درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت صاعقه گیر

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالاساخت شرکتحداکثر شعاع حفاظتیگارانتیقیمت (تومان)
۱صاعقه گیر الکترونیکی ۱.۰فرانسه ELLIPS۶۴ متر۱۲ ماه۹۲۱۵۰۰۰
۲صاعقه گیر الکترونیکی ۱.۲فرانسه ELLIPS۷۹ متر۱۲ ماه۱۰۶۳۵۰۰۰
۳صاعقه گیر الکترونیکی ۱.۳فرانسه ELLIPS۱۰۵ متر۱۲ ماه۱۳۲۰۰۰۰۰
۴صاعقه گیر الکترونیکی ۱.۴فرانسه ELLIPS۱۲۰ متر۱۲ ماه۱۶۸۰۰۰۰۰
۵پایه نیم متریفرانسه ELLIPSاز جنس آلومینیوم-۱۲۰۰۰۰
۶کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکلفرانسه ELLIPSهر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد-۶۵۰۰۰
۷کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیرفرانسه ELLIPSهر صاعقه گیر یکعدد نیاز دارد-۶۵۰۰۰
۸دکل فلزی ۵ متری لولا دارفرانسه ELLIPSاز جنس گالوانیزه-۵۹۰۰۰۰
۹کانتر شمارنده صاعقه گیرناواریس استرلیادیجیتال-۱۶۹۶۰۰۰
۱۰صاعقه گیر OMEGA مدل X25فرانسه۶۵ متر۱ سال۱۰۲۳۰۰۰۰
۱۱صاعقه گیر OMEGA مدل X35فرانسه۷۳ متر۱ سال۱۲۶۰۰۰۰۰
۱۲صاعقه گیر OMEGA مدل X45فرانسه۸۹ متر۱ سال۱۳۲۰۰۰۰۰
۱۳صاعقه گیر OMEGA مدل X60فرانسه۱۰۷ متر۱ سال۱۶۸۰۰۰۰۰
۱۴پایه نیم متری صاعقه گیرفرانسهاز جنس استیل-۱۲۰۰۰۰
۱۵کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکلفرانسههر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد-۶۵۰۰۰
۱۶کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیرفرانسههر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد-۶۵۰۰۰
۱۷کانتر شمارنده صاعقه گیرناواریس استرالیادیجیتال-۱۸۲۰۰۰۰
۱۸صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی۶۵ متر-۱۰۵۴۰۰۰۰
۱۹صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی۸۶ متر-۱۲۱۶۰۰۰۰
۲۰صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی۱۰۹ متر-۱۲۷۳۰۰۰۰
۲۱صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی۱۲۹ متر-۱۶۸۵۰۰۰۰
۲۲پایه نیم متری صاعقه گیرکره جنوبیاز جنس استیل-۱۲۰۰۰۰
۲۳کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکلکره جنوبیهر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد-۶۵۰۰۰
۲۴کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیرکره جنوبیهر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد-۶۵۰۰۰
۲۵کانتر شمارنده ناواریساسترالیادیجیتال-۱۸۲۰۰۰۰
۲۶دکل فلزی ۵ متری لولا دار-از جنس گالوانیزه-۵۳۰۰۰۰
۲۷صاعقه گیر قطر ۱۶ ۱.۵متری تمام مس-۵۹۰۰۰۰
۲۸صاعقه گیر قطر ۱۶ ۱.۵متری تمام استیل-۵۹۵۰۰۰
۲۹صاعقه گیر قطر ۲۰ ۱.۵متری تمام مس-۶۹۰۰۰۰
۳۰صاعقه گیر قطر ۲۰ ۱.۵متری تمام استیل-۶۹۵۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت ارتینگ و تجهیزات ارتینگ

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام کالانوع کارخانهابعادوزن یک مترتوضیحاتواحدقیمت (ت)
