انواع آیفون تصویری

امروزه آیفون های تصویری در مدلهای مختلف با امکانات متنوع به سادگی تصویر و صدای افراد بیرون منزل (پشت در) را به صاحب خانه ارائه میدهد و حتی قابلیتهای دیگری نظیر ضبط تصویر مراجعه کنندگان را برای صاحب این امکانات به ارمغان آورده است.

در یک تقسیم بندی کلی میتوانیم آیفون را به دو صورت تصویری و صوتی تقسیم کنیم؛ که میتوان نسل آیفون صوتی را تقریبا منسوخ دانست.

آیفون صوتی

آیفون صوتی یا درب بازکن صوتی، قدیمی ترین نوع از درب باز کن برقی می باشد. عملکرد آیفون صوتی محدود به ارتباط شنیداری بین داخل و خارج ساختمان بوده بدین ترتیب صاحب خانه صرفا با شنیدن صدای فرد پشت آیفون امکان شناسایی وی را دارد و از طریق شاسی که بر روی کنترل پنل آیفون صوتی وجود دارد می تواند از دور درب را باز کند.

آیفون صوتی از طریق ضربه الکتریکی که به زبانه قفل درب اعمال می کند امکان باز شدن درب را فراهم می سازد.

آیفون های صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در بازکن کاربرد دارد انواع این آیفون ساده و مجهز به ارتباط داخلی (اینترکام) است.

آیفون تصویری

سیستم های ارتباطی که به آنها آیفون تصویری گفته میشود، تکمیل کننده آیفون های صوتی نسل گذشته هستند. فرد مراجعه کنند به داخل ساختمان یا حتی شرکت و کارخانه ای برای برقراری و شروع ورود خود ناچار است که از این وسیله استفاده کند.

علاوه بر اینکه صدا را منتقل کند، تصویر را نیز با کیفیتی خوب به مانیتور داخل ساختمان منتقل کند. این آیفون های تصویری معمولا دارای امکانات جانبی مثل ضبط کردن صدا و تصویر نیز هستند که در صورت لزوم کاربر میتواند از آن استفاده کندآیفون های تصویری به دو صورت رنگی یا سیاه و سفید در بازار موجود است..

آیفونهای تصویری، علاوه بر انتقال صدا قابلیت انتقال تصویر به صورت سیاه ـ سفید یا رنگی نیز دارد. این آیفونها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است. مدلهای آیفون دیجیتال قابلیت ضبط تصویر دیجیتال روی حافظه را دارند.

 

نصب محافظ برای آیفون تصویریحتما بخوانید : مشاهده قیمت آنلاین انواع آیفون

 

مهمترین تفاوت های آیفون صوتی و آیفون تصویری

 • اولین تفاوت آیفون های صوتی و تصویری منبع اصلی تامین برق آنهاست. منبع برق برای آیفون های صوتی دستگاه ترانس و برای آیفون های تصویری برد تغذیه است. این برد تغذیه یک برد کوچک الکترونیکی بوده که درون مانیتور تعبیه شده است. اگر این برد الکترونیکی آسیب ببیند کار آیفون های تصویری مختل می شود. آیفون های تصویری مجهز به دستگاه ترانس نیز هستند اما این ترانس تنها تامین کننده برق چراغ های زیر جا اسمی و قفل باز کن است.
 • دومین تفاوت آیفون های صوتی و تصویری نحوه تولید هشدار زنگ آیفون است. در آیفون های صوتی هشدار زنگ در پنل تولید شده و سپس از طریق سیم به گوشی هدایت می شود اما در آیفون های تصویری پنل یک فرمان برای مانیتور فرستاده و سپس مانیتور صدای زنگ را تولید کرده و پخش میکند.

تفاوت آیفون تصویری و صوتی

 • در آیفون های صوتی هر سیم (به جز سیم منفی) به صورت مجزا عمل می کند و در صورت قطع شدن تنها عملکرد مربوط به همان سیم مختل می شود اما در آیفون های تصویری اگر یک سیم قطع شود بسیاری از عملکرد های آیفون از کار خواهد افتاد.
 • آیفون های تصویری برای کار کردن به برق ۲۲۰ ولت نیاز دارند در حالی که هیچکدام از انواع آیفون های صوتی به این میزان از ولتاژ نیازی ندارند.
 • اجزای آیفون صوتی شامل یک پنل، تعدادی گوشی در داخل واحدهای مجتمع، یک ترانس و یک قفل باز کن است. در آیفون های تصویری به جز این موارد قطعه دیگری به نام سوئیچر نیز به مدار اضاف می شود. آیفون های تصویری جدیدتر که به عنوان آیفون های کدینگ شناخته می شوند به جای سوئیچر دستگهاه دیکودر دارند.

