لیست قیمت قطعات بتنی

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت تیرچه

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
ردیفنام کالاطول تیرچهمیلگرد تحتانی
تعداد
میلگرد تحتانی
قطر
میلگرد تقویت (قطر ، طول)میلگرد فوقانی (قطر)قیمت (تومان/مترطول)
۱تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۳ متر۲۸-۸-
۲تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۳.۵ متر۲۸۸ ، ۲.۵ متر۱۰-
۳تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۴.۲ متر۲۱۰-۱۰۸.۷۰۰
۴تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۴.۹ متر۲۱۰۱۰ ، ۴ متر۱۰۹.۴۰۰
۵تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۵.۰ متر۲۱۲-۱۰۱۰.۱۰۰
۶تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۵.۷ متر۲۱۲۱۰ ، ۴ متر۱۰۱۱.۱۰۰
۷تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۵.۷ متر۲۱۴-۱۲۱۱.۹۰۰
۸تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۲ متر۲۱۴۱۰ ، ۶ متر۱۲۱۲.۹۰۰
۹تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۴ متر۲۱۶-۱۲۱۳.۴۰۰
۱۰تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۵ متر۲۱۴۱۲ ، ۶ متر۱۲۱۳.۴۰۰
۱۱تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۸ متر۲۱۴۱۴ ، ۶ متر۱۲۱۳.۸۰۰
۱۲تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۰ متر۲۱۴۱۶ ، ۶ متر۱۲۱۴.۹۰۰
۱۳تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۲ متر۲۱۸-۱۲۱۵.۸۰۰
۱۴تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۵ متر۲۱۶۱۴ ، ۶ متر۱۴۱۶.۶۰۰
۱۵تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۵ متر۲۱۴۱۸ ، ۶ متر۱۴۱۶.۶۰۰
۱۶تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۷ متر۲۱۶۱۶ ، ۶ متر۱۴۱۷.۱۰۰
۱۷تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۸ متر۲۱۴۲۰ ، ۶ متر۱۴۱۷.۵۰۰
۱۸تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۸.۰ متر۲۱۶۱۸ ، ۶ متر۱۴۱۸.۳۰۰
۱۹تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۸.۲ متر۲۱۸۱۶ ، ۶ متر۱۴۱۹.۰۰۰
۲۰تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۸.۲ متر۲۱۶۲۰ ، ۶ متر۱۴۱۹.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت جدول بتنی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
کدعکسنام کالاطول
(cm)
ارتفاع
(cm)
ضخامت
(cm)
وزن هر عدد
(kg)
رنگتوضیحاتقیمت
(تومان)
HS - 1428جدول بتنی طرح تندیس۴۵۴۰۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1429جدول بتنی طرح تندیس۴۵۴۰۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۰۳۰۰
HS - 1427جدول بتنی طرح تندیس۴۵۴۰۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1423جدول بتنی طرح سرباز هخامنشی۵۰۳۵۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۰۳۰۰
HS - 1414جدول بتنی طرح سرباز هخامنشی۵۰۳۵۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1415جدول بتنی طرح سرباز هخامنشی۵۰۳۵۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1413جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۳۰۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1413جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۲۵۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1413جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۲۰۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۸۸۰۰
HS - 1413جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۱۲۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۷۸۰۰
HS - 1422جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۳۰۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۰۳۰۰
HS - 1422جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۲۵۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1422جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۲۰۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1422جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۱۲۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۸۳۰۰
HS - 1412جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۳۰۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1412جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۲۵۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۸۸۰۰
HS - 1412جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۲۰۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۸۳۰۰
HS - 1412جدول بتنی طرح شیاردار۵۰۱۲۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۷۳۰۰
HS - 1424جدول بتنی طرح فروهر۵۰۳۵۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1425جدول بتنی طرح فروهر۵۰۳۵۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1426جدول بتنی طرح فروهر۵۰۳۵۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۰۳۰۰
HS - 1432جدول بتنی طرح گنبدی۵۰۳۵۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۰۳۰۰
