این بخش شامل کلیه چک لیست ها و فرمت های مورد نیاز بازرسی جوش میباشد ودر این بخش بازرسان جوش میتوانند فرمتهای گزارش روزانه و انواع متد های بازرسی جوش را دریافت و از آن بهره ببرند. این بخش شامل چک لیستهای ذیل می باشد.

1 – فرم گزارش نویسی تست التراسونیک
2 – دستور العمل جوشکاری
3 – فرم گزارش نویسی تست التراسونیک
4 – فرم گزارش نویسی تست ذرات مغناطیسی
5 – فرم گزارش نویسی تست رادیو گرافی
6 – فرم گزارش نویسی تست پیچ و مهره
7 – فرم گزارش نویسی تست مایعات نافذ
8 – فرم گزارش نویسی بازرسی چشمی
9 – Magnetic Particle Examination Report
10 – Liquid Penetrant Examination Report
11 – Radiography Inspection Report
12 – Ultrasonic Examination Report
13 – PIPE INTERMEDIATE PAINTING
14 – WRAPPING HOLIDAY TEST
15 – PT REQUEST&RESULT
16 – REINFORCED PAD TEST
17 – WELDER QUALIFICATOIN TEST
18 – WELDER’S PERFORMANCE QUALIFICATION ( WPQ )