مهندس غلامرضا آزاد منجیری

غلامرضا آزاد منجیری

کد انتخاباتی : ۲۰۰۵

مشاور و مدیر پروژه ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی تهران

کارشناسی ارشد رشته شهرسازی از دانشگاه تهران

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

توضیحاتی درج نشده است.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لیست های انتخابات نظام مهندسی

شرح کامل برنامه های کاندیدا

حمایت از نظام ارجاع نظارت و رفع اشکالات آن و شفاف سازی آن

اصلاح تعرفه حق الزحمه نظارت برای سال دوم به بعد و اصلاح فرآیند دریافت حق الزحمه های طراحی و اجرا طبق تعرفه و جلوگیری از امضا فروشی که بدلیل ظرفیت بسیار زیاد پروانه ها نسبت به متوسط متراژ پروانه های صادر شده توسط شهرداری ، موجب کاهش کیفیت طراحی ها و صوری کاری در اجرا شده است .

حمایت همه جانبه سازمان ااعضای خود و افزایش خدمات رفاهی و حمایتی

کاهش نظام بروکراتیک سازمان و روان سازی امور و کاهش هزینه های سازمان

تعریف صلاحیت های جدید و ایجاد بازار کار جدید و در اولویت ایجاد صلاحیت تعمیر و نگهداری ساختمان و آغاز آن از مجتمع های تجاری و اداری موجود

 

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته شهرسازی از دانشگاه تهران

سوابق شغلی و حرفه ای :

مدیر کل دفتر فنی وامورپیمانها سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور٨٠ -٨۵

مشاور معاون وزیرورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ٨۵-٨٧

دبیرکمیته راهبری تدوین ضوابط ومعیارهای طراحی پایانه های مسافری کشور ٨٢-٨٣

کارشناس منتخب مجمع عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ٨۶-٨٧

مشاورکمیته فنی شهرک حمل ونقل جاده ای تهران ٨۵-٩۴

مشاور و مدیرپروژه ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی تهران ١٣٩۵ تاکنون.

عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی شرکت جهش ساز ٨٩ – ٩١ 

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور یولسازه ٩١-٩۴