چوب

تعریف

چوبی که در ساختمان به مصرف می رسد ، به یکی از صورت های طبیعی یا ساختگی است. از جمله کاربردهای چوب طبیعی ساختن اسکلت ساختمان های چوبی ، ساخت در و پنجره ، دیوارپوش ، کف پوش ، سقف پوش ، بام پوش ، نرده ، شمع کوبی ، قالب بندی و ، داربست است . از چوب های مصنوعی ، مانند تخته لایه و نئوپان ، در تزیینات ، ساخت قفسه ، کمد و در استفاده می شود .

دسته بندی

– چوب به دو دستۀ چوب های طبیعی و تخته مرکب تقسیم می شود :
چوب های طبیعی ، از نظر گونه ، به دو دسته برگان (چوب سخت) و سوزنی برگان (چوب های نرم) تقسیم می شوند . این چوب ها به دو صورت چوب گرد و الواری ، که ابعاد آنها در استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۷ تعیین شده است ، بریده می شود .
– چوب های ساختگی ، یا تخته های مرکب ، در انواع تخته لایی ، تخته فیبر ، روکش و تخته خرده چوب (نئوپان) تولید و مصرف می شود .

استانداردها

ویژگی ها 

چوبی که در صنعت ساختمان به کار می رود باید ، از نظر بافت و ظاهر ، یکنواخت ، تمیز و بدون ترک و صمغ ، تابیدگی ، پیچیدگی و سایر معایب باشد . وجود گره ، بن شاخه ، پوسیدگی و خشک شدگی ، تجمع شیره ی گیاهی و صمغ بر روی سطوح نمایان چوب نشانه ی نا مرغوب بودن آن است . انواع معایب چوب و حدود قابل قبول آنها در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۵ ذکر شده است . ویژگی های چوب های ساختگی ، اعم از تخته فیبر ، در استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۹۱ ، و تخته خرده چوب (نئوپان) ، در استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۹۲ ، و تخته لایه ، در استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۹۲ ، ارائه شده است .

آزمایش های استاندارد

آزمایش های استاندارد چوب عبارت است از : اندازه گیری معایب چوب های بریده شده ، تعیین مقاومت طبیعی چوب در برابر فساد ، جذب آب ، تورم پذیری ، مقاومت خمشی ، کششی ، فشاری ، مدول الاستیسیته ، تعیین انبساط و انقباض .

استانداردهای مرجع

–    استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۷ : ” اصطلاحات و ابعاد چوب ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۷ : ” تعریف و طبقه بندی تخته فیبرها ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۶ : ” تعاریف و طبقه بندی تخته لایی ها ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۸ : ” ویژگی های درهای پیش ساخته چوبی داخلی ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۷ : ” تعیین مقاومت خمشی تخته فیبرها ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۴ : ” روکش های چوبی ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۵ : ” چوب (معایب قابل قبول در گرده بینه و درجه بندی آنها) ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۰۳ : ” تعاریف و اصطلاحات معایب چوب های اره شده سوزنی برگان ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۵ : ” اندازه گیری معایب چوب های بریده شده سوزنی برگان ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷ : ” اندازه گیری معایب چوب های بریده شده پهن برگان ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۴۰ : ” روش های نومنه برداری از چوب و ویژگی های عمومی آزمایشات فیزیک مکانیک چوب ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۵۲ : ” روش آزمون مقاومت طبیعی چوب به فسادپذیری ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۵۴ : ” تخته فیبرها ، تخته های سخت و نیمه سخت برای مصارف عمومی ، جذب آب و تورم ضخامت ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۰ : ” روش آزمون مقاومت تخته چند لایه در برابر آتش ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۱ : ” روش آزمون تعیین مقاومت تخته فیبر و تخته خرده چوب در برابر کشش موازی با سطح لایه ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۲ : ” روش تعیین مقاومت تخته خرده چوب در برابر کشش عمود بر سطح لایه ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۴ : ” روش تعیین مقاومت میخ دربرابر بار انفصالی در تخته خرده چوب و تخته فیبر ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۲۴ : ” روش تعیین مقاومت میخ دربرابر بار انفصالی در تخته خرده چوب و تخته فیبر ”
–    استاندارد شماره ۲۴۸۸ : ” روش تعیین جذب آب توسط  تخته خرده چوب”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۸۹ : ” روش تعیین واکشیدگی در تخته خرده چوب”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۹۱ : ” ویژگی های تخته فیبر ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۹۲ : ” ویژگی های تخته خرده چوب با وزن مخصوص متوسط ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰۸ : ” ویژگی های چوب ضربه ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۳۸ : ” چوب ، روش اندازه گیری از هم کشیدگی حجمی چوب ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹۶ : ” چوب – تعیین واکشیدگی حجمی چوب ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۱۰ : ” روش آزمون مقاومت به خمش تخته لایه ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۴۵ : ” آیین کار پنجره های ساده خانه های مسکونی ”
–    استاندارد شماره ۳۴۹۲ : ” ویژگی های تخته لایه ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۷۰۴ : ” روش آزمایش مقاومت برشی تخته خرده چوب”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۷۲۵ : ” طبقه بندی تخته خرده چوب ”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹ : چوب – تخته فیبرها – تعیین جذب آب
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۴ : چوب شناسی
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۶ : معایب چوب های بریده شده – اصطلاحات و تعاریف
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹۴ : چوب – روش تعیین واکشیدگی در جهت شعاعی و مماس
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۳۰۰ : اثز تغییر رطوبت در ورق های پیش ساخته چوبی
–    استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۰۸ : سقف های چوبی – ویژگی ها
–    استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۳ : مقاومت در برابر آتش ، قسمت های مختلف درهای چوبی – تعیین اثر بخشی درزگیری های آماس کننده
–    استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۱ : سازه های چوبی – اتصالات ساخته شده با قیود مکانیکی – اصول اولیه
–    استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۲ : سازه های چوبی – اتصالات ساخته شده با قیود مکانیکی – روش آزمون نیمه استاتیک با چرخه معکوس
–    استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۴ : چوب آلات ساختمانی – درجه بندی مقاومت چوب با استفاده از ماشین درجه بندی – اصول اولیه
–    استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۴۹ : سازه های چوبی – اتصالات انگشتی در چوب آلات ماسیو – الزامات تولید
–    استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۴۴ : چوب – اوراق فشرده چوبی – تخته خرده چوب – ویژگی ها

ایمنی ، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

چوب نباید در محیطی قرار گیرد که بپوسد .

سازگاری

چوب با دیگر مصالح سازگار است .
بسته بندی ، حمل و نقل و نگهداری
– چوب باید در انبار به صورتی نگهداری شود که ویژگی های آن تغییر نکند و از عوامل آسیب رسان دور باشد .
– انبار مواد چوبی باید از آتش محافظت شود و از مواد قابل اشتعال دور و مجهز به سیستم های اعلام و اطفای حریق باشد .
– چوب باید در برابر حشرات ، آتش و رطوبت محافظت شود .