• عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و دارای پروانه پایه یک از وزارت راه و شهرسازی

  • مشاور شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون معماری و شهرسازی

  • مشاور اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران در امور تشکلها و انجمن های مهندسی و کارفرمایان

  • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آتی شار

  • عضو حقوقی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

  • عضو حقوقی انجمن صنفی طراح و ناظر استان تهران

  • ناظر شورای شهر تهران در کمیته نما و طراحی شهری مناطق ۳ و ۶ تهران

اباصلت اصغری

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی عمران – عمران
  • کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.