لیست قیمت موزاییک

درخواست آنلاین مصالح

قیمت موزاییک
قیمت موزاییک

لیست قیمت موزاییک

تاریخ بروزرسانی : 1398/10
کدعکسنام کالاابعاددرجهواحدنوع بسته بندیمحل تحویلقیمت (تومان)
HS-1510موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22000
HS-1511موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران23000
HS-1512موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران24500
HS-1515موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران19400
HS-1516موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران19500
HS-1610موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22300
HS-1612موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22300
HS-1613موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22400
HS-1614موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22000
HS-1616موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22200
HS-1617موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22100
HS-1618موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران21600
HS-1619موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22600
HS-1622موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران21800
HS-1628موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22200
HS-1630موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران21600
HS-1633موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22300
HS-1634موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران22100
HS-1639موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران21100
HS-1643موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران21900
HS-1649موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران19900
HS-1651موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران20000
HS-1214موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1216موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1217موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1218موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران28500
HS-1219موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران32500
HS-1222موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران28500
HS-1223موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران28000
HS-1227موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1230موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1233موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1234موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1236موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1237موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1240موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1246موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1247موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1248موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1249موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران30000
HS-1251موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1253موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران31600
HS-1254موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران31600
HS-1255موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1257موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران30300
HS-1265موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1295موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1296موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران30300
HS-1510موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران25500
HS-1511موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران27600
HS-1512موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران27000
HS-1515موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران27000
HS-1610موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1612موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1613موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران32500
HS-1614موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران31600
HS-1616موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران31200
HS-1617موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران31600
HS-1618موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران30000
HS-1619موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران32500
HS-1622موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران30300
HS-1628موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1630موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران30000
HS-1633موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران33000
HS-1634موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران31600
HS-1639موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1643موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1649موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهران36000
HS-1651موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 3مترمربع-تهرانموجود نیست
HS-1711واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1712واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1713واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1714واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1715واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1719واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران32000
HS-1721واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1723واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1724واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1725واش بتنموزاییک - واش بتن40 * 40 * 3
30 * 60 * 3
مترمربع-تهران31000
HS-1744موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1745موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1746موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1747موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1748موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1749موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1750موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1751موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1752موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1753موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1754موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1755موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1756موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
HS-1757موزاییکموزاییک حیاطی40 * 40 * 2.5مترمربع-تهران0
MG-1موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-2موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-3موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-4موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-5موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-6موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-7موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-8موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-9موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-10موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-11موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-12موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-13موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-14موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-15موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-16موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-17موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-18موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-19موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-20موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MG-21موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-1موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-2موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-3موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-4موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-5موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-6موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-7موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-8موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-9موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-10موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-11موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-12موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-13موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
MH-14موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی40 * 40یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد0
قیمت موزاییک
قیمت کفپوش بتنی

