درخواست آنلاین مصالح

قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره

لیست قیمت پیچ و مهره

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
نام کالاطول پیچ
(میلیمتر)
سایز
۶M
(تومان)
سایز
۸M
(تومان)
سایز
۱۰M
(تومان)
سایز
۱۲M
(تومان)
سایز
۱۴M
(تومان)
سایز
۱۶M
(تومان)
سایز
۱۸M
(تومان)
سایز
۲۰M
(تومان)
سایز
۲۲M
(تومان)
سایز
۲۴M
(تومان)
سایز
۲۷M
(تومان)
سایز
۳۰M
(تومان)
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۱۰۳۰۵۵------------------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۱۵۲۷۵۵------------------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۲۰۳۰۵۰۹۰۱۷۰------------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۲۵۳۷۵۶۱۰۲۱۶۵------------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۳۰۴۰۶۶۱۱۵۱۶۷۲۷۵---------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۳۵---۷۳۱۳۲۱۹۰۲۸۵---------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۴۰۵۰۷۸۱۳۶۲۰۵۲۹۰۳۷۵------------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۵۰۶۰۹۰۱۵۸۲۳۷۳۲۰۴۳۷۶۰۰۸۲۰------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۶۰۶۵۱۰۷۱۸۰۲۶۵۳۷۵۵۰۰۶۹۵۹۰۰------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۷۰۸۰۱۲۰۲۰۵۳۰۰۴۱۰۵۶۳۷۵۰۱۰۰۰------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۸۰۹۵۱۳۲۲۲۵۳۲۰۴۵۰۶۱۶۸۵۰۱۱۲۵------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۹۰------۲۵۰۳۵۰۵۰۰۶۶۰۹۰۰۱۱۸۵------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۱۰۰۱۱۰۱۶۰۲۶۵۳۹۰۵۶۵۷۲۵۱۰۰۰۱۲۸۵------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۱۲۰---۲۰۰۳۲۵۴۶۰۶۶۰۸۷۰۱۱۵۰۱۵۷۰------------
پیچ آهنی گالوانیزه سفید۱۵۰------۳۹۵۵۵۰۷۶۵۱۱۰۰۱۳۳۰۱۷۵۰------------
مهره سفید گالوانیزه---۲۰۴۵۸۵۰۱۴۵۱۷۵۲۳۰۳۹۰۴۸۰۵۸۰۸۸۰۱۹۰۲۵۰۰
مهره شش گوش سیاه---۱۸۴۲۸۰۱۲۵۱۶۰۵۲۱۵۳۵۰۴۶۰۵۲۰۸۰۰۱۷۵۵۲۲۰۰
واشر تخت گالوانیزه---۱۰۱۵۲۰۳۵۵۰۵۰۸۰۹۲------------
واشر فنری گالوانیزه---۱۵۲۲۳۰۴۰۶۵۶۸۱۴۰۱۶۵------------
مهره آهنی شش گوش DIN934---۹۱۹۴۴۶۵۹۳۱۲۴۱۸۵---------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۶۰---------------------۳۶۱۸------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۵۰---------------------۳۴۲۹------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۴۰---------------------۳۲۴۹------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۳۰---------------------۳۰۶۰------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۲۰---------۹۱۸۱۳۲۳۱۷۷۳---۲۸۸۰------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۱۰---------۸۵۷۱۲۳۳۱۶۵۶---۲۷۰۰------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۱۰۰---------۷۹۲۱۱۴۳۱۵۳۰۱۹۶۲۲۵۱۱------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۹۰------۵۰۷۷۲۸۱۰۵۳۱۴۱۳۱۸۱۸۲۳۲۲------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۸۵------۴۸۵۶۹۵۱۰۰۸۱۳۵۰۱۷۴۶۲۲۲۳------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۸۰---۲۸۳۴۶۲۶۶۳۹۶۳۱۲۹۶۱۶۷۴۲۱۴۲------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۷۵---۲۶۹۴۴۰۶۳۰۹۱۸۱۲۳۳۱۵۹۳۲۰۴۳------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۷۰---۲۵۴۴۱۷۵۹۸۸۸۲۱۱۷۰۱۵۲۱۱۹۵۳------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۶۵---۲۴۰۳۹۵۵۶۶۸۳۷۱۱۰۷۱۴۴۹۱۸۶۳------