۱سیم مسی ارت لخت نمره ۱۶دنیای مس _ مسبارکاوه---۱۴۴ گرم۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۲سیم مسی ارت لخت نمره ۲۵دنیای مس _ مسبارکاوه---۲۲۵ گرم۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۳سیم مسی ارت لخت نمره ۳۵دنیای مس _ مسبارکاوه---۳۱۵ گرم۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۴سیم مسی ارت لخت نمره ۵۰دنیای مس _ مسبارکاوه---۴۵۰ گرم۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۵سیم مسی ارت لخت نمره ۷۰دنیای مس _ مسبارکاوه---۶۳۰ گرم۱۹ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۶سیم مسی ارت لخت نمره ۹۵دنیای مس _ مسبارکاوه---۸۵۵ گرم۱۹ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۷سیم مسی ارت لخت نمره ۱۲۰دنیای مس _ مسبارکاوه---۱/۰۸۰ کیلوگرم۱۹ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۰۰۰
۸سیم مسی ارت لخت نمره ۱۵۰دنیای مس _ مسبارکاوه---۱/۳۵۰ کیلوگرم۳۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۵۰۰
۹سیم مسی ارت لخت نمره ۱۸۵دنیای مس _ مسبارکاوه---۱/۶۶۵ کیلوگزم۳۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۵۰۰
۱۰سیم مسی ارت لخت نمره ۲۴۰دنیای مس _ مسبارکاوه---۲/۱۶۰ کیلوگرم۳۷ رشته سیم مسیکیلوگرم۶۸۵۰۰
۱۱صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶---ضخامت ۳ میلیمتر۱۲ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۸۲۰۰۰
۱۲صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶---ضخامت ۵ میلیمتر۲۰ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۸۲۰۰۰
۱۳صفحه مسی باهنر ۵۰*۵۰---ضخامت ۳ میلیمتر۷ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۸۲۰۰۰
۱۴صفحه مسی باهنر ۵۰*۵۰---ضخامت ۵ میلیمتر۱۱/۲۰۰ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۸۲۰۰۰
۱۵صفحه مسی ذوبی ۷۰*۷۰---ضخامت ۴ میلیمتر۱۸ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۱۶صفحه مسی ذوبی ۷۰*۷۰---ضخامت ۳ میلیمتر۱۴ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۱۷صفحه مسی ذوبی ۶۰*۶۰---ضخامت ۴ میلیمتر۱۳/۵ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۱۸صفحه مسی ذوبی ۶۰*۶۰---ضخامت ۳ میلیمتر۱۰ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۱۹صفحه مسی ذوبی ۵۰*۵۰---ضخامت ۴ میلیمتر۹/۵ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۲۰صفحه مسی ذوبی ۵۰*۵۰---ضخامت ۳ میلیمتر۷ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۲۱صفحه مسی ذوبی ۴۰*۴۰---ضخامت ۴ میلیمتر۶/۵ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۲۲صفحه مسی ذوبی ۴۰*۴۰---ضخامت ۳ میلیمتر۴/۵ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۲۳صفحه مسی ذوبی ۳۰*۳۰---ضخامت ۴ میلیمتر۳/۵ کیلوگرم۷۰ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۲۴صفحه روکش مس ۳۰*۳۰ایمن صاعقه آسیاضخامت ۴ الی ۵ میلیمتر---عدد۴۰۰۰۰
۲۵صفحه روکش مس ۴۰*۴۰ایمن صاعقه آسیاضخامت ۴ الی ۵ میلیمتر---عدد۷۰۵۰۰
۲۶صفحه روکش مس ۵۰*۵۰ایمن صاعقه آسیاضخامت ۴ الی ۵ میلیمتر---عدد۱۰۸۰۰۰
۲۷صفحه روکش مس ۶۰*۶۰ایمن صاعقه آسیاضخامت ۴ الی ۵ میلیمتر---عدد۱۵۵۰۰۰
۲۸صفحه روکش مس ۷۰*۷۰ایمن صاعقه آسیاضخامت ۴ الی ۵ میلیمتر---عدد۲۰۷۰۰۰
