درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی
لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ بروزرسانی : 1398/10

کدتجهیزات آزمایشگاهیقیمت (ت)
COB017جك بتن شكن تن 200 تن - دانش بنیان17050000
COB050تجهيزات كامل اسلامپ بتن330000
SIB001سري کامل الك با بدنه فلزی و توری استیل - 8 اینچ3740000
SIB002سري کامل الك با بدنه پلاستیکی و توری استیل - 8 اینچ2640000
SIB003الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 4286000
SIB004الك با فریم استیل 8in وتوری استیل سایز 1/2 و 3286000
SIB005الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3286000
SIB006الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/2 ,2286000
SIB007الك با فریم استیل 8in و توری استیل 2286000
SIB010الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3/4 , 1286000
SIB008الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/2 , 1286000
SIB009الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/4 , 1286000
SIB011الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1286000
SIB012الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 7/8286000
SIB013الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3/4286000
SIB014الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 5/8286000
SIB015الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/2286000
SIB016الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 5/16286000
SIB017الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3/8286000
SIB018الك با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/4286000
SIB019الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 4308000
SIB020الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 5308000
SIB021الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 6308000
SIB022الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 7308000
SIB023الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 8308000
SIB024الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 10308000
SIB025الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 12308000
SIB026الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 14308000
SIB027الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 16308000
SIB028الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 18308000
SIB029الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 20308000
SIB030الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 25308000
SIB031الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 30308000
SIB032الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 35308000
SIB033الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 40308000
SIB034الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 45308000
SIB035الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 50308000
SIB036الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 60308000
SIB037الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 70308000
SIB038الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 80308000
SIB039الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 100308000
SIB040الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 120308000
SIB041الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 140308000
SIB042الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 170308000
SIB043الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 200308000
SIB044الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 230330000
SIB045الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 270330000
SIB046الك با فریم استیل 8in و توری استیل مش 325330000
SIB003Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 4198000
SIB004Pالك با فریم پلاستیکی 8in وتوری استیل سایز 1/2 و 3198000
SIB005Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3198000
SIB006Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/2 ,2198000
SIB007Pالك با پلاستیکی 8in و توری استیل 2198000
SIB008Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3/4 , 1198000
SIB009Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/2 , 1198000
SIB010Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/4 , 1198000
SIB011Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1198000
SIB012Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 7/8198000
SIB013Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3/4198000
SIB014Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 5/8198000
SIB015Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/2198000
SIB016Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 5/16198000
SIB017Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3/8198000
SIB018Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/4198000
SIB019Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 4198000
SIB020Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 5198000
SIB021Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 6198000
SIB022Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 7198000
SIB023Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 8198000
SIB024Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 10198000
SIB025Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 12198000
SIB026Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 14198000
SIB027Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 16198000
SIB028Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 18198000
SIB029Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 20198000
SIB030Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 25198000
SIB031Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 30198000
SIB032Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 35198000
SIB033Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 40198000
SIB034Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 45198000
SIB035Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 50198000
SIB036Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 60198000
SIB037Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 70198000
SIB038Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 80198000
SIB039Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 100198000
SIB040Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 120209000
SIB041Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 140209000
SIB042Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 170209000
SIB043Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 200209000
SIB044Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 230242000
SIB045Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 270242000
SIB046Pالك با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 325242000
SIB047درب الك- 8in165000
SIB048زیر الك- 8in165000
SIB049الك شستشو سايز -200385000
SIB050سري کامل الك با توری و قاب استیل-12 اينچ6985000
SIB051الك فريم 12in و سايز 5462000
SIB052الك فريم 12in و سايز 4462000
SIB053الك فريم 12in و سايز 1/2462000
SIB054الك فريم 12in و سايز 3462000
SIB055الک فريم 12in و سايز 1/2 , 2462000
SIB056الك فريم 12in و سايز 2462000
SIB057الك فريم 12in و سايز 3/4, 1462000
SIB058الك فريم 12in و سايز 1/2, 1462000
SIB059الك فريم 12in و سايز 1/4, 1462000
SIB060الك فريم 12in و سايز 1462000
SIB061الك فريم 12in و سايز 7/8462000
SIB062الك فريم 12in و سايز 3/4462000
SIB063الك فريم 12in و سايز 5/8462000
SIB064الك فريم 12in و سايز 1/2462000
SIB065الك فريم 12in و سايز 7/16462000
SIB066الك فريم 12in و سايز 3/8462000
SIB067الك فريم 12in و سايز 5/16462000
SIB068الك -فريم 12in و سايز 1/4462000
SIB069الك فريم 12in و مش 4495000
SIB070الك فريم 12in و مش 5495000
SIB071الك فريم 12in و مش 6495000
SIB072الك فريم 12in و مش 7495000
SIB073الك فريم 12in و مش 8495000
SIB074الك -فريم 12in و مش 10495000
SIB075الك فريم 12in و مش 12495000
SIB076الك فريم 12in و مش 14495000
SIB077الك فريم 12in و مش 16495000
SIB078الك فريم 12in و مش 18495000
SIB079الك -فريم 12in و مش 20495000
SIB080الك-فريم 12in و مش 25495000
SIB081الك-فريم 12in و مش 30495000
SIB082الك -فريم 12in و مش 35495000
SIB083الك -فريم 12in و مش 40495000
SIB084الك-فريم 12in و مش 45495000
SIB085الك-فريم 12in و مش 50495000
SIB086الك-فريم 12in و مش 60495000
SIB087الك فريم 12in و مش 70495000
SIB088الك فريم 12in و مش 80495000
SIB089الك فريم 12in و مش 100495000
SIB090الك فريم 12in و مش 120495000
SIB091الك فريم 12in و مش 140495000
SIB092الك فريم 12in و مش 200605000
SIB096زير الك 12in253000
SIB097درب الك 12in253000
SIB098شيكر الك مناسب الک 8 و 12 اینچ2750000

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.