۰۰روغن جلای آلکیدی ۷۰۰درسا شیمی۳۴۰۰۰۱۲۱۰۰۰۴۵۴۰۰۰
۱۰۱ضد زنگ آلکیدی اخرایی سوپر ۴۰۰درسا شیمی۱۱۵۰۰۰۴۲۸۰۰۰
۱۰۲ضد زنگ آلکیدی اخرایی ۴۰۲درسا شیمی۸۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰
۱۰۳ضد زنگ آلکیدی اخرایی سفارشی ۴۰۳درسا شیمی۶۸۰۰۰۲۵۲۰۰۰
۱۰۴ضد زنگ آلکیدی طوسی درجه یک ۹۵۰درسا شیمی۱۱۵۰۰۰۴۲۸۰۰۰
۱۰۵ضد زنگ آلکیدی طوسی ۹۵۲درسا شیمی۹۶۰۰۰۳۶۴۰۰۰
۱۰۶ضد زنگ آلکیدی طوسی سفارشی ۹۵۳ حلب ۱۵۵۰۰۰۰درسا شیمی۸۳۵۰۰۳۱۴۰۰۰
۱۰۷رنگ اکلیل نقره ای ۲۹۴درسا شیمی۵۴۰۰۰۲۰۳۰۰۰۷۸۰۰۰۰
۱۰۸اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ، طوسی سیر ،کرم روشن،کرم سیر، کلا در ۳۶ رنگ ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۷۰۰۰۰
۱۰۹اسپری کلر رزین اکریلیک سریع خشک و مقاوم نور خورشید و اسپری مات کننده شیشه ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۷۷۰۰۰
۱۱۰اسپری نقره ای ، بنفش , نوک مدادی گل پخش ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۷۷۰۰۰
۱۱۱چسب همه کاره اعلامیه گل پخش ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۶۸۰۰۰
۱۱۲اسپری طلایی و مسی گل پخش ۳۰۰ میلیگل پخشاسپری۱۱۷۰۰۰
۱۱۳اسپری ضد زنگ اخرایی ، طوسی گل پخش ۴۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۱۰۰۰۰۰
۱۱۴اسپری عایق رطوبتی گل پخش ۴۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۱۲۰۰۰۰
۱۱۵اسپری طلایی سوپر ۴۵۰ میلی۱۵ تاییگل پخشاسپری۲۰۰۰۰۰
۱۱۶اسپری استیل سوپر ۴۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۲۰۰۰۰۰
۱۱۷ورنی ( وارنیش ) مات و براق گل پخش ۴۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۲۲۰۰۰۰
۱۱۸اسپری صنعتی مطابق رال مشگی براق ، مشگی مات گل پخش ۴۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۱۵۰۰۰۰
۱۱۹اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۷۵۰۰۰
۱۲۰اسپری واکس خوشبو کننده و براق کننده داشبورد گل پخش ۲۲۵ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۶۴۰۰۰
۱۲۱اسپری واکس خوشبو کننده و براق کننده داشبورد گل پخش ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۷۵۰۰۰
۱۲۲اسپری پولیش همه کاره گل پخش ۴۵۰ میلی ۱۵ تایی و ۲۴ تاییگل پخشاسپری۱۳۰۰۰۰
۱۲۳اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش ۴۵۰ میل ۱۵ تاییگل پخشاسپری۸۵۰۰۰
۱۲۴اسپری فوم براق کننده و پاک کننده لاستیک –۱۳۸۰۰۰ براق کننده لاستیک ( شاین ) تایر گل پخش ۶۵۰ میلی ۱۵ تایی ۱۳۰۰۰۰گل پخشاسپری
۱۲۵اسپری فوم پاک کننده همه کاره ۶۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۹۹۰۰۰
۱۲۶اسپری فوم موتور شور ۶۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۱۱۹۰۰۰
۱۲۷ اسپری چوب و چرم گل پخش ۴۵۰ میلی ۱۵ تاییگل پخشاسپری۹۹۰۰۰
۱۲۸اسپری کنتاکت شور گل پخش ۳۰۰ میلی ۲۴ تاییگل پخشاسپری۷۰۰۰۰
۱۲۹اسپری زینک مات و زینک براق ۴۵۰ میل ۱۵ تاییگل پخشاسپری۵۰۰۰۰۰
قیمت تینر و رزین
قیمت تینر و رزین

قیمت تینر، رزین و انواع آن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالابرندقیمت (ت)