لیست قیمت کفپوش بتنی

تاریخ بروزرسانی : 1397/10
کدعکسنام کالاابعاد
(cm)
ضخامت
(mm)
وزن هر متر مربع
(kg)
رنگتوضیحاتقیمت
(تومان)
HS - 1844کفپوش بتنی طرح آی26.5*19490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد20300
HS - 1845کفپوش بتنی طرح آی26.5*20490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1864کفپوش بتنی طرح پوست ماری20*20490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد22300
HS - 1864کفپوش بتنی طرح پوست ماری40*40490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1865کفپوش بتنی طرح پوست ماری20*20490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد23300
HS - 1865کفپوش بتنی طرح پوست ماری40*40490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد22300
HS - 1866کفپوش بتنی طرح پوست ماری20*22490زردچسب بتن و روانکننده دارد24300
HS - 1866کفپوش بتنی طرح پوست ماری40*40490زردچسب بتن و روانکننده دارد23300
HS - 1892کفپوش بتنی طرح ستاره40*402.570طوسیچسب بتن و روانکننده دارد16500
HS - 1893کفپوش بتنی طرح ستاره40*402.570قرمزچسب بتن و روانکننده دارد17500
HS - 1894کفپوش بتنی طرح ستاره40*402.570زردچسب بتن و روانکننده دارد18500
HS - 1936کفپوش بتنی طرح سکه ای40*402.590قرمزچسب بتن و روانکننده دارد17500
HS - 1937کفپوش بتنی طرح سکه ای40*402.590طوسیچسب بتن و روانکننده دارد16500
HS - 1938کفپوش بتنی طرح سکه ای40*402.590زردچسب بتن و روانکننده دارد18500
HS - 1854کفپوش بتنی طرح شش ضلعی28*24.5490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد20300
HS - 1855کفپوش بتنی طرح شش ضلعی28*24.5490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1956کفپوش بتنی طرح شش ضلعی28*24.5490زردچسب بتن و روانکننده دارد24000
HS - 1802کفپوش بتنی طرح ضربدری60*30490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد22400
HS - 1801کفپوش بتنی طرح ضربدری60*30490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد21400
HS - 1803کفپوش بتنی طرح ضربدری60*30490زردچسب بتن و روانکننده دارد23400
HS - 1814کفپوش بتنی طرح طبری26.5*18490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد20300
HS - 1815کفپوش بتنی طرح طبری26.5*18490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1835کفپوش بتنی طرح کنگره ای29.5*29.5490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1834کفپوش بتنی طرح کنگره ای29.5*29.5490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد20300
HS - 1825کفپوش بتنی طرح موج25*16.5490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1824کفپوش بتنی طرح موج25*16.5490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد20300
HS - 1897طرح موشکی20 قطعه در هر متر مکعب490طوسیچسب بتن و روانکننده دارد20300
HS - 1898طرح موشکی20 قطعه در هر متر مکعب490قرمزچسب بتن و روانکننده دارد21300
HS - 1899طرح موشکی20 قطعه در هر متر مکعب490زردچسب بتن و روانکننده دارد24000
HS - 1889کفپوش بتنی مسیر نابینایان40*40490زردچسب بتن و روانکننده دارد23000
HS - 1888کفپوش بتنی مسیر نابینایان40*40490زردچسب بتن و روانکننده دارد22900
HS - 1886کفپوش بتنی مسیر نابینایان40*40490زردچسب بتن و روانکننده دارد25500
HS - 81811دوردرختی40*400.714سیمانی قرمزچسب بتن و روانکننده دارد9300
HS - 81711دوردرختی40*400.714واش بتنچسب بتن و روانکننده دارد13200
HS - 1656کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰40*40375طوسیفشار پرس 550 تن19600
HS - 1657کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰40*40375قرمزفشار پرس 550 تن20100
HS - 1874کفپوش بتنی پرسی40*404110طوسیفشار پرس 550 تن19300
HS - 1874کفپوش بتنی پرسی40*405110طوسیفشار پرس 550 تن21300
HS - 1875کفپوش بتنی پرسی40*404110قرمزفشار پرس 550 تن19800
HS - 1875کفپوش بتنی پرسی40*405110قرمزفشار پرس 550 تن21900
HS - 1876کفپوش بتنی پرسی40*404110زردفشار پرس 550 تن21200
HS - 1876کفپوش بتنی پرسی40*405110زردفشار پرس 550 تن23300

مشخصات فنی انواع سرامیک

موزاییک حیاطی

موزاییک حیاطی به صورت بتنی تک لایه در ابعاد   40*40 سانتی متر مربع و در ضخامت 2.5 سانتی متر تولید میگردد و انواع رنگ بندی آن طوسی, قرمز و زرد میباشد . از این نوع موزاییک ها بیشتر در حیاط استفاده میگردند. موزاییک های حیاطی انواع مختلفی دارند و باید بسته به سلیق و نوع نیازتان آنها را خریداری کنید.

موزاییک حیاطی چیست ؟

واش بتن همان بتن شسته ای است که در کف سازی های محوطه، پارک، باغ، پیاده رو، حیاط و رمپ و … استفاده می گردد. واش بتن یکی از کفپوش های بتنی است که بتن آن از ترکیب سنگدانه های رنگی و طبیعی ، چسب بتن ، پودر سنگ ، الیاف و دیگر افزودنی های بتنی و در انواع طرح ، رنگ ، نقش و ابعاد مختلف تولید می گردد.

واش بتن مناسب مناطق سردسیر و پر بارش می باشد و این نوع موزاییک با داشتن سنگدانه های برجسته دارای سطح ناهمواریست که خطر لیز خوردگی را تا حد زیادی کاهش می دهد و برای این مناطق کاملا مناسب است.

واش بتن چیست؟

کفپوش بتنی

کفپوش بتنی، سطحی است از جنس بتن با ضخامتی حدود 65 میلی متر  و سطحی سمباده با مقاومت و وزن مخصوص بالا مناسب محیط های باز، پرتردد و پر ترافیک در شرایط گوناگون آب و هوایی می باشد، که درمعماری امروزی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .از ویژگی های این محصول قابلیت نصب آن به صورت خشکه چینی است که نیاز به دوغاب نداشته و فواصل ناشی از برآمدگی های روی سطح جانبی آن پس از نصب توسط ماسه بادی پر خواهد شد.

کاربرد اصلی این کفپوش ها در پیاده روها و معابر، کفسازی پالایشگاه ها و اماکن سوختگیری، کف سازی پارکینگ ها و انباری ها کف سازی صنعتی، بهداشتی و تزئینی می باشد.

کفپوش بتنی چیست ؟

موزاییک پرسی

موزاییک پرسی در واقع نوعی بتن است که فشردگی خود را یا از روش لرزش و یا از روش فشار پرسی به دست می‌آورد. این فشار توسط ماشین آلات پرس با فشار ۱۶۰bar انجام می گیرد و موزاییک متشکل از سیمان، ماسه، پودر سنگ، سنگ دانه، و آب می‌باشد که در ابعاد و طرح‌های مختلفی موجود است.

از مزایای استفاده از موزاییک پرسی می توان به استحکام بالا و مقاومت زیاد آن در برابر فشار و تردد، مقاوم در برابر یخ زدگی و فرسایش طبیعی، قابلیت نانو شدن اشاره کرد.

موزاییک پرسی چیست؟