سید علی صدر واقفی ؛ کد انتخاباتی 4016

سید علی صدر واقفی

سید علی صدر واقفی

کد انتخاباتی : ۴۰۱۶

مدیر عامل

دکترای مهندسی مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

-ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع
-اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
-اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرى ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮدارى و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻇﺮان
-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺮﯾﺎن ذى ﺻﻼح در راس ﻫﺮم ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ
-اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎرى در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاى اﻋﻀﺎى ﺳﺎزﻣﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لیست های انتخابات نظام مهندسی

دکتر سید علی صدر واقفی در مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر علی صدر واقفی در مرکز همایش ها

تقویم کاندیدا

 • تاکنون برنامه ای برای این کاندید ثبت نشده است

 • ۱۲ مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبهجمعه
۶/۱۰۶/۱۱۶/۱۲۶/۱۳۶/۱۴۶/۱۵۶/۱۶
۶/۱۷۶/۱۸۶/۱۹۶/۲۰۶/۲۱۶/۲۲۶/۲۳
۶/۲۴۶/۲۵۶/۲۶۶/۲۷۶/۲۸۶/۲۹۶/۳۰
۶/۳۱۷/۰۱۷/۰۲۷/۰۳۷/۰۴۷/۰۵۷/۰۶
۷/۰۷۷/۰۸۷/۰۹۷/۱۰۷/۱۱۷/۱۲۷/۱۳
۷/۱۴۷/۱۵۷/۱۶۷/۱۷۷/۱۸۷/۱۹۷/۲۰

شرح کامل برنامه های کاندیدا

تسریع در جهت بکارگیری سامانه جامع مرکز تماس هوشمند با هدف ارتقای کیفیت تکریم ارباب رجوع
ایجاد شبکه هماهنگ بین ناظران یک پروژه به منظور افزایش کیفیت ساخت و ساز
ایجاد راهکاری جهت تعامل بین شهرداری و نظام مهندسی با هدف تسهیل و تسریع در صدور پروانه و ارائه گزارش ناظران
استفاده از مجری ذیصلاح در راس هرم سازندگی با در نظر گرفتن تخصص های مورد نیاز در هر چهاررشته
ایجاد ساز و کاری در جهت استفاده از تکنولوژی جدید با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها
ایجاد ارتباط مناسب بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و سازمان نظام مهندسی به منظور کارآفرینی
توزیع کار عادلانه برای اعضای سازمان در رشته های مختلف

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تبریز
دکتری مهندسی مکانیک حرارت و سیالان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دارای مدرک زبان MCHE و گواهی زبان از Azad University in Oxford

سوابق اجرایی :

۱ـ طراحی و اجرای تاسیسات پروژه مسکونی عمارت گلستان واقع در نیاوران به وسعت ۱۵۰۰۰ متر مربع شامل ۲ چیلر ۱۴۰ تن تراکمی، سه دیگ ۱۴ پره، ۱۵ عدد سونای خشک و بخار، استخر، جکوزی و چندین آب نما.
۲-طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه تفریحی مسکونی باغ خورشید واقع در نوشهر، به زیر بنای ۱۵۰۰۰ متر مربع شامل ۷۹ واحد مسکونی در سه بلوک هفت طبقه مجزا، سالن ورزشی جداگانه شامل استخر، سونا، جکوزی.
۳-اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه مجتمع تجاری پارس واوان به وسعت تقریبی۱۲۰۰۰ مترمربع شامل چندین رستوران در طبقات مختلف.
۴-طراحی و اجرای ویلای مسکونی لواسان، باغ گل، بر طبق آخرین استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از سیستم های خورشیدی برای گرمایش آب استخر، آب مصرفی و سیستم مدیریت انرژی در ساختمان.
۵-طراحی و نظارت سیستم تاسیسات اردوگاه متقین پاکدشت به زیر بنای تقریبی ۳۰۰۰۰ مترمربع شامل چندین خوابگاه، ساختمان اداری، مجموعه ورزشی، استخر، سونا و جکوزی، آمفی تأتر، رستوران و …
و پروژه های متعدد دیگر…

سوابق مدیریتی :

۱-ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﺷﻬﺮرى، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﻰ
۲-ﻣﺪﯾﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﺻﺪرﭘﺎرس
۳-ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﺷﻬﺮرى
۴-ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژى ﺳﺒﺰ ﺻﺪر
۵-ﻣﺸﺎور، ﻃﺮاح، ﻣﺠﺮى و ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
۶-ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
۷-ﺑﺎزرس ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

سوابق علمی :

۱-ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺷﻬﺮرى از ﺳﺎل ۱۳۸۱ﺗﺎ ﮐﻨﻮن، ﻣﺪرس دروس ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰى و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﯿﺪى در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺒﺮﯾﺪ و ﺳﺮدﺳﺎزى در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا
۲-ﻣﺪرس ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در دوره ﻫﺎى ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ، ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
۳- ﻋﻀﻮﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪDesign and Natureﮐﺮواﺳﻰ در ﺳﺎل ۲۰۱۴
۴-دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﻰ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺳﺎل۱۳۸۴
۵-دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮى در ﺳﺎل ۶۹۳۱ و۱۳۹۷
۶-ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻰ )ﺑﺨﺶ اﻧﺮژى و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ( در ﺳﺎل۱۳۹۶)

