مهندس محمد حسن پور متولد ۱۳۴۹/۱۲/۲۵می باشد.

  • بازنشسته آموزش و پروش و فعالیت در رشته امور مالی و اداری و دفتری و همکاری در گروه ساختمان

  • بازرس سازمان نظام مهندسی به مدت چهار سال

حبیب اله خلیلی مقدم

سوابق تحصیلی :

کارشناسی

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.