لیست قیمت ژنراتور

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت دیزل ژنراتور
لیست قیمت دیزل ژنراتور

لیست قیمت دیزل ژنراتور

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفتیپ موتوربرند موتورنوع دیزل ژنراتورتوان دائم
KW
توان دائم
KVA
توان اضطراری
KW
توان اضطراری
KVA
قیمت (تومان)
۱۱۱۰۴C-44TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۸۰۱۰۰۸۸۱۱۰۵۵۰۰۰۰۰۰
۲۱۱۰۶A-70TAG1 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۱۰۴۱۳۰۱۱۴۱۴۳۶۹۰۰۰۰۰۰
۳۱۱۰۶A-70TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۱۲۰۱۵۰۱۳۲۱۶۵۷۱۰۰۰۰۰۰
۴۱۱۰۶A-70TAG4 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۱۶۰۲۰۰۱۷۲۲۲۰۹۵۰۰۰۰۰۰
۵۲۸۰۶A-E18TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۵۲۰۶۵۰۵۷۲۷۱۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰
۶۴۰۰۶A-23TAG3A Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۶۴۰۸۰۰۷۰۴۸۸۰۴۲۵۰۰۰۰۰۰
۷۴۰۰۸-TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۸۰۰۱۰۰۰۸۸۰۱۱۰۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰
۸۴۰۱۲-۴۶TWG2A Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته۱۰۰۰۱۲۵۰۱۱۰۰۱۳۷۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۹۱۱۰۴C-44TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت۸۰۱۰۰۸۸۱۱۰۶۸۰۰۰۰۰۰
۱۰۱۱۰۶A-70TAG1 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت۱۰۴۱۳۰۱۱۴۱۴۳۸۵۰۰۰۰۰۰
۱۱۱۱۰۶A-70TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت۱۲۰۱۵۰۱۳۲۱۶۵۹۱۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۶A-70TAG4 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت۱۶۰۲۰۰۱۷۲۲۲۰۱۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۳TAD530GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۶۸۸۵۷۵۹۴۵۳۴۰۰۰۰۰
۱۴TAD531GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۸۰۱۰۰۸۸۱۱۰۵۸۰۰۰۰۰۰
۱۵TAD532GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۱۰۴۱۳۰۱۱۴۱۴۳۶۴۴۰۰۰۰۰
۱۶TAD731GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۱۲۰۱۵۰۱۳۲۱۶۵۷۲۰۰۰۰۰۰
۱۷TAD732GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۱۴۴۱۸۰۱۵۸۱۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰
۱۸TAD733GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۱۶۰۲۰۰۱۷۶۲۲۰۹۷۵۰۰۰۰۰
۱۹TAD734GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۲۰۰۲۵۰۲۲۰۲۷۵۱۰۴۰۰۰۰۰۰
۲۰TAD1341GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۲۵۲۳۱۵۲۷۷۳۴۶۱۳۵۰۰۰۰۰۰
۲۱TAD1342GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۲۸۰۳۵۰۳۱۰۳۸۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰
۲۲TAD1343GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۳۰۰۳۷۵۳۳۰۴۱۲۱۵۱۰۰۰۰۰۰
۲۳TAD1344GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۳۲۰۴۰۰۳۵۰۴۴۰۱۵۷۰۰۰۰۰۰
۲۴TAD1641GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۴۰۰۵۰۰۴۴۰۵۵۰۲۱۱۱۰۰۰۰۰
۲۵TAD1642GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۴۴۰۵۵۰۴۸۵۶۰۰۲۴۱۰۰۰۰۰۰
۲۶TAD1643GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته۵۰۰۶۳۰۵۵۰۷۰۰۲۸۳۰۰۰۰۰۰
۲۷ZS1100NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر۸۱۰--۳۸۰۰۰۰۰
۲۸ZS1110NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر۱۰۱۲.۵--۳۹۰۰۰۰۰
۲۹ZS1115NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر۱۲۱۵--۴۲۰۰۰۰۰
۳۰ZS1125NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر۱۵۱۸.۷۵--۵۰۰۰۰۰۰
۳۱K4100DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۲۰۲۵--۸۸۰۰۰۰۰
۳۲K4100DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۲۴۳۰--۹۲۰۰۰۰۰
۳۳K4100ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۳۰۳۷.۵--۹۵۰۰۰۰۰
۳۴K4110DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۴۰۵۰--۱۰۹۰۰۰۰۰
۳۵HC4105ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۵۰۶۲.۵--۱۲۵۰۰۰۰۰
۳۶R6105ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۸۰۱۰۰--۱۷۵۰۰۰۰۰
۳۷R6105AZLDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۱۰۰۱۲۵--۱۸۵۰۰۰۰۰
۳۸R6105IZLDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر۱۲۰۱۵۰--۲۲۵۰۰۰۰۰
۳۹LN480DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت۱۲۱۵--۱۰۸۰۰۰۰۰
۴۰LN490KDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت۱۵۱۸.۷۵--۱۲۳۰۰۰۰۰
۴۱K4100DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت۲۰۲۵--۱۰۰۰۰۰۰۰
۴۲K4100ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت۳۰۳۷.۵--۱۱۶۰۰۰۰۰
۴۳HC4105ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت۵۰۶۲.۵--۱۵۶۰۰۰۰۰