لیست قیمت موزاییک

درخواست آنلاین مصالح

قیمت موزاییک
قیمت موزاییک

لیست قیمت موزاییک

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
کدعکسنام کالاابعاددرجهواحدنوع بسته بندیمحل تحویلقیمت (تومان)
HS-1510موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۷۶۰۰
HS-1511موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۸۰۰۰
HS-1512موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۵۰۰
HS-1515موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۴۰۰
HS-1516موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۵۰۰
HS-1610موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1612موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1613موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۴۰۰
HS-1614موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۰۰۰
HS-1616موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۲۰۰
HS-1617موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۱۰۰
HS-1618موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1619موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۶۰۰
HS-1622موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۸۰۰
HS-1628موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۲۰۰
HS-1630موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1633موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1634موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۱۰۰
HS-1639موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۱۰۰
HS-1643موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۹۰۰
HS-1649موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۹۰۰
HS-1651موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۰۰۰
HS-1214موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۲۰۰
HS-1216موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۷۰۰
HS-1217موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۲۰۰
HS-1218موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۱۰۰
HS-1219موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۳۰۰
HS-1222موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1223موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۸۱۰۰
HS-1227موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۲۰۰
HS-1230موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۴۰۰
HS-1233موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۵۰۰
HS-1234موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۲۰۰
HS-1236موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۹۰۰
HS-1237موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۶۰۰
HS-1240موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۰۰۰
HS-1246موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۰۰۰
HS-1247موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۰۰۰
HS-1248موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۸۰۰
HS-1249موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۳۰۰
HS-1251موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۱۰۰
HS-1253موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۴۰۰
HS-1254موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1255موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۴۰۰
HS-1257موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1265موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۹۰۰
HS-1295موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۴۰۰
HS-1296موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1510موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۷۶۰۰
HS-1511موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۸۰۰۰
HS-1512موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۵۰۰
HS-1515موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۴۰۰
HS-1516موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۵۰۰
HS-1610موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1612موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1613موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۴۰۰
HS-1614موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۰۰۰
HS-1616موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۲۰۰
HS-1617موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۱۰۰
HS-1618موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1619موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۶۰۰
HS-1622موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۸۰۰
HS-1628موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۲۰۰
HS-1630موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۶۰۰
HS-1633موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۳۰۰
HS-1634موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۲۱۰۰
HS-1639موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۱۰۰
HS-1643موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۱۹۰۰
HS-1649موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۱۹۹۰۰
HS-1651موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۳مترمربع-تهران۲۰۰۰۰
HS-1711واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۵۰۰۰
HS-1712واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۵۰۰۰
HS-1713واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۵۰۰۰
HS-1714واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۶۰۰۰
HS-1715واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۵۰۰۰
HS-1719واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۶۰۰۰
HS-1721واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۶۰۰۰
HS-1723واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۵۰۰۰
HS-1724واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۶۰۰۰
HS-1725واش بتنموزاییک - واش بتن۴۰ * ۴۰ * ۳
۳۰ * ۶۰ * ۳
مترمربع-تهران۲۵۰۰۰
HS-1744موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1745موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1746موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1747موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۴۳۰۰
HS-1748موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۳۴۰۰
HS-1749موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1750موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1751موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1752موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۴۳۰۰
HS-1753موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۴۳۰۰
HS-1754موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1755موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۳۴۰۰
HS-1756موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
HS-1757موزاییکموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰ * ۲.۵مترمربع-تهران۲۲۵۰۰
TP-1موزاییکموزاییک ساده ایرانی۳۰ * ۳۰مترمربعتهران - وانتی۹۰۰۰
TP-2موزاییک موزاییک ساده۳۰ * ۳۰مترمربعتهران - وانتی۱۰۰۰۰
TP-3موزاییکموزاییک پاکتی (حیاطی بهمنی)۳۰ * ۳۰مترمربعتهران - وانتی۱۱۰۰۰
TP-4موزاییکموزاییک ویبره (زیر پارکت)۳۰ * ۳۰مترمربعتهران - وانتی۰
TP-5موزاییکموزاییک هفت خط۳۰ * ۳۰مترمربعتهران - وانتی۱۰۰۰۰
MG-1موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-2موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-3موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-4موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-5موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-6موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-7موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-8موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-9موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-10موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-11موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-12موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-13موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-14موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-15موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-16موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-17موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-18موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-19موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-20موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MG-21موزاییک گرانیتیموزاییک گرانیتی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-1موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-2موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-3موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-4موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-5موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-6موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-7موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-8موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-9موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-10موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-11موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-12موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-13موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
MH-14موزاییک گرانیتیموزاییک حیاطی۴۰ * ۴۰یکمترمربعپالت و شیرینگ شدهدرب کارخانه - یزد۰
قیمت کفپوش بتنی
قیمت کفپوش بتنی

