رامین زیارتی متولد سال ۱۳۴۷ در تهران می باشد .

  • دارای مدرک نظارت استاندارد ساختمان

  • دارای پروانه صلاحیت پایه ۱ طراحی نظارت و اجرا

  • رییس اداره طراحی و نظارت

  • سابقه مسئولیت آزمایشگاهها و کارگاههای عمران

  • عضو هیات مدیره مسکن دانشگاه

  • ۱۵ سال حق التدریس دانشگاه در رشته عمران

  • استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ۲۷ سال

رامین زیارتی

سوابق تحصیلی :

کاردانی کارهای عمومی ساختمان از دانشگاه شاهرود

کارشناسی عمران-عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.