اجزای آیفون تصویری

هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.

 • صفحه کلید (پنل) ورودی
 • کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویری
 • دوربین آیفون
 • دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن
 • گوشی و صفحه نمایش

صفحه کلید (پنل) ورودی

پنـل آیفـون تصویـری از قـاب و شسـتی زنـگ و جعبـه زیـر پنـل تشـکیل شـده اسـت.

نکات مهمیکه در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است:

 • مقاوم بودن در برابر نفوذ آب
 • مقاوم بودن در برابر گرد و غبار
 • مقاوم بودن در برابر نور خورشید
 • برای حفاظت و دوام بیشتر پنلها از قاب مخصوص استفاده میشود.

 

الف) محل نصب پنل آیفون تصویری

آیفـون تصویری در ورودی سـاختمان و به شـکلی نصب میشـود که ارتفاع لنز دوربین از سـطح تمام شـده زمین ۱۴۵ سـانتیمتر ارتفاع داشـته باشـد، این پنـل بـا درجـه حفاظـت ۱۴۵ IP بـه نحـوی بایـد نصـب شـود تـا در برابـر غبار و رطوبـت غیرقابـل نفوذ باشـد. پنل آیفـون باید بتوانـد در درجه حـرارت C °۱۰ – تـا C °۵۵ – مقاوم باشـد. بعضـی از پنل هـا مجهـز بـه سیسـتم اعلام ضـد سـرقت و آژیـر یـا شاسـی زنگ یـک واحد مسـکونی هسـتند.

ب) نکات اجرایی نصب قوطی آیفون تصویری

قوطـی آیفـون تصویـری را زمانـی بایـد نصـب کنیـد که دیـوار بیـرون منزل سـنگ و یا آجرنما نشـده اسـت به نحوی‌کـه لبـه خارجـی قـاب آیفـون بـا لبـه سـنگ یـا آجـر ممـاس بـود. در ضمـن داخـل و پشـت مهره های قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت کنیـد تـا دوغـاب سـنگ کاری یا سـیمان بندکشـی آنهـا را مسـدود نکند.

کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویری

کابل آیفون تصویری به عنوان رابط بین پنل ورودی، منبع تغذیه، گوشی و صفحه نمایش و قفل باز کن است. کابلهای آیفون تصویری از نوع فویلدار و در دو سطح مقطع ۰.۴ و ۰.۶ میلیمتر مربع عرضه میشوند.

کابل آیفون مانند تلفن در زوج سیمهای ۱۵ ،۱۰ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ زوج تولید و ارایه میشود. فویل مخصوص داخل کابل باعث جلوگیری از نویز و اختلال در صدا و تصویر آیفون میشود.

کابل آیفون تصویری

 

نکات اجرایی کابل کشی آیفون تصویری

برای انتخاب نوع کابل و تعداد زوج سیم برای آیفون به معلومات زیر نیاز است:

 • تعداد طبقات
 • مدل و نوع آیفون
 • روش لوله گذاری

بـا افزایـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـیم ها افزایـش می یابد. بهتر اسـت مسـیر آیفون هـر واحد معمـوال تـا جعبـه کششـی (اتصـال) اصلـی طبقه همکف مجـزا باشـد. اما میتـوان از جعبه تقسـیم اصلی تـا پنل جلوی در از یـک کابل مشـترک اسـتفاده کرد.

