لیست قیمت رابیتس

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت رابیتس
لیست قیمت رابیتس

لیست قیمت رابیتس

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفنام کالاوزنچشمهستونتولید بنگاه(ت)قیمت (تومان)
۱رابیتس گالوانیزه۵۹۰۳۹ایران رابیتس۰۹۱۰۰
۲رابیتس گالوانیزه۶۷۰۳۱۱ایران رابیتس۰۱۰۷۰۰
۳رابیتس گالوانیزه۶۶۰۳۱۳ایران رابیتس۰۱۰۷۰۰
۴رابیتس گالوانیزه۷۳۰۳۱۳ایران رابیتس۰۱۱۵۰۰
۵رابیتس گالوانیزه۷۷۰۳۱۳ایران رابیتس۰۱۲۱۰۰
۶رابیتس گالوانیزه۸۳۰۳۱۳ایران رابیتس۰۱۲۶۰۰
۷رابیتس گالوانیزه۹۲۰۳۱۳ایران رابیتس۰۱۳۱۰۰
۸رابیتس گالوانیزه۱۲۳۰۳۱۳ایران رابیتس۰۱۵۶۰۰
۹رابیتس گالوانیزه۵۹۰۳۹کارخانه مسعود۰۹۱۰۰
۱۰رابیتس گالوانیزه۷۲۰۳۹کارخانه مسعود۰۹۶۰۰
۱۱رابیتس گالوانیزه۷۷۰۳۹کارخانه مسعود۰۹۸۰۰
۱۲رابیتس گالوانیزه۸۰۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۰۱۰۰
۱۳رابیتس گالوانیزه۵۰۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۰۴۰۰
۱۴رابیتس گالوانیزه۷۰۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۰۹۰۰
۱۵رابیتس گالوانیزه۷۶۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۱۶۰۰
۱۶رابیتس گالوانیزه۸۰۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۲۱۰۰
۱۷رابیتس گالوانیزه۸۴۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۲۴۰۰
۱۸رابیتس گالوانیزه۹۰۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۲۷۰۰
۱۹رابیتس گالوانیزه۹۷۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۲۹۰۰
۲۰رابیتس گالوانیزه۱۰۱۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۴۱۰۰
۲۱رابیتس گالوانیزه۱۱۲۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۶۱۰۰
۲۲رابیتس گالوانیزه۱۳۵۰۳۱۳کارخانه مسعود۰۱۶۶۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.