آب

آب را نه تنها می توان از مصالح ساختمانی مهم به شمار آورد ، بلکه نقش آن در کارهای مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا:

الف: آب در ساختن بتن، ملات ها، شفته و نظایر آن مصرف می شود و کمی و زیادی و کیفیت آن در مقاومت ملاتها و بتن اثر می گذارد.

ب: آب برای عمل آوردن و مراقبت از بتن، ملاتهای آبی و شفته، ضروری است. پ: ناخالصیهای موجود در آب اختلاط ملات ها و بتن ، نه تنها ممکن است بر زمان گیرش، تاب و ثبات حجم اثر بگذارد ، بلکه می تواند سبب شوره زدگی یا خوردگی آرماتورها و سایر اقلام فلزی مدفون در کار شوند.

ت: در شستشوی مصالح و جداسازی آنها از ناخالصیها از آب بهره گیری می شود.

ث: از بخار آب در تولید برخی مصالح، عمل آوردن بتن و گرم کردن پاره ای مواد و مصالح و حفاظت کارها از سرما، استفاده می شود. ج: قسمت عمده سازه های آبی در معرض آب قرار می گیرند و در بیشتر موارد مواد مضر موجود در آب دریا و آبهای زیرزمینی ، سبب بروز اشکالاتی مان ند حمله سولفات ها و کلرورها، خوردگی فلزات و مانند اینها می شود.

چ: کمی و زیادی رطوبت و تر و خشک شدن متوالی، می تواند باعث انهدام و تخریب کارها شود.

ح: برخی از اعضای ساختمانها ممکن است در اثر رطوبت دچار صدمه و حتی خرابی شوند، آسیب تزئینات ساختمانی یا پیچیدگی کارهای چوبی، شوره زدگی نمای ساختمانها و خوردگی فلزات از جمله این مواردند. آب را می توان از منابعی مانند اقیانوسها، دریاها، رودخانه ها، چشمه ها، قناتها و چاهها تأمین نمود . در مواردی که منابع آب در یک منطقه محدود و بهای تمام شده آن گران باشد ، ممکن است با اتخاذ تدابیری مانند استفاده مجدد از آب های مصرف شده، بازیافت 1 پسابها و فاضلاب های تصفیه شده نیز تمام یا قسمتی از آب مورد نیاز کارگاههای ساختمانی را فراهم نمود.

بدیهی است در این صورت و درحالی که از آب دریا و اصولاً هر نوع آب مشکوک دیگر استفاده می شود، شرایط مندرج در مشخصات برای هر نوع کاربرد باید رعایت گردد. آب مصرفی در هر پروژه باید تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان آور روغن ها، اسیدها، قلیاییها، نمکها، مواد قندی، مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن است به کارهای ساختمانی به ویژ ه بتن، ملاتها، آرماتورها و سایر اقلام مدفون در کار آسیب برسانند .

عموماً آب آشامیدنی زلال، بی بو، بی رنگ، بدون طعم را می توان در ساخت بتن و ملات ها در مناطقی که خطر خوردگی وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار داد. مصرف آبی که دارای خزه است ، برای ساختن بتن و ملات ها مناسب نیست . آب گل آلود را باید قبل از مصرف از میان حوضچه های ته نشین گذراند و یا با روشهای دیگر تصفیه کرد تا مقدار لای و رس آن کاهش یابد . املاح یا سایر مواد زیان آوری که در سنگدانه ها، سیمان یا مواد افزودنی وجود دارند ، باید با مقادیر موجود در آب اختلاط جمع شوند . مقادیر کل مواد زیان آور برای بتن یا فولاد باید مبنای ارزیابی و پذیرش قرار گیرند