HS - 1430جدول بتنی طرح گنبدی۵۰۳۵۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1431جدول بتنی طرح گنبدی۵۰۳۵۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1410جدول بتنی طرح هلالی۴۵۳۰۷۳۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 1411جدول بتنی طرح هلالی۴۵۳۰۷۳۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۸۰۰
HS - 1421جدول بتنی طرح هلالی۴۵۳۰۷۳۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۰۳۰۰
HS - 1416جدول واش بتن۵۰۳۰۷۳۰در تمامی رنگهاچسب بتن و روانکننده دارد۱۳۵۰۰
HS - 1419جوی آبرو۵۰۷۳---------۷۸۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کفپوش بتنی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
کدعکسنام کالاابعاد
(cm)
ضخامت
(mm)
وزن هر متر مربع
(kg)
رنگتوضیحاتقیمت
(تومان)
HS - 1844کفپوش بتنی طرح آی۲۶.۵*۱۹۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1845کفپوش بتنی طرح آی۲۶.۵*۲۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1864کفپوش بتنی طرح پوست ماری۲۰*۲۰۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۳۰۰
HS - 1864کفپوش بتنی طرح پوست ماری۴۰*۴۰۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1865کفپوش بتنی طرح پوست ماری۲۰*۲۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۳۰۰
HS - 1865کفپوش بتنی طرح پوست ماری۴۰*۴۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۳۰۰
HS - 1866کفپوش بتنی طرح پوست ماری۲۰*۲۲۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۴۳۰۰
HS - 1866کفپوش بتنی طرح پوست ماری۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۳۰۰
HS - 1892کفپوش بتنی طرح ستاره۴۰*۴۰۲.۵۷۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۱۶۵۰۰
HS - 1893کفپوش بتنی طرح ستاره۴۰*۴۰۲.۵۷۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۱۷۵۰۰
HS - 1894کفپوش بتنی طرح ستاره۴۰*۴۰۲.۵۷۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۸۵۰۰
HS - 1936کفپوش بتنی طرح سکه ای۴۰*۴۰۲.۵۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۱۷۵۰۰
HS - 1937کفپوش بتنی طرح سکه ای۴۰*۴۰۲.۵۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۱۶۵۰۰
HS - 1938کفپوش بتنی طرح سکه ای۴۰*۴۰۲.۵۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۱۸۵۰۰
HS - 1854کفپوش بتنی طرح شش ضلعی۲۸*۲۴.۵۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1855کفپوش بتنی طرح شش ضلعی۲۸*۲۴.۵۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1956کفپوش بتنی طرح شش ضلعی۲۸*۲۴.۵۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۴۰۰۰
HS - 1802کفپوش بتنی طرح ضربدری۶۰*۳۰۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۴۰۰
HS - 1801کفپوش بتنی طرح ضربدری۶۰*۳۰۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۴۰۰
HS - 1803کفپوش بتنی طرح ضربدری۶۰*۳۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۴۰۰
HS - 1814کفپوش بتنی طرح طبری۲۶.۵*۱۸۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1815کفپوش بتنی طرح طبری۲۶.۵*۱۸۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1835کفپوش بتنی طرح کنگره ای۲۹.۵*۲۹.۵۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1834کفپوش بتنی طرح کنگره ای۲۹.۵*۲۹.۵۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1825کفپوش بتنی طرح موج۲۵*۱۶.۵۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1824کفپوش بتنی طرح موج۲۵*۱۶.۵۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1897طرح موشکی۲۰ قطعه در هر متر مکعب۴۹۰طوسیچسب بتن و روانکننده دارد۲۰۳۰۰
HS - 1898طرح موشکی۲۰ قطعه در هر متر مکعب۴۹۰قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۲۱۳۰۰
HS - 1899طرح موشکی۲۰ قطعه در هر متر مکعب۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۴۰۰۰
HS - 1889کفپوش بتنی مسیر نابینایان۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۳۰۰۰
HS - 1888کفپوش بتنی مسیر نابینایان۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۲۹۰۰
HS - 1886کفپوش بتنی مسیر نابینایان۴۰*۴۰۴۹۰زردچسب بتن و روانکننده دارد۲۵۵۰۰
HS - 81811دوردرختی۴۰*۴۰۰.۷۱۴سیمانی قرمزچسب بتن و روانکننده دارد۹۳۰۰
HS - 81711دوردرختی۴۰*۴۰۰.۷۱۴واش بتنچسب بتن و روانکننده دارد۱۳۲۰۰
HS - 1656کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰۴۰*۴۰۳۷۵طوسیفشار پرس ۵۵۰ تن۱۹۶۰۰
HS - 1657کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰۴۰*۴۰۳۷۵قرمزفشار پرس ۵۵۰ تن۲۰۱۰۰
HS - 1874کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۴۱۱۰طوسیفشار پرس ۵۵۰ تن۱۹۳۰۰
HS - 1874کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۵۱۱۰طوسیفشار پرس ۵۵۰ تن۲۱۳۰۰
HS - 1875کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۴۱۱۰قرمزفشار پرس ۵۵۰ تن۱۹۸۰۰
HS - 1875کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۵۱۱۰قرمزفشار پرس ۵۵۰ تن۲۱۹۰۰
HS - 1876کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۴۱۱۰زردفشار پرس ۵۵۰ تن۲۱۲۰۰
HS - 1876کفپوش بتنی پرسی۴۰*۴۰۵۱۱۰زردفشار پرس ۵۵۰ تن۲۳۳۰۰