لیست قیمت کفپوش بتنی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
کدعکسنام کالاابعاد
(cm)
ضخامت
(mm)
وزن هر متر مربع
(kg)
رنگتوضیحاتقیمت
(تومان)
HS - 1844کفپوش بتنی طرح آی۲۶.۵*۱۹۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1845کفپوش بتنی طرح آی۲۶.۵*۲۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1864کفپوش بتنی طرح پوست ماری۲۰*۲۰۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۳۰۰
HS - 1864کفپوش بتنی طرح پوست ماری۴۰*۴۰۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1865کفپوش بتنی طرح پوست ماری۲۰*۲۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۳۰۰
HS - 1865کفپوش بتنی طرح پوست ماری۴۰*۴۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۳۰۰
HS - 1866کفپوش بتنی طرح پوست ماری۲۰*۲۲۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۴۳۰۰
HS - 1866کفپوش بتنی طرح پوست ماری۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۳۰۰
HS - 1892کفپوش بتنی طرح ستاره۴۰*۴۰۲.۵۷۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۱۶۵۰۰
HS - 1893کفپوش بتنی طرح ستاره۴۰*۴۰۲.۵۷۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۱۷۵۰۰
HS - 1894کفپوش بتنی طرح ستاره۴۰*۴۰۲.۵۷۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۸۵۰۰
HS - 1936کفپوش بتنی طرح سکه ای۴۰*۴۰۲.۵۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۱۷۵۰۰
HS - 1937کفپوش بتنی طرح سکه ای۴۰*۴۰۲.۵۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۱۶۵۰۰
HS - 1938کفپوش بتنی طرح سکه ای۴۰*۴۰۲.۵۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۸۵۰۰
HS - 1854کفپوش بتنی طرح شش ضلعی۲۸*۲۴.۵۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1855کفپوش بتنی طرح شش ضلعی۲۸*۲۴.۵۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1956کفپوش بتنی طرح شش ضلعی۲۸*۲۴.۵۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۴۰۰۰
HS - 1802کفپوش بتنی طرح ضربدری۶۰*۳۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۴۰۰
HS - 1801کفپوش بتنی طرح ضربدری۶۰*۳۰۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۴۰۰
HS - 1803کفپوش بتنی طرح ضربدری۶۰*۳۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۴۰۰
HS - 1814کفپوش بتنی طرح طبری۲۶.۵*۱۸۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1815کفپوش بتنی طرح طبری۲۶.۵*۱۸۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1835کفپوش بتنی طرح کنگره ای۲۹.۵*۲۹.۵۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1834کفپوش بتنی طرح کنگره ای۲۹.۵*۲۹.۵۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1825کفپوش بتنی طرح موج۲۵*۱۶.۵۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1824کفپوش بتنی طرح موج۲۵*۱۶.۵۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1897طرح موشکی۲۰ قطعه در هر متر مکعب۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1898طرح موشکی۲۰ قطعه در هر متر مکعب۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1899طرح موشکی۲۰ قطعه در هر متر مکعب۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۴۰۰۰
HS - 1889کفپوش بتنی مسیر نابینایان۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۰۰۰
HS - 1888کفپوش بتنی مسیر نابینایان۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۹۰۰
HS - 1886کفپوش بتنی مسیر نابینایان۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۵۵۰۰
HS - 81811دوردرختی۴۰*۴۰۰.۷۱۴سیمانی قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 81711دوردرختی۴۰*۴۰۰.۷۱۴واش بتنچسب بتن و روانکننده دارد۱۳۲۰۰
HS - 1656کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰۴۰*۴۰۳۷۵طوسیفشار پرس ۵۵۰ تن۱۹۶۰۰
HS - 1657کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰۴۰*۴۰۳۷۵قرمزفشار پرس ۵۵۰ تن۲۰۱۰۰
HS - 1874کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۴۱۱۰طوسیفشار پرس ۵۵۰ تن۱۹۳۰۰
HS - 1874کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۵۱۱۰طوسیفشار پرس ۵۵۰ تن۲۱۳۰۰
HS - 1875کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۴۱۱۰قرمزفشار پرس ۵۵۰ تن۱۹۸۰۰
HS - 1875کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۵۱۱۰قرمزفشار پرس ۵۵۰ تن۲۱۹۰۰
HS - 1876کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۴۱۱۰زردفشار پرس ۵۵۰ تن۲۱۲۰۰
HS - 1876کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۵۱۱۰زردفشار پرس ۵۵۰ تن۲۳۳۰۰