بـرای محاسـبه تعـداد سـیم آیفـون تصویـری از جعبه تقسـیم پارکینگ یـا همکف تا پنـل جلـوی در میتوان از رابطـه ۴+۴*n اسـتفاده کـرد. در ایـن رابطـه n تعـداد واحدها و عدد ۴ تعداد رشـته سـیم اسـت. مثلا در یک سـاختمان ۳ واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید۱۶=۳*۴+۴ رشـته سـیم بـه پنل برده میشـود. یک کابـل ۸ زوج بـرای ایـن کار کافـی اسـت (بـرای سیم کشـی پنـل تـا جعبه تقسـیم نیـازی به سیم کشـی با کابـل مجـزا نیسـت وچون مسـیر ثابت اسـت از یـک کابل میتـوان اسـتفاده کرد).

سیم کشی آیفون

بـرای ایجـاد مسـیر رزرو میتـوان از یـک کابل ۱۰ زوج نیز اسـتفاده کرد. دو رشـته سـیم نیز از پنل بـرای در باز کن (هم راسـتای لولای در) سـیم کشـی میشـود. سیم کشـی قفل برقی به تعداد سـیم بیشـتری نیاز دارد. اگـر تمایـل داشـته باشـید توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید ۴ رشـته سـیم تلفن از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم آیفـون طبقات سیم کشـی کنید.

 

سیم و کابلحتما بخوانید : مشاهده قیمت لحظه ای سیم و کابل

 

دوربین آیفون

وظیفـه دوربیـن تلویزیونـی آیفـون تصویـری انتقـال تصویـر از پشـت در بـه داخـل سـاختمان بـرای نمایـش در صفحـه در دو نـوع نمایشـگر آیفـون اسـت. ایـن دوربین هـا معمـوال (سـیاه و سـفید) و (رنگـی) موجـود هسـتند.

زاویه و قدرت دید دوربین آیفون

بـا لنـز یـا بـدون لنز ارائـه میشـوند. از طرفـی بعضـی از ایـن دوربینها دوربینهـای آیفـون تصویـری معمـوال از نـوع میکروفـن دار (بـا صـدا) یـا بـدون میکروفـن (بیصـدا) مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد. دوربینهـای اسـتفاده شـده در آیفـون تصویـری دارای دو زاویـه دیـد (معمـول) و (باز) هسـتند.

دوربین آیفون تصویری

در نمونه زاویـه دیـد معمولـی محـدوده دید دوربینـی ۷۷ درجـه و در نوع باز ایـن زاویـه برابـر بـا ۹۲ یـا ۱۳۵ درجـه بـوده و محدوده بیشـتری از فضـای جلـوی ورودی سـاختمان را نشـان میدهـد. ایـن دوربینها بایـد مجهـز به نـور مادون قرمز برای دید در شـب و سیسـتم تنظیم خـودکار نـور۱ باشـند بـه طوری کـه در نور تمـام مواقع شـب و روز بـا حداقـل شـدت از ۱ /۰ لوکـس ۲ یـک تصویر واضح و روشـن روی صفحـه نمایش دیده شـود

دستگاه تغذیه کنترل مرکزی و قفل بازکن

این قسمت شامل منبع تغذیه، قفل بازکن و ارتباط با در ورودی است. منبـع تغذیـه آیفـون تصویـری بـرای ایجـاد مـدار مکالمـه و زنـگ اخبـار بـا اسـتفاده از ترانسـفورماتور (مبـدل) کاهنـده و مـدار الکترونیکـی، ولتـاژ ۲۲۰ ولـت بـرق شـهر را بـه ۱۲ ولـت متنـاوب (در بازکن) و ۱۲ ولـت مسـتقیم (مکالمـه) تبدیـل می کنـد. البته صفحـه نمایـش تغذیـه جداگانه داشـته و مسـتقیم به بـرق شـهر متصـل میشـود.

قفل بازکن

قفل های دربازکن در مدل های مختلفی همچون قفل مقابل برقی (توکار)، قفل دربازکن و قفل کله گاوی وجود دارد که متناسب با نیاز مصرف کننده در درب شرکت ها، ادارات، منازل و طلا فروشی ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.

