این بخش شامل کلیه چک لیست ها و فرمت های مورد نیاز بازرسی جوش میباشد ودر این بخش بازرسان جوش میتوانند فرمتهای گزارش روزانه و انواع متد های بازرسی جوش را دریافت و از آن بهره ببرند. این بخش شامل چک لیستهای ذیل می باشد.

۱ – فرم گزارش نویسی تست التراسونیک
۲ – دستور العمل جوشکاری
۳ – فرم گزارش نویسی تست التراسونیک
۴ – فرم گزارش نویسی تست ذرات مغناطیسی
۵ – فرم گزارش نویسی تست رادیو گرافی
۶ – فرم گزارش نویسی تست پیچ و مهره
۷ – فرم گزارش نویسی تست مایعات نافذ
۸ – فرم گزارش نویسی بازرسی چشمی
۹ – Magnetic Particle Examination Report
۱۰ – Liquid Penetrant Examination Report
۱۱ – Radiography Inspection Report
۱۲ – Ultrasonic Examination Report
۱۳ – PIPE INTERMEDIATE PAINTING
۱۴ – WRAPPING HOLIDAY TEST
۱۵ – PT REQUEST&RESULT
۱۶ – REINFORCED PAD TEST
۱۷ – WELDER QUALIFICATOIN TEST
۱۸ – WELDER’S PERFORMANCE QUALIFICATION ( WPQ )