لیست قیمت بلوک

بلوک سیمان، بلوک لیپر، بلوک سبک، بلوک AAC

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت بلوک
لیست قیمت بلوک

لیست قیمت بلوک

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاکدتوضیحاتابعادقیمت (تومان)
۱بلوک سیمانیبلوک سبک تیغه توخالی ته پر با دو سوراخ۴۰ * ۱۰ * ۲۰۱۸۷۰
۲بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر (نیمه)۲۴ * ۱۹ * ۲۰۱۴۷۰
۳بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر (نیمه)۲۴ * ۱۴.۵ * ۲۰۱۲۰۰
۴بلوک سیمانیبلوک سبک تیغه ای توپر (نیمه)۲۰ * ۱۰ * ۲۰۸۸۰
۵بلوک سیمانیبلوک سبک تیغه ای توپر۴۹ * ۸ * ۲۰۲۰۲۰
۶بلوک سیمانیبلوک سبک تیغه ای توپر فارسی پر۴۰ * ۱۰ * ۲۰۱۷۵۰
۷بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ۴۹ * ۱۹ * ۲۰۲۸۹۰
۸بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ۴۹ * ۱۴.۵ * ۲۰۲۳۹۰
۹بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی (سه جداره)۴۹ * ۱۲ * ۲۰۲۷۶۰
۱۰بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر (سه جداره)۴۹ * ۱۴.۵ *۲۰۲۸۱۰
۱۱بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر (سه جداره)۴۹ * ۱۰ * ۲۰۲۲۳۰
۱۲بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی (چهار جداره)۴۹ * ۱۴.۵ * ۲۰۳۱۷۰
۱۳بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی (هشت جداره)۴۹ * ۲۵ * ۲۰۴۹۰۰
۱۴بلوک سیمانیبلوک سبک دیواری توخالی ته پر (سه جداره)۴۹ * ۱۷.۵ * ۵۰۳۴۷۵
۱۵بلوک لیپرLP7۴۰ * ۲۰ * ۷تماس بگیرید
۱۶بلوک لیپرLP10۴۰ * ۲۰ * ۱۰تماس بگیرید
۱۷بلوک لیپرLP15۴۰ * ۲۰ * ۱۵تماس بگیرید
۱۸بلوک لیپرLP20۴۰ * ۲۰ * ۲۰تماس بگیرید
۱۹بلوک سوپر لیپرSLP10سه جداره۴۰ * ۲۰ * ۱۰تماس بگیرید
۲۰بلوک سوپر لیپرSLP14سه جداره۵۰ * ۲۰ * ۱۴تماس بگیرید
۲۱بلوک لیپر نیمBLP5۲۰ * ۱۰ * ۵تماس بگیرید
۲۲بلوک لیپر نیم۱/۲LP10۲۰ * ۲۰ * ۱۰تماس بگیرید
۲۳بلوک لیپر نیم۱/۲LP15۲۰ * ۲۰ * ۱۵تماس بگیرید
۲۴بلوک لیپر نیم۱/۲LP20۲۰ * ۲۰ * ۲۰تماس بگیرید
۲۵بلوک سوپر لیپر نیم۱/۲SLP10۲۵ * ۲۰ * ۱۰تماس بگیرید
۲۶بلوک سوپر لیپر نیم۱/۲SLP14۲۵ * ۲۰ * ۱۴تماس بگیرید

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.