زنجیـردار، بـدون زنجیـر و یـا از نـوع مغـزی قفـل هسـتند. این قفل هـا باید بـه گونهای قفـل بازکنهـا معمـوال طراحـی و نصـب شـود کـه بـر اثر ضربـه به در باز نشـود

قفل-آیفون

گوشی و صفحه نمایش

گوشـی و صفحـه نمایش در داخل واحد و ارتفـاع ۱۴۵ سـانتیمتر از کف تمام شـده، نصـب میشـوند حداقـل صـدای زنـگ داخـل واحـد حـدود ۷۰ دسـی بـل و قابـل تنظیـم اسـت. بـرای نصـب صفحـه نمایـش و گوشـی ابتـدا پایه مخصـوص را در ارتفـاع مناسـب نصـب کـرده و سـپس پایـه و صفحـه نمایـش را روی آن نصـب و گوشـی را در محـل خـود قـرار دهیـد

گوشـی و صفحـه نمایـش در دو مـدل یکپارچـه شـامل معمـوال میکروفـون، بلندگـو و صفحـه نمایـش و یـا بـه صـورت جداگانـه سـاخته و ارائـه میشـود.
ابعـاد صفحه هـای نمایـش سـیاه ـ سـفید و رنگـی در اندازه هـای ۴.۵، ۴، ۳.۵ اینـچی تولیـد میشـود. دوربین های آیفون تصویری باید با فشـار شسـتی زنگ روشـن شـوند و همچنین قابلیت روشـن شـدن از داخل واحد مسـکونی داشـته باشـند.

آیفون تصویری

تعدای از انواع برندهای آیفون تصویری های موجود در بازار

با توجه نوسانات قیمت ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت مواد اولیه برای تولید محصولات، تغییر قیمت آیفون تصویری امری بدیهی به نظر می رسد. برای تکمیل پروژه ساختمانی درحال ساخت و یا تغییر آیفون صوتی به تصویری، نیاز به خرید این محصول دارید، اما اگر بخواهید این مورد را با کمترین هزینه ممکن انجام دهید، قطعا با محدودیت هایی مواجه خواهید بود.

در این بخش ارزان ترین آیفون های موجود در بازار را بررسی می کنیم تا بتوانید با کمترین هزینه، بیشترین بهره را از یک آیفون ببرید. در نظر داشته باشید که نمی توان آیفون های تصویری خارجی با قیمت های بالا را در این قسمت گنجاند و بنابراین همه آنها، تولیدات داخلی خواهند بود. همچنین به این نکته هم توجه کنید که قیمت ها حدودی هستند و تغییر آن ها در طی زمان، طبیعی خواهد بود.

آیفون تصویری سیماران

شرکت سیماران مجموعه از با کیفیت ترین آیفون های تصویری را ارائه می کند. در میان آن ها برای معرفی ارزان ترین آیفون سیماران می توان مدل ۴۳FL سیماران را در نظرگرفت. این آیفون صفحه نمایش رنگی ۴٫۳ اینچی دارد و بدون حافظه است. این آیفون می تواند در داخل یک واحد ارتباط صوتی برقرار کند، به این ترتیب که تنها با یک گوشی صوتی می توانید در دوقسمت از منزل با یکدیگر ارتباط برقرار کنید.

آیفون تصویری سوزوکی

شرکت سوزوکی هم آیفون هایی با قابلیت های کافی و کاربردی عرضه می کند. آیفون تصویری ۴۱۳ سوزوکی آیفون هم صفحه نمایش رنگی ۴٫۳ اینچی دارد و نبود حافظه برای ضبط تصویر. شما نمی توانید این آیفون را به دو پنل و یا دوربین مداربسته اضافی متصل کنید، اما امکان برقراری ارتباط با واحد نگهبانی را دارد. نصب ساده روکار و گارانتی سه ساله، از دیگر خصوصیاتی است که این آیفون را به محصولی محبوب تبدیل کرده است.

انواع آیفون تصویری ارزان قیمت

آیفون تصویری اف اف

این آیفون که پیشتر به خاطر تغییر و جا انداختن نام برند خود به جای «آیفون تصویری»، مشهور شده بود، با ارائه یک آیفون با صفحه نمایش۴٫۳ اینچی و صفحه کلید لمسی، یک محصول مقرون به صرفه هم معرفی کرده است. برای آیفون P43 اف اف هم مانند دو مورد قبل، حافظه ای برای ضبط تصویر تعریف نشده است. از خصوصیات متمایزکننده این آیفون نسبت به دیگر محصولات این که می توانید با استفاده از یک برد جانبی امکاناتی نظیر اتصال به ۴ دوربین مداربسته و یا اتصال به پنل دوم (برای ورودی دوم) را هم برای آیفون خود فراهم آورید.

