محمد قلی پور متولد ۱۳۴۶/۰۱/۱۱ می باشد .

  • عضو کمیته توافقات و معاملات سازمان نظام مهندسی

  • عضو کمیته شیوه نامه جامع مسابقات حرفه ای سازمان نظام مهندسی

  • عضو کمیسیون بانک بیمه تضمین کیفیت ، بازرسی فنی ، مالیات سازمان نظام مهندسی

  • نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان

  • رئیس گروه تخصصی معماری نظام مهندسی

  • نایب رئیس کمیته فنی دبیرخانه تدوین استاندارد علم و تقلید حیاتی

محمد قلی پور

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی علم و صنعت ایران

اهم سوابق علمی:

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بجنورد

مدرس دانشگاه دولتی بجنورد

مدرس آموزشکده انقلاب اسلامی واحد خواهران

ثبت استاندارد ISIRI/TC266 علم تقلید حیانی ( مدلسازی و الگوبرداری از طبیعت )

کتاب مبلمان شهری ( شهرداری بجنورد )

چاپ مقاله آپارتمان نشینی ( فرهنگی اجتماعی )

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.