۲۹تسمه مسی ۳*۱۵مسبار کاوه۰.۴۰۵ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۰تسمه مسی ۳*۲۰مسبار کاوه۰.۵۴ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۱تسمه مسی ۳*۲۵مسبار کاوه۰.۶۷ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۲تسمه مسی ۳*۳۰مسبارکاوه۰.۸۱ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۳تسمه مسی ۵*۳۰مسبار کاوه۱.۳۵ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۴تسمه مسی ۵*۴۰مسبار کاوه۱.۸ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۵تسمه مسی ۱۰*۴۰مسبار کاوه۳.۶ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۶تسمه مسی ۵*۵۰مسبار کاوه۲.۲۵ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۷تسمه مسی ۱۰*۵۰مسبار کاوه۴.۵ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۳۸تسمه مسی ۵*۶۰مسبار کاوه۲.۷ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۳۹تسمه مسی ۱۰*۶۰مسبار کاوه ۵.۴ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۴۰تسمه مسی ۵*۸۰مسبار کاوه۳.۶ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۴۱تسمه مسی ۱۰*۸۰مسبار کاوه۷.۲ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۴۲تسمه مسی ۵*۱۰۰مسبار کاوه۴.۵ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۸۰۰۰
۴۳تسمه مسی ۱۰*۱۰۰مسبار کاوه۹ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۴۴تسمه مسی ۱۰*۱۲۰مسبار کاوه۱۰.۸ کیلوگرم۹۹.۹ درصد خلوص مسکیلوگرم۶۷۰۰۰
۴۵بنتونیت میکرونیزهجاذب رطوبتکیسه ۳۰ کیلوگرمی۴۲۰۰
۴۶بنتونیت اکتیودار درجه ۲جاذب رطوبتکیسه ۳۰ کیلوگرمی۵۵۰۰
۴۷بنتونیت اکتیودار درجه ۱قدرت جذب رطوبت بالاکیسه ۳۰ کیلوگرمی۸۰۰۰
۴۸سوپر کاهنده مقاومت زمینجاذب رطوبت و کاهنده اهمکیسه ۲۵ کیلوگرمی۱۶۰۰۰
۴۹مواد سوپر سدیم دار کاهندهجاذب رطوبت و کاهنده اهمکیسه ۲۵ کیلوگرمی۱۷۰۰۰
۵۰نانو کاهنده SNAD (صادراتی)دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشگاه تهران
کیسه ۲۱ کیلوگرمی۲۴۵۰۰
۵۱ذغال پودری چاه ارتکیسه ۴۰ کیلوگرمی۲۰۰۰۰
۵۲نمک چاه ارتکیسه ۴۰ کیلوگرمی۱۵۰۰۰
۵۳مواد کاهنده SNAD (صادراتی)دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشگاه تهران
کیسه ۲۱ کیلوگرمی۲۴۵۰۰
۵۴مواد کاهنده LOM اسپاکدارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از تربیت مدرس
کیسه ۱۵ کیلوگرمی۳۹۰۰۰
۵۵مواد کاهنده MLO1دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده صنعت آب و برق
کیسه ۱۵ کیلوگرمی۲۵۰۰۰
۵۶مواد کاهنده CEMدارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده متالوژی رازی
کیسه ۱۵ کیلوگرمی۳۳۰۰۰
۵۷مواد کاهنده GIMدارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده متالوژی رازی
کیسه ۱۵ کیلوگرمی۳۸۰۰۰
۵۸مواد کاهنده TK1دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده متالوژی رازی
کیسه ۱۵ کیلوگرمی۳۱۰۰۰
۵۹دریچه بازدید بتنی چاه ارت۳۲*۳۲مربع شکل - جنس بتن مسلحعدد۱۱۰۰۰۰
۶۰حوضچه ارت پلی اتیلن۳۵*۲۵مستطیل شکل - جنس پلی اتیلنعدد۹۸۰۰۰
۶۱دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت۳۲*۳۲مربع شکل - جنس گالوانیزه گرمعدد۲۳۰۰۰۰
۶۲دریچه بازدید چدنی چاه ارتقطر ۳۰دایره شکل - جنس چدنعدد۱۹۰۰۰۰
۶۳جعبه تست ارت دیواری روکار۲۵*۲۵مستطیل شکل - جنس فلزیعدد۵۰۰۰۰
۶۴جعبه تست ارت دیواری توکار۲۵*۲۵مربع شکل - جنس فلزیعدد۵۰۰۰۰