آیفون تصویری کالیوز

این آیفون کالیوز یکی دیگر از آیفون های ۴٫۳ اینچی است که با صفحه نمایش LED و بدون حافظه ضبط تصویر ارائه شده است. آیفون ۴۳۱AZ که رابط کاربری بسیار ساده ای دارد، به صورت روکار نصب می شود و دارای سه سال گارانتی است. این آیفون برای محصولی که امکان برقراری ارتباط داخلی ندارد، کاملا مناسب به نظرمی رسد. فرم بدنه تقریبا مربعی این محصول، قرار گیری آن در هر مکان و استفاده ازآن را بسیار ساده کرده است.

آیفون تصویری تابا

در نهایت، مقام نخست در بین آیفون های تصویری مقرون به صرفه مربوط به شرکت تابا است. صفحه نمایش این آیفون ۲٫۴ اینچی است و به خاطر همین صفحه نمایش قیمت آن هم از همه آیفون ها پایین تر است. این اندازه برای یک آیفون تصویری، بزرگ نیست، اما می تواند کافی باشد. بدنه آیفون ۱۰۲۴ تابا بسیار ظریف و کشیده است و تقریبا شبیه به آیفون های صوتی به نظر می رسد، اما می توانید با آن تصویر مراجعه کننده رابه صورت رنگی با کنتراست بالا مشاهده کنید، میزان صدای آیفون را کنترل کنید و دربرا باز کنید.

تعدادی دیگر از برندهای آیفون های تصویری

آیفون تصویری آلدو

محصولات آلدو تولید کشورمان ایران دارای تنوع زیادی در آیفون تصویری است. که تمامی محصولات آلدو دارای ۳۶ ماه گارانتی می باشد.

آیفون تصویری الکتروپیک

شرکت الکتروپیک تولید کننده آیفون های تصویری در ایران که کار خود را با تولید آیفون صوتی برند کلون شروع کرده است.تمامی محصولات الکتروپیک دارای ۳ سال گارانتی است.

آیفون تصویری کماکس

آیفون های تصویری کماکس ساخت کشور کره جنوبی دارای ۳۶ ماه گارانتی در ایران می باشد.

آیفون تصویری کامکث

کیفیت و قیمت مناسب آیفون تصویری کامکث یک محصول مشترک از ایران و هنک گنگ می باشدو طراحی گوشی آن ثبت شده در ایران می باشد.دلیل محبوبیت و موفقیت این برند مشترک را می توان ،قیمت مناسب و طراحی زیباشیک و جدید دانست.

آیفون تصویری کامکث

انواع آیفون تصویری تکنما

ازسال ۱۳۸۵محصولات آیفون تصویری تکنما باقیمت مناسب روانه بازار ایران و وارد رقابت با تولیدات داخلی و وارداتی گشت. آیفون تصویری تکنما از همان اول حضور خود در بازار با تکیه بر داشتن امکانات و قابلیت های بیشتر در مدل های آیفون تصویری خود نسبت به رقبا بوده است و تا کنون در این عرصه موفق عمل کرده است.

آیفون تصویری سیماران

در تمامی گوشی های این شرکت تفاوت در شکل ظاهری و امکانات متفاوت وجود دارد و از تولید دو محصول یکسان جلوگیری شده است . از آیفون تصویری با نمایشگر ۳.۵ اینچ تا ۷ اینچ با هندست و بدون هند ست موجود می باشد . از نظر گارانتی محصولات : کلیه تولیدات آیفون تصویری سیماران دارای ۳۶ ماه گارانتی شرکت می باشد.

انواع سیم کشی آیفون تصویری

با توجه به انواع سیم کشی های متفاوتی که در ساختمان ها موجود است و بعضا بر اساس معیارهایی مانند کم کردن هزینه سیم کشی و … در ادامه به روشهای سیم کشی آیفون تصویری که معمولا همین روش ها مورد استفاده قرار میگیرند.

(به جز موارد خاص که بعضا از مشترک گرفتن دو واحد و … با توجه به محدودیت داشتن سیم و…) خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است این مطلب به طرزی بیان گردید

ه که همه بتوانند از این آموزش استفاده نمایند و برای سیم کشی آیفون تصویری مطمئنا تخصص بالاتری نسبت به این مقاله مورد نیاز است که در بخشهای دیگر به آن پرداخته ایم.

