درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی
لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ بروزرسانی : 1398/10

کدتجهیزات آزمایشگاهیقیمت (ت)
COB017جک بتن شکن تن 200 تن - دانش بنیان17050000
COB050تجهیزات کامل اسلامپ بتن330000
SIB001سری کامل الک با بدنه فلزی و توری استیل - 8 اینچ3740000
SIB002سری کامل الک با بدنه پلاستیکی و توری استیل - 8 اینچ2640000
SIB003الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 4286000
SIB004الک با فریم استیل 8in وتوری استیل سایز 1/2 و 3286000
SIB005الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3286000
SIB006الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/2 ,2286000
SIB007الک با فریم استیل 8in و توری استیل 2286000
SIB010الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3/4 , 1286000
SIB008الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/2 , 1286000
SIB009الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/4 , 1286000
SIB011الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1286000
SIB012الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 7/8286000
SIB013الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3/4286000
SIB014الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 5/8286000
SIB015الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/2286000
SIB016الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 5/16286000
SIB017الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 3/8286000
SIB018الک با فریم استیل 8in و توری استیل سایز 1/4286000
SIB019الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 4308000
SIB020الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 5308000
SIB021الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 6308000
SIB022الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 7308000
SIB023الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 8308000
SIB024الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 10308000
SIB025الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 12308000
SIB026الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 14308000
SIB027الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 16308000
SIB028الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 18308000
SIB029الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 20308000
SIB030الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 25308000
SIB031الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 30308000
SIB032الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 35308000
SIB033الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 40308000
SIB034الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 45308000
SIB035الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 50308000
SIB036الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 60308000
SIB037الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 70308000
SIB038الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 80308000
SIB039الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 100308000
SIB040الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 120308000
SIB041الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 140308000
SIB042الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 170308000
SIB043الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 200308000
SIB044الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 230330000
SIB045الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 270330000
SIB046الک با فریم استیل 8in و توری استیل مش 325330000
SIB003Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 4198000
SIB004Pالک با فریم پلاستیکی 8in وتوری استیل سایز 1/2 و 3198000
SIB005Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3198000
SIB006Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/2 ,2198000
SIB007Pالک با پلاستیکی 8in و توری استیل 2198000
SIB008Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3/4 , 1198000
SIB009Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/2 , 1198000
SIB010Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/4 , 1198000
SIB011Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1198000
SIB012Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 7/8198000
SIB013Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3/4198000
SIB014Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 5/8198000
SIB015Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/2198000
SIB016Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 5/16198000
SIB017Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 3/8198000
SIB018Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل سایز 1/4198000
SIB019Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 4198000
SIB020Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 5198000
SIB021Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 6198000
SIB022Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 7198000
SIB023Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 8198000
SIB024Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 10198000
SIB025Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 12198000
SIB026Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 14198000
SIB027Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 16198000
SIB028Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 18198000
SIB029Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 20198000
SIB030Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 25198000
SIB031Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 30198000
SIB032Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 35198000
SIB033Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 40198000
SIB034Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 45198000
SIB035Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 50198000
SIB036Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 60198000
SIB037Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 70198000
SIB038Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 80198000
SIB039Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 100198000
SIB040Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 120209000
SIB041Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 140209000
SIB042Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 170209000
SIB043Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 200209000
SIB044Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 230242000
SIB045Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 270242000
SIB046Pالک با فریم پلاستیکی 8in و توری استیل مش 325242000
SIB047درب الک- 8in165000
SIB048زیر الک- 8in165000
SIB049الک شستشو سایز -200385000
SIB050سری کامل الک با توری و قاب استیل-12 اینچ6985000
SIB051الک فریم 12in و سایز 5462000
SIB052الک فریم 12in و سایز 4462000
SIB053الک فریم 12in و سایز 1/2462000
SIB054الک فریم 12in و سایز 3462000
SIB055الک فریم 12in و سایز 1/2 , 2462000
SIB056الک فریم 12in و سایز 2462000
SIB057الک فریم 12in و سایز 3/4, 1462000
SIB058الک فریم 12in و سایز 1/2, 1462000
SIB059الک فریم 12in و سایز 1/4, 1462000
SIB060الک فریم 12in و سایز 1462000
SIB061الک فریم 12in و سایز 7/8462000
SIB062الک فریم 12in و سایز 3/4462000
SIB063الک فریم 12in و سایز 5/8462000
SIB064الک فریم 12in و سایز 1/2462000
SIB065الک فریم 12in و سایز 7/16462000
SIB066الک فریم 12in و سایز 3/8462000
SIB067الک فریم 12in و سایز 5/16462000
SIB068الک -فریم 12in و سایز 1/4462000
SIB069الک فریم 12in و مش 4495000
SIB070الک فریم 12in و مش 5495000
SIB071الک فریم 12in و مش 6495000
SIB072الک فریم 12in و مش 7495000
SIB073الک فریم 12in و مش 8495000
SIB074الک -فریم 12in و مش 10495000
SIB075الک فریم 12in و مش 12495000
SIB076الک فریم 12in و مش 14495000
SIB077الک فریم 12in و مش 16495000
SIB078الک فریم 12in و مش 18495000
SIB079الک -فریم 12in و مش 20495000
SIB080الک-فریم 12in و مش 25495000
SIB081الک-فریم 12in و مش 30495000
SIB082الک -فریم 12in و مش 35495000
SIB083الک -فریم 12in و مش 40495000
SIB084الک-فریم 12in و مش 45495000
SIB085الک-فریم 12in و مش 50495000
SIB086الک-فریم 12in و مش 60495000
SIB087الک فریم 12in و مش 70495000
SIB088الک فریم 12in و مش 80495000
SIB089الک فریم 12in و مش 100495000
SIB090الک فریم 12in و مش 120495000
SIB091الک فریم 12in و مش 140495000
SIB092الک فریم 12in و مش 200605000
SIB096زیر الک 12in253000
SIB097درب الک 12in253000
SIB098شیکر الک مناسب الک 8 و 12 اینچ2750000

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.