الهه رادمهر متولد ۱۳۳۴ در تهران می باشد 

 • عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 • مدیر امور فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال ۸۴ لغایت شهریور

 • نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در کمیسیون حل اختلاف دارایی استان تهران از سال ۸۲ تاکنون

الهه رادمهر

سوابق حرفه‌ای 

 1. عضو هیات مدیره دوره چهارم، ششم و هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 2. عضو شورای مرکزی (نظام مهندسی ساختمان کشور)
 3. عضو هیات رئیسه و دبیر در سال اول دوره چهارم و سال سوم دوره ششم و نائب رئیس اول سال دوم دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 4. عضو و دبیر هیات رئیسه گروه تخصصی معماری در دوره سوم، چهارم و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 5. عضو هیات رئیسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی (نظام مهندسی ساختمان کشور)
 6. دبیر و مشاور شورای اتظامی در دوره سوم و پنجم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 7. مشاور امور بانوان در دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 8. عضو کمیسیون مشورتی بانوان شورای مرکزی (نظام مهندسی ساختمان کشور)
 9. مدیر گروه منطقه البرز جنوبی بانوان شورای مرکزی (نظام مهندسی ساختمان کشور)
 10. عضو و هیات علمی آزمون معماری کارشناسان رسمی در دوره پنجم شورای مرکزی (نظام مهندسی ساختمان کشور)
 11. دبیر کمیسیون بانک بیمه بازرسی و مالیات سازمان نظام مهندسی کشور در دوره ششم و هفتم شورای مرکزی (نظام مهندسی ساختمان کشور)
 12. دبیر شورای مالیاتی در دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 13. دبیر کمیسیون کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( ماده ۲۷ قانون) دوره هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 14. عضو هیات تحریریه نشریه پیام در دوره چهارم و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 15. عضو کمیته تخصصی نما در شهرداری تهران
 16. عضو کمیته تخصصی نما در اداره کل راه و شهرسازی
 17. نماینده شورای انتظامی در شورای امن شهرداری تهران در دوره سوم و چهارم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 18. نماینده هیات مدیره در امور مهندسان ناظر شهرداری تهران در دوره سوم
 19. عضو کمیسیون حقوقی در دوره چهارم و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 20. نماینده کمیسیون حل اختلاف مالیاتی در دوره سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 21. عضو کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در دوره چهارم و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 22. عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست در دوره هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.