۱. سیم کشی خط به خط آیفون تصویری

سیم کشی خط به خط

سیم کشی خط به خط: این نوع سیم کشی که سیم کشی ردیف مشترک هم نامیده میشود بیشترین نوع کاربرد را در ساختمانها با توجه به سیم کشی های موجود از قبل را دارند داراست.

در این نوع سیم کشی یک  رشته کابل (۴ رشته + تعداد واحد روی هم) به عنوان مثال در نمونه عکس موجود (۴ رشته مشترک + ۴ رشته سیم زنگ) یک کابل ۴ زوج حداقل باید در نظر گرفته شود.

ولی با توجه به اینکه امکان قطع شدن سیم ها به علت پوسیدگی و یا قطع شدن در اثر فشار به مرور و … بهتر این است که یک کابل ۵ زوج یا بالاتر در صورت امکان در نظر گرفته شود که در صورت قطع شدن سیم ها بتوان سیم جایگزین نمود. در تصویر زیر میتوانید به صورت کامل و واضح این نوع سیم کشی را ملاحظه فرمایید.

همانطور که در تصویر مشاهده میفرمایید در این نوع سیم کشی یک رشته کابل به عنوان مشترک در هر ردیف ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است و به جعبه تقسیم ساختمان فرستاده میشود و از آنجا به کمک سوئیچر به پنل دم درب ارسال میشود.

این نوع سیم کشی به لحاظ مصرف سیم روش مقرون به صرفه ای میباشد و مناسب اکثر برندهای آیفون تصویری مانند کوماکس،سیماران،سوزوکی، تابا و … میباشد.

۲. سیم کشی آیفون تصویری هر واحد یک کابل

سیم کشی هر واحد

سیم کشی هر واحد یک کابل: این نوع سیم کشی با توجه به اینکه کیفیت بالاتری نسبت سایر روشهای سیم کشی در اختیار کاربر قرار میدهد مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است.

امروزه بیشتر ساختمانهای نوساز از این نوع سیم کشی برای آیفونهای تصویری استفاده میکنند ولی این نوع سیم کشی دارای ایراداتی مانند هزینه بالای سیم کشی با توجه به تعداد کابل بالای استفاده و همچنین حجم بالای سیم در جعبه تقسیم میباشد.

برای این نوع سیم کشی یک کابل دو یا سه زوج برای هر واحد مورد نیاز است. با توجه به احتمال قطع شدن سیم ها به مرور زمان کابل سه زوج مناسبتر میباشد.

در تصویر زیر میتوانید به صورت کامل و واضح این نوع سیم کشی را ملاحظه فرمایید.

همانطور که مشاهده میفرمایید از هر واحد یک کابل تا جعبه تقسیم ارسال گردیده و از از آنجا یک کابل مشترک به کمک سوئیچر به پنل ارسال گردیده است.

این نوع سیم کشی به جز سیم کشی تک نما مناسب همه برندهای آیفون تصویری با توجه به تعداد رشته سیم مورد نیاز آنها میباشد.

۳. سیم کشی موازی آیفون تصویری

سیم کشی موازی

سیم کشی موازی: در این نوع سیم کشی که سیم کشی پارالل هم نامیده میشود به علت اینکه هزینه مصرف سیم بسیار پایین میباشد مورد استقبال زیادی واقع شده است.

به گونه ای که شرکت تک نما مدعی است با این نوع سیم کشی تا ۸۰% هزینه سیم کشی را کاهش میدهد.

در این نوع سیم کشی یک کابل با تعداد رشته بالا به عنوان مشترک در نظر گرفته میشود و از هر واحد به واحد دیگر تقسیم میشود.

در تصویر زیر میتوانید به صورت کامل و واضح این نوع سیم کشی را ملاحظه فرمایید.

همنطور که مشاهده میفرمایید یک رشته کابل در واحد ها چرخیده است و در انتها به جعبه تقسم ارسالا شده و در آنجا به کمک سوئیچر به پنل ارسال گردیده است.

این روش بسیار مناسب آیفن تصویری تک نما میباشد.