مشخصات فنی انواع سرامیک

موزاییک حیاطی

موزاییک حیاطی به صورت بتنی تک لایه در ابعاد   ۴۰*۴۰ سانتی متر مربع و در ضخامت ۲.۵ سانتی متر تولید میگردد و انواع رنگ بندی آن طوسی, قرمز و زرد میباشد . از این نوع موزاییک ها بیشتر در حیاط استفاده میگردند. موزاییک های حیاطی انواع مختلفی دارند و باید بسته به سلیق و نوع نیازتان آنها را خریداری کنید.

موزاییک حیاطی چیست ؟

واش بتن همان بتن شسته ای است که در کف سازی های محوطه، پارک، باغ، پیاده رو، حیاط و رمپ و … استفاده می گردد. واش بتن یکی از کفپوش های بتنی است که بتن آن از ترکیب سنگدانه های رنگی و طبیعی ، چسب بتن ، پودر سنگ ، الیاف و دیگر افزودنی های بتنی و در انواع طرح ، رنگ ، نقش و ابعاد مختلف تولید می گردد.

واش بتن مناسب مناطق سردسیر و پر بارش می باشد و این نوع موزاییک با داشتن سنگدانه های برجسته دارای سطح ناهمواریست که خطر لیز خوردگی را تا حد زیادی کاهش می دهد و برای این مناطق کاملا مناسب است.

واش بتن چیست؟

کفپوش بتنی

کفپوش بتنی، سطحی است از جنس بتن با ضخامتی حدود ۶۵ میلی متر  و سطحی سمباده با مقاومت و وزن مخصوص بالا مناسب محیط های باز، پرتردد و پر ترافیک در شرایط گوناگون آب و هوایی می باشد، که درمعماری امروزی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .از ویژگی های این محصول قابلیت نصب آن به صورت خشکه چینی است که نیاز به دوغاب نداشته و فواصل ناشی از برآمدگی های روی سطح جانبی آن پس از نصب توسط ماسه بادی پر خواهد شد.

کاربرد اصلی این کفپوش ها در پیاده روها و معابر، کفسازی پالایشگاه ها و اماکن سوختگیری، کف سازی پارکینگ ها و انباری ها کف سازی صنعتی، بهداشتی و تزئینی می باشد.

کفپوش بتنی چیست ؟

موزاییک پرسی

موزاییک پرسی در واقع نوعی بتن است که فشردگی خود را یا از روش لرزش و یا از روش فشار پرسی به دست می‌آورد. این فشار توسط ماشین آلات پرس با فشار ۱۶۰bar انجام می گیرد و موزاییک متشکل از سیمان، ماسه، پودر سنگ، سنگ دانه، و آب می‌باشد که در ابعاد و طرح‌های مختلفی موجود است.

از مزایای استفاده از موزاییک پرسی می توان به استحکام بالا و مقاومت زیاد آن در برابر فشار و تردد، مقاوم در برابر یخ زدگی و فرسایش طبیعی، قابلیت نانو شدن اشاره کرد.

موزاییک پرسی چیست؟