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۶۰---۲۲۵۳۷۲۵۲۴۷۹۲۱۰۵۳۱۳۷۷۱۷۶۴------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۵۵---۲۱۱۳۴۳۵۰۱۷۴۷۹۹۰۱۳۰۵۱۶۷۴------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۵۰---۱۹۷۳۲۶۴۶۸۷۰۲۹۲۷۱۲۲۴۱۵۸۴------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۴۵---۱۸۳۳۰۴۴۳۷۶۵۷۸۷۳۱۱۵۲۱۴۸۵------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۴۰---۱۶۹۲۸۱۴۰۵۶۱۲۸۱۲۱۰۸۰۱۳۹۵------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۳۵---۱۵۴۲۵۹۳۷۲۵۶۷۷۵۲۱۰۰۸۱۳۰۵------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۳۰---۱۴۰۲۳۶۳۴۰۵۲۲۶۹۳۹۳۶۱۲۰۶------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۲۵---۱۲۶۲۱۴۳۰۷------------------------
پیچ شش گوش آهنی کلاس ۵.۶۲۰---۱۱۱۱۹۱۲۷۹------------------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۶۰---------------------۸۰۴۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۵۰---------------------۷۶۲۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۴۰---------------------۷۲۲۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۳۰---------------------۶۸۰۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۲۰---------۲۰۴۰۲۹۴۰۳۹۴۰---۶۴۰۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۱۰---------۱۹۰۴۲۷۴۰۳۶۸۰---۶۰۰۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۱۰۰---------۱۷۶۰۲۵۴۰۳۴۰۰۴۳۶۰۵۵۸۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۹۰------۱۱۲۶۱۷۷۶۲۳۴۰۳۱۴۰۴۰۴۰۵۱۶۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۸۵------۱۰۷۶۱۵۴۴۲۲۴۰۳۰۰۰۳۸۸۰۴۹۴۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۸۰---۶۲۸۱۰۲۶۱۴۷۲۲۱۴۰۲۸۸۰۳۷۲۰۴۷۶۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۷۵---۵۹۶۹۷۶۱۴۰۰۲۰۴۰۲۷۴۰۳۵۴۰۴۵۴۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۷۰---۵۶۴۹۲۶۱۳۲۸۱۹۵۸۲۶۰۰۳۳۸۰۴۳۴۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۶۵---۵۳۲۸۷۶۱۲۵۶۱۸۵۸۲۴۶۰۳۲۲۰۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۶۰---۵۰۰۸۲۶۱۱۶۴۱۷۵۸۲۳۴۰۳۰۶۰۳۹۲۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۵۵---۴۶۸۷۶۲۱۱۱۲۱۶۵۸۲۲۰۰۲۹۰۰۳۷۲۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۵۰---۴۳۶۷۲۴۱۰۴۰۱۵۵۸۲۰۶۰۲۷۲۰۳۵۲۰۴۳۸۰---------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۴۵---۴۰۶۶۷۴۹۷۰۱۴۵۸۱۹۴۰۲۵۶۰۳۳۰۰۴۱۲۰---------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۴۰---۳۷۴۶۲۴۸۹۸۱۳۵۸۱۸۰۴۲۴۰۰۳۱۰۰۳۸۶۰---------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۳۵---۳۴۲۵۷۴۸۲۶۱۲۵۸۱۶۷۰۲۲۴۰۲۹۰۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۳۰---۳۱۰۵۲۴۷۵۴۱۱۵۸۱۵۳۸۲۰۸۰۲۶۸۰------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۲۵---۲۷۸۴۷۴۶۸۲------------------------
پیچ خشکه تمام دنده گرید ۸.۸۲۰---۲۴۶۴۲۴۶۲۰------------------------

مشخصات فنی پیچ و مهره

قیمت پیچ و مهرهبرای افراد غیر‌متخصص ممکن است چنین به نظر برسد که اتصالات رزوه‌دار (شامل پیچ‌ها ومهره‌ها) ساده‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین اجزای سازه‌ها و ماشین‌آلات باشند. با نگاهی مهندسی و عمیق‌تر می‌توان دریافت که این قطعات به ظاهر ساده، گونه‌های بسیار متنوعی داشته و جزئیات طراحی آن‌ها دقت و ریزبینی خاصی را می‌طلبد.

پیچ و مهره و مشخصات آن