۶۵ژل کاهنده مقاومت زمینایمن صاعقه آسیاگالن ۱۰ لیتر۹۸۰۰۰
۶۶مایع کاهنده (ارت یار)ایمن صاعقه آسیاگالن ۴ لیتر۴۰۰۰۰
۶۷قالب کدولد سیم به صفحه تا سایز سیم ۷۰ - گرافیتقیمت قالب با دستگیره میباشدعدد۱۴۰۰۰۰
۶۸قالب کدولد دو راهی سیم تا سایز سیم ۱۲۰ - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد۱۶۰۰۰۰
۶۹قالب کدولد سه راهی سیم تا سایز سیم ۱۲۰ - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد۱۶۰۰۰۰
۷۰فالب کدولد چهار راهی سیم تا سایز سیم ۱۲۰ - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد۱۶۰۰۰۰
۷۱قالب کدولد سیم به میله ارت تا سایز سیم ۷۰ - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد۱۶۰۰۰۰
۷۲دستگیره قالب - فلزیبرای باز کردن قالب به دستگیره نیاز داریدعدد۶۵۰۰۰
۷۳پودر جوش ۴۵ گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد۹۸۰۰
۷۴پودر جوش ۶۵ گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد۱۲۲۰۰
۷۵پودر جوش ۹۰ گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد۱۳۲۵۰
۷۶پودر جوش ۱۱۵ گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد۱۵۹۵۰
۷۷پودر جوش ۱۵۰ گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد۲۰۰۰۰
۷۸پودر جوش ۲۰۰ گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد۲۲۷۰۰
۷۹فتیله و پولک اضافییک عدد فتیله و یک عدد پولکعدد۲۹۰۰
۸۰زیر قالبی - گرافیتبرای قالب سیم به صفحه استفاده میشودعدد۴۵۰۰۰
۸۱کیت تمیز کاری قالباسکراپر و فندک و فرچه سیمی و دستکشبسته۵۵۰۰۰
۸۲میله ارت روکش مس ۱۴۱/۵ مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد۱۷۵۰۰
۸۳میله ارت روکش مس ۱۶۱/۵ مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد۲۱۰۰۰
۸۴میله ارت روکش مس ۱۶۳ مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد۴۸۰۰۰
۸۵میله ارت روکش مس ۲۰۱/۵ مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد۵۹۰۰۰
۸۶میله ارت روکش مس ۲۰۳ مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد۱۱۸۰۰۰
۸۷میله ارت کاپر باند نمره ۱۶۱/۵ مترپوشش کاپر باند ( آبکاری مس)
ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون
عدد۳۵۰۰۰
۸۸میله ارت کاپر باند نمره ۲۰۱/۵ مترپوشش کاپر باند ( آبکاری مس)
ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون
عدد۵۴۰۰۰
۸۹کوپلینگ یا بوشن میله ارت ۱۶----------پوشش از جنس برنجعدد۱۱۰۰۰
۹۰کوپلینگ یا بوشن میله ارت ۲۰----------پوشش از جنس برنجعدد۱۵۰۰۰
۹۱چکش خور میله ارت ۱۶پوشش از جنس فولادعدد۷۰۰۰
۹۲چکش خور میله ارت ۲۰پوشش از جنس فولادعدد۹۰۰۰
۹۳میله ارت اتمایز نمره ۱۶۱/۵ متریپوشش اتمایز (پاشش مس)
ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون
عدد۳۵۰۰۰
۹۴میله ارت اتمایز نمره ۲۰۱/۵ متریپوشش اتمایز (پاشش مس)
ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون
عدد۵۴۰۰۰
۹۵میله ارت مسی نمره ۱۴۱/۵ متریدارای نوک تیز - ۹۹.۹ درصد خلوص مسعدد۱۹۵۰۰۰
۹۶میله ارت مسی نمره ۱۴۳ متردارای نوک تیز - ۹۹.۹ درصد خلوص مسعدد۳۵۵۰۰۰
۹۷میله ارت مسی نمره ۱۶۱/۵ متردارای نوک تیز - ۹۹.۹ درصد خلوص مسعدد۲۴۰۰۰۰