سوابق فناوری های نوین :

۱-مجری تاسیسات ویلای شخصی واقع در لواسان بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین ساختمان از جمله عایق حرارتی پوسته خارجی با استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش آب استخر استفاده از آبگرمکن خورشیدی برای آب بهداشتی
۲-مجری تاسیسات ساختمان مسکونی دروس با استفاده از سیستم های هوشمند مدیریت انرژی برای سرمایش و گرمایش و برق مصرفی

۱۳۹۷/۶/۵ ۱۱:۲۷:۲۸

۱۲ Comments

 1. علی قربانی مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۸ ق٫ظ - پاسخ دادن

  سلام من از آقای دکتر علی واقفی تشکر میکنم که مسئولانه اومدند و در این برهه حساس وارد عرصه شدند.
  فکر میکنم که دیگه وقتشه مدیریت به دست افراد باهوش ، دانا ، عالم ، کارآمد ، متخصص و مجرب نظیر آقای دکتر واقفی بیفته
  تا کم کم مدیریت مدرن و نوین رو وارد سیستم مهندسی کشور کنند.

 2. احمد مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۹ ق٫ظ - پاسخ دادن

  با حضور جناب دکتر ، سیاست های نظام مهندسی به سمت کارآمدی بیشتر و شایسته سلاری حرکت خواهد کرد.به امید موفقیت

 3. محمد اردستانی مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۱ ق٫ظ - پاسخ دادن

  حضور افرادی چون شما با سابقه کار علمی و تحقیقاتی، باعث پیشرفت صنعت ساختمان سازی و نظام مهندسی خواهد شد.

 4. محمد شیرگیر مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۵ ق٫ظ - پاسخ دادن

  خوشحالم که ایشون رو در صحنه رقابت میبینم .
  و حس مسئولیت پذیری ایشون رو تحسین میکنم.
  سطح سواد و تجربیات و سوابق مدیریتی ایشون در نظام مهندسی ، دانشگاه ها و در بین انبوه سازان کشور زبانزد خاص و عام بوده و هست.

  انشالله که در این رقابت هم موفق خواهند شد و خلاقیت های مدیریتی خودشون رو بار دیگر به اثبات میرسونن .

 5. هانی صبوری مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۱ ق٫ظ - پاسخ دادن

  با سلام و ارادت خدمت آقای دکتر واقفی. امیدوارم با انتخاب جنابعالی ، دیگران نیز از خدمات شما بهره مند شوند.

 6. کوروش مشیریها مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۱ ق٫ظ - پاسخ دادن

  قطعا با حضور افراد لایق و با تدبیری نظیر دکتر صدر واقفی آینده ی روشنی در انتظار نظام مهندسی کشور خواهد بود.

 7. اکبر دولابی مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۶ ق٫ظ - پاسخ دادن

  سوابق مدیریتی دکتر صدر در شرکت صدر پارس ، انرژی سبز و … مشهوده.
  بنظرم نظام مهندسی نیاز به مدیران پاکدست و خیرخواهی نظیر ایشون داره که ارتباطی بین صنعت و دانشگاه باشن.
  بنده خودم از نزدیک شاهد بودم ایشون تمام عایدی خودشون از نظام مهندسی رو مستقیما به حساب زلزله زدگان و کودکان سرطانی میریختن
  و صرفا بخاطر حس تعهد و مسئولیت در نظام مهندسی مشغول بودند و هستند .

  فکر میکنم امروزه ما به مدیران چشم و دل سیر که بتونند با فساد در نظام مهندسی مبارزه کنند کاملا نیاز داریم.

 8. سجاد حبیبی مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

  امیدوارم با حضور افراد متخصص و علم محور چون شما مدیریت شهری کشور روز به روز به شایسته سالاری و تخصص نزدیک و نزدیک تر شود.

 9. محمد اردشیری مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۳ ب٫ظ - پاسخ دادن

  امیدوارم با انتخاب شما، برنامه های شما عملی شود و نظام مهندسی گام بلندی به سمت پیشرفت به نفع مردم بردارد.

 10. محمد مهر ۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۳۶ ب٫ظ - پاسخ دادن

  با شناختی که از ایشان دارم بسیار انسان شایسته و با اخلاق می باشند بنده از شما حمایت می کنم

 11. حامد منصوری مهر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۱:۲۲ ب٫ظ - پاسخ دادن

  اقای دکتر صدر به امید موفقیت روز افزون در این مقطع حساس

 12. ظروفی -نوید مهر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۴:۴۱ ب٫ظ - پاسخ دادن

  با یاری خداوند سبحان شما شایسته ایجاد جایگاه واقعی انرژی های پاک در نظام مهندسی ساختمان هستید . خدا را شکر شما توانایی این مسئولیت را دارید…

ثبت ديدگاه