کوارت
قیمت (ت)
گالن
قیمت (ت)
حلب
قیمت (ت)
بشکه
۱تینر فوری لوساید ۲۰۰۰۰ آرازآراز۱۱۳۰۰۰۳۴۷۰۰۰۱۹۳۰۰۰۰۲۱۲۰۰۰۰۰
۲تینر فوری ۱۲۰۰۰ آرازآراز۹۲۵۰۰۲۷۷۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۱۶۳۶۰۰۰۰
۳تینر فوری ممتاز ۱۰۰۰۰ آرازآراز۸۴۰۰۰۲۵۰۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰۱۴۳۱۰۰۰۰
۴تینر فوری A 10000 کاراآراز۸۲۰۰۰۲۴۵۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۱۴۰۵۰۰۰۰
۵تینر فوری معجزه B 10000آراز۷۸۵۰۰۲۳۰۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰۱۳۱۰۰۰۰۰
۶تینر فوری سیلوا ۱۰۰۰۰آراز۷۴۰۰۰۲۱۶۰۰۰۱۱۳۰۰۰۰۱۲۱۲۰۰۰۰
۷تینر فوری سیلوا ۱۲۰۰۰آراز۸۳۰۰۰۲۴۶۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۱۴۱۵۰۰۰۰
۸تینر فوری سیلوا ۲۰۰۰۰آراز۹۴۰۰۰۲۸۳۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰۱۶۷۸۰۰۰۰
۹تینر فوری لوساید ۳۰۰۰۰ اطلس فام واکواطلس فام سهند۱۴۳۰۰۰۴۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰۰
۱۰تینر فوری لوساید ۲۰۰۰۰ اطلس فام واکواطلس فام سهند۱۱۹۰۰۰۳۸۳۵۰۰۲۰۵۵۰۰۰۲۳۳۰۰۰۰۰
۱۱تینر فوری ۱۵۰۰۰ اطلس فام واکواطلس فام سهند۱۰۱۰۰۰۳۱۳۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۱۹۳۰۰۰۰۰
۱۲تینر فوری ۱۲۰۰۰ اطلس فام واکواطلس فام سهند۹۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۱۷۰۰۰۰۰۱۸۳۵۰۰۰۰
۱۳تینر فوری ۱۰۰۰۰ اطلس فام واکواطلس فام سهند۹۱۰۰۰۲۸۸۶۰۰۱۵۲۰۰۰۰۱۷۳۰۰۰۰۰
۱۴تینر فوری ۲۰۰۰۰ نویاطلس فام سهند۱۰۳۰۰۰۳۱۸۵۰۰۱۸۲۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰
۱۵تینر فوری ۱۵۰۰۰ نویاطلس فام سهند۹۶۰۰۰۲۹۹۰۰۰۱۶۲۵۰۰۰۱۷۸۰۰۰۰۰
۱۶تینر فوری ۱۲۰۰۰ ممتاز نویاطلس فام سهند۸۵۸۰۰۲۷۳۰۰۰۱۴۳۰۰۰۰۱۵۹۹۰۰۰۰
۱۷تینر فوری ۱۰۰۰۰ ممتاز نویاطلس فام سهند۸۰۶۰۰۲۴۷۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۱۴۳۰۰۰۰۰
۱۸تینر فوری ۲۰۰۰۰ کارینواطلس فام سهند۸۷۸۰۰۲۷۹۵۰۰۱۵۰۸۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
۱۹تینر فوری A 10000 کارینواطلس فام سهند۷۴۸۰۰۲۳۶۰۰۰۱۱۹۶۰۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰
۲۰تینر فوری C 10000 کارینواطلس فام سهند۷۱۸۰۰۲۱۳۰۰۰۱۱۳۰۰۰۰۱۲۶۴۰۰۰۰
۲۱تینر روغنی مخصوص خودرو ۵۰۰اطلس فام سهند۱۶۸۰۰۰
۲۲سیلر۲۰۰ و کیلر براق ۱۰۹دانژه۱۷۲۴۰۰۶۷۲۳۰۰
۲۳نیم پلی استر براق ۹۰۰دانژه۱۹۴۰۰۰۷۵۶۳۰۰
۲۴کیلر مات ۳۰۰ دانژهدانژه۲۰۷۹۰۰۸۱۱۸۰۰
۲۵نیم پلی استر مات ۹۵۰ دانژهدانژه۲۱۳۸۰۰۸۳۳۵۰۰
۲۶بتونه سفید ۱۰۱۹ ، بتونه قرمز اخرا ۱۰۱۶ ، بتونه طوسی ۱۰۱۵ چوب و فلز دانژهدانژه۱۹۴۰۰۰۷۵۶۳۰۰
۲۷مشگی براق ۵۲۹ ، زرد گل ماش ۵۱۵ ، قرمز اخرا ۵۱۶ , مشگی مات ۵۲۷چوب و فلز دانژهدانژه۲۱۳۸۰۰۸۳۳۵۰۰
۲۸سفید براق ۵۲۴ چوب و فلز دانژهدانژه۲۴۹۴۰۰۹۷۶۱۰۰
۲۹سفید مات ۵۲۵ چوب و فلز دانژهدانژه
۳۰هاردنر نیم پلی استر براق و مات همراه با نیم پلی استر براق و ماتدانژه۷۹۰۰۲۲۵۰۰۹۹۰۰۰
۳۱هاردنر اضافی نیم پلی استر براق و مات همراه با نیم پلی استر براق و ماتدانژه۱۸۳۰۰۵۹۴۰۰۱۹۴۰۰۰
۳۲بتونه فوری اتومبیلی قرمز و طوسی و آستر فوری اتومبیلی طوسی و نخودیدانژه۳۰۰۰۰۰