۹۸میله ارت مسی نمره ۱۶۳ متردارای نوک تیز - ۹۹.۹ درصد خلوص مسعدد۴۲۵۰۰۰
۹۹میله ارت مسی نمره ۲۰۱/۵ متردارای نوک تیز - ۹۹.۹ درصد خلوص مسعدد۳۳۸۰۰۰
۱۰۰میله ارت مسی نمره ۲۰۳ متردارای نوک تیز - ۹۹.۹ درصد خلوص مسعدد۶۴۰۰۰۰
۱۰۱شینه نول ۴ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۱۲ سانتیمترعدد۷۳۰۰
۱۰۲شینه ارت ۴ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۱۲ سانتیمترعدد۸۳۰۰
۱۰۳شینه نول ۶ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۱۵ سانتیمترعدد۸۰۰۰
۱۰۴شینه ارت ۶ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۱۵ سانتیمترعدد۱۰۱۰۰
۱۰۵شینه نول ۸ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۱۸ سانتیمترعدد۹۲۰۰
۱۰۶شینه ارت ۸ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۱۸ سانتیمترعدد۱۱۱۰۰
۱۰۷شینه نول ۱۰ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۲۲ سانتیمترعدد۱۰۵۰۰
۱۰۸شینه ارت ۱۰ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۲۲ سانتیمترعدد۱۳۱۰۰
۱۰۹شینه نول ۱۲ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۲۵ سانتیمترعدد۱۲۰۰۰
۱۱۰شینه ارت ۱۲ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۲۵ سانتیمترعدد۱۴۸۰۰
۱۱۱شینه نول ۱۸ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۲۸ سانتیمترعدد۱۷۲۰۰
۱۱۲شینه ارت ۱۸ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۲۸ سانتیمترعدد۲۲۲۰۰
۱۱۳شینه نول ۲۴ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۳۱ سانتیمترعدد۲۲۸۰۰
۱۱۴شینه ارت ۲۴ پیچ مسی۳*۱۵طول شینه ۳۱ سانتیمترعدد۲۹۰۰۰
۱۱۵مقره چکمه ای------زیر شینه نول قرار می گیردعدد۲۰۰۰
۱۱۶سیم ارت روکش دار نمره ۱۰سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۱۰۵۰۰
۱۱۷سیم ارت روکش دار نمره ۱۶سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۱۳۵۰۰
۱۱۸سیم ارت روکش دار نمره ۲۵سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۲۱۶۰۰
۱۱۹سیم ارت روکش دار نمره ۳۵سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۲۹۵۰۰
۱۲۰سیم ارت روکش دار نمره ۵۰سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۴۲۱۰۰
۱۲۱سیم ارت روکش دار نمره ۷۰سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۵۹۵۰۰
۱۲۲سیم ارت روکش دار نمره ۹۵سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۸۰۵۰۰
۱۲۳سیم ارت روکش دار نمره ۱۲۰سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر۱۰۱۵۰۰
۱۲۴کلمپ دوپیچ نمره ۱۶جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۳۵۰۰
۱۲۵کلمپ دوپیچ نمره ۲۵جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۳۸۰۰
۱۲۶کلمپ دو پیچ نمره ۳۵جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۴۵۰۰
۱۲۷کلمپ دو پیچ نمره ۵۰جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۵۸۰۰
۱۲۸کلمپ دو پیچ نمره ۷۰جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۶۸۰۰
۱۲۹بست سیم به میلگرد تا سایز ۳۰تا میلگرد سایز ۳۰ رو اتصال میدهدعدد۲۱۵۰۰
۱۳۰بست سیم به میلگرد تا سایز ۲۰تا میلگرد سایز ۲۰ رو اتصال میدهدعدد۹۵۰۰
