حمیدرضا شادیفر متولد ۱۳۴۳ می باشد .

  • دو دوره عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان با سمت های رئیس و نایب رئیس اول و دوم و عضو اصلی

  • عضو گروه تخصصی معماری طی دوره حض.ر در هیئت مدیره

  • تشکیل نمایندگی نظام مهندسی بجنورد در سال ۱۳۷۸ رئیس نمایندگی اول هیئت مدیره و نایب رئیس نمایندگی در دوره دوم

  • تدریس در دانشگاه آزاد بجنورد تا سال ۱۳۸۸

حمیدرضا شادیفر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد پیوسته از دانشکده هنر زیبا از دانشگاه تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.