چند نکته عمرانی

-دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم تا پی ادامه داشته باشند.
-ساخت شالوده شیبدار به هیچ وجه مجاز نیست.
-عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰ سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.
-درصد افت وزنی آجر نباید بیش از ۳٪ باشد.
-قطر اسمی میلگرد، معادل قطر دایره هم مساحت با سطح میلگرد بر حسب میلیمتر است.
-صاحب کار نمی تواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشد.
-حداقل مقاومت سنگها برای کارهای بنایی باربر باید ۱۵ مگاپاسکال باشد.
-در دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس بنایی با سنگ مجاز نیست.
-ضریب نرم شدن سنگ در آب، در مورد سنگهای باربر و نما باید حداقل ۷۰ درصد باشد .
-بتن سبک عبارت است از بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از وزن مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته ساخته می شود.
-بتن سبک در سه نوع طبقه بندی می شود :
   بتن سبک سازه ای
   بتن سبک غیر سازه ای
   بتن سبک متوسط
-اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام میگردد.

چند نکته عمرانی
-حد فاصل بین کف پنجره تا کف اتاق را دست انداز پنجره گویند .
-از ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد.
حداقل ارتفاع سرگیر در پله ۲ متر می باشد.
-عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیت ها) در زمان ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.
-زمانی که خاک زمین بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم برسانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.
-عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند .
-در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب ۳۰ تا ۳۷ درصد می باشد.
-از هر رده بتن در هر روز کار، حداقل برداشت یک نمونه الزامیست.
-طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر.
-هرچه ضریب رفتار یک ساختمان بیشتر باشد آن ساختمان قابلیت جذب انرژی بیشتری را دارد.
-به نقشه‌هایی که ویژگی‌های معماری ساختمان از جمله نحوه ی استقرار کیفیت و روابط فضاها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می‌دهد اصطلاحأ نقشه‌های فاز یک معماری می‌گویند .
-نقشه‌های فاز دو معماری، که از سوی مهندس معمار تهیه می‌شود و شامل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت‌های مختلف ساختمان است.
-نقشه‌های فاز دو سازه، که از سوی مهندس محاسب تهیه می‌شود ومشخصات فونداسیون ها، ستون‌ها ، تیرها و پوشش سقف‌ها را معرفی می‌کند.
-حداقل ضخامت بتن پوششی روی میلگردهای طولی کلاف قائم برابر است با ۲.۵ سانتیمتر .
-در کارگاه های ساختمانی بناهای با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باید وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی فراهم گردد.
-در سطوح و لبه هایی از سازه های فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتیمتری از خط جوش متوقف شود.