۱۳۱کلمپ سیم به استراکچر(کلمپ سیم به ستون)جنس کلمپ فلزیعدد۱۰۸۰۰
۱۳۲کلمپ یو (سیم به میله ارت)جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۹۵۰۰
۱۳۳بست تسمه به دیوارجنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۶۱۰۰
۱۳۴کانکتور نمره ۱۶ الی ۳۵جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۶۸۰۰
۱۳۵کانکتور نمره ۵۰جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۱۰۵۰۰
۱۳۶پیچ و مهره نمره ۸جنس کلمپ آهن آبکاری مسعدد۱۰۰۰
۱۳۷پیچ ومهره نمره ۱۰جنس کلمپ آهن آبکاری مسعدد۱۵۰۰
۱۳۸کلمپ انگشتی میله ارتجنس کلمپ فلزیعدد۱۵۰۰
۱۳۹کلمپ چهارراهی تسمهجنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد۲۲۵۰۰
۱۴۰کلمپ سیم به میلگرد تا سایز ۲۰برنج آبکاری مس
از سایز میلگرد ۱۰ الی میلگرد ۲۰
عدد۹۵۰۰
۱۴۱کلمپ سیم به میلگرد تا سایز ۳۰برنج آبکاری مس
از سایز میلگرد ۲۲ الی میلگرد ۳۰
عدد۲۱۵۰۰
۱۴۲کلمپ سیم به استراکچر(سیم به ستون)فلزی - استوانه ایعدد۱۰۸۰۰
۱۴۳ارت سنج کیوریتسو ۴۱۰۵Aژاپندیجیتال - ۰.۰۵ اهم الی ۲۰۰۰عدد۲۶۵۰۰۰۰
۱۴۴ارت سنج کیوریتسو کلمپی ۴۲۰۰ژاپندیجیتال - ۰.۰۵ اهم الی ۱۲۰۰عددتماس بگیرید
۱۴۵ارت سنج کیوریتسو کلمپی ۴۲۰۲ژاپندیجیتال - ۰.۰۵ اهم الی ۱۲۰۰عددتماس بگیرید
۱۴۶کابلشو بی متال نمره ۱۶آلومینیوم و مس - مدل DTL1عدد۷۵۰۰
۱۴۷کابلشو بی متال نمره ۲۵آلومینیوم و مس - مدل DTL2عدد۷۵۰۰
۱۴۸کابلشو بی متال نمره ۳۵آلومینیوم و مس - مدل DTL3عدد۸۵۰۰
۱۴۹کابلشو بی متال نمره ۵۰آلومینیوم و مس - مدل DTL4عدد۹۰۰۰
۱۵۰کابلشو بی متال نمره ۷۰آلومینیوم و مس - مدل DTL5عدد۱۰۴۰۰
۱۵۱کابلشو بی متال نمره ۹۵آلومینیوم و مس - مدل DTL6عدد۱۲۵۰۰
۱۵۲کابلشو بی متال نمره ۱۲۰آلومینیوم و مس - مدل DTL7عدد۱۵۹۰۰
۱۵۳کابلشو بی متال نمره ۱۵۰آلومینیوم و مس - مدل DTL8عدد۲۰۱۰۰
۱۵۴کابلشو بی متال نمره ۱۸۵آلومینیوم و مس - مدل DTL9عدد۲۴۷۰۰
۱۵۵کابلشو بی متال نمره ۲۴۰آلومینیوم و مس - مدل DTL10عدد۳۱۳۰۰
۱۵۶کابلشو بی متال نمره ۳۰۰آلومینیوم و مس - مدل DTL11عدد۳۹۰۰۰
۱۵۷کابلشوی نمره ۱۶کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۶ الی ۸ میلیمتر
عدد۱۸۰۰
۱۵۸کابلشوی نمره ۲۵کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۶ الی ۸ میلیمتر
عدد۲۷۵۰
۱۵۹کابلشوی نمره ۳۵کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۶ الی ۸ میلیمتر
عدد۳۸۵۰
۱۶۰کابلشوی نمره ۵۰کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۸ الی ۱۰ میلیمتر
عدد۵۵۰۰
۱۶۱کابلشوی نمره ۷۰کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۶ الی ۸ میلیمتر
عدد۷۷۰۰
۱۶۲کابلشوی نمره ۹۵کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۱۰ الی ۱۲ میلیمتر
عدد۱۰۵۰۰
۱۶۳کابلشوی نمره ۱۲۰کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۱۰ الی ۱۲ میلیمتر
عدد۱۳۲۰۰
۱۶۴کابلشوی نمره ۱۵۰کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۱۲ میلیمتر
عدد۱۷۲۰۰
۱۶۵کابلشوی نمره ۱۸۵کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۱۲ میلیمتر
عدد۲۱۵۰۰
۱۶۶کابلشوی نمره ۲۴۰کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ ۱۲ میلیمتر
عدد۲۸۰۰۰